Új Ifjúság, 1955 (4. évfolyam, 1-52. szám)

1955-01-08 / 1. szám

Bratislava. 1955. január 8. A CslSz SZLOVÁKIAI KÖZPONTI BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA Ara fin fillér ................... ............................................................... IV. eviulyaui i, szám Á nagy ügy sikeréért! Az 1955. év nagyon emlékezetes marad számunkra. Ebben az évben ünnepli hazánk felszabadulásának 10 évfordulóját. Erre a nagy ünnepre a sportolók, a dől- gőzök és a fiatalok tízezrei már az elmúlt évben meg­kezdték az előkészületeket Az ifjúság tömegei nagy lel­kesedéssel kapcsolódtak be az I. Országos Spartakiád előkészületeibe, hogy ezáltal bizonyságot tegyenek - naqy felszabadítónk. — a Szovjetunió iránti hálájukról és sze- retetükről Szlovákiában jelenleg több mint százezren készülnek rendszeresen a Spartakiádra. s ez a szám az úionnan ielentkezettekkel napról-napra gyarapszik. Ez azt bizo­nyítja. hogv az I. Országos Spartakiád nagyon népszerű Az ifjúság nagyrésze megértette a Spartakiád jelentősé­gét, s ennek sikerét a saját ügyének tartja Megértette, hogy a gyakorlás kedvezően befolyásolja testi fejlődését, frissé, edzetté és szükség esetén a haza megvédésére képessé teszi Ezért az ifjúság a Spartakiádba való be­kapcsolódásával jelét adta őszinte és mély hazaszerete­tének Ezekkel az örömteljes sikerekkel azonban még nem elégedhetünk meg. Harcba kell szállnunk újabb sike­rekért Az ifjúság jelentős része eddig még távolmaradt a Spartakiádra való készülődésből. Jelenleg a legfőbb feladatunk a távolmaradottak sorából minél több fiatalt megnyerni a Spartakiád számára. E feladat sikeres tel­jesítésével sietnünk kell. nincs már sok időnk A járási és a kerületi Spartakiádoktól — melyek az előkészületek seregszemléi lesznek — már csak nem egész öt hónap választ el bennünket. Ezért kívánatos, hogy a gyakorlók toborzását a legrövidebb időn belül — legkésőbb e hó végéig — befejezzük A hátralévő idő a gyakorlatok tökéletes betanulására szükséges Fontos, hogy minél előbb állandósuljanak a gyakorló "söpörtök, mert csak így nyújthatnak jó teljesítményt, tökéletes munkát. A Spartakiád előkészületeinek felülvizsgálatakor ki­derült. Hogy a toborzásban gyenge eredményt elért sportegyesületek és rjjmeg.Szervezetek helytelen vagy bürokratikus módszerekkel kísérelték meg az ifjúság bekapcsolását az 1. Országos Spartakiád előkészületeibe Az ilyen agitádőval szembe kell szállni, s harcolnunk kell ellene a Meggyőzés, a személyes példaadás és a népnevelés eszközével. A helyesen felvilágosított fiatalok sokkal nagyobb lelkesedéssel, ön fegyelmezettebben és kitartóbban végzik a gyakorlatokat, mint azok okik nin­csenek tudatában a Spartakiád céljával és a tömegsport jelentőségével i Az I. Országos Spartakiád jelentőségét ml sem bi­zonyltja jobban, mint az a tény, hogy előkészületeit szeretett köztársasági elnökünk. Antonin Zápótockv elv­társ is élénk figyelemmel kíséri. Ojévi beszédében a Spartakíáddal kapcsolatban Zápotoeky elvtárs a követ­kezőket mondotta „Nem hagyjuk magunkat idegesíteni, sem megrettentem Folytatjuk szorgalmas, békés mun­kánkat Teljesíteni fogjuk terveinket fejleszteni fógiuk akcióinkat, különösen az 1 Országos Spartakiád -■jőké- s/iiését, ami ifjúvíouni győzelmünk biztosítéka f»ltar- tózhataffan testi és lelki fejlődésének kifeiezöie". Sportéletünk vezetői és kiváló sportolóink küldöttsége Zápotoeky eivtárs hetvenedik születésnapja alkalmából látogatást tettek köztársasági elnökünknél, s látogatá­sukkor Ígéretet tettek Zápotockv efvtársnak, hogy min­dent megtesznek a Spartakiád sikeréért. Mi * fiatalok, örömmel csatlakozunk ehhez az igé- ) rőthez Hogy ezt az Ígéretet betarthassuk, teljesítenünk kell napjaink fő feladatát: megnyerni az előkészületektől eddig távolmaradt ifjúság minél nagyobb részét a Spar­takiád számára. Prágában hazánk felszabadulásának tizedik évforduló­jának nagyszerű ünnepségén meg akarjuk mutatni az egész világnak, hogy erősek vagyunk, hogy felkészültünk a béke megvédésére és - nagy építő feladataink telje­sítésére Ezért minden erőt harcba kell mozgósítanunk a Spartakiád sikeré érdekében. Meg kell nyernünk min­den fiatalt a Spartakiád számára. Ez nem könnyű, de igen szép és hálás feladat. Munkára fel hát, a Spartakiád -ikeréért! Ifjú barátom még mitsem éltél, S lásd máris térnek életedre, Mit a2. élettől eddig reméltél Azt vérrel, korommal szennyeznék be. Szennyeznék ám, ha hagynánk magunka - Ha gyáva és gyönge bábuk lennénk, Ha nem edzenénk kemény izmunkat, Mint ahogy Spárta fiai tették. Nézd mennyi gyilkos leselkedik ránk, Vedd hát komolyan a tornát, Tanulj meg jól mindent, de leginkább Teljesíteni a harci normád? Gyakorold a kúszást, — hasznát veszed, A kötélre, — vagy a rúdmászást, S barátom ne hidd, hogy rosszúl teszed, Ha megtanúlsz egy-kéí görögfogást. G;, ért pajtás, fogj fegyvert, s lőjj célb? De vigyázz ám, a célt el ne téveszd! Fuss. de ne oly lomhán, mint a béka, Men úgy nagyapám is elhagy téged. Reggel, ha ágyacskédból felkeltél Végezd el szépen a gimnasztikát, S a kényelmet, mit eddig szerettél. Hadd el, mint vonat a rossz paripát.­S a testgyakorlást sose úgv csináld. Hogy abban másoknak csat-, kedve teljék Lobogjon ám benned a harci láng Is, hadd -eszkpsser a Surzsuj TÖRÖK ELEMÉR GYERE PAJTÁS

Next

/
Thumbnails
Contents