Tolnavármegye, 1903 (13. évfolyam, 1-52. szám)

1903-01-04 / 1. szám

X1H. évfolyam. .V v Szegzárd, 1903. január 4. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Előfizetési ár : i Egét* évre ... 12 korona, 6 > 3 > 24 fillér. • etóseket és hirdetéseket a kiadó­don kívül elfogad Erammer Vil- jíj könyvkereskedése Szegzárdon. msar FéV;ívre |N#ed évre f gje szára ára Ué mama Sleyleletük minden vasárnap Szerkesztősét» es kiadóhivatal: Szegzárdon. -utca 130. sz. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dr. LEOPOLD KŐÉNÉL. Segédszerkesztő: FEHENCZ. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illeti köz­lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendő^ Hirdetések mérsékeljen megállapító t árszabály szerint számíttatnak. Előfizetési felhívás! 1903. évi január hó 1-vel lapunk tizenharmadik évfolyamába lépett. A híven teljesített kötelesség megnyugtató, tiszta öntudatával tekintlie azflmult évekre. rr'l<? Lapunk iránya, törekvése, színvonala mindvégig megmaradt olyannak, amilyennek az'igértük első naptól fogva. Komoly, tárgyilagos, tisztes hírlapnak, mely a köz- \ éjknek és közjónak szentelte minden erejét. >4 A közérdek szerény harcosai voltunk, azok maradunk továbbra is. Fegyverünk: azigazságnak szeretete és a lelkesedés, melyet munkánkba bele öntünk. Közleményeink igazi zsurnalisztikái színvonalon állanak, melyekben alaposságra és pártatlanságra törekszünk és a melyeknek csak a jó ízlés és ildom szab határokat. A politikai téren és minden irányban, mások meggyőződését tiszteletben taÉva, az igazi szabadelvüség jelszavát irtuk zászlónkra, mert erős meggyőződésünk, ho y hazánk jólétét, nagyságát, nemzeti egységét csak szabadelvű kormányzat és S/ badelvü intézmények, csak a folytonos haladás úgy a szellemi világban, mint a gafiasági életben biztosíthatják. „Vármegye11 cirnü rovatunkban a vármegyei és községi közigazgatás terén föl- in elülő összes fontosabb mozzanatokat, nemkülönben a törvényhatósági közgyűlések, ös|zes bizottságok és szakosztályok üléseinek határozatait, úgyszintén vaAmagy. kir. t ägstäsi bíróságnak es a minisztériumoknak elvi jelentőségű határozatait közöljük. ezércikkelyeink a politikai, vármegyei, községi és társadalmi élet kérdéseit és esedEnyeit vitatják meg, miközben az egyoldalú párt és felekezeti szempontok teljes kizá­rásául, a legszigorúbb tárgyilagosságra törekszünk. yorsan és alaposan értesült hírrovatunk a bét eseményeit, melyek a vármegye székhelyén és egyéb községeiben előfordulnak, élénken csoportosítja. Van külön szépirodalmi, törvénykezési és tanügyi rovatunk, a melyek szakszerűsé­gük ínellett általános érdekű tartalomra törekesznek. ^Közgazdaság“ cirnü rovatunkban nemcsak aTolnamegyei Gazdasági Egyesület“ össze4hivatalos közleményeit, hanem egyéb, a mi gazdaközönségünket közvetlenül érdeklő közgazdasági közleményeket is nagy számban közlünk. ICérkejdés nélkül hivatkozhatunk ama sikerekre, a melyeket lapunkkal fennállása alatt jelértilnk. A sikkeknek egyik legfőbb tényezője: Tolnavármegye művelt közönsége, a mely lapuikat támogatásával és rokonszenvév'el kezdettől fogva megajándékozta. Forró köszönetét mondunk e támogatásért és rokonszenvért, a melyet továbbra is kiérdemelni legtöbb törekvésünk leend. Lapunk csinos kiállításban, legkevesebb 8 oldalnyi terjedelemben jelenik meg, nagyobb fontosságú, országos jelentőségű eseményekről rendkívüli kiadásokban adunk hirt. X .,Tolnavármegye“ hivatalos közlönye a »Tolnamegyei Gazdasági Egyesület«-nek. Előfizetési föltételek : egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyed évre 3 korona. Ajánljuk lapunkat továbbra is Tolnavármegye művelt közönségének szives jóindula­tába és pártfogásába. Hazafias tisztelettel: A „TOLNÁVÁ RMEGYE“ politikai hetilap szerkesztősége és kiadóhivata'a. A kiegyezés. —lk. Méltó és igazi örömmel fogadja az egész ország annak hírét," hogy Széli mi­niszterelnök kitartó és fáradhatatlan mun­kásságának eredményeképen a tizenkettedik órának utolsó percében az Ausztriával való gazdasági kiegyezés megköttetett. Hosszú, bonyodalmas, kínos tárgyalások folytak már évek óta a kiegyezés meg­kötése körül. Hat évig tartottak a kölcsönös pour- parlek, hat évig folyt a szerződő felek kö­zött a tusa. Ezen hosszas alkudozások •óriási kárára voltak mindkét államnak. A gazdasági válság, mely Magyarorszá­gon ép úgy, mint Ausztriában, a gazdasági élet minden terén a tespedés és pangás, a depresszió és válság szomorú, siralmas képét mutatja, kétségkívül a legszorosabb okozati összefüggésben állott azzal a krónikus va­júdás jellegével tí,rÓ «ivar hÍ7r>nvt-íilarKííarcr?i1 i J o — - v - ""Öo ■ > a mely a kiegyezés nagy kérdése fölött annyi ideig Damokles kardként lebegett. Deák Ferenc bölcs alkotásának pillér­jei már-már ingadozni kezdettek, még azok is, kik a hatvanhetediki kiegyezésnek az ország jól felfogott érdekében mindig lelkes és őszinte hívei voltak, bizalmat vesztve, az Ausztriától való különválás gondolatával kezdtek a legkomolyabban foglalkozni, hogy ne mondjuk, megbarátkozni. Végre véget ér a bizonytalanság és egy szebb jövőnek hajnala dereng Magyar- ország gazdasági életének horizontján. A gazdasági kiegyezésre hazánknak nagy szüksége van, azt Ausztriával a prag- matica sanctio alapján való szoros érdek- közösségünk mellett nélkülözni és a gazdasági különállás tij berendezésével kockára tenni bizonyára jelentékeny kárunkra lett volna. A gazdasági érdekek kölcsönös, mél­tányos kiegyenlítését tartalmazó kiegyezés az ország mai válságos állapotában minden­esetre hasznosabb, mint a gazdasági külön­válás veszélyeiben rejlő kockázatnak kitenni az országot. »A csatából jövök, hozzám tapad még a küzdő tér pora,« szavakkal jelentette Széli miniszterelnök az uj év reggelén a kiegyezés létrejöttét. Komoly, nagy harcot kellett a magyar miniszterelnöknek megvívnia. Veszedelmes, hatalmas ellenfelei voltak a mostani éles eszü osztrák miniszterelnökben és a nagytudásuosZtrák pénzügyminiszterben. Hátralékos előfizetőinket egész tisztelettel kérjük, hogy a hátralékos összegeket a kiadóhivatalhoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek. ( Lapunk mai száma lO oldalra terjed.. 1

Next

/
Thumbnails
Contents