Tolnavármegye, 1904 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

)L,iNAV AitMECYß. 1904. január 3. 4. latkozására, annál inkább, mert épp ezen téli id ben köszönt be, fájdalom, sok százra menő ügy fogyott szegényeinknél a szükség, sőt számos es« ben a nyomor. Nincs ilyenkor munka : nincs kereset és k nyérért esdnek tehetetlen szegényeink százai I Ezen szegények esdő szavai hívják újat tevékenységre a szekszárdi népkonyhát, mely azoi ban emberbaráti hivatásának csak úgy felelhi meg, ha lelkes közönségünk, mint már évek hős; szu során át, emberbaráti támogatását ezúttal sei vonja meg a népkonyhától és áldozatkészséggé hozza meg könyöradományait számos szegényeim ínségének enyhítésére. A szekszárdi népkonyha hálás köszönetté fogad el könyöradományokat úgy készpénzben mint élelmiczikkekben. A kegyes pénzadományokat kérem egyenesei nevemre S/ekszárdra küldeni. A kegyesen adót élelmiczikkeket pedig kérem egyenesen a népkony hának küldeni. (Szekszárd, Sétpatak-utcza 1113 sz. fóm. kath. ovoda.) Ez utóbbi adományoka kérem csak nyílt levelező lapon velem kegyesei tudatni. Szekszárd, 1903. év deczember hóban. Hazaíiui üdvözlettel Bezerédj Pál. Előfizetőink figyélmébe! Újonnan belépő előfizetőinknek is díjmen­tesen megküldjük a Tolnavármegye teljes cím­tárával ellátott, 1904. évre szóló Garay János féle nagy képes naptárt. HÍREK. — Újévi tisztelgések A vármegye köz­ponti közigazgatási tisztikar és az árvaszéki tiszt­viselők ujévnapján délelőtt V210 órakor testü­letileg jelentek meg D ö r y Pál alispánnál, kit a meghűlés folytán gyöngélkedő főjegyző helyett Forster Zoltán tb. főjegyző üdvözölt a tisztikar nevében, biztosítván az alispánt a tisztikar minden egyes tagjának hűséges ragaszkodásáról és a jó­ságos főnök iránt érzett őszinte szeretetéről. D öry Pál alispán, hosszabb meleghangú beszédben kö­szönte meg a tisztviselők szives üdvözlését. A hi­vatalos tisztelgés befejezése után az alispán üdvö­zölte M a t h is Kálmánt, a búcsúzó vármegye főszámvevőjét, kinek számtanácsossá történt kine­vezése a megyei tisztikar körében is általános örömet keltett. A kir. törvényszék tagjai Ágos­ton István kir. táblai biró vezetésével szintén tes­tületig fejezték ki szerencsekivánataikut Sei ez József kir. törvényszéki elnök előtt. — Államosítás. A vármegyei szám­vevőség és pénztári állások államosításának folyományaként újévtől kezdve végleges ál­lami szolgálatba vette át a pénzügyminisz­ter a vármegyei tisztviselők közül a követ­kezőket: Máthis Kálmán vármegyei ügy­buzgó szakképzett főszámvevőt, kit szám- j tanácsossá nevezett ki, Bodnár István gyám- pénztárnokot számvizsgálóvá, Rácz József { gyámpénztári könyvelőt, Surányi Viktor al- ! számvevőt, Ferdinánd János pénztári ellenőrt és Nagy László gyámpénztári segédkönyve­lőt számellenőrökké, Schneider János alszám- vevőt és Riesz Imre tb. számtisztet szám­tisztekké, Háry Béla számtisztet, Leimetzer Lajos gyámpénztári segédkönyvelőt adó- tisztekké nevezte ki. Módly László főpénz- tárnok és Lőrinczy József tb. főszámvevő nem mentek át állami szolgálatba, ők a vármegyéi nyugdíjalap terhére lesznek nyug­díjazva. — Bírósági kinevezés. A pécsi kir. ítélőtábla elnöke W i t z 1 Győző pécsi kir. járásbirósági díjtalan joggyakornokot a pécsi kir. Ítélőtábla kerületébe segélydijas joggyakornokká, Maim ősi Mihály pécsi lakos, pécsi joghallgatót pedig ugyancsak a pécsi kir. Ítélőtábla kerületébe díjtalan joggyakor­nokká nevezte ki. — mennyivel szaporodtunk a múlt évben ? Szekszárdon az 1903. évben született össze- 402 gyermek, meghalt 380 egyén; igy tehát a *vi szaporulat csak 22. Ezenkívül a • ápoltak közül meghalt az év folyamán — Református püspokvalasztas. A Szász Károly püspök lemondásával meg- I üresedett dunamelléki egyházkerület püspöki állás betöltésének