Új Ifjúság, 1960. január-június (9. évfolyam, 1-26. szám)

1960-01-05 / 1. szám

AZ ORSZÁG LEGJOBB PIONÍR JAI ÚJÉVI LÁTOGATÁSA KÖZTÁRSASÁGUNK ELNÖKÉNÉL A Vár kedves vendégei Bratislava, 1960. január 5. IX. évfolyam 1. szám Ára 60 fillér A CSISZ SZLOVÁKIAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Az új esztendő elég fukaron vi­selkedik a téli sportok kedvelői­vel szemben. Azért akik a sza­badságukat a hegyekben töltik, élvezhetik a sízés és a szánkózás minden örömét. Jogos remények Most már bizonyos, hogy a tavasz derekán Párizsban ösz- 1 szeül a csúcsértekezlet. Különösen fontosnak tűnik, hogy már nemcsak egy csúcs­értekezletről, hanem a csúcs­találkozások sorozatáról, egész láncolatáról van szó. Valóban, a békés egymás mellett élés diplomáciájának legjobb, leg­korszerűbb módja ez a csúcs- láncolat. A két táborNíözött ma sok az ellentét, s a hideghábo­rú súlyos örökségként neheze­dik a népekre. Ezeket az ellen­téteket csak úgy lehet igazán csökkenteni, ha az arra ieghi- vatottabbak, a kormányfők ve­szik közvetlenül kezükbe az ügyek intézését. De vajon hat, hét, vagy akár tíz nap eiegen- dő-e, nemhogy az összes vitás kérdések megoldásához, de akár áttekintéséhez is? Nem, egy csúcstanácskozás jelentheti a kezdetet, de aligha végleges eredményeket. Ezért szükséges a csúcstalálkozók egész soro­zata. Bízunk benne, hogy köz­vetlen hatásával, elevensé­gével a csúcsértekezlet-soro­zat valóban új szellemet hoz. Furcsa is lenne, ha korunkban, a gondolat gyorsaságával szá­guldó rakáték, az embert szol­gáló atom korszakában csak a technikában, a közlekedésben, az iparban küzdenénk órákért és percekért, s a diplomáciá­ban, a nemzetközi kapcsolatok­ban hónapokat, éveket pazarol­nánk el a körülményes, hosszan tartó párbeszédekkel. A tárgyalások keretei, lehe­tőségei tehát adottak a tavasz­ra. Jóknak ígérkeznek. Nem állnánk azonban két lábunkkal a földön, ha megfeledkeznénk az enyhülést gátló ellenőrökről. Hiszen most, karácsonykor, amikor a csúcstalálkozó híre beragyogta a világot, Nyugat- Németországban és Nyugat- Berlinben gyertyafények gyúl- tak — revansra, nagynémet kö­vetelésekre emlékeztek. Szá­míthatunk rá, hogy ha* eddig egyes körök a csúcstalálkozó létrehozása ellen mozgattak meg minden követ, a jövőben azon lesznek, hogy a már meg- akadályozhatatlan csúcstalálko­zót fullasszák sikertelenségbe. Máris hallatszanak olyan han­gok, amelyek a csúcstalálkozó vitáiv-1 vagy esetleges heve­sebb párbeszédeivel — a tár-* gyalások általános kilátástalan- ságát próbálják majd igazolni. A párizsi konferencia létrejötte sem jelenthet megnyugvást. Ellenkezőleg, az első sikerek nyomán még inkább Párizsra kell vetnünk vigyázó szemün­ket. Párizs címerében hajót do­bálnak a viharzó hullámok, amely a találó jelmondat sze­rint: hánykolódik, de el nem süllyed. így volt ez a tárgya­lások gondolatával. Hánykoló­dott a hidegháború hullámain, de el nem süllyedt, és győze­delmeskedett azokon. Most ide­je a biztos kikötő felé irányí­tani. Január elsején, újév napján a prágai Vár harmadszor volt színtere a pionírok ünneplésé­nek, akiket Antonin Novotný, köztársasági elnök hívott meg, hogy a párt és kormány vezető képviselőivel együtt fogadják az 1960. év kezdetét. A kora reggeli óráktól kezdve érkeztek a pionírok vezetőikkel a prágai Várba. Megjöttek a prágai kör­zetek, a prágai kerület, vala­mint