Új Ifjúság, 1975. január-június (24. évfolyam, 1-26. szám)

1975-01-01 / 1. szám

TERVEZGETÉS Már Dár napja fijév van, tele va­gyunk BUÉK-kel, kedvesekkel, hamis- kásakkal, őszintékkel és — hamisak­Az 1974. december 31-e éjfélét kö­vető pár perces csendben mindenki arra a 365 napra gondol, amelyből pár napot máris leéltünk. Ml vár ránk? Nagyon sok, és ez a jé. — Talán sikerül véghezvlnnem,... talán teljesül..., talán bebizonyoso­dik.... talán elérem. Tervezgetünk. Álmodozunk? Minden azon múlik, mennyire komolyak és reálisak a célkitűzéseink. Leérettségizem. Kitüntetéssel? Miért ne, megpróbálhatom. Reális terv — nem is terv, szinte természetesség. Mi még? Főiskolai tanulmány? Nem fogom bírni. Valami könnyebb kel­lene... De ml? Talán holnap, holnap már hétköznap van, azt is csak át­éled, a pillanatok egymást kergetik maid, és mire észbe kapsz, késő. Túl vagy az érettségin az igaz. de csak a közepes átlagot ütötted meg. Dolgozol, igyekszel, és mégse sze­retnek. Ellenszenves benyomást' kel­tettél a kolléganőkben. Sötétkékre lakkozott körmökkel ültél az írógép mögé, és a hajót ,,ly“-nal írtad. Fél- műveltség, fél ember, tél jellem. Csú­nya szavak, feliesség kell. egy egész emlier. Mindőnütt és mindenhová. De térjünk vissza az újévi tervek­hez. Érjen valamit, legyen pontos, le­gyen vonzó számotokra is. Húszéves korig jó, ha eldöntjük miért akarunk nini. mivel akarunk foglalkozni a hátralévő években. Milyen emberek szeretnénk lenni. A pályaválasztás, az élet legfontosabb lénései közé tarto- .zik. Ha már választottatok, jönnek az élet természetes rostái. Az érettségi, a felvételi, az első munkanap, a há­zasság. a gyerekek! Csak az marad felül, aki mindenütt megfelel. Nem a félember. Mindenütt teliességnek kell jelenlenni, mert a munkánk csak akkor eredményes, akkor van értel­me, ha szívvel-lélekkel, odaadással végezzük. C.sak olyan munkát végez­hetünk félkézzel, amelyhez semmi Vedrünk. És ez már ok az elkesere­désre. Álmainkkal, terveinkkel most még csak alanozunk. Ez is kemény mun­ka. A gépek, épületek, hidak is elő­zetes terv alapián készülnek, és me­ga az élet is hatalmas hosszú lejá­ratú terv. Eleinte csak részleteit va- lósftink meg, itt-ott alkalmazkodunk a körülménvekbez. és úgy ötven év múlva utána nézhetünk, ilyennek-e ál­modtuk az életünket? Akkor majd az újévi számvetés is másképpen fog festeni. Számvetés lesz. és nem tervezgetés. Minden kedves olvasónknak erőt, egészséget, tervei megvalósításához kitartást kívánunk az 1975-ös évben! ZÄCSEK ERZSÉBET Beszélgetés dr. Míehal Zozul akkal a SZISZ SZKB elnökével EREDMÉNYEINK BÍZTATOK — .Az új esztendő küszöbén mérlegelni szokás az elmúlt évben elvégzett munkát, és egyben, az 1975-ös év felada­tain is mélyebben elgondulkiiznnk. Hogyan értékeled elnök elvtárs az elmúlt esztendőt a SZISZ-ben végzett munka szempontjából? — Már bevált Jó szokás, hogy az év végén az Ifjúsági szövetségben is elgondolkodunk azon, mit sikerült célkitű­zéseinkből valóra váltani. Egy pillanatra megállva, vissza pillantunk, hogy Jobban lássuk az elvégzett munkát, és hogy elgondolkodjunk a ránk váró feladatok megoldásán is. Helyesnek tartom, hogy a továbl célok meghatározásé nál nemcsak az eddigi sikerekből Indulunk ki, hanem fel­mérjük a hiányosságokat is. megállapítjuk, hol vannak n gyönge po-ntok szövetségünk és a pionírszervezet munká Jáhan, A utóbbi Időben elmélyült szövetségünk és gyer­mekszervezetünk egysége, megnövekedett tekintélyük tár­sadalmunkban és fiataljaink körében Is. A SZISZ és a Pionírszervezet még szorosabtan felzáíkó zatr a párt mögé. A CSKP politikája egyre vonzóbbá vált fiatalia.nk számára, és ezért mind aktívabban vesznek részt hazánk szocialista épttésében. Jó eredményeket ér rU'i;: el az eszmei és érdekköri tevékenység területén Is. A választott munkamódszerek hatékonyak fiataljaink arcula­túnak klalakflásában. Ugyanígy pozitív értelemben beszél hetünk a fiatalok kezdeményező készségéről a gyakorlati munka területén Is; különösen a Szlovák Nemzeti Felkelé.'