Új Ifjúság, 1952 (1. évfolyam, 1-50. szám)

1952-01-26 / 1. szám

I. évfolyam, 1. szám niimimiiiiimimimiiiiiiiimmmmiimiiiimimiimiMiiiimiiiiiiimiiiiiitimiiiimimiiiimiiiimiMiiiiiiimiiiiiiiiiiinmmii I CSISZ SZLOVÁK központi bizottsígíiik hetilupji Munkára és harcra kész magyar ifjúságért! A dicsőséges Szovjet Hadsereg felszabadító harca új korszakot nyi­tott nemzeteink történetében — a szabad, boldog felemelkedés korsza­kát. A cseh, szlovák és magyar nép ráléphetett a szabad fejlődés útjára és megkezdhette hazájában a szocia­lizmus felépítését. „A Gottwald elv­társ vezette csehszlovák munkásosz­tály történelmi győzelme, a Rákosi elvtárs vezette magyar munkásosz­tály győzelme után, a fordulat évé­ben a lenini-sztálini nemzetiségi po­litika elvei alapján nemcsak a cseh és szlovák nemzet közötti viszony végleges rendezésére került sor, ha­nem magyar nemzetiségű polgá­rainknak is megadtuk nemzeti kul­túrájuk kifejlesztésére szükséges minden gazdasági, politikai és kul­turális előfeltételt“ — mondotta Si- roky elvtárs a csehszlovák—magyar kultúregyezmény megkötésekor. Ezeket az előfeltételeket és lehető­ségeket népünk és ifjúságunk fel is használja: közös építőmunkánkban olyan hazát teremtünk, amilyen ha­zája még sohasem volt a cseh, szlo­vák és magyar ifjúságnak. Az új társadalmi rendszer építésé­nek, megteremtésének útja az új ember, a szocialista ember felnevelé­sének útja is. Felnevelése annak az embernek, aki nem tűri a kizsákmá­nyolást és más népek elnyomását. Mi a fejlődésnek ezen az útján já­runk és ennek egyik biztos jele a most megjelenő Űj Ifjúság, amelyet a CsISz Szlovák Központi Bizottsá­git ad ki a magyar ifjúság számára. A közös harc és építés útján, ame­lyet évtizeden keresztül Pártunk mulatott nemzeteinknek és ifjúsá­gunknak, nem most tesszük az első lépéseket. Hazánk magyar dolgozói a Csehszlovák Köztársaság megala­kulása óta mindig együtt harcoltak a szlovák dolgozókkal a kizsákmá­nyolás ellen népeink szabadságáért és ebben a harcban jelentős szerepet töltöttek be hős elődeink, a kommu­nista ifjúmunkások. Küzdelmükben kimagasló esemény az 1.920-ban megtartott Kommunista Ifjúmunká­sok Szövetségének első kongresszu­sa. Erről a kongresszusról a szlovák és magyar fiatalok küldöttei közös felhívással fordultak Csehszlovákia dolgozóihoz, hogy fogadják el a Kommunista Internacionálé 21 pont­ját és alakítsák meg a Csehszlová­kiai Kommunista Pártot. A Kommu­nista Ifjúmunkások Szövetségének munkája, harca, melyet a proletár­nemzetköziség szellemében fejtett ki a csehszlovák burzsoázia ellen, történelmünk legdicsöbb lapjai közé tartozik. Ez a közös harc olyan hő- sökej adott, mint amilyen 1931-ben Gyevát János, a kosúti véres Pün­kösd ifjú áldozata, mint Schönherz Zoltán és Eöwy Sándor, akik fiatal életüket áldozták az elnyomás, a fa­sizmus elleni küzdelemben. Az ő harcuk mindannyiunkat arra köte­lez, hogy a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség keretén belül a Kommu­nista Párt mögé szorosan felsora­kozva még elszántabban harcoljunk a Szovjetunió teljes támogatásával kivívott szabadságunk megvédéséért és még önfeláldozóbban dolgozzunk gyönyörű hazánkban