Új Ifjúság, 1974. január-június (23. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-02 / 1. szám

/ a nyűgeim háború1 tollárra i! en háti am igaló do1 r.lenveti, mR neki! J&T fordítunk a védelentrey Hát igen. Amíg Ewi dig kénytelenjük fkMux szabad ejíelejtAfi, lioej izad első fe •tjlág külön napjai! A SZOCIALISTA IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG SZLOVÁKIAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA ľ ^------ -—————-----------------------------­XXIII. évfolyam — 1974 Január 2. Ára 1.— Kés 1971-ben alakult meg Ba­kuban a feltalálók iskolája. A tanulmányi idő: fél év. Kilencven növendéket vet­tek fel, minden korlátozás, felvételi vizsga nélkül. Be­iratkozhatott mindenki, aki csak tanulni akart. Munká­sok, mérnökök, egyetemis­ták végezték el a féléves iskolát. Az iskola hamaro­san intézetté fejlődött, a- melynek célja: feltalálókat, valamint az újító mozgalom számára szervezőket képez­ni. Az intézet vezetői szerint a feltaláló, újító tevékeny­séget épp úgy tanítani le­het, mint mondjuk az épü­lettervezést. Hiszen a leen­dő színészek, rendezők, ze­neszerzők vagy festők is megtanulják a maguk mű­vészetét. A nagy tehetségek persze itt is ritkák. De a teljesen tehetségtelen em­berek is kevesen vannak. — Az a célunk, hogy a múlt tapasztalatain alapuló tudományos módszer segít­ségével lehetővé tegyük a feltalálók szellemi energiá­jának gazdaságosabb hasz­nosítását — mondja Gen- rich Altsuler mérnök, aki kidolgozta a feltaláló fela­datok megoldásának algo­ritmusát (orosz nyelvű rö­vidítése: ARIZ). — El akar­juk érni, hogy egy vagy né­hány ember egy vagy két év alatt megoldhasson egy feladatot, amelyen emberek tucatjai évekig sikertelenül dolgoztak. Ehhez meg kell tanítani az embereket az új módszerek alkalmazására. Nem az egyéni, hanem a találmányokat létrehozó kollektív gondolkodást kell vizsgálni és modellezni. Ezen alapul a feltalálói fel­adatok megoldásának algo­ritmusa. (OGONYOK) FELTALÁLÓK ISKOLÁJA — Hogyan, mi módon lesz valaki költő? Kérdeztem rég gyermek-kíváncsian. Dagályos, ünnepi, szót szóba öltő magyarázatba kezdtek: . Hát, fiam, tedd ezt meg ezt. így s így csináld a dolgot. Tanulj. Olvasni ezt ajánlhatom... A sok tanácstól a fejem zsibongott! Aztán, ahogy kiléptem egy napon, az újságbódén, tiindérgyönyörűen, egy jégcsapon fénycsillám reszketett, de úgy, hogy minden tanácsra fütyültem, s gyorsan megírtam első versemet. (Rab Zsuzsa fordítása) Az oldalt összeállította: PÁL AGYI LAJOS firniß: v­JEVGENYIJ VINOKUROV: JÉGCSAPON FÉNYCSILLÁM A z újév napja a nagy elhatározások i- deje. Mindenki magába száll, rádöb­ben elhatározza, új életet kezd. Ha rosszmájúak lennénk, akkor most azt mondanánk, hogy a legtöbb ember csak az elhatározásnál marad. Nos, mi is magunkba szálltunk, minek nyo­mán szép elhatározások születtek. Mi azonban nem maradunk csupán az elhatározásoknál De ezt az év utolsó heteiben talán már ti is észrevettétek, s a mai szám tartalma is erről árulkodik. Mindenekelőtt megváltozott lapunk utolsó oldalának képe és tartalma. Szándékunk az. hogy fiatalosabbá, színesebbé, közvetlenebbé — vagy ha úgy tetszik — intímebbé tegyük ezt az oldalt. A sportrovatban többet akarunk foglalkozni a tömegsporttal, a vidék sportjá­val. Számtalan olvasónk kívánságára „Heted 7 országból" címmel új rovatot indítunk, a- melyben az időszerű nemzetközi kérdésekkel