Új Ifjúság, 1977. január-június (26. évfolyam, 1-26. szám)

1977-01-04 / 1. szám

Radnóti Miklós: JANUÁR Későn kel a nap, teli van még csordúltig az ég sűrű sötéttel. Oly feketén teli még, szinte lecseppen. Roppan a jégen a hajnal lépte a szürke hidegben. (Részlet a Naptár című versciklusból) A SZOCIALISTA IFJÜSÄGI SZÖVETSÉG SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPTÁ XXVI. ÉVFOLYAM — 1977 JANUÄR 4. Ara — 1 Ki« MILYEN LESZ? M ár az ú] esztendőben Járunk. Azok Is, akik várták, de azok Is, akik valamilyen okból nem akarták tudomásul venni, vagy ázért, mert a tavalyi év valami szépet hozott számukra, vagy pe­dig azért, mert az év 365 napja sem volt elég fela­dataik elvégzéséhez. De mlndannylunknak meg kell vonnunk a tavalyi év mérlegét, és az új évi felada­tok tervezése sem maradhat el. Milyen lesz 1977? Erre a kérdésre nem könnyű fe­lelni, bár társadalmunk tervszerű és egyenletes fej­lődése a záloga, hogy ez az esztendő mozgalmas, dinamikus lesz, a hatodik ötéves terv teljesítésének gyors Irama és a szocialista ember tulajdonságainak formálása jellemzi majd. És máris felmerül egy to­vábbi kérdés: Milyen lesz ez az év szervezetünk, a Szocialista Ifjúsági Szövetség számára? Bár a jövő­ről beszélünk, mégis vissza kell térnem az elmúlt esztendőhöz, amely nagy jelentőségű volt. Tavaly ült össze Csehszlovákia Kommunista Pártjának XV. kong­resszusa, amely minden fiatal embert személyesen é- rlntett, mert világos távlatokat nyitott az tfjúság előtt, és elemezte a nevelésével, művelődésével, e- gyenletes és sokoldalú fejlődésével összefüggő kér­déseket. A CSKP XV. kongresszusa Igán nagyra érté­kelte szervezetünk munkáját, és megfogalmazta a jö­vő feladatait. Szervezetünket a párt közvetlen segítő­társának tekintette, és megállapította, hogy soraink­ból kerül ki a párt új, friss erőtartaléka. A kongresz- szus azonban kötelességeket Is rótt ránk: sokoldalú és lebilincselő, a fiatalok szükségleteit és érdeklődé­sét kielégítő tevékenységével még több fiatalra has­son a SZISZ, keltse fel érdeklődésüket a politikai, társadalmi élet és kultúra Iránt, és járuljon hozzá szocialista életmódjuk kialakításához. Ez a küldetés Igen felelősségteljes és Igényes, cél­tudatos és összpontosított Igyekezetét követel, és sokkal nagyobb követelményeket támaszt a politikai nevelés minőségével szemben, mint Idáig. Ezekre a feladatokra mégis derűlátóan tekinthetünk, mert va­lóra váltásukhoz megvan minden feltétel. Az Ifjúsá­gi szervezet munkájának beható és tudományos e- lemzésé; Idén a SZISZ II. kongresszusa és a SZISZ szlovákiai kongresszusa végzi majd. el. Tudatosíta­nunk kell azt, hogy már az alapszervezetek évzáró taggyűlésével a kongresszusra készülünk, ez a kiin­dulópontja a problémák elemzésének és megoldásá­nak. Már ezeken a gyűléseken kellene a pártkong­resszuson kitűzött célok hatásának és a munka mi­nőségi javulásának visszatükröződnie. A kongresszus előtti Időszakban minden SZISZ-tagnak alkalma nyí­lik arra, hogy fokozza aktivitását, és még hangsú­lyozottabban kifejezze hozzáállását és kapcsolatát szervezetéhez. A SZISZ II. kongresszusára való elő­készületekhez, a CSKP XV. kongresszusa határozatai­nak teljesítéséhez a SZISZ-szervezetben az eddigi ér­tékes eredmények és tapasztalatok alapján látunk hozzá. Merítünk például a SZISZ politikai oktatásain szerzett tapasztalatokból, mert ez az oktatás a szer­vezetek munkájának fontos részét képezi. Olyan Idő­ben látunk munkához, amikor a kulturális-szakköri tevékenység fejlesztésében nagyon sok szép ered­ményt mutathatunk fel, úgyszintén a tömegsportban, a honvédelmi és testnevelésben. Persze azért még Itt is van javítanivalónk, mégis leszögezhetjük, hogy az eszmei nevelést ma alapszervezeteinkben nem tekin­tik különleges szakmunkának, hiszen nevelő hatása van majdnem minden eszmei-politikai tartalmat hor­dozó rendezvényünknek. És ez már szép sikernek mondható. Fiatal nemzedékünk már nemegyszer bebizonyí­totta, hogy a szocialista társadalomépitő feladatokat elsőrangú feladatának tekinti. Bizonyították a fela­jánlási mozgalommal, amely hazánk felszabadítása 30. évfordulójának tiszteletére bontakozott ki, vagy a CSKP megalakulásának 55. évfordulójára tett köte­lezettségvállalásokkal, és bizonyítja most Is, az állan­dóan fokozódó munkakezdeményezéssel a közelgő SZlSZ-kongresszus előtt. Arra a kérdésre, hogy mi­lyen lesz az 1977-es év, fiatalságunk így válaszol; Olyan, amilyenné ml magunk tesszük. ING. HELMUT VACHA, a SZISZ SZKB titkára

Next

/
Thumbnails
Contents