-- öfl. évfordulója hatott serkentőleg. A Szlovák- Szocialista Köztá'-saságban igen kedvezően fogadták a fiatalok a SZUSZ KB és a Csehszlovák Rádiő-Szlováklai területén kö Iráia”, valamint a Signál 30 versenyt, amelyeket a CSKP Ktl T szakszervezeti központ és a SZISZ KB felhívása alap ián Szerveztek A Sienál 30 keretén lielUl — amelynek szervezője a SZISZ KB és a Csehszlovák Rá-dió — Szlovákia területén kö­zel 1200 forradalmi hagyományokat megörökítő emlékszo­ba és kiállftás nyílott meg. Fiatal dolgozók több mint' 2800 újítást Javaslatot nyújtottak be, 3 millió erdei és gyümölcs­fát ültettek ki. Csupán ebbe az egy versenybe 7111 SZISZ- szervezet kapcsolódott be. A CSKP és a SZISZ gondoskodásának köszönhetően ked­vező politika!, személyi és gazdasági feltételek létesültek a pionírszervezet működésére. Ugyancsak sikerként könyvelhető el, hogy to­vább bővült a SZISZ kapcsolata a baráti szocia­lista országok ifjúsági szervezeteivel, elsősorban az össz- szövetségi Lenini Komszomollal. Az új esztendőbe lépve meg Itell azonban állapítanunk, hogy a pozitív fejlődés el lenére léteznek hiányosságok, s elég sok munkánkban a gyönge fönt is. A SZISZ befolyása nem mindenütt egyfor­mán hatékony, elsősorban a munkás és mezőgazdaságban dolgozó fiatalok körében fordul elő nagyobb színvonalbeli különbség az egyes SZlSZ-szervezetek munkájában. Szín '/cnalbeli különbségek vannak egyes pionírcsapatok mun 'iájában is. Egyes alapszervezetek munkájában kampány ' ■5erűség tapasztalható, nem dolgoznak eléggé rendszere •pn s előfordulnak a formalizmus tünetei Is. Ezeknek a rzeivezeteknek a politikai és szervező munkája természé 'csen nem lehet kielégítő. S bár a pozitív eredmények ma .vasún felülmúlják a hiányosságokat, semmiképp sem sza­bad a fogyatékosságokat lebecsülni. — Milyen elhatározásokkkal indul a SZISZ 1975-be, ha­zánk felszabadításának 30. esztendejébe? — A nemzeti felszabadítás! harc kicsúcsosodásának. a ;s&b. nép májusi felkelésének és a szovjet hadsereg fel ‘-znhrdttő harcainak 30. évfordulója Ismét serkentőleg ha' ..".Tjd szövetségünk tevékenységére. Elmélyült fiataljaink f. iz.ifias és Internacionalista meggyőződése, fokoződtk kez­deményezésük a gyakorlati munka területén. Azon le- .i’ünK, hogy fiataljaink jobban érvényesüljenek munkahe- '.veik>:n, hogy megtalálják helyüket az érdekkör!, kulturális ős testnevelési tevékenységben Is. Sokrétű tevékenységgel I hkaniiik gátat vetni a formalizmus és öncélúság tünetei | elé, biztosítani kívánjuk a SZISZ folyamatos hatását min- I den fiatalra, SZISZ tagokra és a szövetségen kívül állökra I egyaránt. Ezeknek a feladatoknak a teljeslté.se megköve­teli funkcionáriusainkról való foko-zott gondoskodást nem­csak a SZISZ apparátusában, hanem a legszélesebb aktí­vánk körében Is. Gondoskodni fogunk a sokoldalú kulturá­lis, 'cstnevelö és honvédelmi tevékenységről Is. Rendkívül fontos feladatok várnak ránk gz ötödik ötéves terv utolsó esztendejében, amelynek feladatait a CSKP KB novemberi plénuma határozatainak Jegyében kívánjuk tel­je sí ten i. A CSKP KB novemberi plénumának célkitűzései megha­tározó jellegűek a SZISZ .számára is. Melyek g legsziiksé- ségesebb teendők a SZISZ szerveiben és szervezeteiben e- zekbon a napokban? — ■ Bár a SZISZ évzáró gyűlései decemberben befejeződ­tek, és ezeken szervezeteink elfogadták munkaprogramju­kat is, a szervezeteinknek tekintettel a CSKP KB nagyfon- tosságU határozataira. Ismét foglalkozniuk kell a pőrt ál­tal kitűzött új feladatokkal. Célunk az, hogy a SZISZ szer­vei és szervezetet megtalálják konkrét feladataikat ötéves 'érvünk utolsó esztendeje feladatainak teljesítésében. A CSKP KB novemberi határozata értelmében különösen fon­tos feladatok várnak fiataljainkra a gépipar, az építészet és a vegyipar területén. Minőségileg új feladatokat akarunk adni kom­plex racionallzációs brigádjainknak. Meg kell, hogv Jegyezzem, ezek a brigádok aránytajanul oszlanak meg. Számuk egész Szlovákia területén elérte az 55-öt, de míg egyes járásokban 3-4 Is dolgozik, van olyan Járásunk is, ahol még egyetlen egyet sem létesítettek, bár a telté- ■elek mindenütt megvannak. Körültekintőbben kell foglal- koznmil; a fiatal műszaki értelmiség munkájával is. be kell Kapcsolni az említett brigádok tevékenységébe. Műszaki ''ölsknláink hallgatőitől Is elvárjuk, hogy tudományos mun­kájú'; a gyakorlatot szolgálja. A SZISZ SZKB soron követ­kező plenáris ülésén igen részletesen foglalkozunk majd mindezekkel a feladatokkal. — Milyen kívánságaidat tnlniácsolhatjuk elnök elvtár» az új év alkalmából fiatal olvasóinknak? — Szeretném, ha az igénves feladatokat teljesítve, fia­taljaink örömüket lelnék a társadalom számára vé.gzett feladatokban ts, ha m,egtannlnának Igazán tartalmtrí éle- 'et élni s elsajátítani mindazt, amit a műszaki fejlődés me.gkövefel. Hogy még jobban, mint eddig felismerjék a szocialista kultúra valódi értékeit és még jobban kivegyék | részüket azok kialakításából. g Olvasóink nevében köszönjük a beszélgetést. E

Next

/
Thumbnails
Contents