Tolnavármegye, 1904 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

I*. &zám. Szekszárd, 1904. január 3. Egész" évre Fél &re • j5gy.szíta’iára' ',24 Mér. Előfizetéseket ás hirdetéseket’ a • kjjdó- hi-rttájon .kivuL .-elfogad Molnár, Mórt Uiini’Vny^nidája és. .papírkereskedése 1 Széksz’árdori/ - - ’ ■ egyes számók ugyanott kaphatók; * POLITIKAI E$ VEGYjS TARTALMÚ HETILAP , f ; Meg-jeleniL minden vasárnap. Szerkesztőség és. kiatlóhiva^^i: .Szekszárdon, Vár-utca 130. sz. V -# v :é >.: •* * ■':* v. \ Felelős' szerkesztő és laptulajdbríos *3Dr. LEOPOLD KORNÉL Segédszerkesztő . SZÉKELY FERENCZ. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illető köz­lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendők. Hirdetések mérsékelten megállapított árszabály szerint számíttatnak. i ^—*MPM»fiwuiinii—»nBiunuini Előfizetési ielhívás! Elfecsérelt esztendő. jaiiA-tó .irvel lakunk tizennegyedik é'vfolyajnába lépett. , A 'híven ^teljesített ^kötelesség megnyugtató, ! tiszta: éntpditával tekinthetünk •Visszfií az - ’ehnú;lt. évefcrb. ■•£, * * V - Lapmik. franca,' törekvése/ .színvonala' mindvégig - megmaradt olyannak, naptól fögvá. Komoly, tárgyilagos, tisztes hírlap­ik, mely a közérdekűek ésf közjónak szentelte minden erejét. . A tóórd^..'szerénjr-: fiarcpsaL Yojitunk^*.Wk/ífiarádunt -továbbra is. Fegy­verünk:' stz igazságnak szeretete ÓS' a lelkesedésj.. nfeíyet munkánkba bele- föűtünk.r!- , *.**;-« * - . . ’ , * !'.;• ... • KözleményeinkVigazi zsurnalisztikái: szinvonalön állanak, melyekben ala­posságba ;és; pártatlanságra töréfe^zünk Ós a melyeknek csak a jó Ízlés és 'iidonk>zäb határokat.. ‘ * . y * * \ ‘ . i:‘; •*. 'f . 4 politikái téren és mindéniránjban,másokmeggyőződését tisztelet­ben tartva, a£ igazi szabadeivüségv jelszavát. irtuk - zászlónkra, mert erős .meggyőződésünk,, bogy.jhazänk' jólétét, 'nagyrdgát,". nem,zeö egységét csak sza­badelvű'; k or many zat és szabadelvű intézmények, • csák * a folytonos haladás úgy * a . szellemi yilágban,-. mint £■ gazdásági' életben jbiztolsith^tják. .« ^llármegyeM -cimü rovatunkban-; a :váfmegyei, és községi,közigazgatás terén fölmerülő összes * fofitosabb * mozzanatokat,! nemkülönben h tfjf vény hatósági köz­gyűlések* Össiés bizottságok és szakosztáryok üléséinek Üatározáfaft, ügy* szintén a m. kir. közigazgatási bíróságnak és a minisztériumoknak elvi jelen­tőségű határozatait közöljük. Yezércikkelyeink a politikai, vármegyei, községi és társadalmi élet kér­déseit és eseményeit vitatják meg, miközben az egyoldalú 'párt és felekezeti szempontok teljes kizárásával, a legszigorúbb tárgyilagosságra törekszünk. Gyorsan és alaposan értesült hírrovatunk a bét eseményeit, melyek a vár­megye székhelyén és egyéb községeiben előfordulnak, élénken csoportosítja. Yan külön szépirodalmi, törvénykezési és tanügyi rovatunk, a melyek szakszerűségük mellett általános érdekű tartalomra törekesznek. „Közgazdaság“ című rovatunkban nemcsak a „Tolnamegyei Gazdasági Egyesület“ tevékenységét ismertetjük, hanem egyéb, a gazdaközönséget köz­vetlenül érdeklő közgazdasági közleményeket is nagy számban közlünk. Kérkedés nélkül hivatkozhatunk ama