Új Ifjúság, 1971. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-04 / 1. szám

---------------LS.___________ A/ emberiség hitvallójs Ha élne — és élhetne —, nyolcvanöt év# lenne, ha él-, ne, ünnepelniük.'' talán kitün­tetést kapnj, elmennénk hoz­zá. . mi. relative,;) fiatalabbak és fejet h^.jtSftánk előtte, mert , magyar IrtvöÄtsvia^ legnagyob­bak közül váló." "Ä''gondolataim most Aradra' szállnak, ahol 1888. január..-l>é,n Kuncz Aladár élete elkezdődött, de agyam máris vált, és magam előtt lá­tom az édes Várost —. Kolozs­várt. ahol gyermekkorát töl­tötte, szinte látom, amint pil­langókat kerget a Bethlen-bás- tyén, vagy ébredő tudatával az igazságról’ szóló meséket idézi Mátyás király szülőháza előtt. Ezek voltak legboldogabb ével abban a városban, amelynek ' minden köve a magyar múlt legdicsöbb fejezeteit, a régen halt humanisták szívének forrp lüktetését őrzi? Azután a budapesti Eötvös- kollégium következett, ahol a kor leghaladóbb nagy tudású tanárai nevelték az osztrák- magyar monarchikus tudomány- politika elleni harcra a fiata­lokat. Ott vitázhatott Szekfú Gyulával, Kodály Zoltánnal és Balázs Bélával, ott kerültek ke­zébe először Ady írásai és .ala­kult ki — a germán kultúra ellen — a franciabarátsága. Riedl Frigyes támogatására megnyílt előtte a Nyugat, az­után következett a döntő jelen­tőségű élmény: „...mikor 1909 nyarán Párizsba először meg­érkeztem. sírtam a boldogság­tól a csilingelő egy lovason, a- mely. a- Gare, de l'Esttől a Quartier: hétirt-bé vitt." Termé­szetesen síz. ^d:l:g szellemi és anyagi védettséget élvező fia­talember csupán a^magyar ér­telmiség akkori Mekkájának a fényeit látta, és- az is tagad­hatatlan, hogy a polgári demo­krata Franciaország szinte for-' radalmi többlet volt a geszti örült Magyarországához képest. Ettől ke/dve1' minden nyarát Franciaországban töltötte; 1914- ben is egy kis breton faluban nyaralt. Amikor Szarajevóban eldör­dült a fegyver, a huszonnyolc éves Kuncz Aladár érezte, hoqy eddigi élete összeomlott, hogy • a gondtalanul töltött évek u- tán a megpróbáltatások idősza­ka következik. „ A franciák internálták, csak 1919-ben, a proletárdiktatúra utolsó napjaiban érkezett, hjstea. 1923-ig tanár vol, Budapesten, aztán megzavart szívvel.’ nyugi' talanul helyér keresve,, .áttété-" pült Kolozsvárig és újságíró volt. Amikor nagy. müve, a „Feke­te kolostor“ megjelent, a köz­vélemény csupán jól megirt emlékiratoknak tartotta, pedig Bóka László szerint: „a Feke­te kolostor a két világháború közötti magyar ’ irodalom egyik legjelentősebb regénye.“ S bár a mű marxista elemzése szá­mos eszmei tévedést állapíthat meg, de ne feledjük, hogy a korszellem, a nevelés, egy a- dott kor legnagyobb szellemi­ségeinek „viselkedésmintája" kétségtelenül determináló té­nyezők. De műfaji, esztétikai, szerkezeti, stiliris szépségén túl, a mű jelentős, szinte fel­becsülhetetlen pozitívuma vi­lágnézeti szempontból is az a minden fül számára hallható kicsengés, hogy a háború bor­zalma az ellenség számára is borzalom, és az a világrend a hibás, amelyben • lehetséges a háború. Az a kozmopolita világ­polgár Kuncz Aladár, aki idáig eljutott, megjárta a földi élet pokoltüzű