Új Ifjúság, 1977. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1977-01-04 / 1. szám

2 M NEMZETKÖZI SZINTEN -elég sok bonyolult, megoldandó kérdés ma­radt az 1977-es esztendőre is. Ezek kSzé tartozik a Közel-Kelet problé mája. Az érdekelt arab országok ezekben a napokban erőfeszítéseket tesznek a genfi békakonferencia fel­újítására. Még az ünnepeket megelő­ző napokban Sadat egyiptomi elnök fogadta jasser Arafatot, a Palesztinái Felszabaditási Szervezet vezetőjét; Fahmi egyptomi külügyminiszter pe­dig az Egyesült Államok kairói nagy­követével tárgyalt. E tanácskozásso­rozatot az egyiptomi-szíriai csúcsta­lálkozó előzte meg. Eszerint az egye­sített politikai vezetéssel Egyiptom és Szíria előre gondoskodik arról, hogy szövetségük ne hulljon szét, amikor majd megkezdődnek az eszme­cserék az általános közel-keleti ren­dezésről. A helyreállni látszó egyip- tomi-sziriai szövetségben láthatóan kulcskérdésként kezelik a palesztin problémát. A libanoni háború e te­kintetben is új helyzetet teremtett, a megváltozott erőviszonyok után a Palesztina! Felszabaditási Szervezet — a jelek szerint — hajlik arra, hogy Nyugat-Jordániában és a gázai övezetben — megfelelő körülmények esetén — palesztin államot hozzanak létre. AZZAL KAPCSOLATBAN, hogy ja­nuár 20-án Carter elnök vezetésével, hivatalába lép az új amerikai kor­mány, fokozott mértékben tereli a figyelmet az Egyesült Államokra. A moszkvai Pravda szemleirója érdekes következtetéseket von le, amikor az USA politikáját elemezi. Többek kö­zött megállapítja, hogy a tnilitariz- mus híveinek zajos demonstrációi sem tudják elnyomni a józan gondol­kodású amerikaiak hangját, akik a nukleáris leszerelést, a háború veszé­lyének elhárítását, a népek közötti kölcsönösen előnyös együttműködés fejlesztését célzó nemzetközi erőfe­szítések folytatását követelik. Az enyhülés ellenségeinek körében egy­fajta idegeskedés tapasztalható. A „konfrontáció“, a problémák „erő­szakkal történő megoldása“ kategó­riájában gondolkodók pozíciója, a társadalmi tudat és a politika for­málására gyakorolt befolyása ma már nem olyan, mint korábban volt. Az amerikai polgár, ha körültekint, nem kiagyalt, hanem valós problémákat lát, amelyek nem kis figyelmet és jelentős anyagi eszközöket kívánnak — a társadalmi-gazdasági-politikai problémákról van szó. Ma már mind többen értik meg, hogy a nukleáris rakéták korszakában a béke nem­csak a problémák megoldásának, ha­nem az emberi élet megőrzésének is elengedhetetlen feltétele. Az amerikai társadalom széles körei érdekeltek abban, hogy a realizmus elemei kere­kedjenek felül a Carter-kormányzat gyakorlati lépéseiben, hogy a Szov­jetunió és Egyesült Államok közötti konstruktív párbeszéd folytatódjék a két nép, a világbéke ügyének javé­ra. SPANYOLORSZÁG FORRONG, így jellemezték a világlapok december végét ebben az országban. Spanyol- ország számos városában emberek ezrei tüntettek Santiago Carillo, a spanyol kommunista párt főtitkára, valamint más vezető kommunisták bebörtönzése ellen. Súlyos összecsa­pásokra került sor a rendőrség és a tüntetők között. A teljes amnesz­tiát követelő tüntetők ellen újabb és újabb osztagokkal megerősített ren­dőrségi egységek gumilövedék-zápor­ral és könnygázbombákkal támadtak. A munkásokon kívül megszólaltak a spanyol értelmiségiek is. Az igazság­ügyi mini.szternek hatezer spanyol