Új Ifjúság, 1971. január-június (20. évfolyam, 1-26. szám)

1971-01-04 / 1. szám

melyekhez a valamikori kerítő­mamák vagy a sztriptíz me­nedzserei tartották magukat, ■mindig jó, ha a kuncsaft vá­laszthat két ellentétes típus között — passzoltak egymás­hoz. Hana dolgozott, jobban mond­va alkalmazásban volt, szeren­csére a közlekedési ipar külön­böző műszakok formájában meglehetősen szabad mozgást biztosít alkalmazottainak, ami azt jelentette, hogy Hanának a héten legalább két napja mindig szabad volt. Ügy csi­nálta, hogy férjének és két gyermekének mindig megfőzött egy hétre előre, hogy esetleg ne legyen baj a kimenőkérés körül. így a „megérdemelt“ munka után szinte jutalomnak vette a kiruccanásokat... De később Hanának kevés­nek tűnt a kereset, meg aztán ún-ta az örökös Ceské Budéjo- vice és Plzeh közötti pendli- zést. Több szabad időre volt szüksége, nagyobb nekifutással akarta végezni „munkáját“. Színházi nyelven szójva az uj. Ugyanis még nem történt lett figyelmeztetnie,, útjaik Gondolkodni kezdett és rájött, egész akciót gengszterbandák meg, hogy egy akciót más „va- csakhamar elváltak, tovább hogy a fizetetten szabadság jól ■vetélkedőjének is nevezhet- összterületen“ fejeztem volna mindketten a maguk útján ke- „kifizetődhet", és amikor meg­nénk. be... resték kenyerüket; a végén kapta, a terv máris kész volt. össze is vesztek, mégpedig ak- Prága? A kutyának sem kell, A múlt évben egy augusztu- Ládának Kolín kevés volt, kor, amikor színre lépett a ma már nem a régi! Hol van sí estén a Karlovy Vary-i fiúk majdnem semmi. Bármely más gyakorlottabb és okosabb Dása az a rengeteg külföldi, a Mer­egyik csoportja elébe állt az ő korabeli lánynak nagyobb cedesekkel teli utcák, meg a­utcasarki foglalkozást űző Iá- város is kicsinek tűnt volna, —O— zok a jó lebujok? Költözkö­tnyoknak és kerek-perec tud- mert abban a pár kávéházban . . dünk. tukra adta, hogy már pedig ez — mennyi lehet belőlük egy kid« akár a naíva szerepét az ő vadászterületük és váló- kisvárosban!! — az emberek *s eljátszhatna valamilyen szín- ötlet beérett és a válasz­gatás nélküli szavakkal utasí- gyorsan megismerik egymást, darabban. Kedves, aprócska, fás Karlovy Vary, Marianské tották őket, hogy reggelig ,,ü- és az első — legrosszabb e- szőke kislány, és az ember Lázné és Plzenre esett. Ezek- rítsék ki“ a jogtalanul bitorolt setben második — látogatás, sokszor szinte varja, hogy pu- be a városokba sokszor kiruc- várost, mert ellenkező eset- „kuncsaftvárás“ után megszű- kedUt- va9 és arcát tenyerébe cárinak a dollárok, márkák tű­ben... nik a kávéházi népség isme- rejti, ha elpirul; de abból, lajdonosai, mintegy számolva retlensége. A legrosszabb a- hogy Prágában több mint egy azzal, hogy itt kevésbé vannak A lányok komolyan vették a zonban az, hogy az emberi szó- évi9 „éldegélt" (és be kell szem előtt. figyelmeztetést, és reggelig szátyárkodás még az újságok- vallanom, hogy mindannak el- _ _ valóban elhagyták a várost, nái is gyorsabb, úgyhogy a pa- lenére, hogy nagyon sokat tud­Plzenbe mentek, majd Prága- pa csakhamar megtudja 19 é- tunk róla. s.okáig bottal ütőt- par srjS nráaai tartózkodá­ba. vés Lidkája éjszakai sétáinak tűk a nyomát), látszik, hogy sUk alatt szorosabbra fűzték okát, és esetleg kidobja őt. Mi a jo kislányka benyomás meny- kapcsolataikat Jirível, sőt hív- De ne vágjunk a dolgok elé- mást is tehetne? nyíre felszínes. ták, tartson vemk a délcseh be! - városokba tervezett kiruccanó ­_n_ Lida f°9ja magát és rövid Sokszor elveszítettük a nyo- sufcra_ ű sem veszít a bolton, időre „levonul“ nővéréhez egy mat, mert a hét valamelyik Mindig akad valaki, aki a nyugiat-szlovákiai városba. Ott napján leutazott Ceské Búdé- firí taxisofőr volt, Lidát és lányt betanítja, — mondta a viszont dolgoznia keli, sőt mi jovicére Dása