Új Ifjúság, 1970. július-december (19. évfolyam, 27-52. szám)

1970-07-07 / 27. szám

KLOSS KAPITÁNY LEGÚJABB FILMJE Új kalandfilm forgatását fejezték be Len­gyelországban. Rendezője: Ján Bátory. Fősze­replője a népszerű lengyel filmsztár, Stanislaw Mikulski. A film címe: Az utolsó tanú. 1944 végén egy SS-kiilönítmény óriási értékű drá­I gakineset rejt el a sziléziai hegyekben. A pa­rancsnokok az akció végrehajtása után meg­gyilkolják mindazokat — foglyokat és SS-ka- ■ tonákat egyaránt —, akik a kincs elrejtésében I részt vettek. Halottnak vélik dr. Olszákot is, aki azonban a hullahegy alatt életben maradt. Húsz év múltán ő akadályozza meg, hogy a „békés“ német turistaként Lengyelországba érkező volt SS-tisztek megkaparintsák az elá­sott aranyat, műtárgyakat, drágakincseket. Interjú Stanislaw Mikulskival a 7. oldalon. SAJÁT GYERMEKÉNEK A GYILKOSA Az anyai szeretet szállóigévé vált. Vannak azonban anyák, akikből ez a szép emberi ér­zés hiányzik. Egy ilyen anyáról — akinél a gyermeke iránt érzett szeretetet a goromba­ság váltotta fel, s ezzel végül gyermekének halálát okozta — olvashatnak olvasóink a GYERMEKANYA — GYERMEKGYILKOS című riportunkban a 3. oldalon. ÉVADZÁRÁS SZÍNHÁZAINKBAN Elmúlt az első évad, amelyet a MATESZ két részlegre osztva játszott végig. Kedves olva­sóinkat bizonyára érdekli, milyen eredmény­nyel zárták színtársulataink munkájukat. La­punk 3. oldalán két cikk is foglalkozik ezzel a témával. Siposs Jenő, a MATESZ komáromi részlegének munkatársa értékeli az elmúlt év­adot, Németh István írása pedig a kassai rész­leg utolsó bemutatójáról szól. AKAR JÖL SZÓRAKOZNI? I OLVASSA |az OJIFJÖSÁGOT A nyári hónapokban számos I érdekességgel, kellemes olvas­mánnyal szolgálunk minden olvasónknak ! A CSEHSZLOVÁKIAI MAGYAR « ­XIX Srf 1970 Július 7. FIATALOK LAPJA Ar» L— KSs Minden irodalom, amely nem az ember tökéletesítését, az erkölcsök íemesítését és az eszményt tűzi ki célul maga elé, egyszóval nem azt, ami hasznos ,. az halva­született, angolkóros és elfajzot t irodalom. ül MAS fits A lenini tanítások és a világ ifjúsága Leningrádban a győztes szocialista forradalom váro­sában 98 ország fiataljainak küldöttei, a Demokratikus Ifjúsági Világszövetség, a Nemzetközi Diákszövetség és a Panafrikai Ifjúsági Mozgalom képviselői találkoztak és tanulmányozták a leninizmus hatását az ifjúság for­radalmi nevelésére. Részt vett a találkozón a csehszlo­vák ifjúság küldöttsége is. Nem volt még ehhez hasonlítható széles körű ta­nácskozás, amelyen 141 ifjúsági és diákszervezet kül­döttei a lenini tanításokról, a mai fiatalok forradalmi küzdelméről cseréltek véleményt. A legfontosabb elő­adások közül kiemelkedő Jevgenyij Tyazselnyikovnak, a Komszomol központi bizottsága első titkárának beszá­molója a szovjet ifjúság forradalmi neveléséről, vala­mint' azok a beszámolók, amelyek a leninizmus és a nemzetközi forradalmi ifjúsági mozgalom összefüggé­seit elemezték. A különböző csoportokban tárgyaló küldöttek nagy figyelmet szenteltek az ideológiai harccal kapcsolatos kérdéseknek. A négynapos eszmecsere eredményeként sokoldalú kép alakult ki a nemzetközi demokratikus if­júsági mozgalomról, a különböző országok fiataljainak harcáról. Dél-Vietnam ifjúsága nevében az amerikaiak világszerte megdöbbenést keltett vérengzésének szín­helyéről, My kaiból érkezett, Vo Thi Len szólalt fel. A küldöttek elítélték az indokínai amerikai agressziót, és határozottan is