értelmiségi jegyzékét nyújtották át. amelyben a spanyol szellemi élet színe-java a kommunista párt főtit­kárának szabadonbocsátását követeli. AZ ÚJ ESZTENDŐT új kormánnyal kezdi Japán is. December utolsó nap­jaiban lemondott Miki Taken eddigi miniszterelnök. Ennek nyomán a par­lament új miniszterelnökké Fiikuda Takeo konzervatív politikust válasz­totta. A 71 éves Takeo éveken át pénzügyminiszter, majd külügymi­niszter, egy ideig pedig pártjának főtitkára volt. Szakértők véleménye szerint a konzervatív párt jobb­szárnyához tartozik. HETED RS2ÄGBÖL A közelmúltban ünnepelte meg­alakulásának 25. évlordulöját Bratislava egyik legnagyobb üzeme, a Magasépítő Vállalat (Po- zemné stavbyj. Örömmel tették mér legre a 25 év munkáját, mert az e- redmónyekre csak büszkék lehetnek, hisz a győzelmes február óta, amikor az építőipart Is államosították ők is nagyban hozzájárultak szocialista ha­zánk építéséhez, fejlesztéséhez. Ez alatt az Idő alatt megváltozott Szlovákia fővárosának, Bratlslavának az arculata is. Hatalmasabb, szebb lett, és egy kicsit talán meg is fia­talodott. A vállalat dolgozói eddig huszonegy lakótelepet építettek fel a fővárosban. Több mint hatvanezer la­kást, több száz tantermet, sok-sok ó- vodát, egészségügyi központot és más középületet adtak át társadalmunk­nak. Ezeket az eredményeket a több mint hétezer tagot számláló munkás- gárda érte el, amelyből hatszázhat- van kezdettől fogva a válllaatnál dol­gozik. A gazdasági feladatok teljesítésé­ben nagy érdemei vannak annak a 150 kollektívának, amelyek mindegyi­ke szocialista munkabrigád címért versenyez. A felsőbb párt- és állami szervek többször elismeréssel jutal­mazták a vállalat eredményeit. A „Vörös zászló“, mellett 1954-ben meg­kapták az „Építészetben elért ered­ményekért“ kitüntetést, majd 1965-ben a köztársasági elnök munkaérdem- renddel tüntette ki a vállalatot. E­NEGYEDSZÁZADOS EVFORDDlö zenkívül több száz dolgozójuk magas állami és üzemi kitüntetésben része­sült. A vállalat nagy gondot fordít dol­gozóira, saját egészésgügyl központ­tal, három állandó étteremmel és több ideiglenes étkezdével, öt mun­kásszállóval, két nagy üdülőközpont­tal rendelkezik. Igyekszik mielőbb megoldani az alkalmazottak, főleg a fiatal házasok lakásgondjait. A Magasépítő Vállalat szakiskolájá­ból eddig 4600 szakember került ki. Az 1964-ben épült modern Iskolában jelenleg tlzenhétféle — főleg építé­szeti — szakon folyik a tanítás. Az intézetben nagy gondot fordítanak az elmélet' mellett a gyakorlati oktatás­ra Is, de nem feledkezneik meg a szakmunkástanulók Iskolán kívüli fog­lalkoztatásáról sem (kultúra, sport, ideológiai nevelés). Ebben pedig a tanítók és nevelők mellett felelősség­teljes szerep hárul az Iskola SZISZ- szervezetére. A hatodik ötéves tervben szintén nagy feladatok várnak a Magasépítő Vállalat dolgozóira, ezeket a felada­tokat pedig a XV. pártkongresszus ha­tározatainak szellemében akarják megvalósítani, és így hozzájárulni Bratislava és egész szocialista ha­zánk dinamikus fejlesztéséhez. Nagy Ernő Nieweie? >oínk TANULSÁGOS RENDEZVÍNYEK A csehszlovák szovjet barát­ság hónapja alkalmából a Vei­ké KapuSany-i (Nagykaposl) Mezőgazdasági Műszaki Közép­iskola tanulói Is tartalmas ren­dezvényeket tartottak. Részt vettek a szovjet filmek hetén, és árusítással egybekötött szov­jet könyvkiállítást rendeztek. A legtanulságosabb akció azon­ban a „Mit tudsz a Szovjetunió­ról?