szüleihez -r ke- Hanát kocsikáztatta kuncsaft­vizsgálóbiztosnő — vagy népié- több, a városka még Kolínnál ressük, hiába. Dása édesanyja jaikkal, nála dugták ei pénzü- sen szoknyás detektív —:, aki is isten háta mögöttibb — de mindannyiszor megvigasztalta két, és védelmükre kelt, ha ne­talán a prágai alvilág minden amint mondtam, mindig, akad és megígérte, elvállalja az út- zeteltérésük támadt a lányok titkát ismeri. A történetek is- valaki, aki a járatlan kislányo- ban levő gyereket. így is lett. és a „vevő között, rökéletes­métlődnek, és vagy a kezdet, kát „betanítja", és ebben az e- és Lida egy hónappal a szülés nek bizonyult, csaknem tükéle- vagy a vég hasonló, csak. né- setbén ezt á niesten munkát után ismét a fővárosba rán- tesnek, mert .a-mikor sor került ha villan fel valami újszerű, Ilonka végezte .el. dúlt. Világos céllal. a riport elején említett drámai ez csak azért, hogy a követ- közbelépésre, meghátrált. A kező pillanatban megmutatkoz- Ismerte Prágát és tudta, ho- Ez egyszer Dását annak Karlovy Vary-i fiúk kemény zon: minden, minden marad a .vá kell mennie olcsó, elegáns testvérére, a markáns termetű elhatározása , hogy bármi ú- régí... Ebben a történetben a- kereset után,. Lida tanulékony erős Hanára cserélte fel. Nem ton ;is megvédik „kenyéradó- zonban mégiscsak, van valami inasnak bizonyult, Ilonkának illettek egymáshoz; azok sze- juk vadászterületét, a prágai újszerű, legalábbis számomra csakhamar semmire sem kel- rint az elvek szerint viszont, a- konkurrenoia ellen — megér­tésre talált nemcsak az ígért pofonok hatása alatt. A lányok, amikor látták, hogy a nagyvilági Karlovy Va­ry n,em is annyira nagyvilági, Plzefi felé húztak. Az ígéret pa­radicsoma itt sem várt rájuk. Konkurrencia nem volt nagy, Hana tetőt keresett fia feje fölé. talált is, és ügy tűnt, minden rendben van, csak a „vevőik" nívója körül volt egy kis baj. Kevés külföldi akadt a horogra. És a csehek? Na ne haragudjon...! —0— A vizsgáióbiztosnő mosolyog — ez is érdekes tünemény: Minden páciensem panaszkodik a cseh férfiakra, hogy nem tudják, mi illik, nem előzéke­nyek, hogy nem járnak előkelő helyekre, meg ilyesmiket mon­danak. Plzentoen már végképp nem maradt más hátra, Hana első­ként ment el egy cseh férfi­val, de ez egyúttal figyelmez­tetés is volt: más portyáző he­lyet kell keresniük. Prágát választották. Hamarosan találtak is egy „parkolásra“ alkalmas helyet, ahol a szállodai portás megen­gedte, hogy minden további nélkül ki-be járhassanak, szó­val minden maradt a régiben, mígnem... A látszólag jószándékű raj­taütő akció a, kriminalisztikai és társadalomellenés elemek ellen, amelyet ak ország min-' den városában meghatározott órában végeztek, Lida és Hana mögött is becsapta az ajtőt. Lidát venerikus kivizsgálás­ra, egy kilincs nélküli ajtó mö­gé rekesztették a prágai Apoil­nárban. Hana egy sokkal súlyosabb ajtó mögött várja a sokkal sú­lyosabb ítéletet. Azt, hogy é- iősködő életmódot folytatott-, nem is tagadja. Vele kapcso­latban azonban fennáll a kerí­tés vádja Is, mert közös kirán­dulásaik alkalmával úgyszól­ván Lida minden keresetét Ő költötte pl. ... Míg megadják, mi is iész ve­lük, a hosszú téli estéken gon­dolkodhatnak, sőt meg is Ír­hatják visszaemlékézéséiket. (z) új ifjúság 3 SZÁRAZ JÖZSEF 60 ÉVES Már közeljárt Száraz József a 40-hez, amikor 1949-hen a CS1SZ indulásakor ot bízták meg a Szlovákiai Központi Bi­zottság magyar osztályának szervezésével és vezetésével. Lelkes, de tapasztalatokkal még nem rendelkező fiatalokkal lá­tott munkához. Mögötte ekkor már több mint 20 éves gazdag mozgalmi múlt állt. melynek jelentős állomásai a hazai kom­munista ifjúsági szervezetek, a sokrétű pártmunka, a spanyol- országi interbrigádisták csata­téréi. Előtte pedig ezernyi fel­adat. melyeket kommunista