Új Ifjúság, 1953. július-december (2. évfolyam, 39-92. szám)

1953-07-01 / 39. szám

A CSISZ SZLOVÁKIÁI KuZPU^^Ti ßlZUTTSAGAJNAK LAPJA Bratislava, 1955 július 1. Ara 40 fillér A katonai előképzés a katonakötelesek hazafias kötelessége II. évfolyam, 59. szám. CsISz-tagok, fiatalok! Segítsünk az aratóbrigádok inegszervezéseben és az éjjeli cséplésekhez szervezett brigá­dok összeállításában I A hazának sokoldalúan fejlett embe­rekre van szüksége. Nemcsak azt akyja, hogy művelődjél, hogy az esz- tergapadon gyorsabban dolgozz és több termést arass. A haza mindenekelőtt megköveteli, hogy megvédjed, hogy Lidire soha többé ne ismétlődjön ‘ és hogy hazánk szépséges földjét sohase öntözze vér. Egy pillanatra se szabad megfeled­keznünk arról, hogy hazánk nyugati országhatárán ugyanaz a zsoldos had­sereg áll, amely Koreában gyilkol és rabol. Az imperialisták az utóbbi na­pokban a .Német Demokratikus Köz­társaságba küldött diverzánsokkal új­ból bebizonyították orvtámadásukat. .A Li Szin-man klikk Koreában végzett provokációi, a Rosenberg házaspár ár- talian kivégzése, mindezen vérszom­jas tettek az imperialisták gazember szándékát bizonyítják. Ezért ma a békéhez hozzátartozik a puska, az ágyú és a tank. ,,.A hadsereg építése nincs ellentétben a békéért folytatott harc feladataival” — mon­dotta Gottwald elvtárs. „Ellenkezőleg. Minél erősebb és ütőképesebb lesz a honvédelem, annál szilárdabb és erő­sebb lesz a világbéke frontja is. Hadd lás.sák a háborús bujtogatók, hogy bármilyen támadó kívánságuk a törhe­tetlen ellenállásba ütközne. Hadseregünk ereje és képessége minden egyes katonától, minden kato- oikötelestól egyaránt függ. Hiszen ka­tonáink az ellenség elleni nagy erőt képezik. Azt mondhatnánk: az egyén egymagában nemsokra megy. De em­lékezzünk csak vissza Alekszandr Mat- roszov komszomolistára, aki testével takarta el az ellenséges gépfegyver kilövonyílását s így egy frontszakaszon lehetetlenné tette a fasiszták támadá- ' .sát. Ennek a hősiességnek a hazaszeretet az erőforrása. A hazát szeretni — ezek a szavak egész mást jelentenek a kapitalistáknál és mást a nép sza­mára. .A gyáro.sok és nagybirtokosok ,.hazafiaskodtak” és csak azon voltak, hogyan lehessen minél többet kisajtol­ni a munkások és földművesek munká­jából s a legelónyö.sebb módon eladni hazánkat. Mi azonban máskép szeretjük ha­zánkat. l'gy, ahogy azt Július Fucsik is szerette. Július Fucsik, amikor a hazát emlí­tette, a munkásokra gondolt, harcukra a burzsoázia megdöntéséért, a nép felszabadításáért. A kommunista saj­tóban megjelent riportjai és harcias cikkei a munkások és földművesek hazaszeretetéből, a burzsoázia iránti ttfél.v gyűlöletéből eredtek. Július Fucsik azonban nemcsak tol­lal védte a hazát, de puskával a kezé­ben tanulta az ellenállást a fasizmus és a csehszlovák burzsoázia ellen. Jú­lius Fucsik, mint katona kiváló lövész volt és másodfokú lövészjelvényt szer­zett. .A fiatalok Fucsíkot a haza iránti törhetetlen szeretetéért, a nép ügye Iránti odaadásáért, a belső és külső ellenség ellen folytatott lelkes harcá­ért szereti. A katonaköteleseknek Fu­csik példaképe, aki a kiváló lövészetet ugvanolyan fontosnak tartotta, mint a lángoló szavakat. A hazaszeretet — a ntprész tettek édestestvére. A hazaszeretet egymá- gahan azonban nem elegendő. Tudni kell az ellenséget ütni, jobban lőni. álcázni s fizikailag erősebbnek lenni, mint az ellenség. A kalonakötelcsek, hogy ezt a művészetet elsajátíthassák. még mielőtt a katonasághoz bevonul­nának előképzés formájában