Tolnavármegye, 1904 (14. évfolyam, 1-52. szám)

1904-01-03 / 1. szám

2. tásának, a szólásszzabadság megvédésének nevezik. A katonai kérdések ötletéből megindult obstrukció egy egész esztendőt fecsérelt el a nemzet életéből s hogy milyen nagymérvű károkat okozott az országnak, azt megírta Kossuth Ferenc is egy hírlapi cikkben, mely­ben részletesen beszámol az obstrukció ered­ményéről. A legnagyobb ellenzék vezérének véle­ménye szerint különösen az obstrukció vég­telen hosszúra terjesztése ártott legtöbbet az országnak, s egyik jelentős kára volt az, hogy a nemzet már kezdte megszokni a tör­vényen kívül való állapotot, a kormány pedig a törvényen kívüli kormányzást, a közigaz­gatási közegek a meg nem szavazott adók behajtását és kezelését. A nép kezdte megszokni az adóvégre­hajtás szünetelését, sőt a nem adózást is, amely fogalmak pedig az államháztartás lényegeivel össze nem egyeztethetők. A helyzet bizonytalansága általános pangást okozott, úgy a hiteladásban, mint a vállalkozási kedvben, s az általános pangás a nemzet egy részének elszegényedését idézte elő. Szerencse volt még, hogy a termények­nek elég jó áraik voltak, mert különben a krízis igen nagy arányokat öltött volna. A törvényhozási munkásság teljes szünete - lése, a leghasznosabb és sürgősebb törvények megalkotását lehetetlenné tette. Az ország legsürgősebb és legfontosabb ügyei közül nem egy — igy a vám- és kereskedelmi ügy háttérbe szorult; s az ország anyagi érdeke veszélyben forog annak folytán, hogy a külállamok az ország ■ feje fölött alkudoznak egymással, mig a magyar állam tehetetlenül vesztegel. A függetlenségi párt vezérének a tények ismeretéből eredő nyilatkozatai eléggé megvilágítják azt a romboló munkát, amit az obstrukció lelkiismeretlen erőszakolásával és céltalan folytatásával az ellenzék néhány TOLNA VARMEGYE. ___________ fanatiku s tagja elkövetett és még mindig útjában áll a parlament rendszeres működé­sének. Valósággal Herostrateshez hasonló cse­lekedet az, amit produkálnak. Évekre kiható kár, pusztulás, nyomorúság követi áldatlan művöket, melynek nyomában csak elkesere­dés, elégedetlenség és keserű kiábrándulás támadhat. Annál inkább elszomorító jelenség ez a most is folyó obstrukció, mert az ellen­zék nagy és erős ellentállásának megszű­nése után, a nemzeti küzdelem cégére alatt folytatják a klerikális színezetű ellenzék tag­jai a fiók obstrukcibt, mely már nem más, mint politikai betegség, mert jól tudják a küzdők maguk, hogy személyes jellegű har­cuk céltalan s a győzelem legkisebb reménye sem kecsegtetheti őket. Mert meg lehetnek győződve arról, hogy a nemzet józan gondolkozásu, nagy zöme most már békére vágyik. Torkig van mindenki a hazafias frázisok üres bombaszt- jaival. Elég volt abból a harcból, mely oly mérhetetlen kárt okozott az ország gazda­sági fejlődésének s melynek nyomai éveken keresztül meg fognak látszani nemzeti köz­életünkben. Ragyogó igazságokat hirdet Tisza Ist­ván gróf, hazánk tetterős és geniális mi­niszterelnöke az ő hatalmas újévi beszédében, amidőn az ország helyzetéről és a parlamen- tárizínus világtörténelmi folyomatáról szólva az ellenzék hivatásáról igen bölcsen kiemeli, hogy az ellenzéknek éltető kovásznak kellene lennie, amely serkjytii és előrehajtja a kor­mányt és az országgyűlést az üdvös tevékeny­ség felé, amely nem megállásra, hanem fo­kozottabb tevékenységre buzdít, amely ne lekösse, ne megzsibbassza, ne tétlenségre kár­hoztassa, hanem ébressze, hatványozza a nemzeti erőt és amely nemzetünknek évezre­des szabad intézményeit fejleszteni, Öregbíteni 1904. január 3. van hivatva, nem pedig lejáratni, nevetsé­gessé és tönkre tenni. Az indokolatlan és már csak a dacos ellentálásra alapított harc beszüntetését kö­veteli minden higgadtan gondolkozó önzet­len polgára az országnak, mert egyesek politikai hiúsága és a meddő, öngyilkos harcolásban való tetszelgése nem lehet elég ok arra, hogy milliók anyagi érdeke, családi békéje, s az ország egészséges fejlődése miat­tuk óriási károkat szenvedőn. Adja az Isten, hogy az uj esztendővel a munka, a békés fejlődés és nemzeti meg­erősödés ideje következzék be reánk, mert egy elfecsérelt esztendő hibáit és bűneit helyrepótolni úgyis elég nagy feladat azok­nak, akik a magyar nemzet jövőjének biz­tosításáért önzetlen hazafisággal küzdenek. VÁRMEGYE. — A kihágási büntetéspénzek kezelése. A kihágási büntetéspénzek a fennálló törvények miniszteri rendeletek és helytartósági szabályren­deletek szerint számtalan, körülbelül hetven különböző czélra forgácsolódtak szét. A köz- igazgatás egyszerűsítéséről szóló törvény egy csá­szár-metszéssel végez a kjamitásokkal, a midőn