kérdése január hónap 19-én fog eldőlni, amikor a bizottság fel- I bontja és összeszámlálja a jelöltekre beér- I kezett szavazatokat. A szavazatokat a ke- I rület egyházai már kivétel nélkül beküldöt- ték az espereseknek, akik azokat január 15-ig továbbítják a budapesti püspöki hiva­talba. A szavazás a legnagyobb rendben ment végbe s alig hiszik, hogy valamelyik egyház a két hivatalos jelöltön, Baksay Sándor Solti esperesen, a kiváló költőn és műfordítón és Petri Elek budapesti teológiai tanáron kívül másra adta volna szavazatát. Az újonnan megválasztott püspököt még január hóban nagy ünnepélyességgel iktatják be uj méltóságába. A szavazatbontó bizott­ság elnöke Darányi Ignácz v. b. t. tanácsos, főgondnok, tagjai r Koncz Imre és Mády Lajos esperesek, Adám András és Szilassy Aladár gondnok, dr. Vécsey Tamás főjegyző*1 és Kovács Albert aljegyző. — Kinevezés a kórháznál. Vármegyénk alispánja a szekszárdi Fcrencz-közkoi hoznál meg­üresedett ellenőri állásra Fischer Frigyes he­lyettes írnokot nevezte ki. — Jegyzőválasztás Dunaföldváron. A duna- földvári képviselőtestület a Prehoffer Lajos el­halálozása folytán megüresedett egyik aljegyzői állásra Huber Ferenc ottani községi Írnokot vá­lasztotta meg. A választás ellen föllebbezést ad­tak be. — Képviselői beszámoló. Boda Vilmos, a szekszárdi kerület képviselője a múlt hé­ten a Sárköz több községében tartott be­számoló beszédet. A választók helyeslőleg vették tudomásul, hogy Boda is az obstruk- ciót ellenző és elitélő Kossuth párti kép­viselők nagy többségéhez csatlakozott. — Anyakönyvvezető kinevezése. A belügy­miniszter a telsőnyéki anyakönyvi kerületbe Tóth Jenő segédjegyzőt anyakönyv vezető helyet­tessé nevezte ki és házasságkötéssel is megbizta. — A szekszárdi kaszinó választmánya múlt hétfőn tartott ülésén elhatározta, hogy az ed­dig járato't lapokon kívül az Újság és M a g y a r szó czimü lapokat is megrendeli. Elhatározták továbbá, hogy a kaszinó is belép a magyar tudó*- mányos akadémia könyvkiadó társulatába. Uj ta­gul fölvették Véges János árvaszéki jegyzőt. — Névmagyarosítás. Seidl Mátyás g y ör­kön y i születésű, budapesti lakos vezetéknevét »D é n e s«-re változtatta. — Gyászhir. Újév első napján hosz- szabb betegség után elhunyt dr. Pápé Dé­nes bonyhádi kir. közjegyző, néhai Pápé Gyula Tolnavármegye egykori jeles főjegy­zőjének fia, kit fiatal korában, szép jövő elől ragadott el a kérlelhetetlen halál. A nagy tehetségű, közkedveltségnek örvendő fiatalember több évig Szekszárdon mint j ügyvéd, majd mint közjegyző helyettes mű­ködött, a társas életnek mindenkor kedvelt, rokonszenves alakja volt. Telve volt mun- 1 kakedvvel; tevékeny, hasznos tagja volt minden közéleti mozgalomnak. Bonyhádon is mindenki kedvelte és tisztelte, mert lo- vagias jelleme, szép tehetsége, udvarias, előzékeny modora sok jó barátot szereztek neki, aki önzetlenül lelkesedett minden ne­mes eszméért. 1896-ban a szekszárdi ka­szinó közgyűlésén ő adott be lelkes han­gon megindokolt indítványt, hogy Bezerédj Istvánnak, a jobbágy felszabadító és első önkéntes adózó nemes emberbarátnak, to­vábbá béri Balogh Adámnak, a hős lelkű kuruc generálisnak, a Rákóczi-szabadság- harc vértanújának szobrot emeljünk. Nemes és hazafias indítványának első részét sem engedte megérni a kérlelhetetlen végzet. Halálát fiatal özvegye: Arlow Mária és három kis gyermeke siratja. — Holttestét Bonyhádon ma délelőtt fél 9 órakor szentelik be s azután Szekszárdra szállítják, hol dél­után 3 órakor lesz az alsó városi családi sírboltba temetve, az engesztelő szt. mise áldozat e hó 4-én. reggel fél 8 órakor lesz a szekszárd-belvárosi templomban bemutatva. Áldás emlékére ! — Kaszinéestély. A szekszárdi kaszinóban múlt vasárnap igen sikerült táncestélyt tartottak, melyet Jámboryné Kovács Laura ismert