Új Ifjúság, 1965 (14. évfolyam, 1-53. szám)

1965-01-05 / 1. szám

A békés együttélésért — A háborús veszély elleni harc az egész emberiség, a fé­nyes jövőt áhitő minden nép ügye — írja vezércikkében a moszkvai Pravda, összefoglalva •z 1964-es esztendő eredmé­nyeit az államok közötti kap­csolatok területén. Á lap emlékeztet arra, hogy a nukleáris fegyverkísérletek részleges megtiltásáról szőlő moszkvai szerződést több mint száz állam Irta alá, megegye­zés jött létre, hogy nem bocsá­tanak nukleáris fegyvert szál­lító objektumokat kozmikus körpályára, s a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Anglia csökkenti a katonai célokat szolgáló hasadóanyagok terme­lését, a Szovjetunió pedig el­határozta, hogy jövőre 500 mil­lió rubellel csökkenti a fegy­veres erőkre fordított kiadá­sait „A szovjet kormány kész megvitatni minden olyan lépést és javaslatot amelynek célja a béke megtartása és megszi­lárdítása“. A lap egyúttal felhívja a fi­gyelmet arra, hogy az impe­rialista táborban befolyásos kö­rök nem mondtak le olyan el­képzelésekről, hogy fegyveres erővel akadályozzák meg a né­pek felszabadító harcát, a vi­lágban végbemenő forradalmi folyamatot Befejezésül a lap hangsúlyoz­za, hogy a szovjet külpolitika fő iránya következetes és vál­tozatlan: „A szocializmus és kommunizmus felépítéséhez e békés feltételek biztosítása, a szocialista országok egységének és összefogásának megszilárdí­tása, a felszabadító forradalmi mozgalmak támogatása, az ázsiai, az afrikai, a latin-ame­rikai független államokkal az együttműködés fejlesztése, a tőkés országokkal fennálló kapcsolatokban a békés együtt­élés elvének érvényrejuttatása. 1. szám Ara 00 L XIV. ért - IMS. 1.5. A CSISÍ SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Az új törvényjavaslat szerint felújítanák az akadémiai funk­cionáriusok és a kollektív szer­vek titkos szavazását. A főis­kolák önkormányzatának elve az Állami Főiskolai Bizottság összetételében is megnyilvánul. Szlovákiában a főiskolák köz­vetlenül a Szlovák Nemzeti Ta­nács irányítása alá kerülnének. Az elkövetkezendő vita folya­mán felelősségteljesen és tár­gyilagosan ki kell értékelni és elemezni a főiskolák eddigi ta­pasztalatait és javaslatait, ame­lyek az új törvényt módosíta­nák vagy kiegészítenék. A főiskolákra vonatkozó Ól törvény a nemzetgyűlés által való jóváhagyás után az 1965— 66-os iskolaévtől kezdődőleg lép életbe. Az Oj év első napja a prágai várban ebben az évben is a pionírokkal való találkozás jegyében zajlott le. Az ország legeredményesebb pionírjai kellemes néhány órát töltöttek el Antonin Novotny eivtárssai a párt és a kormány többi veze­tőjével LÁTOGATÁS A FELSZABADULÁS 20. ÉVFORDULÓJÁRA INDÍTOTT VERSENY KEZDEMÉNYEZŐINÉL a tudományos kutatómunka Készül az új főiskolai törvény • Visszatérünk az 1955 előtt használt akadémiai címekhez • Szlovákiában a főiskolákat az SZNX irányítja. A főiskolák mellett működő társadalmi szervezetek vezető­ségei január elején bírálat cél­jából megkapják e főiskolákra vonatkozó új törvényjavaslatot. A javaslat elsősorban leszögezi a főiskolai oktatás változtatá­sára vonatkozó elvet. Az üj törvény egy színvonalra kíván­ja helyezni a különböző tanul­mányi formák nyújtotta okta­tást, így a távtanulást is, a- mely a választott szakban tel­jes főiskolai képzettséget nyújt. Az új törvény a most ér­vényben lévő törvényes ren­delkezésekkel szemben világo­san és nyomatékosan kifejezi, hogy a főiskolák alapfeladatá­hoz tartozik'a tudományos ku­tató tevékenység, és az összes tudományos pedagógiai dolgozó legfőbb kötelessége a tudomá­nyos kutatómunka. A javaslat szerint megváltoztatják a főis­kolát végzett hallgatók számá­ba 1953-ban bevezetett címe­ket, mert azok nem mentek át « köztudatba. A javaslat felté­telezi, hogy a főiskolai tanárok kategóriáira és a kinevezések­re vonatkozólag változások áll­nak be. Újból bevezetik a ren­des és rendkívüli tanár címet. Az adjunktusoktól nem kíván­ók meg, hogy egy bizonyos dő múltán megszerezzék a do­censi címet, ellenkező esetben edig, hogy otthagyják az is- olát Jó eredmények a jubileumi év küszöbén liiiiiiíiüfiiiiiiiiiiiiii.itiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Síelők (R. Helexa felvétele) ( «ötnegyed év telt el a felszabadulás 20. évfordulójára re ,t verseny elindítása óta. A mozgalmat a hradeci fia­té dították útnak. Az elmúlt időszak lehetőséget nyújt a , j ,_-ny eredményeinek felmérésére. deci gépgyár fiataljainak mun­kahelyére. Itt már hagyomány- nyá vált, hogy a CSÍSZ össz- üzemi bizottsága negyedéven­ként kiértékeli mind a huszon­négy ifjúsági kollektíva munká­ját. Az értékelésnél