népeink boldog­ságáért. Mi már nem vagyunk elnyomott, kizsákmányolt proletárok, mi már hazánk szabad, boldog dolgozói, új fiatalok vagyunk, akik nem magunk­tól jutottunk el idáig, mint ahogy az . új emberek milliói nem maguktól fejlődnek, nevelődnek ki. A magyar fiatalok tízezreit ifjúsági építkezé­seink formálták új fiatalokká. Az If­júsági Vasút, a Szövetségi Vasút, az Ifjúsági Gát és a HIKO építésén ta­nulták meg fiataljaink áldozatké­szen szeretni hazánkat és öntudato­san dolgozni. Csakis az áldozatos termelőmunkában és a szervezeti élet tüzében kovácsolhatjuk ki az új A legmodernebb technika a legújabb szovjet gépek segítik dolgozóinkat a szocializmus építésében a kohászati kombináton. Fokozott, harcos lendülettel, fegyelmezetten a gottwaldí ötéves terv negyedik évében! A CsISz Központi Bizottságának VI. ülésén hozott határozat embertípust. Az új nemzedék felne­velése. ez az Ifjúsági Szövetség ál­landó és legfontosabb feladata. Eb­ben a nagyszerű és sokrétű, felelős­ségteljes gyönyörű munkában kell és fog segíteni az Üj Ifjúság. A haladó magyar fiatalok cseh­szlovákiai sajtója nem gyökértelen. Az Űj Ifjúságnak méltóvá kell vál­nia harcos elődeihez, az első köztár­saság ifjú kommunistáinak lapjai­hoz. Folytatnia keli az „Ifjú Gárda“ és az „Ifjú Kommunista“ megkez­dett munkáját. Éppen úgy, mint az „Ifjú Gárda“ és az „Ifjú Kommunis­ta“ mozgósította fiataljainkat a ki­zsákmányolás elleni harcra, úgy kell az Üj Ifjúságnak is mozgósítania hazánk magyar ifjúságát a szocia­lizmus építésére és a béke megvédé­sére. Nem kicsik azok a feladatok, amelyek az Űj Ifjúság előtt állanak. Sztálin elvtárs a következőkben foglalta, össze a Komszomolszkája Pravda feladatait: „„I.egye na Kom- szomlszkája Pravda harcra hívó harang, amely felébreszti az alvókat, bátorítja az elfáradtakat, ösztönzi az elmaradókat, korbácsolja intéz­ményeink bürokratizmusát, feltárja munkánk fogyatékosságait, felderíti építőmunkánk sikereit és ilyenkép­pen megkönnyíti az új embernek, a szocializmus új építőjének, az ifjak és leányok új nemzedékének kineve­lését, akik a bolsevikok régi gárdá­jának helyére léphetnek.“ Ifjúsági Szövetségünk a szervezeti élet, a nevelő- és az épuömunka minden te­rületén felhasználja példaképünk­nek, a Komszomolnak gazdag ta­pasztalatait. Ha ifjúsági sajtónk tel­jesíteni akarja a reáháruló feladato­kat, akkor tanulnia kell a Komszo­molszkája Pravdától. Az Űj Ifjúságnak amellett, hogy mozgósítani fogja fiataljainkat az építőmunkára, állandóan terjeszte­nie kell ifjúságunk építőtapasztala­tait, népszerűsítenie kell a szocia­lista munkaverseny hőseit, a lenini- sztálini Komszomol munkamódsze­reit. A marvizmus-leninzmus taní­tásainak gyakorlati megvalósítását ismertetve, napról napra mozgósíta­nia kell fiataljaink százezreit a Pár­tunk által elénktfizött feladatok meg­oldására. Ifjúsági Szövetségünk szervező- és nevelőmunkájában határkövet je­lent a CsISz Központi Vezetőségének most megtartott ülése. Központ Ve­zetőségünk határozatainak teljesítése fokozott feladatok elé állítja ifjúsá­gi sajtónkat. Összekapcsolja alap- szervezeteinket és tagjainkat felsőbb szerveinkkel, harcol a