elsajátít­ják a katonai művészetet. A katona­sághoz katonai ismeretekkel, a lövé­szet és alaki kiképzés ismereteivel ér­keznek. .A katonakötelesek legmegtisztelöbb kötelességük teljesítésére már előző­leg azért készülnek fel, hogy a példás katona jelvényét elnyerhessék. Fucsik példáját követni annyit jelent, mint elsajátítani a hadi művészetet és meg­tanuljak legyőzni az ellenséget. Hogy'mennyire fontos a katonai elő­képzés, azt mutatja a Szovjetunió pél­dája, ahol a katonák százezrei már rég a háború előtt tanulták a haza védel­mének művészetét. Ivan Kozsudeb, a Szovjetunió háromszoros hőse, gárda ezredes sikere már az oszoaviahiimi Aeroklubban lett megalapozva. Éppen azért, mivel a hadseregbe már a repü­lés alapismereteivel lépett be, éppen ezért tudta a haza iránti forró szere- tetét is azzal bebizonyítani, hogy 62 fasiszta repülőt pusztított el. És mi , tulajdonképpen a legnagyobb a győ­zelmében ? Az, hogy annyi fasisztát elpusztított és őt sosem győzték le. Az ellenséget nem azért tanuljuk meg ütni, hogy mi is meghalljunk, ha­nem azért, hogy azt elpusztítva, meg­mentsük életünket. Ez azonban meg­követeli, hogy a hadiművészetet jól .elsajátítsuk és fegyverünket mesteri módon tudjuk kezelni. A katonakötelesek előképzését ezért nem lehet egy pillanatra sem halo­gatni. A Hadsereggel Együttműködő Szö­vetség a hadköteleseknek minden elő­feltételt biztosít az irányban, hogy jól elsajátíthas.sák a honvédelem alapel­veit. Az MHK-jelvény feltételeinek teljesítése — az egyik eszköz ahhoz, hogy milyen módon növeljük testi és honvédelmi képességünket. A Svázarm szakkörei, a lövész, motoros, és táv­beszélő szakkörök lehetővé teszik, hogy a katonakötelesek már előzőleg meg­tanulják azt, amire a katonai szolgálat idején szükségük lesz. Minden katona köteles polgárnak le­hetősége nyílik arra, hogy hazánknak példás katonája, védelmezője legyen. Nemcsak, hogy lehető.sége nyílik ra, hanem ez minden ifjú, minden jövendő katona kötelessége is. Hazánk elvárja, hogy megtanuljuk megvédeni értékeit, a szocializmus építkezéseit,a duzzasztógátakat, a szö­vetkezeti földeket, az iskolákat, egész életünket, mindazt, amit szeretünk. A hazáért bármilyen feladatot teljesíteni kell. .A katonai előképzés nemcsak a ka­tonakötelesek feladata. Ez a Cseszlo- vákiai Ifjúsági SzöveLség ügye is. A CslSz szervezetein múlik, hogyan segí­tik a .Sväzarmot a jövő katonáinak a kiképző csoportokba való toborzásánál, hogyan agitálnak és milyen propagációt fejtenek ki a katonakötelesek politikai és harci felkészültségének alapjai el­sajátítására. E feladat teljesítésére serkentsenek bennünket Gottwald elvtárs következő I szavai: „Szent kötelességünk mindent I megtenni, hogy hadseregünk, nemzet- I biztonsági testületünk és népi milí­ciánk minél öntudatosabb, minél kép­zettebb és minél felkészültebb legyen. Igen, a katonai tudomány tökéletes elsajátítása, a biztonsági feladatok leg­jobb teljesítése és építé.sünk megbíz­ható őre lenni — ez a mi hozzá.járu- lásunk a világbéke megszilárdításához és megtartásához”.