“ vetélkedő volt, amelyet a IV. évfplyam tanuló nyertek meg. Az ’ akció hozzájárult a szovjet nép életének jobb meg­ismeréséhez. A szervezésben nagy segítséget nyújtott Hajdúk György tanár és Kanczel Júlia nevelőnö. KALAN VIKTOR V. Kapuiany MÉITÖKÉPPEN ÜNNEPEITEK A Bratislava! Magyar Tan­nyelvű Gimnázium tanulói is méltóképpen megünnepelték a csehszloTók-szovjet barátság hó­napját. Műsorokat adtunk az Iskolaródióban, a faliújságokat is feldíszítettük. Részt vettünk egy ünnepi előadáson, majd kö- zösan megtekintettünk egy szovjet filmet. Ezenkívül el­adással egybekötött szovjet könyvkiállitást rendeztünk. SZOVICS JUDIT Bratislava DERÜK FUTAIOK Vei. Cetínben (Nagycétény- ben) szorgalmas és tevékeny jiatalok élnek. Az őszt hónapok szombatjait a szövetkezeti dol­gozókkal együtt a határban töl­tötték. A SZlSZ-szervezet elnö­ke, Sáfár László irányításával segítettek az őszt munkákban, főleg a cukorrépa és a kukori­ca betakarításában. Az 6 érde­mük is, hogy a határban nem maradt egy cső kukorica és e- gyetlen cukorrépa sem. BORBÉLY MARIA Ver. Cetin EGY SZÖVETKEZETI SZISZ-SZERVEZET Életűről A gbelcei (köbölkúti) Febru­ári Győzelem Egységes Földmű­vesszövetkezet mellett üzemi SZISZ-szervezet működik, és DANICS IMRE elnök vezetésé­vel sikeresen teljesíti kitűzött feladatait. Az eddig elért ered­ményekről és a SZISZ életéről és terveiről faggattam g szer­vezet elnökét. Danics Imre elmondta, hogy a SZISZ üzemi szervezete 1974 decemberében alakult meg, mert a falusi szervezet ketté- oszlott. Szervezetük jelenleg harminc, tagot számlál. A fiata­lok a szövetkezet vezetőségé­vel és a pártszervezettel jó kapcsolatban vannak. A SZISZ kapott egy helyiséget a régi Iro­daépületben. A fiatalok alapo­san kidolgozott munkaterv sze­rint dolgoznak. Színjátszó csoportot alakítot­tak, amely Kiss Mária vezetésé­vel már többször is fellépett. Tavaly az „Agybaj nagy baj“ című komédiával arattak si­kert. A nyári és az őszt mező­gazdasági munkákból Is kive­szik részüket. Bekapcsolódtak a SZISZ járási bizottságának „Egy szem se vesszen kárba“ elne­vezésű aratási versenyébe, s másodikként kerültek ki. Danics Imre vezető képessé­ge és rátermettsége szintén ott van a sikerek hátterében. 1975 novemberétől elnöke a szerve­zetnek. A javitöműhelyben mint mezőgazdasági gépszerelő dol­gozik. Jó munkájáért megvá­lasztották a helyi és a járási nemzeti bizottság képviselőjé­nek. Erről így nyilatkozik: — ígérem, hogy képviselői tisztségemet a jövőben jól el­látom, hogy kiérdemeljem vá­lasztóim bizalmát. Igyekszem m'lnden SZISZ-feladatot minél jobban megoldani, hogy ezzel Is teljesítsem hazafias köteles­ségemet. KOVÁCS ILDIKÓ Gbelce BARÁTSÁG A svodfni (szőgyéni) alapis­kola a csehszlovák-szovjet ba­rátsági hónapban lebonyolított rendezvényei közül e legszebb agy találkozó volt. Az iskola ^ Petőfi Sándor pionírcsapata szovjet pionírokat és komszo- molistákat látott vendégül. A vendégek és vendéglátók pillanatokon belül összebarát- koztak a komszomolistúk alig győztek válaszolni a rengeteg kérdésre. Érdekes délután volt, amely­ben nem Is annyira két ország képviselői, mint inkább barátok találkoztak. NÄGEL JUDIT KIRÁNDULÁS A SZOVJETUNIÓBA A Nővé Zámky-l (érsekújvá- ri) Elektrosvtt SZlSZ-szerveze- te már 1977-re gondol. Tagjai elhatározták, hogy fö­vő