elv- szerúséggel. nagy körültekin­téssel és gazdag élettapaszta­latokkal igyekezett megoldani. Az Üj Ifjúság — amelynek létrehozásában neki is jelentős része volt — szeretettel kö­szönti az életjubileumát ün­neplő Száraz József elvtársat, és nem ktván neki sem többet sem kevesebbet, mint jő egész­séget. tudván azt. hogy a to­vábbi sikeres munkához csak erre van szüksége. övé az első „Jó reggelt"-Unk. vagy ,.szervusz"-unk. ha bejö­vünk a szerkesztőségbe. Olva­sóink levelei is először az ő kezébe kerülnek és hangját a- zok is ismerik, akik telefonon hívják *z Oj Ifjúságot. Jó hírt mond. tanácsol, segít és nem utolsó sorban ő főzi a világ legjobb feketéjét. Főzze is még nagyon sokáig és maradjon o- lyan üde, friss de főleg fiatal, mint ma, amikor — de ez ta­lán nem is igaz — születése 50. évét ünnepeljük. Ezt kíván­tuk szerkesztőségi titkárnőnk­nek, MÉSZÁROS IRÉNKÉNEK. B ] röREI ■ ■ - ■ 1970 A családalapitó és új lakástulajdonos fiatalok gyakori — s nem kis — gondja: lakásuk ízléses, de főképpen zsebükhöz mért árú bútorral való berendezése... A lakberendezési boltok­ban ugyan egyre nagyobb a választék, mégis mintha mindez kevés lenne; a bútorüzletek gyakorta kiürülnek, s általában az olcsóbb bútorok hiányzanak. A bútorellátás Így szinte állandó problémának tekinthető, s ennek kapcsán az elmúlt esztendőben is gyakorta fölmerültek ezek az időszerű kérdések. Nem vé­letlenül kértünk hát tájékoztatást ebben a fiatalak tízezreit ér­deklő — s érintő — kérdésben az SZSZK Belkereskedelmi Minisztériumán. — Milyennek látja bútorellá­tásunkat a szakember, aki ma­ga is — alig van túl a har­mincon?... — A hazai bútoripar és -ke­reskedelem szinte azonos gon­dokkal küzd: nem elég a meg­levő kapacitás, kicsi a raktár­hálózat, gyakorta mutatkozik nyersanyaghiány... A kereslet viszont az új lakások átadásá­nak egyre növekvő ütemével egyenes arányban fokozódik. A mindennapi gyakorlatban ez abban nyilvánul meg, hogy üz­leteink jobbára drágább búto­rokban bővelkednek, míg ol­csóbb lakberendezés többnyire csak hosszas várakozás, több­szöri utánjárás árán kapható... Kiváló példa erre a Perla há­lószobabútor. melyet október­ben átmenetileg leszállítottunk. Eredeti áron alig fogyott a pia­con, raktáraink zsúfoltak vol­tak vele, már-már a sorozat- gyártás beszüntetésének veszé­lye fenyegetett... A mintegy huszonöt százalékos * árleszállí­tás után viszont szinte egy csa­pásra keletje lett, sőt a Perla sötét és a szekrényekre helyez­hető polcos változata már hiánycikk!,.. — Az olvasók teljesebb tá­jékoztatása érdekében elárul­hatna néhány pontosabb, szám­szerű adatot is az elmúlt esz­tendő szlovákiai bútorellátásá­val kapcsolatban? — Talán nem js kell különö­sebben hangsúlyozni, hogy a la­kosság lakberendezés-ellátása nagyon fontos társadalmi fel­adat, s Így külön figyelmet szentel ennek a problémának mind az Iparügyi, mind a Bel­kereskedelmi Minisztérium. Az előbbi a bűtorüzemek munkáját irányítja, mi pedig a piac áru­ellátását szabályozzuk. De tér­jünk a számokra: az 1970-es esztendőre a nemzetgazdasági terv csaknem másfél milliárd korona értékű bútor gyártását irányozta elő. Sajnos, rögtön az év elején bizonyos fennakadá­sok mutatkoztak a nyersanyag­ellátásban, így az első félév gazdasági mérlegét kereken 250 millió koronás hátralékkal zár­tuk!... Természetesen, ennek negatív hatása az üzletekben is érezhető volt, s különösen a gyér választékra célzó bírála­tok voltak jogosak. S aligha kellenek különösebb közgazda- sági ismeretek ahhoz, hogy va­laki belássa: egy kétszázötven milliós terviemaradást nem könnyű pótolni!... Kétségtelen, hogy a második félévben ja­vult a bútorellátás, de a bű- torüzemeknek nem sikerült ki­küszöbölniük a nyersanyag - hiányt. Üzleteinkben sokan to­vábbra is hiába keresték példá­ul az 0—28 és az 0—48 jel­zésű