ösvényeit, megismer­te a rabtartókat 'és _a rabdkat, a testi és lelki megaláztatást az embergyütölet’et és « pesz- szimizmust. de megtanulta - azt is. hogy a közösség a legna­gyobb erőforrás, amely az indi­vidualistát közösségi emberré neveli. „Egykönyvű" ember volt. hi­szen az öt évi rabság derékba törte sokat ígérő pályáját, de ez az epy könyve remekmű. Emberi arculatát Ady barátja, Emi! Isac román (ró rajzolta meg búcsúbeszédében: „..az volt a meggyőződésed, hogy a világ Irői egyetlen családból valók.“ Péterfi Gyula i---------------------------:----------------­Oj Ifjúság, a Szocialista ifjú­sági Szövetség Szlov. Központi Bizottságának lapja C Kiadja a Smena kladftvail’-üat* 0 Szer­kesztősén és adminisztráció Bra­tislava. Prazská 9. Telefon- 485 41-45 Postafiók 3C « Főszer ItesztŐ: dr. STRA4S7ER OVÖRQY Nyomta: Zéoartosloveftské t.la- Slarne 91 ® Előfizetési dt’ egész évre 52.— Kis. fél évre 28.— Kés negyedévre 13.- Kés 0 Terlesztl a Posta Hír laoszolaálata előfizethető min dee oos'akéibe.sttőnél vaa\ postahivatalnál © Kéziratokat nem Srzflnk mer 4s nem kül­dünk vissza © A lapo* kül­földre a PNS Ostredn* expe Slcia *laé# Bratislava GoH- avaldovo nám S. 48 útján le Két megrendelni. December 15-én tartotta plenáris ülését a SZISZ Szlovákiai Központi Bizottsága. Az ülésen felszó­lalt Juraj Varholík elvtárs is, a SZISZ KB elnöke. Felszólalásában aprólékosan kitért az ifjúsági szö­vetség feladataira. Néhány érdekes gondolat a fel­szólalásból: IDEOLÓGIAI NEVELŐ MUNKA Tudjuk azt, és nem titok, hogy a fiatalok gon­dolkodásában ideológiai és politikai zűrzavar ural­kodik. Elsőrendű feladatunknak tartjuk, hogy ideo­lógiailag és politikailag megszilárdítsuk szerveze­tünk egységét. Ezen a téren nem szabad illúziók­ban ringatnunk magunkat. A szocializmus építésé­nek kérdéseiben egységesek- vagyunk. Figyelmen kí­vül hagyni azt a valóságot, hogy a különböző prob­lémák megoldásában vannak eltérő nézeteink, ön­ámítást jelentene. Harcolnunk kell azoknak a fiataloknak a meg­nyeréséért, akik ma még passzívak, bizonytalan­kodnak, várakozó álláspontra helyezkedtek, a jobb­oldali szocialistaellenes erők hazugságainak és fél­igazságainak befolyása alatt állnak. Ezeket a feladatokat csak akkor tudjuk megva­lósítani, ha nem becsüljük le a szocialistaellenes erők befolyását, hanem igyekszünk leleplezni, ideo­lógiai és politikai téren legyőzni és elszigetelni. Ebben a harcban körültekintően, meggondoltan kell eljárnunk, de semmilyen körülmények között sem szabad engednünk ideológiai és politikai el­veinkből. . Ha ezeket az elveket a kommunista párt veze- téséyel a Szocialista Ifjúsági Szövetségben követke­zetesen valóra váltjuk, szervezetünk megnyeri tár­sadalmunk bizalmát és tekintélyt szerez magának. TÁRSADALMI ÉPÍTŐ MUNKA Tevékenységünk, egyik „ alapvető mércéje: hazánk építésben való részvételünk. Ennek a feladatnak a megvalósítására az országos, a kerületi és a já­rási konferenciák .konkrét határozatokat hoztak, fo­gadtak el. Ezeket a feladatokat „A fiatalok kezde­ményezésének és cselekedeteinek stafétája" elne­vezésű mozgalom foglalja magában. Érdekünk, hogy minden alapszervezet és minden ta9 konkrét kö­telezettséget