elsősorban a termelékenység, a minőség és gazdaságosság szempontjait ve­szik figyelembe. Az évvégi értékelésnél a kez­deményezők visszapillantottak a mozgalom első napjaira Megemlékeztek arról, hogy olyan időszakban kezdték a versenyt, mikor a kollektívák nagy része aránylag gyengén működött. Sok volt az admi­nisztráció és formalitás a ver­senyben. Minden kollektíva eredményeit abban az időben legalább hatszor kellett nyil­vántartani, és jelentést is le­galább hat helyre kellett kül­deni. A bürokratikus módsze­rek kiküszöbölése volt az első lépés. Egységes és egyszerű nyilvántartást vezettek be, és ez igen megkönnyítette a kol­lektívák munkáját, és kedvet adott lendületük fokozásához is. NÁLEPKA ELVTÁRS a CSISZ összüzemi bizottságának elnö­ke nyugodt lelkiismerettel mondhatta el, hogy a verseny jó eredményeket szült. így megemlítette a Kalousek elv­társ vezette vegyészcsoportot, Nemeček elvtárs csoportját a hőfejlesztőből és még egyné­hányat. Helytelen lenne azonban azt gondolni, hogy ebben az üzem­ijen nincsenek gyönge kollek­tívák. Akadnak, sőt az ifjúsá­giak között is. A CSISZ szerve­zetnek nagy gondot okoz két kollektíva, mely tervezett fel­adatait nem teljesítette. Egyik a Kurtinec elvtárs vezette esz­tergályos csoport, mely fela­datait csupán 85 százalékra tel­jesítette. Az éles és nyílt vita megmutatta, hogy a lemaradás oka egyrészt magukban a fia­talokban, másrészt pedig a gaz­dasági vezetés hiányaiban ke­resendő. Az okok alapos fel­Üdülők (R. Helexa felvétele) lőször az igazgató be­szélt. majd a szak-PINTÉR TAMÁS: szervezeti bizottság elnöke. Aztán egy munkás következett, a hegesztömühelyből. Beszélt a művezető, a fő- mérnök és a fiatalok meg­bízottja. A kultúrterem tömve volt. A falakon művirág-láncok lógtak. Minden lámpa égett. Egy kis asztalkán selyem­papírba burkolt csomagok. A gyár ajándékai a nyugdíj­ba menő öregeknek. Ö az első sorban ült. Sötét ruhában, megviselt, töpren­gő arccal. Nagy tenyereit egymásra rakta. A parkettet nézte egész idő alatt. Pedig az ünnepi beszédek neki szóltak. — Negyvenöt év... Csen­des ember ... Szerény, fe­gyelmezett ... Sosem volt egy hangos szava... Csen­des, szerény, fegyelmezett... — ilyenek hangzottak el. És minden beszéd után taps. Taps. Taps. Taps. — Az ajándékok hazaszál­lításáról mi gondoskodunk — mondta az igazgató. Aztán csend lett. A terem arra várt, hogy az öregem­ber felemelkedjék a helyéről és néhány szót elrebegjen. Az ünnepelt A csend sűrűsödött. Nyo­masztó súly ereszkedett a széksorokra. Az öreg felállt. Lassan ráemelte tekintetét az el­nökségre. Egy pillanatig szembe nézett az igazgató­val és a szakszervezeti bi­zottság elnökével. Majd a széksorok felé fordult. Arca torz az erőlködéstől. Mintha viaskodna magában. Nézte a figyelő tömeget. Legalább most az egyszer több szeretett volna lenni annál, aki negyvenöt éven keresztül volt. Tudta, hogy ez az utolsó alkalma. „Nálunk a vezetők szak­értelme egyenlő a nullával“ — így kezdi, gondolta. Né­hány példa. A tömeg fész- kelödni kezd. „A gyárban korrupció uralkodik“. Pél­dák. És példák arra, hogy a művezetőket csak a pré­mium érdekli. „Itt megfojt­ják, elgáncsolják azt, aki változtatni akar, aki bírál“ Ojabb példák. Adatok. „Ha egy csavart hazaviszel, le­fülelnek. Akik teherautó- számra lopnak, azok a he­lyükön maradnak". És pél­dák sorozata. Golyószóró sorozatok. Az elnökség za­vart feszengése. A terem dörgő, bátorító moraja. „Ne hagyjátok ennyiben“. Az öregember sután állt. Arca torz volt az erőlkö­déstől. Nézte á figyelő tö­meget. Várakozó tekintetek kereszttüzében állt. A terem várta, hogy va­lamit elrebegjen végre. Az utolsó sorokban székek zö­rögtek. Egymás után álltak fel az emberek. Néhányon már az ajtóhoz lopakodtak. A mennyezeten kékesen vib­rált egy neoncső. Az öreg meghajtotta ma­gát. Arca síkos volt az iz­zadtságtól. — Mindent nagyon köszö­nök — mondta gyámoltala­nul. Ennyit mondott csak. A terem fellélegzett. Ki­tört a taps. — Megható jelent — mondta az igazgató. És könnyű mosollyal, hosszan, barátságosan bólo­gatott. ALKALMUNK NYÍLT betekin­teni a kezdeményezők, a hra­tárása után megegyezés tör­tént, mely szerint a gazdasási vezetés biztosítja az időbeni anyagellátást, a kollektíva vi­szont szocialista gondoskodás alá veszi az esztergapadokat. Ugyancsak részt vesznek az elkészült termékek elszállítá­sában is. A HRADECI TAPASZTALA­INK BIZONYÍTJÁK, hogy a vál­lalatokban igenis kifizetődő az ifjúsági kollektívákról való gondoskodás. A CSISZ szerve­zetek fjedig alkalmasnak mu­tatkoznak a versennyel kap­csolatos igényes feladatok el­látására. M. F.

Next

/
Thumbnails
Contents