Új Ifjúság, 1976. július-december (25. évfolyam, 27-51. szám)

1976-07-06 / 27. szám

BERLIN 1976 JŰNItJS 29­30 „... es a város, amely harminc évvel eselótt még romokban hevert, most a szocialista újjá­születés, felvirágzás és e- loremutató céltudatosság nagyszerű példája. Ma az a város a Német Demok­ratikus Köztársaság fővá­rosa, annak az államnak a fővárosa, amelynek minden célja összekap­csolódik a békés, a kom­munista jövőért folytatott alkotó munkával.“ mám LEONYID BREZSNYEV A SZOr.I A LISTA IFjCSAGI SZÖVETSÉG SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA A berlini Stadl Berlin szálloda bejárata, Ebben a szállodában tartotta tanácskozásait a történelmi ' jélentőjségü-konferencia, Csikmák I felvételei KULCS A BALATONHOZ SíOTŐURRAL A MAGYAR TENGER DÉLI PARTJÁN ■ LUXUSHÁZAK KEMPING ÁRON ■ KIRÁNDULÁ­SOK A MAGYAR PUSZTÁRA, BOR „ , KÓSTOLD. P? N f: FI, Á TÓG A TÁSOK KOMMUNISTA BERLINBEN TANÁCSKOZZ ÉS MUNKÁSPÁRT VEZETŐI V A 29 harcosai A NEMZETKÖZI PORONDON az utóbbi időbért je* lentős pozitív változások történtek, ezek nagymér­tékben a kommunista partok, a Szovjetunió és más szocialista országok az összes haladó demokrati­kus erő sokéves állhatatos és áldozatkész harcá­nak az eredménye, — ezekkel a szavakkal: nyitot­ta meg Erich Honecker a Német Szocialista Egy- ség párt Központi Bizottságának főtitkára Európa kommunistái legreprezentatívabb értekezletét. EURÓPA KÉTSÉGTELENÜL az a földrész, ame­lyen a legerősebbek a szocializmus pozíciói, ahol a szocialista országok összehangolt politikájának hatása leginkább érvényesül. ’A most lezajlott ta­nácskozás további fontos fejezetet jelent majd az európai munkásmnzailnm történetében, az egész forradalmi vüágmozgalom életében, egyszersmind a nemzetközi helyzet további alakulásának jelenté­keny mérföldköve is lesz. A munkás- és demokra­tikus mozgalom Európában új sikereket ér el, és még reménytkeltő távlatok előtt áll, amit meggyő­ző erővel bizonyított az olasz kommunisták győ­zelme a parlamenti választásokon. A berlini kon­ferencia fő küldetése abban látható, hogy igyekszik megvalósítani a széles néptömegek, a békeszere- t’ö erők, a társadalmi haladás híveinek összefogá­sát, a tartós európai békéért vívott küzdelemben, a kontinens valamennyi népének demokratikus jo gaiért és az enyhülés megerősítéséért »ivott harc­ban. (Folytatás a 2. oldalon)

Next

/
Thumbnails
Contents