-A palgóci állami gazdaság az idei termés betakarításában már az utoNó előkészületeket végzi. Valamennyi gé­pet kijavították és többszörösen ellm- örizték. Az arató-kötözögépekre eme- lökarokat, valamint pótalkatrészeket szereltek. Valamennyi munkacsoport, valamint az egyes munkaszakaszok és egyének elkészítették az aratási és cséplési tervet. Széles körben alkal­mazni fogjak a szovjet tapasztalatokat és elmélyítik a szocialista munkaver­senyt, amelybe bekapcsolják az állami gazdaság valamennyi dolgozóját. Ezál­Bajlai István, munkatársával, Sucor Istvánnal .S-4 jelzésű szovjet kombájn-, nai villámaratási módszerükkel a ter­vezett 162 hektár helyett .AOO hektár­ról aratják le a termést. Az aratást az udvardi allami gazda­ságban Jozef Nepomucký földművelés­ügyi miniszter jelenlétében kezdtek meg. Csehszlovák és magyar bányászfiatalok párosversenye Csaknem tíz napja, hogy Szabó Antal, a tatabányai 10. akna ifjúmunkás vájára, a „pén­tek mozgalom” hazai kezdemé­nyezője, levelet írt a bratislavai Pravda szerkesztőségébe: ver­senyre akar lépni a szlovákiai bányák legjobb ifjúmunkás csa­patával. A levélre a szlovákiai szén­bányák egyik legjobb fiatal bá­nyásza, Ondrej Michalov csa­patvezető vájár válaszolt. Leve­lében a többi között ezeket írta: „Örülök, hogy a ,,péntek moz­galom”, amellyel nálunk Nová- kyban olyan jó eredményeket értünk el, szép hazánk határain túlra, a testvéri Magyarország­ra is kiterjedt. Nagy örömmel fogadom kihívásodat s meg­mondhatom: velem együtt lel­kesedtek csapataink tagjai is. Tudom, ha nem is mi nyerjük meg a versenyt, mindkettőnk eredményei a béke táborát erő­sítik. A nováki II. üzemének 306. munkahelyén dolgozom, mint csapatvezető vájár. Munkafel­tételeink elég nehezek, bennün­ket is akadályoz a víz. Cseh­szlovákia valamennyi szénbá­nyája közül nálunk van a leg­keményebb szén. A „péntek mozgalomnak” köszönhetjük, hogy a bányaüzemek országos versenyében a legelsők között vagyunk. Bányánk eredményei­hez a mi csapatunk is jó mun­kával járult hozzá. A „péntek mozgalom” gyorsan elterjedt egész Csehszlovákiában, mert a mérnökök és a technikusok a mozgalomban a dolgozó kollek- tívákná'k minden segítséget megadtak. Májusban két akna­üzemünk érdemelte ki a ,,Pén­tek-üzem” címet, mert nálunk nemcsak az egyes munkakol­lektívák, de a legjobb aknák is pénteken, sőt néha csütörtökön teljesítik heti feladataikat. Párosversenyünk feltételei­ként a következőket javasolom: 1. A terv becsületes teljesítése naponként, hetenként, harma- donként. 2. A „péntek mozga­lomban” heti tervünket pénte­ken mindig befejezzük. 3. Nö­veljük a műszakonként egy főre eső teljesítményt. Végül azt szeretném, ha versenyün­ket június 22-én,. hétfőn kez­denénk meg. Hiszem, hogy párosverse­nyünk még szorosabbra fűzi a magyar és csehszlovák nép ba­rátságát. Úgy gondolom, ket­tőnk versenye a tatabányai é.s nováki bányászok még Lzéle- sebb, még erősebb versenvének alapját jelenti. A proletár in­ternacionalizmus szellemében a magyar és csehszlovák munká­sok baráti és testvéri kapcsola­tainak megszilárdításával nö­veljük a hatalmas béketábor erejét". (A Szabad Nép cikke) Épülő és szépülő hazánk A galgóci állami gazdaság dolgozói kilenc nappal iiiegrövidilik az aratást tál lehetővé teszik, hogy az aratást a tervezett 13 nap helyett 9 nap ala't végzik el. A tarlóhántást mindjárt a termény learatása után végzik el és 310 hektáron másodnövényeket vetnek. A galgóci állami gazdaság do'gozói az aratás és cséplés meggyorsítása ér­dekében több értékes kötelezettségvál­lalást tettek. Anton Hlavačka munka­csoportja a dolné trhnvišlei gazdasá.g- ban vállalta, hogy 1.36 hektárról nyolc nap alatt elvégzi a termes betakarítá­sát és kicséplését. A füleki gép- és trakforállomás traktorosainak feladata a gottwaldi ötéves terv utolsó évében a múlt évivel összehasonlítva megkétszerező­dött. A termés betakarításánál 4 EFS:t helyett, — ezidén 10 EFSz-nek kell sepiteniök — ö.s.szesen 2.711 hektáron aratják le a gabonát, 2 174 hektáron végzik el a