szervezeti élet fellendítéséért, munkánk hányossá- gainak és hibáinak kiküszöböléséért, mozgósítja fiataljaink ezreit szerve­zeti életünk megjavítására, segít meggyőzni és munkánkba bevonni a még szerkezetünkön kívüli fiatalo­kat. Segít Ifjúsági Szövetségünknek ifjúságunkat szocialista szellemben forró hazafiasságra, proletár nemzet­köziségre és a hatalmas Szovjetunió szeretetére nevelni. Az Űj Ifjúság csak akkor tudja teljesíteni feladatát, ha ifjúságunk széles tömegei hűséges olvasóivá válnak. Ifjúsági Szövetségünk szer­vező és meggyőző munkájának segít­ségével el kell érni azt, hogy a ma­gyar fiatalok tízezrei előfizessenek az Űj Ifjúságra és százak álljanak l>e szorgalmas levelezőinek táborába. A szocialista sajtó és így az ifjúsági sajtó is csak abban esetben vá­lik igazi fegyverré, ha a széles töme­gek nemcsak olvasói, hanem munka­társai is a lapnak és rajta keresz­tül rendszeresen beszámolnak sike­reikről, nehézségeikről, hibáikról, elő­rehaladásukról. CsISz funkcionáriusok, aktivisták, induljatok harcra hetilapunk terjesz­téséért és használjátok fel munká­tokban, feladataitok teljesítésében if júságunknak ezt az új fegyverét. A CsISz Központi Bizottságának levele a CsKP Központi Bizottságának Drága Elvtársak! A Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Központi Bizottsága^ a január 16 —-17. tartott üléséről harcos üdvözletét, szeretettnek és odaadá­sának megnyilvánulását küldi szeretett Kommunista Pártunknak. Összejöttünk, hogy a CsKP Központi Bizottságának szeptemberi és decemberi ülésén hozott határozata alapján, ötéves tervünk negye­dik évének küszöbén a kritika és önkritika segítségével kiértékeljük, hogy a CsISz, mint a Párt első segítőtársa hogyan teljesítette fel­adatát a szocializmus építésében. Az egész if jú nemzedék nevében köszönjük a mi szülőpártíink- nak és drága Gottwald elvtársnak, hogy leleplezték az áruló Slánsky és társait s hogy a Párt szívébe befészkeJődött ellenséges ügynök­séget szétzúzták. Végtelenül hálásak vagyunk /a Pártnak azért, hogy a politikai és állami életben előforduló nehézségekre és hiányokra rámutatva nekünk is megnyitotta az utat a Csehszlovák Ifjúsági Szö­vetség munkájában mutatkozó hiányok eltávolítására. ülésünkön határozatot hoztunk, amely lehetővé teszi számunkra, hogy a Párt vezetésével és szemelött tartva a dicső lenini Komszomol példáját, véglegesen felszámoljuk hiányainkat, amelyek akadályozzák ifjúsági mozgalmunk további eredményes fejlődését. Drága Elvtársak! Az egész Csehszlovákiai Ifjúsági Szövetség nevében ígérjük, hogy nem fogunk takarékoskodni erőinkkel, hogy az utolsó betűig teljesítjük azt a feladatot, amelyet 1950-ben Kon­gresszusunkon az egész Párt nevében köztársasági elnökünk. Gottwald elvtárs elénk tűzött: Az egész ifjú nemzedéket a szocializmus öntu­datos építőivé neveljük! Szorosan felsorakozva szülőpártunk Központi Bizottsága mellett, Gottwald elvtárs bölcs vezetésével, a Szovjetunió ragyogó példája nyomán, Lenin és Sztálin zászlaja alatt, eltávolítunk minden akadályt és fokozzuk ifjúságunk részvételét a békéért és a szocializmusért vívott harcban! CsISz Központi Bizottsága. Versenyfelhívás! A