vállaljon, és ezeket teljesítse is. Kö­telességünk, hogy szavainkat tettekkel Is bizonyít­suk. Annak érdekében, hogy adott szavunkat valóra váltsuk, szükséges folyamatosan ellenőrizni és ér­tékelni tevékenységünket. A SZABAD IDŐ HELYES KIHASZNÁLÁSA Tapasztalataink azt bizonyítják, hogy szervezetünk nem tud teljes mértékben eleget tenni a fiatalok érdeklődése kielégítésének. Szeretnénk néhány kér­déssel foglalkozni, amelyek biztosítása elkerülhe­tetlenül szükséges a tevékenység és a? érdeklődés kielégítéséhez. A Nemzeti Front KB-ával megállapodtunk, hogy a fiatalok nevelése és igényeinek kielégítése szem pontjából rendszeresen találkozunk és szorosan e- gyütt kell működnünk azokkal a társadalmi tömeg­szervezetekkel, amelyek érdekeitek ebben a szfé­rában. A találkozásokon a mi feladatunk az lesz, hogy olyan javaslatokat és megoldási lehetőségeket terjesszünk elő. amelyek a fiatalok nevelését, szó­rakozási igényelnek kielégítését hivatottak az ér­dekelt tömegszervezetekkel karöltve megvalósítani. A gyakorlatban csak akkor mutatkozik meg a kívánt eredmény, ha a javaslatok megvalósítására elsősorban kerületi és járási szinten kerül sor. Köz­ponti szinten már elkészítettük néhány tömegszer-, vezettel való együttműködési lehetőségnek a javas­latát. A megegyezés hivatalos elfogadása után az alsóbb szervek dolga lesz, hogy ezek minél előbb valóra váljanak. Az anyagi szükségletek fedezése érdekében a kor­mánnyal folytatott tárgyalásaink alapjául szintén javaslatot dolgoztunk ki, amely nemcsak a követ­kező ötéves tervet, hanem azon túl a távlati el­képzeléseinket is tartalmazza. A pártszervezetekkel karöltve a jövő évben ja­vaslatot dolgozunk ki, amely az államnak a fiata­lokkal való törődését hivatott megoldani. Felhasz­náljuk mindazokat a tapasztalatainkat, amelyeket ezen a téren a baráti szocialista országokban sze­reztünk. \7 elmondottakból következik, hogy minden igye­kezetünk arra irányul, hogy az alapszervezetekben megteremtsük az eredményes munka alapfeltételeit. A KÖZELJÖVŐ FELADATAI Legfontosabb feladatunk a közeljövőben ismertet­ni tagjainkkal az országos alakuló konferencia ha­tározatait. Feltételezzük, hogy december végéig meg­valósul minden járásban az alapszervezetek funk­cionáriusainak értekezlete. Január végéig pedig az alapszervezetekben megtárgyalják, amelyeket aztán beiktatják munkaterveikbe. Februárban megkezdődik — és feltételezzük, hogy április végéig eltart — a tagkönyvcsere. En­nek a folyamatnak politikai jelleget akarunk adni. Meg kell akadályoznunk, hogy formálissá váljék, ezért el kell beszélgetnünk minden taggal. A be­szélgetések folyamán képet kapunk arról, hogy tag­jaink milyen mértékben ismerik a szervezet doku­mentumait, a konferencia határozatait, hogyan a- karnak hozzájárulni a feladatok teljesítéséhez. Az igazolványok átadásának ünnepélyesnek kell len­nie. Jelentős időszak lesz május és június, ugyanis ekkor fogjuk értékelni a CSKP és a Csehszlovák Komszomo! megalakulásának 30. évfordulója alkal­mából végzett tevékenységünket, és ekkor dolgozzuk ki és fogadjuk el az alapszervezetek II. félévi mun­katervét. Az elmondottakból kitűnik, hogy a SZISZ építésé­nek második szakasza