a határmenti járások, Bratislava, továbbá köztársasá­gunk más városainak és falvai­nak képviselői. A pionírok képviselőit a pio­nírcsoportok küldték az újévi ünnepségekre jutalomképp azokért a nagyszerű eredmé­nyekért, amelyeket közérdekű sikeres munkájukban az isko­lákban és az érdekkörökben értek el. Valamennyi kerüle­tünk képviseletében mintegy 700 pionír és csaknem 400 sze­replő volt jelen. A prágai Vár történelmi Spa­nyoltermét erre a napra szín­házzá alakították át, karácsony­fával díszített színpaddal. Első­nek a trocnovi Ján Žižlca Kato­na Iskola pionírjai és diákjai léptek az emelvényre kürtök­kel és dobokkal. Felhangzottak a harsonák, amelyeknek hang­jai, valamint örömteljes taps és üdvkiáltások közepette be­vonultak a párt és kormány képviselői, élükön Antonín No­votný elvtárssal. Az ünnepi programot a prá­gai központi énekegyüttes Vác­lav Dobiáš „A holnap miénk“ című dalával nyitotta meg. A gazdag műsorban szebbnéi- szebb számok váltották egy­mást. A vejprtyi Nyolcéves Kö­zépiskola „Szöcskék“ nevű pio­níregyüttese gyermekjátékokat adott elő, a prešovi kerületi haburai fiúk és lányok pedig A CSKP KB népviseletben kelet-szlovákiai táncokat mutattak be. A műsort egy szép jelenet fejezte be, amely kifejezi, hogy a fiúk és lányok a pionirtettek évében hogyan üdvözlik felsza­badulásunk tizenötödik évfor­dulóját: a pionírfiúk és lányok egy nagyolvasztó makettjét vitték, amelyben a májusi na­pokban a pionírok tiszteletére végeznek majd olvasztást. Ezenkívül a felszabadítás kró­nikáját mutatták fel, amely pionírgazdaságokban és érdek­körökben végzett munka jelké­pe. Megmutatták, hogyan dol­goznak az ifjúsági alkotóver­senyben, hogyan készülnek a spartakiádra és miképp örül­nek a nyári tábornak. Amikor zenekar az „Irány Prága“ is­mert induló első hangjait ját­szotta, az ünnepi program a csehszlovák pionírok hazasze­retetének örömteljes és lelkes manifesztációjában, valamint felszabadítónk, a leghűbb ba­rát, a hősi szovjet nép iránti forró szeretet és szövetség él­tetésében érte el tetőfokát. Az ünnepi program befeje­zése után a prágai Vár termei­ben a délután folyamán a pio­nírok dala és nevetése hang­zott, akik táncoltak, játszottak, beszélgettek a prágai üzemek dolgozóival, a csehszlovák vi­lágűrutazási szakértőkkel, a volt partizánokkal, azon cseh­szlovák katonai egységek tag­jaival, akik a szovjet hadsereg soraiban harcoltak. A pionírok az ünnepség be­fejező részében a Rudolf Kép­tárban ültek össze, ahol köszö­netét mondottak a párt és a kormány képviselőinek a ked­ves meghívásért. Ezután Antonín Novotný elv­társ mondott záróbeszédet, majd sok sikert kívánt a pio­níroknak az új évben. Immár hagyománnyá vált, hogy a köztársasági elnök az ország legjobb pionírjait vendégül látja a prágai Várban. Azok a gyermekek, akik abban a nagy kürinfetésben részesültek, hogy részt vehettek a fogadáson, még jobb tanulással és munkával válaszolnak az elismerésre az 1960-as esztendőben. Politikai Bizottságának tagjai és a kormány képviselői Novotný az egybegyűlt gyermekekkel. szívélyesen elbeszélgettek A nagykövesdi szövetkezet­ben — királyhelmeci járás — növénytermesztési kísérleti csoport alakult. A csoport fel­adata kísérletezni az egyes nö­vényekkel és megállapítani, ho­gyan lehet magasabb hektárho­zamokat elérni az egyes nö­vényfajtákból. A csoport tagjai, szövetkezeti tagok, tanítók