szolidaritásukról, támogatásukról bizto­sították Vietnam, Laosz és Kambodzsa hazafiait. Élénk érdeklődés kisérte az Egyesült Államok hala­dó ifjúsága küldötteinek felszólalásait Az egyik ame­rikai ifjúmunkás felszólalásában többek között ezeket mondotta: „Amerika ifjú nemzedékét egy időben hall­gatag nemzedéknek tartották. Nem emlékszem erre az időre. Több mint tíz éve már, hogy ifjúságunk a leg­határozottabban harcol a háborút, erőszakot, agresz- sziót szülő társadalom ellen. A diákok is megértik, bogy egyedül nem győzhetnek, ezért keresik a szövet­séget a munkásosztállyal és a négerek polgárjogi moz­galmával. Eljutottunk egy új jelszóhoz: Egyesíteni az erőket az egységes cselekvés érdekében! A találkozó részvevői a gyárakban ismerkedtek a szovjet fiatalokkal, megtekintették a Nagy Októberi Szocialista Forradalom színhelyeit, a Leninnel és mun­kásságával kapcsolatos leningrádi emlékhelyeket. Megjegyzések szünidői témára Megkezdődött a vakáció, a hosszú ünnep, amelynek örömére életkortól és a szabad időtől függően egész évben készülünk: itt van az igazi nyár. Jelen pillanar- ban minden előrejelzés sokkal érdekesebb, mint az el­múlt nyarakhoz visszalapozni. Érdekesebb, de nem ta­nulságosabb Ezt, sajnos azok a családok erősíthetnék meg, akiknél a víz és az országút a nyári meggondolat­lanság fekete krónikájának formájában hagyta ott név­jegyét a halál. Nem a Duna vagy más folyó, és nem az országút hi­báztatható azért, mert az idén is lesznek ünneprontók. Előzzük meg őket! Beszélnünk kell a veszélyekről, a- melyeket a nyár rejt magában. Vegyük a fürdőzés veszélyeit. A gumimatrac feltű­nésével egyidejűleg a kis víz is veszélyessé vált. A vizen napozó ember azt kockáztatja, hogy elkábul, el­alszik és az esetleg vízbe forduló, felhevült test a hi­deg vízzel érintkezve végzetes probléma felé állítja ér­rendszerét A nagyobb folyók fő veszélye a sodrás és az örvény. A Dunán a balesetek egyik forrása az is, amikor a ha­jókhoz úsznak a fürdőzők. Amikor a hídlábról ugrál­nak a bravúroskodók és elfeledik, hogy minden híd- lábnál kövek is vannak a pillér erősítésére! Úgy tűnik minden nyáron felfedezik a kubikgödrö- ket. Először azok, akik fürödnek, aztán akikhez meg­érkezik a gyászhír. Tudomásul kell venni, hogy a ku- bikgödrök nem alkalmasak fürdésre. A pionírtáborok, gyermeküdültetési csoportok veze­tői gondoljanak arra, hogy csak annyi gyerek fürödhet egyszerre, amennyit a felügyelők áttekinthetnek, és minden gyereknek tudnia kell, hogy a megadott jelre el kell hagynia a vizet. A fegyelem betartása elemi kö­vetelmény a tragédia megelőzésénél HÍREK ÉS HÍRESZTELÉSEK A LIVERPOOLI FIÚK KÖRÜL Ahogy a karikaturista látja őket (Lásd: 7. oldal) „Munkaeszközük és munkakörük“ más és más. Mégis van egy közös vonásuk amely elárulja mivoltjukat: te tovált testük. A strandon mindenki megcsodálja a precízen „meg­munkált“ testüket, de amikor eltűnik egy-egy pénztárca bottal üthetik a feldíszített fiatalemberek nyomát, il­letve a kisasszonyokét is, mert újabban ők is szívesen űznek hasonló ipart. Minél pikánsabb helyen van a te­toválás, annál nagyobb a siker a galeri tagjainál. Tetoválás. Még a kérdést sem tesszük fel, hogy hasz­nos-e, vagy káros-e, az esztétikai szempontokról már nem is beszélve — hiszen túlságosan is egyöntetű vá­laszt kapnánk. Kikre jellemző, miért teszik, arró szól a Szerződés az alvilággal c. riportunk a 4. oldalon. ^ ______________ 1 «swsüwk

Next

/
Thumbnails
Contents