komoly feladatokat ró a SZISZ tagjaira. A feladatok teljesítése nem lesz könnyű doiog. A történelem már számtalanszor be­bizonyította, hogy az egységben és az összefogás­ban, ha ez nem csupán formális, hatalmas erő rej­lik. Annak tudatában, hogy tevékenységünkben a CSKP bizalmára és segítségére is számíthatunk, e- rőnk megsokszorozódik. (-fa-) Adminisztratív munkaerő Zsuzsanna tavaly, 1969. decem­ber 1-éri lépett munkába, de már így is „átélt“ egy főnököt. Tipi­kusan titkárnői szerepet tölt be, még akkor is. ha épp a közelmúlt­ban figyelmeztették tréfásan, hogy ő nem titkárnő, hanem adminisz­tratív munkaerő. — Általában minden munka egy­forma-, nincs benne szellem, izga­lom, nincs benne sok érdekesség. Talán még az elején volt is, de ma már Ismerem á dolgokat, egyik jelentés a másiktól nem nagyon különbözik; egyik munkakör a má­sikkal azonos jellegű... — Magánélete is ilyen egyhan­gú? — Hogy egyhangú-e, nem va­gyok benne biztos, még akkor sem, ha külső szemlélőnek esetleg egyhangúnak tűnhetne. Volt azonban az életemben egy rendkívüli nagy élmény. Az isko­lában angolt tanultunk, próbáltunk levelezni lányokkal, de valahogy nem ment a dolog, és az elkép­zelt utazásunkból nem lett semmi mindaddig, amíg égy szép nap Wellsből nem járt itt egy kis tu­ristacsoport. Közülük két tanár bejött az iskolába és az 6 közve­títésükkel jutottunk el tizenheten An'giiába. Drága volt a kirándulás, de mivel eredetileg az érettségi ajándékom egy bulgáriai út lett volna, szüleim vállalták a költség- többletet, és én elmehettem. Ne­héz volt elválni új barátainktól... Nem vagyok egyetlen alapszer­vezet tagja sem, nem járok klub­ba. pedig néha jó lenne. De hova járjon az ember? Nálunk a falu­ban nincs ilyesmi. Már az előző főnököm mondta, hogy meg kell szerveznem, rám bízza az ifjúsági szövetség alapszervezetének létre­hozását Vámosfalun. (Trhové My- to) de én erre nem lennék képes. Talán a nővérem! Neki tekintélye van. szeretik a faluban. Szeretnék férjhez menni, de majd csak később. Azt hiszem, nem leszek rossz asszony. Fér­jemnek eléggé jó dolga lesz. mert egyedül szeretem végezni a házi munkát. Az hülyeség, ha valaki át akarja nevelni a férjét. Egyetlen kikötésem, hogy ne igyon, legalább­is ne sokat, mert az iszákos em­bert nem bírom. Szóval, lehet, hogy én nem vagyok egészen mai típus, nincs olyan szándékom, mint általában a mai lányoknak, asszo­nyoknak, de mit számít ez. Hogy milyen legyen, szőke, bar­na, magas, alacsony? Majd elvá- 'lik. Persze, férjhez menni és egyáltalán erre gondolni, még min­dig rengeteg idom van. Barátko­zom fiúkkal, néha elmegyek velük a „cukiba“, de ezt is csak mód­jával, mert Dunaszerdahély (Du- najská Streda) kis város, hamar megirigyelik az embert és köny- nyen megszólják. Novak Zsuzsanna egyébként hat- vankilencben érettségizett Duna- szerdahelyen a magyar középisko­lában. Közepes termetű, van ben­ne valami megnyerő természetes melegség, szépen, változatosan, eléggé modernül öltözködik és igen, igen kedves, nemcsak hoz­zám, hanem mindenkihez, aki beté­ved a Szocialista Ifjúsági Szövet­ség járási bizottságára. Úgy viselkedik, azt a munkát végzi, amelyet általában a titkár­nők szoktak