sikerekre, amelyeket lapunkkal fenn­állása alatt elértünk. A sikereknek egyik legfőbb tényezője: Tolnavármegye müveit közönsége, a mely lapunkat támogatásával és rokonszenvével kezdettől fogva megajándékozta. Forró köszönetét mondunk e támogatásért és rokonszenvért, a melyet továbbra is kiérdemelni legfőbb törekvésünk leend. Lapunk csinos kiállításban, legkevesebb 8 oldalnyi terjedelemben jelenik meg, nagyobb fontosságú, országos jelentőségű eseményekről rendkivüli kiadá­sokban adunk hirt. Előfizetési föltételek : egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Ajánljuk lapunkat továbbra is Tolnavármegye művelt közönségének szives jóindulatába és pártfogásába. Hazafias tisztelettel: A „TOLNÁVÁ RMEGYE“ politikai hetilap szerkesztősége és kiadóhivatala. Lehangoló, nyomasztó érzés fog el ben­nünket, midőn az újév alkalmával élénkbe tárul az a sivár kép, amit a múlt évben folytatod áldatlan parlamenti harc teremtett. Elfecsérlett, kárba veszett hosszú esz­tendő, mely szomorú nyomot hagy hátra politikai és gazdasági életünkben. Nemzetek, országok életében — főleg az örökké viharral, csapással küzdő magyar nemzet életében — nem volna szabad le­peregni egy egész esztendőnek anélkül, hogy az ország anyagi és erkölcsi javai ne gya­rapodnának. Az újév küszöbén pedig — visszatekintve a lefolyt zavaros viszonyokra — arról kell meggyőződnünk, hogy a magyar nemzet élete nem gyarapodott semmivel, legfeljebb szomorú tanulságokkal. Egy esztendő nagy idő még az ezer­éves népek életében is, midőn a rohanó és inapróf-napra. ^fejlődő, „modern korszakban csodálatos példáját láthatjuk egfes népek' szédítő emelkedésének, hatalmuk és erejük megnövekedésének. S a nemzetek világversenyében Magyar- ország amúgy is nagyon hátramaradt, mert gazdasági fejlődésünket az utolsó évékben megakasztotta a politikai élet ziláltsága. Óriási károkat okozott az obstrukció, a gazdasági kiegyezésnek függő volta — s az a megzsibbadt erély, amely a belső har­cokban vérzett el, holott más nemzetek hétmérföldes léptekkel haladtak el mellet­tünk, a meggazdagodásnak, a művelődésnek, az erkölcsi javak gyarapodásának széles ofs*^ itján. '■Aj, m^g száz fontos teendő, köz­hasznú reformok megvalósítása hiába várt az országgyűlésre. Pedig mennyi javítani, pótolni, segíteni való mutatkozik minden vonalon. Fontos és hasznos munkával kellett volna a nép bajait orvosolni, az ország ügyeit és főleg gazdasági megerősödését előbbre vinni. Ehelyett szőjecsérléssel, a mélyreható komoly .munka helyet puffogó frázisok nagy hangú hangoztatásával, meddő szóáradattal fecsérelték el az egész esztendőt. Parlamenti rendszerünk — be kell vallanunk — a mostani házszabályok mellett csúf kudarcot vallott, amidőn azt látjuk, hogy tizenkét jótüdejü képviselő megakasztani képes az országgyűlés és az állami hatalom gépezetének rendes működését — t 400 képviselő akaratának érvé,nyer Ezt az anarchikus állapotot pana nak és a házszabályok tisztele, Hátralékos előfizetőinket egész tisztelettel kérjük, hogy a hátralékos összegeket a kiadóhivatalhoz ír hekiildeni szíveskedjenek. Lapunk mai szöma IO oldalra terjed..

Next

/
Thumbnails
Contents