Új Ifjúság, 1981. január-június (30. évfolyam, 1-26. szám)

1981-01-06 / 1. szám

„Ifjúságunk erős, fejlett és öntudatos. jogosan tekintik nagy forradalmi munkánk méltó folytatójának.“ G. Husák XXX. évfolyam 1981. lannár 8. Ara 1,^ korona A SZISISIKB UPIA Január 10-én tölti be 6Ö. életévét Gustáv Husák elvtárSj MICOá 8ÄBTOR: Az ember arm^dlleteU, hogy kedvére dólgozsiíék, pihenjen; ember arra ei&tett hogy gyQnyÖrkddjék. á ez embe^ arza született, hojgy ídlrepüllüii, löl, é magáiba; az ember ai^ sietett, ho^^ a halált^» ppiába tapossa; " az emJ^.lreií^lzületett, hogy^ v^reM^embermődra éljenf a CSKP KB főtitkára, köztár­saságunk elnöke. Mindenkiff szükség I r-‘‘ ­vaH Még valában A} az 1981-es eszten­dő, alig néhány qmnkanap van csak mttgiktünk. Kétségtelen, igényes cé­lok, igényes feladatok állnak ma miodannyiunk előtt. Reális elképze« lésekkai indul az ú| esztendőbe a Szocialista n|ftsági Szövstzég is. Az 1981-«9 év Bs A; 3té»ps tfrrv kezdete . és pz év a Qrinuli^o'jn vezető ei|(itói nek a CSKP XVI. tcnpgressziisénak éva is. Ebben áz évben megválaszt­juk képviselőinket a nemaeti bizotti Ságokba, a törvényhozá testületekbe is. A gazdasági feladatsk teljesítése oieliett bővea akad tömegpoUtlkai munka is. A S?.fSZ, .nUut tömegszervezet At- j fogja az ítjáság l^kötönbözőbb rét» geit, felvilágositja őket és az ősszi társadalmi fetadatok teljesítésért mozgásúja egész ifjáságankat. Mád» szereiben és tevékenységi területű illetően az Ifjásági szövetség rendéi kivfii sokrétfi, sz^es skálán műkfidi szervezet, az aktív politizálástál I szórakozásig, a napi munkától a kii rándulásokig mindennel foglalkoznii kell. Ebben a tevékenységében a| 1981-es. évben is az vezérli majd t . SZISZ-szervezateket, hogy a (iatalok) nak van jOgos. igényfic a társad» Iámmal szemben, de a' társadalom |j jégos Igényekkei; követelménybUm lép e fiatalok efÁ Ak érem két oldat la ez, amelynek egységes összhang ban történő érvényesítése határoxzl meg az iljúságj szövetség helyét | társadalomban. - Minden kor fiatalja többet akarnak, taint apáink s ebbál az értelemben elégedetlenek azzal amit az el azé nemzedék elért. Ez | tény icomoiy nmzgató erő is lehet i társadaioniban. lAz' if jóságnak agytÁii meg kell értenie, hegy mi az, ami{ készen kaptak, ugyanakkor látűll kell azt is, mUyen nagy feladatai megoldása vár reájuk, hogy az utA nuk következő nemzedék még tőb bet kaphasson. Ha a fiatalság ágy érzi, hogy vall szombea nem támaszt nagy követal > ményt a társadalom, nem alakiBa ki felelősségérzete, hivatástudata Szocialista társadalmunk árra tőrek' szik, hogy minden embm-, de kfllőnS sen minden fiatal érezze, hogy szűk ség van rá. Ezért fordulunk a gazda­sági vezetőkhöz is azzal a kéréssel, hogy biztosítsanak szabad teret a|: , itffiságban meglévő tettvágy, alkatA- tehetség kibontakozásának. A fiaté ’lók jobbat akaráso, társadalmunk főj • lődésének nélkülözhetetlen lendíti i ereje. $ erre az erőre most, a M kongresszus előkészítésének idősza kában és később a kongresszusi fel- . adatok teljesítésében valöban szttksél; lesz. s. q Eemt'SZAVAI < at« ...... \ '............

Next

/
Thumbnails
Contents