nevű recitatornő és énekesnő, valamint férje szavalatai előztek meg. Az énekrészeket J a s e k Sándor cimbalmon kisérte. Az estély pompás hangulatban a hajnali órákig tartott. Jelen voltak: Dr. Beöthy Károlyné, özv. Diczenty Gyuláné, Diczenty Lászlóné (Budapestről), Hoffmann Sándorné, dr. Haidekker j Béíáné, Keplinger Gézáné, Molnár Józsefné, Nits Istvánná, Nits Mártonná (Budapestről), özv. Orosz Lajosné, Őrlfy Lajosné, dr. Selz Józsetné, özvegy Szigeth Gáborné, Szondy Istvánné, Tóth Henrikné Tóth Károlyné, továbbá Dicenty Pau'a, Hoffmann Etelka, Haidekker Kata, Orosz Flóra, Selc Juliska, Somogyi Paula, Szigeth Margit, Szondy Margit, Tóth Bözsike kisaszonyok. — Eljegyzések.*Bilkei P a p p. Gyula árvaszéki elnökhelyettes eljegyezte Szentkereszthy Jo- Ián urhölgyet, a szekszárdi polgári leányiskola tanárnőjét. — Gáspár Endre oki. segédjegyző Cikón, a folyó év december hó 26-án eljegyezte Bosnyák Gizikét Baranya-Ófaluból. — Arányi Zsigmond dr. budapesti és herkulesfürdői orvos eljegyezte K o h n Janka kisasszonyt, Kohn Gábo r dr. vármegyei tiszteletbeli főorvos leányát Pakson. — Stern Dávid pécsi kataszteri mérnök eljegyezte Fischer Zsófia kisasszonyt Decsről. — Wein­berger Ede hódmezővásárhelyi épületfakereskedő eljegyezte Fleischer Ödön szekszárdi épületfa­kereskedő és háztulajdonos leányát, Irén kisasz- szonyt. — A színtársulat Szilveszter-estélye. A már több mint két hónap óta városunkban működő színtársulat egy »Tarka színpad «-féle előadást ren­dezett tombolával, confetti és szerpentindobással, szépségversenynyel és tánccal egybekötve. A tarka színpad műsora igen változatos volt és nagyobb közönség érdeklődését is megérdemelté volna. A sze­replők mind nagyon kitettek magukért. Előadás után a táncoló fiatalság a kis terembe vonult, a hol csakhamar táncra perdültek; majd eközben folyt a tombolajáték és szépségverseny, melynek nyertese a bogárszemü kis Csillag Frida lett. — Az egyházmegyéből. Herr Ágoston vé- méndi plébános január l-ével nyugalomba vonul, az üresedés idejére Reisz Antal mágocsi káplán viseli a plébánoshelyettes tisztét. Kiss Rezső ege- rághi káplán felsőnyéki és Mayer György székesegyházi segédlelkész szabolcsi adminisztrátor lett. — A hó. Végre a múlt év vége felé a tél is beköszöntött a maga valóságában. Már kará­csony napján kezdett apró pelyhekben hullani a hó, majd ismét az ünnepek utáni napon megeredt a havazás s most már egészen fehér lepel borítja a látóhatárt — Hitközségi Ülés. A szekszárdi róm. kath. hitközségi tanács múlt hó 29-én W o s i n s k y Mór apát-plébános elnöklete alatt ülést tartott, melynek legfontosabb tárgya az 1904. évi költség- vetési előirányzat megállapítása volt; ez szerint a bevétel 43054 K. 80 f., a kiadás 29542 K. 73 fillérben lett megállapitva. A hitközségi adó kivetési kulcsa jövőre is az állami adónak 20 százaléka lesz. — Kiszolgált altisztek alkalmazása. A katonai szolgálatból elbocsátott altisztek polgári alkalmazása érdekében rendelet érkezett a belügy­minisztertől a törvényhatóságokhoz. A miniszter a rendeletben utal arra, hogy a kiszolgált altisztek bizonyos polgári állásokra elsőbbséggel bírnak, de az elsőbbségük általánosan nem vétetik figyelembe. Ezért a miniszter felszólítja a hatóságot, hogy a hatáskörében levő megfelelő állások betöltésénél különös figyelemmel legyen a kiszolgált altisztekre s azok alkalmazását különös kikötésekkel ne kor­látozza. — Elöljáró választás. Gindlicsalád községben Vámosi András lemondása folytán a községi elöljárói állásra O s z v a 1 d Jánosr válasz­tották meg. — Iparhatóság! megbízottak választása. Ma délelőtt 10 órakor lesz Szekszárdon a városház nagy termében Nagy György községi biró elnök­lete alatt az ipartörvény értelmében 20 iparhatósagi megbízott választása. ,

Next

/
Thumbnails
Contents