és az egész csoport munkája fö­lött védnökséget vállalt a szo- motori kísérleti állomás. A cso­port működését két hektár földterületen kezdi meg, egy rosszabb minőségű talajon. A csoport munkájába bevonják a nyolcéves iskoia tanulóit is, amely jelentős lépés lesz a po­Kísérleti telep litechnikai nevelés elmélyíté­sében. Az iskola Micsurin-köre, amely növénytermesztéssel, nyúltenyésztéssel foglalkozik, tavasszal kibővüí és baromfit is tenyésztenek. Az önkéntes kísérleti csoport kender, kukorica és cukorrépa termesztésével kísérletezik és egyik fő feladata lesz megálla­pítani, hogy hogyan lehet, ter­méketlen, rossz minőségű ta­lajt termékennyé tenni. A cso­port munkájával jelentősen hozzájárul majd a szövetkezet terméseredményeinek növelé­séhez. F. Z. N VASARI MOZAIKOK Vojtech Sedlácek: Tél Vásáron vagyok. Sátor, sá­tor mellett. Van itt minden, ami csak egy igazi vásárra jellemző. Ebben a gyűrűző emberáradatban, a sátrak Ba­konyában nehéz az újságíró dolga. Mindenről írni szeret­ne. Igaz, nem kell ide fantá­zia, mert a tény, a valóság úgy kínálja magút, mint a gyümölcsre éhes embernek az érett, piros alma. S én mégis egy szerény, könyvsátor, a vásár egyetlen könyvsátra közelébentálltam meg. Egy hatvan év körüli nénit figyeltem, akinek batyujából már egy fényesszárú fekete csizma kandikált ki, a férjé­nek vette. Közelebb megyek, figyelem és hallgatom. — Egy fáin könyv kéne — mondja. — Milyen legyen az, nénike, van itt bő választék — így az eladó. A néni kezébe vesz egy könyvet, nézegeti, forgatgat- ja, nem tud vele mit kezdeni. Látja, hogy színes, képek is vannak benne, de azért csak leteszi, meg felveszi, míg végül azt mondja: — Ez megfelelne. Az uno­kámnak kell. Tudja, ő olvas­gat nekünk hangosan, ha be­benéz hozzánk. Az is ilyen­forma, amiből olvasgat és fáin dolgok vannak benne. Ki is fizeti és eggyel több öröm érzéssel a szívében odébb megy ... -Én meg ma­radok, szintén eggyel több jó érzéssel a szívemben. Mert újabb vevők jönnek. Fiatalok, idősebbek. Egyesek megáll­nak, nézik a könyveket, majd elmennek és visszajönnek. Mások egyből rámutatnak, hogy ezt kérem, majd fizet­nek és ők is odébbállnak. Otthagyom én is a könyv- sátrat, bolyongok a sokada- lomban, nézelődöm, hizlalom a szemem a sok tarka, díszes vásári áruval, s mégse tudok betelni velük. Most egy fur­csa hangzagyvalék üti meg a dobhártyámat: — itt van az igazmondó, a mindenttudó tengerimalac. Megjósolja a sorsát, jövőjét. Tessék csak húzni, öt korona csupán egy húzás — óbégat egy töpörödött, rőtszakállas, részegesképií öregember. De hiába a rekedt kornyikáfás, médium csak nem akad. Nem akar jósöltutni senki. Mon­dóéi is az öregnek: — ■ Nem megy az üzlet, bácsi. Ammondó vagyok, hogy el tetszett aludni, úgy test­vérek között is húsz évet. Az öreg elértette célzáso­mat, s mondja is nagy dühö­sen: — Megverte az isten! El­múlt már az én világom is. Hej, pedig valamikor jó üzlet volt ez. De úgy kiokosították már ezt a népet, hogy csuda, nem keresek még bagóra sem. S én újra az öreg nénire gondolok, aki jósoltatás he­lyett könyvet vásárol az uno­kájának. S arra, hogy nem­csak a lacikonyhát, a bormérő sátrakat látogatják az embe­rek. hanem a szellemi kincset, tudást, emberséget, szerete- tet rejtegető díszes, cifra sátrak között meglapuló sze­rény, szürke kis könyvsátrat is. TÖRÖK ELEMÉR

Next

/
Thumbnails
Contents