nappali, illetve az L—26 vagy az L—28 jelzésű, hálószo­babútorokat. — A bútorüzletekben tapasz­talható hiányok láttán bizonyá­ra tettek néhány olyan lépést, amellyel már 1971-ben zökke­nőmentessé tehetik a lakberen­dezés-ellátást?! — Igen! Még a nyár derekán megkezdtük tárgyalásainkat az SZSZK Iparügyi Minisztériumá­val, illetve a bútorgyártásban érdekelt szakágazati vezérigaz­gatóságokkal. Ősszel e megbe­szélések eredményeképpen már bizonyos javulás volt tapasztal­ható és az egyes részfelada­tok pontos elosztása, koordi­nálása után pedig joggal bízunk gbban, hogy az új évben majd végleg sikerül megszüntetni ezt a problémát is. — Üzleteinkben az elmúlt esztendőben finn. olasz, oszt­rák s magyarországi bútor is kapható volt... — A bútorbehozfitallal több szempontot is követünk. Első­sorban a hazai bútoripar imént említett „hézagait“ próbáltuk ezzel pótolni. Arról talán külön szólni sem kell, hogy az im­port élénkíti, gazdagítja üzle­teink választékát, s egyúttal olyan családok igényeinek te­szünk ezzel eleget, akiknek nem tetszik, vagy minőségileg nem felel meg a hazai lakbe­rendezés; s végül a cseházlo- vák bútoripar új ötlétéinék jó kútfője, minőségi mércéje a külföldi bútor. — Gondolom, több tízezer fiatal nevébén fogalmazom az alábbi kérdést: BövUI-é a kö­zeljövőben a bútorválaszték — különös tekintettel % tizen- s huszonévesek anyagi lehetősé­geire? — Tudjuk, sok még a ten­nivaló ahhoz, hogy ezt á prob­lémát is lezártnak, megoldott­nak tekinthessük. Törekvésein« iránytűje a szlovák kormány 186/1970-es rendelete, mely a piac bútorellátásának stabilizá­ciója érdekében elrendelte a hazai bútorkínálat lényeges bő­vítését. hogy így minden tekin­tetben kielégítsük a fiatalok jogos igényeit, megkönnyítsük a fiatal házasok és új lakás­tulajdonosok „rajtolásl“ gond­jait. Nem árulok el titkot az­zal, ha elmondom: mindennapi munkánk során már érezzük e kormányhatározat első pozitív hatását, s 1971-ben az új tíöú- sú bútorok egész sora kerül majd a picra. — Térjünk móst el egy ki­csit a gazdasági kérdésektől... Véleménye szerint miképpen fest egy célszerűen berende­zett, korszerű lakás? — Ha válóban kényeiemérze- tet s meghitt hangulatot aka­runk teremteni, akkor s bútor­nak, a szőnyegnek, pontosab­ban: egy-egy szobában a lak- berendezés egészének nem sza­bad négy színnél többét tar­talmaznia. Ha több színből ál­lítjuk össze a berendezést, az már túlzott tarkaságot idéz elő. hiszen arról sem szabad megfe­ledkezni, hogy egy-egy árnya­lattal maga az ember is gaz­dagítja a lakás „színskáláját“... Ajánlatos, ha hasonló, egy­máshoz illő színárnyalatokat választunk. — Ki diktálja mostanában világviszonylatban a bútordiva­tát? — Nem véletlen beszéltünk az imént a Finnországból im­portált lakberendezésről, mért a skandináv állafnok bútoripa­ra világszerte az élre tört. A kárpitozott darabok puhák, ké­nyelmesek. ruganyosak, a szek­rények és polcok alapanyaga pedig jobbára mahagóni fa. Az utóbbi két esztendőben nagyon sökat fejlődött az olasz bútor­ipar, különösen a műanyagok felhasználásával lett népszerű, ezért olcsóbbá tették a bútort. — Hazánk miképpen tud helytállni ebben a konkűrren - ciában? — Csehszlovákiában gazdag hagyománnyal rendelkezik a bútorgyártás, Eurőpa-szerte ér­deklődnek a mi gyártmányaink iránt. A mi célunk azonban az, hogy elsősorbán a hazai lakos­ság zömének tegyük hozzáfér­hetővé az árban megfelelő, mi­nőségileg kifogástalan, divatos lakberendezést. Ez* tartottuk szem előtt az 1971-es tervek kidolgozásánál is. hiszen a bú­torvásárlás minden családban több évre szóló, nagy kiadást jelent. A mi feladatunk érzé­kenyem reagálni a vásárlók igé­nyeire s észrevételeinket — a gyártő üzemekkel karöltve — a gyakorlatban értékesíteni. feljegyezte: Miklósi Páter r-e-r1?

Next

/
Thumbnails
Contents