tarlóhántást. A gép- és traktorállomáson az ara­tás és cséplés tervét már június ele­ien elkészítették, sőt a traktorosokkal , minden rész.letét meg is tárgyalták. . Az aratás után a tarlóhántást két mű- I szakban végzik el. ! A traktoi'osok ■ értékes szocialista , felajánlásokkal biztosítják adott Ígére­teik betartását. A galsai brigádköz pont traktorosa Rubint József, köte­lezte magát, hogy a tavaszi munkákat 200%-ra elvégzi, A csornai ClslSz-bri- gád tagjai egy héttel megrövidítik ar aratást és versenyre hívták fel a bezitai bngádközpontot. Továbbá 5 százalék üzemanyag megtakarítását Vállalták. * • * A vitkovicei Klement Gottwald Vas­művek régi acé'rnűhelyének olvasztói a szovjet kohászoktól nyerik tapasz­talataikat. Júliusban 158 gyors olvasz­tár;,! végeztek. A vitkovicei Vasművek a régi acél- mi’helyenek technikusai, mesterei és -ol-'asztói mutatják a helyes utat a többi dolgozóknak a terv tel,|esitésé- ; ben 1 Vállalták, hogy a gottwaldi ötéves terv ötödik évének tervét már decem­ber lO-ére teljesítik és az év végéig több mint 10.000 tonna nyers acélt olvasztanak az állami terven felül. A bányásznap alkalmából az olvasz- h'.k több mint 3.000 tonna nyers acélt, a Nagy Októberi Szocialista Forrada­lom 36. évfordulója tiszteletére pedig több mint 2.000 tonna nyers acélt ter­melnek. Az árvái Duzzasztógát építői a \d- zíeiöniü építésén a betonmunkákka) már a befeipzés felé közelednek. A Duzzasztógát falának 12. tömbjén ezekben a napokban helyezik le az utol.só köbméter betonkeveréket. A Duzzasztógát lömbjei mögött az árvái vi/medence fenekének javításán sike­resen folynak a befejező munkálatok. Az a hatalmas vízmennyiség, amelyet mostantól kezdve a tóban összegyűj­tenek, megköveteli a partok gondos kiépítését és a vízmedence körüli egész körzet erdősítését. Ebben a kör­zetben az ezévi erdősítési terv alap­ián 450 hektár területet erdei facse­metékkel ültetnek be. A Királyhelmec melletti szőlőskei állami gazdaság földjein, ahol már harmadik éve termelnek gyapotot, szc.mbaton, június 27.-én virágzani kezdett a gyapot. Ez annyit jelent, hogy öt héttel hamarább, mint a múlt évben, és hat héttel előbb, mint a tavaly előtti évben, — amikor az első virágok augusztus 10.-én nyíltak. Ezt a korai virágzást a szovjet módszerek alkalmazá.sával érték el. A gyapot magját 20—30 fokos melegben elő- csiráztatták. Szol őskén fél hektáron két fajta szovjet és fajta magyar gyapotot termelnek. Elsőnek a 3.210 fajta szov­jet gyaiwt virágzott. A kísérleti dol­gozók örülnek az eddigi sikereknek és igyekeznek, hogy Szlovákia délkeleti részén mennél előbb meghonosodjék a gyapot. Ennek termelését olyan nagy teiületekre akarják kiterjeszteni, mint amilyenen a rizs termelése is elter­jedt. * * * A karvini szénmedencében a Zápo- tocký köztársasági elnök-tárna fölött feketészöld zászló leng. Ez annak a jele, hogy a versenyben a tárna vezet. Az egyik árbóc azonban üres. Nem leng rajta a vörös zászló, amely azt .jelezné, hogy a tervet száz százalékra teljesítik. A Győzelmes F'ebrusr tár­na vájárjai februárban 88 százalékra teljesítették a tervet és a Zápotocký köztársasági elnök tárna ekkor 91 szá­zalékra teljesítette tervét. A CslSz-tagok, akik a járási veze­tőségének vándorzászlaját elnyerték, a kommunistákkal és a szakszervezeti tagok’-al együtt kemény harcot vív­nak, hogy a szénkitermelésben pótol­jak az elmaradást. A IV. Világifjúsági Találkozó tiszteletére az üzemi CsISz- szervezet vállalta, hogy I.OOO- fonna szenet termel ki.

Next

/
Thumbnails
Contents