év májusában meglátogat­ják Moszkvát, Lenlngrádot és Kijevet. A kirándulás költsége­it a szombati műszakok bevéte­léből szeretnék fedezni. Ezek a műszakok máris elkezdődtek, és nagyon sok fiatal bekapcso­lódott a „Szovjetuniőbeli láto­gatás"-akcióba. Példaképként az üzem SZISZ-szervezetének vezetősége Záboszky József el­nökkel az élén jár elöl. HALASZ MÄRTA SZERVEZETÜNK ElETÜBÖL jár nad Hronomban (Garam- györgyben) 1970 májusában a- lakult meg a SZISZ-alapszerve- zet. A megalakulást követő el­ső két évben a szervezet nem fejtett ki jelentősebb tevékeny­séget. Később azonban nagy tej- * lődésen ment át, és ma már a levlcei járás egyik legjobban működő szervezeteként tartják számon. A tagok munkájáról beszélgettem Magda Hámor- n f k 0 V ával, az alapszervezel elnökével. — Szervezetünk az utolsó két -három évben Jelentős eredmé­nyeket ért el. Az Idén több tár­sadalmi munkát Is szerveztünk. Ilyen volt g művelődési otthon és a hnb környékének a szé­pítése. Részt vettünk az ^.Egy szem se’ vesszen kárba“ aratá­si akcióban, melynek keretében 374 órát dolgoztunk le, de be­kapcsolódtunk a többi betaka­rítási munkákba is.'Nyáron pa­pír- és vasgyűjtést szerveztünk, és a 86 ledolgozott óra alatt 2500 kg papírt és 20 tonna va­sat gyűjtöttünk össze. Szervezetünk a falu kulturá­lis életébe Is bekapcsolódik. Té­len esztrádmüsort tanulunk be, amelyet aztán a környező fal­vakban Is előadunk. Az egyes évfordulók tiszteletére pedig a helyi hangszóróban adunk rö­vid műsort. Kirándulásokat Is szervezünk. Ilyen volt a nyári sátorozás, augusztus közepén pedig kétnapos kirándulásra mentünk, hogy megismerked­jünk Szlovákia nevezetességel- , vei. Megtekintettük Banská Bystrlcán az SZNF Múzeumot, majd átlátogattunk a Lengyel Népköztársaságba. A Horné Se- merovce-i honvédelmi verseny­ről pedig több elismerő okle­véllel tértünk haza: — Milyen felajánlásokat tet­tetek a CSKP XV. kongresszusa és a választások tiszteletére?-I — A párt XV. kongresszusá­nak tiszteletére köteleztük ma­gunkat, hogy társadalmi mun­kában ledolgozunk 1000 érát, továbbá összegyűjtünk 500 kg papírt és egy tonna vasat. Vál­lalásunkat nemcsak teljesítet­tük, hanem túl Is szárnyaltuk. A választások tiszteletére he­tenként műsort adtunk a helyi hangszóróbán, jelszavakat ké­szítettünk a választások propa­gálására, beszélgetést rendez­tünk a választásokról, melyen Estera Pubová tanítónő tartott előadást. — Milyen célokat tűztetek magatok élé? — Először Is szeretnénk több szocialista munkabrigádot szer­vezni, fejleszteni akarjuk a ta­gok sporttevékenységét, télen pedig betanulunk egy színdara­bot. Elhatároztuk, hogy szabad időnk nagy részét az adminiszt­rációs központ építésére hasz­náljuk ki, így hamarább felsza­badul a hnb épülete, amely'ít aztán ml megkapunk klghn-fk. Egy fotokört Is akarunk alakí­tani. — Hány tagja van a szerve­zetnek, és hány á] taggal szá­moltok? — Túl sok taggal nem dicse­kedhetünk, mert a fiatalok vagy a munkahelyükön vagy az iskolákban lépnek be a SZISZ- -be, de szervezetünk még így Is 31 tagot számlál, de olyanok is bekapcsolódnak a munkába, a- klket más SZISZ-a lapszervezet tart nyilván Igyekszünk meg­győzni a fiatalokat, hogy helye­sen cselekszenek, ha belépnek a SZISZ-be. Reméljük, hogy a jövőben egyre több fiatallal gyarapodik szervezetünk. PARAL VALÉRIA Júr nad Hronom

Next

/
Thumbnails
Contents