Új Ifjúság, 1967 (16. évfolyam, 1-50. szám)

1967-01-03 / 1. szám

Jiŕl Suchý sokoldalú ember, énekel, rendez, színész, zene­szerző és költő is egy személyben. Társszerzőjével, Jifí Slitr-el már néhány éve aratja sikereit a prágai közönség előtt, ,. . b. u. é. k. f Hana Hegerová dalaival nem a népszerűségre törekszik, hanem az észre és az érzésre akar hatni. És ha a nagyközön­ség mégis szereti, az annak a jele, hogy a táncdal-kedvelők ízlése is állandóan fejlődik. A CSISZ SZLOVÁKIAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Mivel mérhető a népszerűség? Bizonyára nehéz lenne erre a kérdésre kielégítő választ adni. Ahhoz azonban semmi kétség nem fér, hogy az oldalunkon látható énekesek mind országunkban, mind határain­kon túl is igen népszerűek. Karel Gott Amerikába készül. A szerződés megkötése körül a tárgyalások még folynak. Nem kétséges, hogy kiváló tehetsége a tengeren túl is érvényre jut. Éva Pilarová nem kevésbé tehetséges énekesnő, mint Gott. Az elmúlt esztendőben azon­ban a szerzőktől nem kapott olyan dalt, amellyel feltűnőbb sikert érhetett volna el. Nagy kár ez az ő és a közönség számára is. KASSÁK LAJOS: Meg nem válaszolt kérdés Szép órái a napnak termékeny hónapjai az évnek 6 magasságokból áradó világosság megfürdöm bennetek. Hajdan mikor az ég nem vált még el a földtói mikor a tenger végtelen dallama a mindenség lélegzete volt mikor először tükröződtetek a szememben milyen messzire készültem és hová jutottam. Olyan utakat jártam be amik szétmarták inaimat olyan házakban laktam amiket el sem kezdtek építeni. Hogyan léphetnék tovább. Gyenge szárnyaimmal hogyan emelhetném fel testem egész súlyát. Itt botladozom közietek és kérdezem érzem-e, úgy valaha az ölelő karok melegét. Rámtalál-e a hivó szó ami a sebzett lelket hálaadó énekre bírja. ~ IÜ37* 1967 jóformán még csak most lépett ki az utcára. Néhány nappal azelőtt még csak kevesen ismerték az arcát. A mindig megújuló évnek mély romantikája van, mert az újrakezdés lehetőségét rejti magában. A születéstől a halálig küzdenünk kell, s előbbre csak akkor jutunk, ha erősek és bátrak va­gyunk. Ne a vak szerencsében bízzunk, hanem saját ma­gunkban, az új társadalmat építő környezetünkben, munkánk eredményességében. És itt igen-igen fontos az önbizalmunk is. Ha megfigyeljük az embereket, azt látjuk, hogy jócskán akadnak, akiknek nincs egészséges önbizalmuk. Előfordul, hogy nem csak a látszólag gyengék, visszahúzódók, megalku­vók szenvednek önbizalom-hiányban, hanem azok Is, akik elbizakodottak, fölényesnek látszanak és gátlástalanul tör­tetnek előre. A hangosságuk, törtetésük, zsarnoki magatartá­suk gyakran éppen belső gyengeséget takar. Egészséges önbizalom csakis olyan embernek lehet, aki rendben van belülről. A külső sikerek, a nagyszerű eredmé­nyek se elégíthetnek ki valakit, ha nem tisztességes módon érte el azokat és akkor is nyugtalan az ember, ha szűk kör­nyezetében van valami rendellenesség. Rendet kell teremtenünk tehát önmagunkban, hogy emelt fővel és öntudatosan haladjunk tovább. Legyen minden cse­lekedetünk emberséges, ezzel nemcsak másoknak, hanem önmagunknak is tartozunk. Minden kötelességünknek a leg­jobban, egész tudásunk és igyekezetünk latbavetésével kell eleget tenni. Csak így érezhetjük, hogy szükség van ránk a társadalomban, csak így szerezhetünk magunknak erőtartalé­kot a jövő küzdelmeihez. Kudarcok, csalódások mindenkit érhetnek, azt is, aki az eredmény érdekében mindent meg­tett, de ha tudjuk, hogy rajtunk kívül álló ok idézte elő, nem tehetünk szemrehányást önmagunknak, emelt fővel mehetünk tovább, ha mindent megtettünk a hiba kijavítására. Akadnak olyan emberek is, akik azért csalódnak, mert nem látnak elég reálisan és számításaikból kihagyják a környezetüket. Pedig minden esetben számolni kell embertársaink jőtulaj- donságaival épp úgy, mint a még előforduló önzéssel, kap­zsisággal vagy féltékenységgel. Szeretni minden embert nem lehet, de meg kell próbálni megérteni másokat is, hogy ők is megértsenek minket. Ha az egyik célt nem értük el, keresni kell újabbat, de mindig a társadalom céljaival összhangban. Igazi baj csak akkor érhet bennünket, ha megtörik bennünk a lelki tartás, ha közönybe fulladunk, ha gyáván megadjuk magunkat. Itt van tehát az 1967-es év. Rokonszenves, erős és fiatal. Háromszázhatvanöt napon át ő hordozza majd vállán az időt és az emberiséget. Legyen ez az év tettrekész, okos eszten­dő, gyors, de higgadt, erős, de békés. Gondjai kétségkivül nagyok, mert nemcsak eredményeket örökölt, de sok gondot it átvett elődjétől. Ámde minden gondját megosztja majd legjobb szövetségeseivel, legjobb ismerőseivel, az emberek millióival. tSa « § Azokban, okikét néha I tisztességtelen assza- nyoknak nevezünk, csak­nem mindig meg vannak a nagyon tisztességes férfi erényei. VOLTAIRE o XVI. évf. 1967. í. 1 1' 1 ' 1 Ára 80 fillér OLDALAINKON: • MI LESZ ÖTVEN ÉV MÚLVA? 9 HAGYOMÁ­NYAINK NYOMÁN • SINKOVITS IMRE 9 HAJNALI ELLENŐRZÉS • SZÜZDOHANY ® A TISZTELETRŐL •< > HAGYJÁTOK BÉKÉN A * NŐKET • 6ZIKORA 9. ;í h'r.PííT, A Kfi.RÍÉK tt 9 CSISZ Szlovákiai Köz­ponti Bizottságának lap­ja 9 Megjelenik minden kedden 9 Kiadja a Smena, a CSISZ Közpon­ti Bizottságának kiadó­vállalata 9 Szerkesztő­ség és adminisztráció Bratislava, Pražská 9 9 — Tel. 485-44-45, — Pos­tafiók 30 — Főszerkesz­tő: Szőke József — Nyomta: Západosloven-* ské tlačiarne 01 9 Elő­fizetés 41,60, félévre 20.80, negyedévre 10.40 9 Terjeszti a Posta Hírlap- szolgálata, előfizetni le­het minden postán — Kéziratokat nem őrzőnk -oea és nem adunk visz- sza 9 — A lapot külföld számára a PNS Ústredná expedícia tlače útján le­het megrendelni 9 Cí­me: Bratislava, Gottwal- dovo námestie 48/VII. K-16-6165S

Next

/
Thumbnails
Contents