kimondja, hogy a közigazgatási hatóságok által kiszabott büntetéspénzek rendeltetése azonos, vagyis a kiszabott büntetéspén* fele az államot, fele a községet illeti. A belügyminiszter a törvényben biztosított e jogával él.most, midőn elkészítette a büntetéspénzek kezelésére vonatkozó egységes szabályzatot. Január 1-én életbe lép az uj rendszer, melynek lényege az, hogy az elsőfokú rendőrhatóságok (főszolgabirák, főkapitányok stb.) csupán egyetlen egységes nyilvántartást s egyetlen pénznaplót tartoznak vezetni. Eddig vezettek tizen­három nyilvántartást és ugyanannyi pénznaplót. Az összes büntetéspénzek kizárólag két célra fordit- tatnak. Az egyik fele a pénzügyminiszter kezelése alá kerül, aki ezt az államot illető felerészt az ér­dekelt tárcák közt részarányosán megosztja; a má-- sik fele pedig a községek szegényügyi céljait fogja szolgálni. A szabályzat nevezetes intézkedése az, hogy a főszolgabirák és a budapesti államrendőr­TÁRCA. r Ej van ... Éj van; gondnélküli mélységes álmot Alusznak már az emberek; Lerázta a nyüzsgő földi átkot Márványpalota, kunyhó és berek. Nyújtózva kéjesen pihen a föld, S ezüstködként nyugszik a városon, Boldogságot, szerelmet permetezve Édes, pihegő, néma esönd És nyugalom ... De hirtelen dübörgő kósza zajjal Rémült kiáltás veri fel, A halk malasztos békét durva hanggal S vonagló jaj szó hallszik ezrivel. Tüzes szekér vágtat a poros utón S horkantva az acélos büszke hámba Szilaj, tajtékzó lovak . . . Búsan ront át az alvó városon Sarkantyúját nyugvó szivekbe vájva Egy vad, álomtalan lovag — A fájdalom ... M. KORNIS ARANKA. nyolczas szám. Irta: Herczeg Ferencz. asszony ült a kertre nyíló erkélyen,1 Vacsora után voltak. Kettő a höl- s volt és eleven, egy pedig fakó és csöndes: Az első kettőt pajkossá tette a csöpp pezsgő, amit az asztalnál megittak, a harmadikat, aki különben is betegnek látszott, mélabússá. 0 nem igen számított itt, inkább gardedám számba ment. A kert bokrai fölött a csillagoktól fényes, szokatlan enyhe tavaszi égbolt domborodott. Vala­hol hátul a kivilágított szobasor méhében, kártyázó urak lármája hallatszott. A két csinosabbik asszony a gavallérját fag­gatta, az egyetlen férfiút, aki többre becsülté őket a kártyánál. Bolondos, vakmerő kérdésekkel ost­romolták. Kifogástalan asszonykák voltak mind a ketten, de ennek a nyugodt modorú, fáradt arcú embernek a lényében volt valami, ami ingerelte a kíváncsiságukat. Azt olvasták le az arcáról, hogy valaha nagy szenvedélyei lehettek; azzal gyanúsí­tották, hogy a hallgatag modorával gonosz tudását leplezgeti; a puha és mégis férfias csengésű hangja pedig kellemesen simogatta az idegeket. Egyenkint nem igen mertek volna vele kötekedni, de mivel többen voltak, neki bátorodtak és vakmerőek let­tek, mint az iskolás leányok. Egy csípős kérdés ellen védekezett a férfi, mikor igy szólt: — Vagy rossz emberismerők maguk, vagy én nem tudom, hogy mi a szerelem . . . A két asszony fölsikoltott. — Azt meri mondani? nekünk meri mondani? — Pedig úgy van. A szerelmet, azt a bizo­nyos nagy szerelmet, jófprmán csak a színpadról és könyvekből ösmerem. Nekem soha nem voltak szenvedélyeim, kivéve egyet, a gyűjtési szenvedélyt. A gyűjtő ösztön, az amatőr szenvedélye, kiszokott fejlődni a legtöbb öregedő agglegénynél, akinek — miként nekem is — sok a szabad ideje és elég pénze . . . — És mit szokott gyűjteni? gnnyolódott az egyik asszony. — Női cipőket ? — Vagy hajfürtöket? Hogy teleaggassa velük a tűzhelyét, miként az indiánfőnök skalpokkal? — Egyiket sem. Én hazugságokat gyűjtök. — Hazugságokat? Olyat ugyan eleget talál­hatott . . . — Nem annyit, mint gondolják. A közönsé­ges, a durva hazugság engem nem érdekel, miként a képgyüjtőt a cégfestő mázolása nem érdekli . . . — Tehát csak a tökéletes, művészileg szép hazugság ? — Az. A hazugságnak óriás fokozata van az iskolakerülő gyerekétől kezdve egészen a nő hazugságáig, aki könnyes szemmel suttogja, hogy ■ imádlak! — Már megint a nőknél vagyunk. Persze, ők a klasszikus hazugság Rafaeljei és Ticiánjai ? — Már azok, akik . . . Ezt nem gúnyképpen mondom. Én nem gyűlölöm a hazugságot. Csak azok vetik meg értelmetlen megrögzöttséggel, akik a fogalmakat feketékre és fehérekre osztályozzák mint a sakktábbla kockáit ... A fekete a bűn, a hazugság, a rút, — a fehér az erény, az igazság, a szépség ... És a többi 1 Nekem azonban nincse­nek előítéleteim színekkel szemben. — Maradjunk a dolognál! Maga gyűjti a hazugságokat. . . Nagy már a gyűjteménye ? — Nem igen. Az ember olyan ritkán talál egy-egy igazán szép példányt. És ha' talál is, mások, akik szemesebbek, elkaparintják az orra

Next

/
Thumbnails
Contents