végezni, de ő nem az, hanem adminisztratív munka­erő. Németh István Hogyan reagált a SZISZ trebisovi járási bizottsága a „Signál 50“ versenyre ? Erre a kérdésre kerestem a választ, mielőtt meglátogattam a SZISZ trebisovi járási bizottságának politikai-ideológiai vezető titká­rát, Grega Ivánt. Készségesen válaszolt kérdéseimre és aprólékosan beszélt a járás alapszervezetének munkájáról. Elmondta, hogy a jól működő szer­vezetek mellett vannak gyengébbek is. amelyeknek igyekeznek segí­teni. Ami a járási bizottság munkáját illeti, az évzáró gyűlések idején a CSKP megalakulásának 50. évfordulója alkalmából kihasz­nálják az alkalmat a szocialista kötelezettségvállalások megszervezé­sére. Többek között meg kell említeni a SZISZ járási bizottságának kö­telezettségvállalásait, melyet az apparátus képviselői tettek, valamint az elnökség tagjai. Ügy hiszem, hogy megemlíthetünk egypár nevet is. Király Berta, a SZISZ magyar tanácsának a titkára kötelezettsé­get vállalt, hogy 200 új tagot szerez a SZISZ-be, 25 előfizetőt a já­rási hetilapnak, megalapít 3 SZISZ-alapszervezetet. Gergef Pavoi, a járási pionírház igazgatója vállalta, hogy a borsj (BorSa), szerdahe­lyi (Streda nad Bodrogom), szomotori (Somotor). óerchovi, mieha- lanyi pioníroknak előadást tart, a CSSZBSZ alapszervezetét, szerez. 30 előfizetőt a járási lap részére, igyekezetével kellő mértékben hozzájárul a SZISZ járási bizottsága elnökségének munkájához. Rajtuk kívül természetesen még többen is vannak, akik dicsére­tet érdemelnek. Az egyéni kötelezettségvállalásokon kívül meg kell említenünk legalább egy alapszervezetet: N. Zipovban a következő kötelezett­ségvállalást fogadták el: kiszélesítik a tagságot, beszélgetéseket szerveznek a helyi pártszervezet funkcionáriusaival, brigádmunkával kisegítik a helyi állami gazdaságot, valamint részt vesznek a köz­ség szépítésében, esztrádmüsorokat tanulnak be, kidolgozzák és be­vezetik a krónikába a SZISZ megalapításának történetét, valamint eddigi tevékenységét. ilyen és hasonló kötelezettségvállalásokat kaptunk más szerveze­tektől Is. Reméljük, hogy nem maradnak szavak, hanem konkrétu­mokká válnak. A SZISZ trebi§ovi járási bizottságának tagjai, valamint az alap­szervezetek bekapcsolódnak a ..SIGNAL 50“ elnevezésű versenybe, melyet a SZISZ KB és a Csehszlovák Rádió hirdetett a CSKP 50. év­fordulójának es a Csehszlovák Komszomo! megalakulásának évfor­dulójára. így kellő mértékben hozzájárulnak ezeknek a jelentős« év­fordulóknak méltó megünnepléséhez. Varga László A RÁDIÓ TERVEI Az új év küszöbén általában mindenki számba veszi az el­tel, esztendőt, és új terveket szövöget az előtte álló napok­ra. Munkatársunk a Csehszlovák Rádió magyar adásának fő­szerkesztőjét, JAKÁL ISTVÁNT kereste fel, hogy a rádió leg­közelebbi terveiről érdeklődjön nála. Főszerkesztő elvtárs. először is az érdekelne, hogy történt-e, vagy várható-e javulás a hallhatóság terén? — A vétel, sajnos, az- új esztendőben sem javul, illetve u- gyanolyan lesz, min, volt. Szerencsére időközben már korlátolt lehetőségeink ellenére is sikerült némi javulást elérni, úgy, hogy a Csehszlovák Rádió magyar adása lényegében már mindenütt elég jól hallható. A