Új Ifjúság, 1962 (11. évfolyam, 1-51. szám)

1962-01-03 / 1. szám

v A prágai vár vendég * 4 CS1SZ SZLOVÁKAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Bratislava, 1962. január 5. Xi. évfolyam, 1. szám Ára 60 fillér. A fiatal detvaiak felhívása • Mindenkinek konkrét feladatot • A gépek súlyá­nak csökkentésével fémanyagmegtakarítás • Tíz konzultációs központ segít a továbbképzésben A NAGY TETTEK EVEBE A DETVAIAK KÖVETŐI A detvai gépipari üzem fiatal dolgozói előkészítették a star­tot és fellőtték a „rakétát“. Céljuk: A Világifjúsági Találkozó és a CSKP XII Kongresszusa. Hogyan érik el céljukat? Alkotó lelkesedésük a következő konkrét feladatok teljesítésé­ben mutatkozik. • Az ötéves terv második ■vében a termelési tervet 1962 december 25-ig teljesítik. • A következő év második felében a: üzemben kicserélik a gépeket s a fiatalok segíte­nek abban, hogy lerövidüljön az üzemeltetés átszervezési ideje. Fokozott munkaigyeke­zettel szándékoznak behozni a várható késést. • A nehezebben beszerezhe­tő fém- és más anyagból készí­tett gépalkatrészeket műanyag­ból állítják elő. megjavítják a kotrógépek, a mozgó szerelő­daruk szerkezetét és 100 kg­­mal csökkentik a súlyukat. Darabonként 125 kg fémanya­got takarítanak meg. • Az újítási javaslatok meg­valósítása útján 1962-ben két­millió koronát takarítanak meg. Közös vállalásukban semmiről sem feledkeznek meg: ifjúsági parkot létesítenek, minden munkahelyen bevezetik a mun­kaközi tornát, eddig már 25 előtoniászt képeztek ki és 25 sportszervező nyeri el ezt a minősítést, hogy azután aktív sporttevékenységre szoktassuk a fiatalokat. A tanulmányoknál tíz konzul­tációs központ segíti a fiatalo­kat. Minden fiú és leány emeli a minősítését és elmélyíti tu­dását. Az Ifjúsági Alkotóver­senybe minden harmadik CSISZ- tag bekapcsolódik és a VIT-et gazdag kulturális tevékenység­gel köszöntik. Amint látjuk, a feladatok nem is olyan könnyen teljesít­hetők. A detvai gépipari üzem fiatal dolgozói éppen ezért azt akarják, hogy a VIT és a CSKP XII. Kongresszusának éve a nagy tettek éve legyen. • A Tesla Orava üzemben a CSISZ-tagok műszaki és szer­vezési intézkedések, továbbá KÉMÉNX GYÖRGY Egy fiatal költő szerelmes lett egy szőke kislányba, és ebből az alkalom - bál írt hozzá egy verset, melyben ideálja szőke haját az angyalokéhoz, álmodozó szemét az ég kékjéhez, pici ajka pirosát a vörös rózsa szir­mához. karcsú ter­metét a nádszál­hoz. kedves hang­ját a halk szellő­höz hasonlította, és gyöngéd termé­szetére már nem is tatáit megfelelő hasonlatot, ami vagy ideálja párat­lan értékét vagy a fiatal költő gyenge fantáziáját mutat­ja. Költőnk minden­esetre úgy érezte, hogy remekművet alkotott, olyat mondott el, amit még előtte senki, s a verset megmu­tatta egy hetilap szerkesztőjének is, aki ugyan kevésbé szép fiatal és dús hajzatú volt. mint ideálja, viszont költőnknek a sze­relmen kávü.1 némi készpénzre is lett volna szüksége, s ezt a szerkesztőtől szerette volna megkapni. Sajnos, a szerkesztő a ver­set nem fogadta olyan lelkesedéssel, mint a szőke kis­lány — Fiatal bará­tom — mondta az idősebb, kopasz szerkesztő köl­tőnknek, akinek úgy vert a szíve s szorult a torka ahogy csak egy fiatal költőnek verhet és szorul­hat, nem egy szőke kislány, hanem egy öreg szerkesztő előtt . — Fiatal barátom — ismételte a szerkesztő —, ez a vers nem jó. Nem jő, mert nem tipi kus, maga nem is­meri azt a terüle­tet, amiről ír ... A nők nem szőkék, mint ahogy maga itt á versben téve­sen állítja, hanem újítási javaslatok megvalósítá­sa útján hárommillió koronát takarítanak meg az üzemnek. A televíziós készülékek minő­ségét 5 százalékkal javítják. • Az ivánkai állami gazdaság fiatal dolgozói segítenek a ha­talmas baromfitenyésztő nagy­üzem építésénél Marta Kole­nová kollektívája az első ne­gyedévben 18 ezer pecsenye­tyúkot nevel. JUBILÁL A Sokan még bi­zonyára emlé­keznek erre a képre, mely az 1961 évi jégko­rong világ-, és Európa-baj­­nokságon ké­szült. Hazánk jégkorong vá­logatott csapa­ta ekkor* Euró­pa -bajnokságot nyert és a győ­zelem nagy­részt Josef Mi­kolas. a kapus érdeme volt. Kiváló teljesít­ményéért Miko­­lášt az 1961-es év 'egjobb spor­tolójának nyil­vánították. A költő és a valóság általában barnák tudom, mert az én feleségem is barna. Szemük távolról sem álmodozó, nem is kék. hanem mér­ges-zöld. a szájuk nem pici, hanem nagy és nem rózsa­sziromhoz, hanem egészen máshoz hasonlítható, a ter­metük nem kar­csú, hanem kövér, hangjuk nem halk szellőhöz, hanem ha már a Meteoro­lógiai Intézet prog­nózisából kölcsönzi a hasonlatát — ak­kor a viharhoz ha­sonló, és ha úgy isme'■né azt a te­rületet , amiről ír, mint én. aki már húsz éve házas va­gyok, akkc tudná, hogy a természe­tük egyáltalán nem gyöngéd — Ezt mondta a kopasz öreg szerkesztő, és a verset visszaad­ta A fiatal költő pedig, aki tmnyira nem volt fiatal azért, hogy ne tud­ná, egy szerkesztő­vel nem érdemes vitázni, elindult hagy tovább bővít­se a tapasztalatait a területről, mie­lőtt a következő versét megírná. Ismét egy jelentőségteljes évfordulóhoz érkezett a csehszlovákiai magyar sajtó. Tíz évvei ezelőtt, 1952. ja­nuár 3-án jelent meg a Dolgozó Nő első száma. Az jakkor még havonként és Ikésöbb kéthetenként meg­jelenő folyóirat a csehszlo­vákiai magyar asszonyt* közkedvelt lapjává vált. A Dolgozó Nő indulása óta híven teljesíti küldetését, tanácsadója, nevelője, szó­rakoztatója és jó barátja az asszonyok és leányok tízez­reinek Az érdekes írások mellett a lap igen jó kap­csolatot '-.art olvasótáborá­val, melyről a szerkesztő­ségbe érkező levelek soka­sága tanúskodik. Különösen a faivak asszonyai, leányai fordulnak bizalommal a Dolgozó Nőhöz. A Dolgozo Nő összeköti asszonyainkat az egész világ haladó asszonyai és lányai nagy nemzetközi mozgalmá­val, a Nemzetközi Demokra­tikus Nőszövetség harcával, ezzel is teljesítve feladatát a proletár nemzetköziség magasztos eszméinek meg­erősítése terén. Szerkesztőségünk nevében és bizonyára egész olvasó­táborunk nevében mi is hozzájárulunk a gratulálok seregéhez és kívánjuk a Dolgozó Nő-nek hogy az el­következő évtizedben köny­veljen el mind évről évre nagyobb sikereket a hálás asszony- és leányolvasók javára. PRÁGA, 1962 JANUÁR 1. Nem, ez nem mese volt. Való­ság. Több mint 809 kiváló pio­nír megvalósult álma. Eljutni Prágába a prágai várba és ta­lálkozni Antonin Novotný elv­társsal, köztársasági elnökünk­kel és a Politbüro tagjaival. Az egész ország legjobb pionírjai gyűltek össze egy ország ifjú­ságának üdvözletét hozták el. Köszöntem és fogadalmat tenni jöttek. Négy órán át zengett az ős falak közt a fiatal kacaj. Négy óra rövid idő, hogy mindent láthassanak, az itt megjelentek. Néhány pillanatfelvétel a tör­téntekről. Pár perccel 14 óra után meg­szólalnak a dobok, zengenek a harsonák, a párt és a kor­mány küldöttei elfoglalják he­lyüket a pionírok között a Spanyol-teremben. Hosszú él­jenzés után egy órás kultúr­műsor következett, amelyben a legjobb pioníregyüttesek és tornászok léptek fel A műsor után a vár termeit nézték meg a pionírok, ahol kiváló művé­szeink szórakoztatták őket. Hiába, búcsúzni kell. A pioní­rok most a Rudolf-teremben gyülekeznek, hogy meghallgas­sák a köztársasági elnök zár­szavát, amelyben köszöntötte a megjelent pionírokat — Ti vagytok azok, akik már a kom­munizmusban fogtok élni. Le­gyetek erősek, tanuljatok, sportoljatok, — mondotta No­votný elvtárs köztársasági el­nök. Újra zug a tapsorkán. Búcsút intenek a pionírok a prágai várnak, búcsút Prágának, bogy élményekkel hazatérve sokat, de nagyon sokai meséljenek azoknak, akik aem vehettek részt e felejthetetlen találko­zón. menyeK valamennyi lenetseget változatát tartalmazza. Sorol­hatnánk hasábszám az asztro­lógia évszázadok óta elszenve­dett kudarcait, egyet azonbar megemlítünk Hanussen, a hír­hedt német mágus a bolygók állásából világuralmat jósoll Hitlernek ... 