Új Ifjúság, 1958. július-december (7. évfolyam, 27-52. szám)

1958-07-01 / 27. szám

Bratislava, 1958. július 1. A CSISZ SZLOVÁKIÁI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA VII. évfolyam, 27. szám. Ara 60 fillér. ratislava június 24-e óta az ifjúság városa. Már a megnyitó ünnepségen megtelt a Hviezdoslav- tér a lelkes CSISZ-tagok és pionírok tízezreivel. A bratislavai pionírok és CSISZ-tagok nagy sze­retettel fogadták csehországi barátainkat, akik részt vesznek a sport- és kultúrfellépéseken. A találkozó lényegét a legjobban Milán Rázus elvtárs, a CSISZ SZKB elnökének megnyitó szavai fejezik ki: „Manifesztálunk“ a munkás, földműves és diákifjúság megbont­hatatlan egységéért a cseh, szlovák és hazánk többi nemzetiségű ifjúságának egységéért, mert ez az egység a fiatal nemzedék erejének alapját jelenti. A találkozóval az ifjúság kifejezésre akarja juttatni azt a elhatározását, hogy még szorosabban felzárkózik a kommunista párthoz, még jobban kifejezi szerete­tt felszabadítónk és legjobb barátunk, a Szovjetunió iránt. Ha valaki nem tudná, a sivatag királya valóban a macs­kafélék közé tartozik, de azért háziállat­ként tartani mé­gis kockázatos lenne. Akad kö­zöttük néhány szelíd példány is. Ezek közé tartozik a bu­dapesti állat­kert egyik ked­vence Leila is. Kölykei éppen olyan szelídnek mutatkoznak, mint a mama, de azért még­sem vállalkozna mindenki Kren- csey Mariann filmszínésznő szerepére, hogy a nagytappan- csú, hegyeskor - mű oroszlánt ölelgesse. A Dunai Találkozó ifjúsági mozgalmunk legszebb hagyomá­nyaira épít, a proletár spartakiádákra, az ifjúsági összejövete­lekre és fesztiválokra. Az ifjúság itt megmutathatja erejét, és tudását. Ezer és ezer barátság születik majd itt, ami a jövőben is összeköti őket. Lengnek a kék zászlók Folynak a versenyek 0 Kirándulás a jövőbe • Most jön : • A zenei felsőiskola helyisé­geiben 18 pionír zongoraszámo­kat adott elő és 14 fiú és leány hegedűversenyt rendezett. Zla- tica Majerská, a reményteljes fiatal zongorista is fellépett, A Dimitrov üzem klubhelyiségei­ben a legjobb 8 pionír vonós­négyes és kamarazenekar — beleszámítva a prágai zeneis­kola kamarazenekarát is — versenyzett az elsőségért. 9 A fiatal zenészeken kívül, előadóművészek és énekesek is felléptek a Szlovák Filharmónia épületében. Nyolc másod- és harmadfokú vegyes énekkar versenyzett, míg a szólisták a Közlekedésügyi Megbízotti Hi­vatal helyiségében és a Mi­esurin ház klubhelyiségében versenygtek. Harminckét fiú és leány szavalt. A népi dalok és táncok együttesei is a Dimitrov üzem klubhelyiségében léptek a versenybizottság elé. • A Klement Gottwald Pionír­házban megtartották a Pionier- Ske noviny díjáért folytatott nemzetközi könnyűatletikai ver­senyt, míg a V. I. Lenin Mú­zeumban a pionírok idősebb forradalmárokkal Franö Kral' Cenkoné gyermekei című könv- véről beszélgettek. • A Kultúra és Pihenés Park­jában a pionírok résztvettek a „kirándulás a jövőbe“ című beszélgetésen és sok érdekes dolgot tudtak meg a legújabb technikai vívmányokról. A be­szélgetés résztvevői ma már el tudják kéDzelni, milyen lesz a világ 2000 körül, milyen háza­kat, repülőgépeket építenek majd akkor az emberek és ho­gyan öltözködnek. @ Sok pionír vett részt a gyet- mekmuiatságon, végignézte a bábjáték műsort, sokan sétál­gattak a Dunaparton és hall­gatták a gyermek-fuvőzenekar hangversenyét. ® A találkozó első estjén az amfiteátrumban végigtapsolták az „Üdvözlünk“ című esztrád- műsort, melyet a bratislavai pionírok készítettek elő a ven­dégek számára. • A pionírok Bratislavában i java csak a találkozó első fecskéi. Ő utánuk a CSISZ tagok egész serege érkezik majd. És há­nyán lesznek majd? Képzeljük csak el, hogy érkezésükkor a bratislavai állomásra - percen­ként fog majd befutni egy-egy vonat. 