foglalkozunk. Megváltozik a hetedik oldal ar­culata is. Az eddigi, eléggé egyoldalú tartalom helyett az Ifitarisznyában színes, sokrétű a- nyagokat közlünk. A közeljövőben indítjuk majd Az ember, akit tisztelek rovatunkat, a- melynek szerkesztését szeretnénk teljesen az olvasóra bfzni. Ti írjátok majd meg vélemé­nyeteket az emberről, akit tiszteltek. Ezenkí­vül még sok érdekes meglepetést tartogatunk számotokra az új évben. Amikor ezekről a változásokról döntöttünk, a lehető legjobb szándék vezérelt bennünket. Nem feltétlenül biztos, hogy igyekezetünk majd nektek, mindannyiatoknak tetszik. Ebben az esetben elő a papírt és a tollat, Írjátok meg a véleményeteket, esetleg azt, hogy mit szeretnétek olvasni az Oj Ifjúságban B ort, búzát, békességet! Emberemlékezet óta így kö­szöntik egymást karácsony és újév táján az embe­rek. Nemes, szívből jövő jókívánságok, fisak a sor- rend ínrcsa. A bor feltehetően a ritnfils h^d^rert került az első helyre és nem fontos^Bgioél Az emberek évszázadok óta elsősorban a békéi óhajtják. Főleg ilyenkor, újév táján, reményi az új év boldogabb lesz, mint a régi. Sajnos, az emberiség eddigi törté hasztalan reménykedünk. Az elmúlt lett az emberiség mindössze kétszáz lehetősen lehangoló adatot a leszere' nemzetközi értekezleten közölte jemeljanov Elmondta, hogy 1820 és 1859 között 92; bér vesztette életét. A 19. század utol fégyveres összecsapás volt, több mint" Évszázadokról évszázodokra, sőt é vekszik a háborúk áldozatainak szán? lében történt 117 fegyveres összeütkö: böző részein 42,5 millió ember halt meg. Ki érji ezt? Az egyik oldalon az emberi! óhaja, a másik oldalon pedig ez az esztelen nyivel boldogabbak lehetnénk itt a földön, ha denkorra búcsút intenénk a fegyvereknek. A világon ma minden huszonnégy órában 550 millió dol­lárt költenek fegyverekre. Kínát, KNDK-t és a VDK-t nem számítva 1972 ben tehát 200 milliárd dollárt költöttek ka tonai célokra, többet mint közoktatásra. Az UNESCO jelenté­séből kitűnik, hogy a kato­nai költségek a világ brut­to termelésének 6,4, á köz- j oktatási költségek pedig 5,2 százalékát teszik ki. Van­nak országok, ahol még en­nél is rosszabb az arány. Izrael például — jellemző — évi költségvetésének 40 százalékát fordítja katonai kiadásokra. Kína évente — s is­mét csak azt mondhatjuk, hogy jellemző — hat-hét milliárd Tordít fegyverkezésre. ■úszta gondolata is felemelő, mi lenne, ha a fegy- erkezésre \ordítnjf összeget békés célokra használnánk fel. sn^jhan firödhefl borúban használt amerikai vadász- öállítása mindössze 28 800 dollárba F—86 Sabre előállítási költségei már gl^K>^őt az F—100 már félmilliót 111, az ismert Phantom- zel 6 millió dollárba ke- ;y kiló Phantom éppen any­táján majdhogynem illetlenség szélni. Tudom, hogy van aki ó és mi is nagy fenyegetnek bennünket, ad- ’ védelmünkre is gondolni. £s nem éppen a Szovjetunió és a szocialis- |lyek következetesen törekszenek a le- feszültség enyhítésére. Az év utolsó az ENSZ közgyűlése a Szovjetunió ja- Siztonsági Tanács állandó tagjai tíz száza- hökkentsék katonai költségvetésüket, és a megtakarí­tott összeg::* egy részét használják fel a fejlődő országok megsegítésére. , A béketörekvések egyre nagyobb teret hódítanak szerte a világon. Éppen ez­ért joggal reménykedhe­tünk, hogy ez az új év bé­késebb és boldogabb lesz, mint a régi. PÁI.AGYI LAjOS

Next

/
Thumbnails
Contents