nagymagyarí CsISz-csoport minden tagja előíízet az Uj Itjúság-ra! A CsISz Szlovákiai Kongresszusán, amelyet 1951 májusában tartottunk Bratíslavában, magasan érté­kelték az ifjúság munkáját a szocializmus építésében. A Kongresszus azonban rámutatott azokra a hiányos­ságokra is, amelyek tapasztalhatóak eddigi inunk ónk­ban és kitűzte azokat a feladatokat, amelyek fokoz­zak és elősegítik a szocializmus gyorsabb felépítését hazánkban. Ilyen fontos tényező ifjúságunk mozgó­sítására a szocializmus építésében az ifjúsági sajtó. Mi, a nagy ma gyári CsISz-tagok nagy örömmel fo­gadtuk a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Szlovák Köz­ponti Bizottságának azt az elhatározását, hogy ma­gyarnyelvű ifjúsági lapot indít CsISz-tagjaink szá­mára. Tudatában e nagyfontosságú határozat lényegének, 1952 január 6-án tartott taggyűlésünkön elhatároz­tuk, hogy a járási konferenciáig minden CsISz-tagunk megrendeli az „Űj Ifjúság“ c. hetilapot, hogy ezzel is elősegítsük fiataljaink szocialista nevelését. Reméljük, hogy felhívásunkat magáévá teszi hazánk valameny- nyl magyarnyelvű CsISz csoportja és bekapcsolódik az Üj Ifjúság 100 százalékos megrendeléséért folyó versenybe. Móroc Béla s. k. Matus Pál s. k. A. Csehszlovák Ifjúsági Szövetség Központi Bizottságának üléset mils építésében, — a gcttwaldi öt­éves terv negyedik évébe iépett. Az ötéves terv. negyedik évében dolgo­zóinkra még nagyobb és bátrabb feladatok várnak. Célunk, hogy még gyorsabban építsük szocialista gazdaságunkat, hogy hazánk a dol­gozók még gazdagabb otthonává és a világbéke még szilárdabb bástyá­évá váljon. Habár ezek a felada­tok nenezek, mégis teljesíteni fog­juk őket. Nemzeteink történetében népünk még sohasem tudott olyan bátor célokat kitűzni és olyan ha­talmas feladatok teljesítéséért harc­ba indulni, mint napjainkban. Kell, hogy ifjúságunkat büszke­ség és boldogság töltse el, hogy ■lyen hatalmas korban dolgozhat és tanulhat, hogy szülőföldje iránt érzett szeretetét az építés ilyen lel­kesítő feladatainak teljesítésében való aktív részvétellel tudja kife­jezni, melyek egyidejűleg a béke megőrzésének feladata is. Ifjúsági .Szövetségünk küldetése, — ha a dicső Csehszlovákiai Kommunista Párt hü segítő társa akar lenni, — egész ifjú nemzedékünket ilyen nemzeti büszkeségre és hazafiságra nevelni. Szövetségünk az elmúlt időszak­ban különösen értékes sikereket ért el ifjúsági brigádjaink segítségével, a Klement Gottwaldról elnevezett Üj Kohászati Müvek építésében Osztraván, a Szövetségi Vasútvona­lon és az Ifjúsági Duzzasztógáton Szlovákiában. Ezeken az ifjúsági építkezéseken több mint 50.000 fiú és leái.y vett részt, akik hősiessé­gükkel és áldozatkészségükkel nagy­ban hozzájárultak ahhoz, hogy a Klement Gottwaldról elnevezett Üj Kohómüvek első kohója időben megkezdhette munkáját. Mindazok­nak, akik ehhez hozzájárultak tisz­telet és dicsőség, Szövetségünk pe- (folytatás a 3. oldalon^, Köztársaságunk az építésben el ért hatalmas sikerektől megerösöd ve, — melyeket népünk a Kommu- nista Párt vezetésével és a Szov­- jettmió testvéri segítségével ért el- az elmúlt év folyamán a szocializ-

Next

/
Thumbnails
Contents