9 Az alkotóverseny részvevői közül tízezren érkeznek ugyan­annyi tornász és ezenkívül to­vábbi CSISZ tagok az ország minden részéről. Az előzetes számítás szerint tehát három­ezerrel lesznek csak keveseb­ben, mint ahány külföldi ifjú vet részt a legutóbbi moszkvai Világifjúsági Találkozón, vagyis körülbelül harmincezren. VERSENYLÁZ Tavalyi Nagy Nyári Verse­nyünkhöz hasonlóan, idei verse­nyünk is nagy visszhangra talált olvasóink körében. Ezt bizonyít­ják a szerkesztőségünkbe érke­ző levelek is. Több olvasónk fordul hozzánk kérdéssel is. Deák Erzsébet azt kérdezi, hogy egy versenyző adhat-e be több megfejtést, há minden egyes megfejtéshez mellékel szelvényt. Természe­tesen minden versenyző annyi megfejtéssel vehet részt a ver­senyben, ahány versenyszel­vényt küld be. így persze na­gyobb is az esélye a sorsolásnál. Varga Mária azt kérdezi, elég-e beküldeni az írő nevét, vagy pedig a műveinek a címét is fel kell tüntetni. Mint azt már előző számainkban hangsú­lyoztuk, csak az író nevét kell beküldeni, a művek címét nem. Ismételten figyelmeztetjük olvasóinkat, hogy a megfejtése­ket a versenyszelvényekkel együtt egyszerre, az utolsó versenykérdés után kell bekül­deni. Az egyenként beküldött megfejtések, valamint a ver­senyszelvény nélküli megfejté­sek érvénytelenek. VjLgan, éjinek. Ä tiajcsí állami gazdaság ágyagösi üzem- részlegéről is eljöttek a fiatalok. Kirándulást eddig még soha sem szerveztek, soha nem 'gondoltak arra, hogy közösen utazzanak. Most pedig a kis majorból tizenhatan jöttek a találkozóra. Őrömmel járják az agyagosi fiatalok Bratislava utcáit, mert gazdag tör­ténete van a városnak és útjuk egyik célja, hogy a szlovák főváros nevezetességeit meg­tekintsék. Nemrég még CSISZ-tagok sem voltak, mert alapszervezet nem volt a majorban. De amikor megalapították az ifjúsági szervezetet, azonnal megváltozott az életük is. Azelőtt unalmasan teltek a napok, de most egyszerre több lett a szórakozási lehetőség és készülnek a Dunai Találko­zóra is. Az út anyagi fedezése céljából gondos tervet dolgoztak ki. Minden alkalmat megragadtak, a munkában nem válogattak, vagont raktak ki, vasárnap és éjjel is dolgoztak, csakhogy pénz­hez jussanak. Most aztán nem is verik a garast a fogukhoz, vígan élik a találkozó napjait. Hogyan érzik magukat? Erre igazán természetes választ adnak. Kitünően! A különféle kulturális és sportrendezvényeken kívül Bratislava szépségeit, nevezetességeit is megtekintik. Már meg­látogatták a múzeumokat, megnézték a Várban folyó építkezé­seket, leplezetlen gyönyörűséggel róják a régi és az új utcákat. Főleg a Mihálykapu környékének szépsége ragadtatta őket el. A találkozó nemcsak arra ad alkalmat, hogy a fiatalok megis­merjék egymást, hanem arra is, hogy hazájuk egy részével megismerkedjenek, megszeressék azt.-------------------­Gyerekeké a szó Jó hangulat uralkodik mindjárt az állomáson. Nem kell sok noszogatás és táncra perdülnek a pionírok. A Bratislavába érkező pionírvendégeket ilyen kis sátor­városban szállásolja el a bratislavai Klement Gottwald Pionírház dolgozó kollektívája.

Next

/
Thumbnails
Contents