probléma azonban csak 1973-ban oldódik meg végérvényesen, amikortól az ultra rövid hullámon sugároz­zuk majd a magyar adás műsorát. Az URH teljesen tökéletes vételt biztosít még hazánk határain túl is. Sajnos, ennek is lesz egy hátránya. Sok még a régi típusú, elavult vevőkészülék, me­lyen nincs URH. Az ilyen készülékek tulajdonosai természete­sen nem hallgathatják majd a magyar adás műsorát. Ezért elein­te egy fél évig az eddigi hullámhosszon is sugároznánk. Remél­jük. hogy időközben a legtöbb háztartásban kicserélik az öreg gépeket, és az URH sávra való áttéréssel nem veszítjük el hall­gatóinkat. Az új hullámsávra való áttérésnek az említett hátrány mellett lesz azonban egy nagy előnye. Mégpedig az, hogy az em­lített hullámhossz teljesen a rendelkezésünkre áll, így — az ed­digi hetj 30 órával szemben — gyakorlatilag egész nap sugároz­hatjuk a műsorunkat. Az igazgatóság meghagyása szerint Is, az említett időponttól annyi műsort sugározhatunk, amennyit képe­sek leszünk elkészíteni. Az új évben történik-e változás a müsorpoütikában, és milyen új műsorokkal lepik meg a hallgatókat? — Az új évtől a műsor szerkezetét teljes egészében átépítet­tük. Erre fölöttébb szükség volt. mert az eddigi struktúra — el­enyésző változásoktól eltekintve — már közei tiz éve volt ér­vényben, és egyik-másik műsorszám a szerkesztők legnagyobb igyekezete ellenére is elszürkült. Az új évtől tizenkét új műsor­típust vezetünk be. Kezdjük talán sorjában. Teljesen új műsor lesz minden hétfőn délután a 15 perces sportműsor. E műsorban nemcsak a világ érdekesebb sportese­ményeivel, a vasárnap sportjával akarunk behatóbban foglalkoz­ni, hanem a vidék sportjával, a falusi -sportélettel is. Á tudo­mány és a technika rovata eddig havonta egyszer jelentkezett. Ezentúl kéthetenként 10-10 perces műsorban akarunk beszámol­ni a tudomány és a technika aktuális kérdéseiről. Az iS kóla rá­dió időtartama nem változik, marad a heti egy óra, de a jö­vőben szeretnénk szorosabban együttműködni a pedagógusokkal. Egyik héten az alsóbb fokozat, a másik héten a felsőbb fokozat tanulói számára sugározunk műsort. Megszűnik az „Ismerd meg hazádat“ műsor, mely több mint tíz éves. Ehelyett egy új mű­sort közvetítünk művészetről, művészekről, alkotókról és alko­tásokról. Megszűnik a Magvető is, illetve csak a műsor elneve­zése. mert helyette továbbra is kulturális híradóműsort sugáro­zunk. Ezentúl azonban behatóbban foglalkozunk a falu kulturális életével és problémáival. Végérvényesen megszűnik a Fényszóró, és a népszerű Fiatalokról fiataloknak című műsor. A Fényszóró már régóta nem teljesítette küldetését, a Fiataloktól fiataloknak műsor viszont hallatlanul népszerű volt. Ezért elhatároztuk, hogy a két műsort összevonjuk és minden szombaton egy órás ifjú­sági műsort közvetítünk sok zenével. Ezenkívül havonként vagy kéthavonként — ahogy győzzük — nyilvános műsort akarunk indítani Mit tudsz szülővárosodról, faludról? címmel. A szórakoz­tató jellegű rejtvényműsort mindig valamelyik város, vagy köz­ség közönsége előtt állítanánk össze. Továbbra is érvényben marad az elv, hogy a műsoridő felét zenével töltjük ki. Ezentúl azonban egy kicsit több komoly ze­nét