1 NAPFÉNY ÉS ÉLETFELTÉTELEK Az asztrológia, a horoszkóp­készítés akkor jött létre, ami­kor a tudomány fáklyája csak pislákolt a tudatlanság éjsza­kájában. Jellemző, hogy az itt­­ott felbukkanó asztrológusok zöme csillagászati távcsőbe soha bele nem tekintett, tudo­mányos műveket el nem olva­sott. Felmerül ezek után a kér­dés: mi köze a csillagoknak a bolygóknak a földi élethez mennyiben befolyásolják sor­sunkat az égitestek? Köztudomású, hogy minden szerves élet működésének fel­tételeit csaknem kizárólag bolygórendszerünk középpont­jától. a vakítóan tündöklő nap­tól kapjuk. Valamennyi élet­jelenség közvetett vagy köz­vetlen összefüggésben van a napfényenergiáva! A rövidhul­lámú sugarak például a belső elválasztásé mirigyek fejlődé­sére hatnak. Nagy szerepe van a napsugárnak a vitaminok ke­letkezésében. az emberi egész­ség alakulásában is. A BIOLÓGIAI ÁRAPÁLY Ha valaki igazi ..horoszkópot“ akar készíteni, és az égitestek­nek bolygónkra gyakorolt hatá­sát ' szeretné tanulmányozni, nem feledkezhet meg Földünk hűséges kísérőjéről — a Hold­ról. Vonzóerejével jelentősen befolyásolja szülőbolygónkat naponta kétszer, hat-hatörán­­ként emeli, süllyeszti a tenge­rek szintjét A Földközi-tenge­ren csak kicsi ez a változás, de például a Magellánszorosban 15—20 méteres szintkülönbsé­gek lehetnek apály és dagály között. Ezt a gigantikus termé­szeti jelenséget követi szigorú következetességgel az úgyne­vezett biológiai árapály. A kü­lönböző tengerszint-magassá­­gokhoz ugyanis különböző nö­vényi, illetve állati zónák tar­toznak. A tengerek mozgása úgyszólván a szemünk láttára hozza létre az új fajok lassú kiválasztását. A KOZMIKUS SUGARAK HATÁSA A harmadik fontos tényező, a világtér messzeségeiből érke­ző kozmikus sugárzás, amely­nek érdekes élettani szerepe lehet. Elsősorban a Nap elek­tromágneses sugárzására kell gondolnunk, ame'y főként a növényi és állati életet befo­lyásolja. Az elektromosan töl­tött nagy energiájú elemi ré­szecskék — a kozmikus suga­rak — pedig az emberi "Sejtekre lehetnének káros hatással, ha nem védene bennünket a Föl­dünket borító levegőóceán. Sorra vettük azokat a csilla­gászati feltételeket, amelyek — kozmikus szemponttól — meg­szabják a földi élet lehetősé­geit és végső soron befolyásol­ják az élet Kialakulását fejlő­dését — de sémim esetre sem úgy, mint ahogy a tudományos álöltözetbe ourkolózó asztroló­gia áll'tja Megemlíthetjük még a tömegvonzást, amely határt szab a testek növekedésének, a légnyomást, amelyhez alkal­mazkodik a sejtfalak rugalmas­sága és a Föld tengelyforgását, Nap körüli keringését, forgás­­tengelyének hajlását, valamint pályájának alakját, amely meg­határozza éghajlatunkat Szól­hatunk a napsugárzásról is, amely befolyásolja a földmág­­nességet, létrehozza a csodála­tos színekben tündöklő sarki fényt. Tél a Hradzsinban \ N em is olyan régen — néhány évtizeddel ezelőtt — szilveszterkor feltű­nően elszaporodott a kü­lönböző horoszkópkészítő és jövendömondó ku­­ruzslók száma az országban. Kihasználva a közelgő új évet, hirdetések, falragaszok útján ajánlkoztak, hogy megfelelő dí­jazás ^ellenében bárkinek meg­rajzolják horoszkópját, a csil­lagok állásából kio'vassák sor­sát. Manapság is akadnak, akik felülnek a csalóknak és szentül hiszik — ha valamelyik jóslat véletlenül bekövetkezett —^ hogy az asztrológia igazat mond, képes a jövőbe látni és az emberek sorsát kijelölni. De azt már kevesebben veszik ész­re, hogy a bűsásan megfizetett Vi rvrfYC'7b,nn q oco. Modern „horoszkóp“ MODERN IDŐ EMBERE A CSILLAGÁSZAT, A FIZIKA ÉS A BIOLÓGIA ALKALMAZÁSÁ­VAL KUTATJA A JÖVENDŐ TITKÁT sn csak kicsi a változás, de fényt. Igyekeztünk képet adni arról a hatalmas tárgykörről, ame­lyet így fogalmazhatnánk meg: a kozmosz hatása a Földre és az életre. Napjainkban, amikor a szputnyikok, űrrakéták se­gítségévei bővíthetjük idevonatkozó ismereteinket, megmo­solyogjuk a csillagjóslást, horoszkópkészítést, ami — mint a babonák egyike — eddig csak gátolta a tudomány fejlődését. A modern idők embere a csillagászat, a fizika és a biológia alkalmazásával kutatja a jövendő titkait, hogy a természet kincseit, az égitestek sugárzását a maga javára fordíthassa.

Next

/
Thumbnails
Contents