sugározunk. A jövőben az eddigi 3-4 eredeti rádiójáték he­lyett évente legalább hat eredeti bemutatót szeretnénk műsorra tűzni. Sajnos, a hazai szerzők e téren nem nagyon erőltetik- meg magukat. Végül szeretném megjegyezni, hogy ezután egyetlen műsort sem akarunk a végkimerülésig sugározni, hanem a szük­ségnek és a kívánságoknak megfelelően időnként felfrissítjük az adást. p r. KONTAK­TUS A Csehszlovák Rádió magyar adásának egyik legnépszerűbb műsora a Fiataloktól fiataloknak című zenés műsor. Illetve csak volt, mert az új évtől az új programszerkezet érteimé­ben megszűnik, és a Kontaktus című zenés ifjúsági műsor lép a helyébe. Az új műsorról tájékoztatta munkatársunkat szerkesztője. NAGY ÁRPÁD. Mi késztette a rádió szerkesztőségét arra hogy megszűntesse a népszerű műsort? Elsősorban az, hogy az ifjúság eszmei nevelésében sok a pótolnivalónk. Az eszmei nevelés a volt Fényszóróra hárult vol­na. Sajnos, az utóbbi Időben nem teljesítette küldetését. Az iqy keletkezett űrt hivatott kitölteni a Kontaktus. Mit jelent a műsor elme és mit árulhatnál el a tartalmáról? — A műsor elmét illetően hetekig törtük a fejünket. Testhez­állóbbat nem találtunk. A Kontaktus’ azt jelenti, hogy szeret­nénk minél szorosabb kapcsolatot kiépíteni az ifjúsággal, az if­júsági szervezetekkel. Műsorunkban a Szocialista- Ifjúsági Szövet­ség szervezeteinek tevékenységével, d jó példák és tapasztala­tok népszerűsítésével akarunk foglalkozni. Minden egyes alka­lommal megszólaltatunk majd egy neves közéleti személyiséget kiváló szakembert, sportolót, színészt, természetesen a fiatalok köréből. Szívesen fogadjuk a tudósításokat, a személyes meghí­vásokat a fiatalok, a szervezetek egyes akcióira. A fiatalok elsősorban a jó pop-zenét kedvelik. A Fiataloktól fiataloknak című műsor Is azért volt népszerű, mert a legis- mértebb és legújabb pop-zene töltötte ki. Gondoltak-e erre az új műsor szerkesztői? — Természetesen. A Kontaktus elmet is azért választottuk mert benne van a taktus, a 'ritmus Az új műsorból 40 perc zene, — természetesen pop-zene — és csak 20 perc a szöveg az_ lnt.er;iú!<- nyilatkozatok, riportok, tudósítások. Amennyire a műsoridőből telik, továbbra is szívesen eleget teszünk a levélben tolmácsolt kérelmeknek. Szeretném ismételten hangsúlyozni, hogv a műsor csakis a fiataloknak készül, ezért igyekszünk majd min­den óhajukat teljesíteni. Ha úgy vesszük a pop-zene kedvelői még jő! is jártak, mert az eddigi havi 3 órás műsoridő helyett — ennyi volt a Fényszóró és a Fiataloktól , fiataloknak műsorideie együttvéve — most. kerek négy órát kapnak. Mikor hangzik fel az első Kontaktus és kik szerkesztik? — Ifjúsági szerkesztőséget hoztunk létre, vezetője Halgas Ka­rolina. A műsort rajtam kívül Szabó Tibor és Dusík Éva szer­kesztik. Az első Kontaktus január 9-én. szombaton hangzik fel, és azután minden szombaton délután 2-3-ig. Végül szeretném még felhívni a fiatalok figyelmét, hogy a Kontaktuson kívül minden hat hétben, vásárnap délután másfél-két órás szórakoz­tató, ifjúsági ún. blokkműsort sugározunk. Az elsőt január 26- án hallhatják. Reméljük, hogy mindkét új műsor megnyeri a tetszésüket. (-pi-)

Next

/
Thumbnails
Contents