Tolnavármegye, 1902 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

2. TOLNAVÁRME GYE. 1902. január 5. forgalomtól teljesen izolálva, kirekesztve maradnak. Nálunk, úgy Ausztriában, mint Magyar- országban ez évben az eddigi kereskedelmi politikai iránytól eltérést szintén nem kon­statálhatunk, mert hiszen egész gazdasági életünk és pénzügyi viszonyunk provizóri­umokon, ideiglenes intézkedéseken nyugszik és a nagy gazdasági és pénzügyi kérdések egész konplexuma az idei évre marad. Annál belterjesebb volt az elmúlt év a magyar állam belső szervezkedése terén. A szociális törvényeknek apraja-nagyja ke­rült a törvénytárba. A magyar korona országai közötti kapcsolatra nézve, örvendetesen konstatál­hatjuk, hogy a múlt évben megszűnt Fiúmé­ban az alkotmányon kívüliség állapota és az alkotmányos közigazgatási rend, s en­nek jó szellemét betöltő kölcsönös bizalom helyreállott. Széli Kálmán valóban ügyes kezekkel létesítette azt a közigazgatási középhatóságot Fiúméban, mely a mi köz- igazgatási bizottságaink feladatait lesz hi­vatva betölteni és ekként a magyar törvé­nyek minden akadály nélkül Fiúméban is életbeléptethetők lesznek. A lefolyt év legnevezetesebb esemé­nye, a képviselőválasztás, oly közel esik hozzánk, hogy annak eredményei élénk, friss emlékezetben vannak még ma is. A választási mozgalmakkal összeesett a tiszt­viselők fizetésemelési mozgalma; továbbá a nemzetiségek és a szocziálisták mozgo­lódásai. E két utóbbira nézve örvendetesen tapasztaltuk, hogy sem a nemzetiségi poli­tikának, sem a szocziálista törekvésnek ná­lunk szélesebb talajuk nincs. A tisztviselők (fizetésemelését pedig szívesen megadná min­denki, de az tisztán a pénzügyi helyzet­től függ. Az egész letűnt politikai évet akként kellene végül jellemeznünk, hogy ez év alatt sok üdvös történt. A haladás és fejlődés szekere egy-egy lépéssel továbbra haladt. A választások megejtésével nagy gondot ráztunk le magunkról. Ekként a nyugodt munkálkodásnak szentelhetjük- egész tevé­kenységünket. De erre valóban szükségünk is van, mert számos, fontos és életbevágó kérdés megoldása az idei esztendőre odáz- tatott el. Elcsüggednünk, kétségbeesnünk nem szabad. Sőt van okokunk reményelni és bízni a jövőben. S ezzel az erős érzelemmel és édes hazánk jövendő boldogulása iránt táp­lált legszebb reményekkel léptük át az újév küszöbét. VARMEGYE. — Egy pohárköszöntő. Lapunk utolsó szá­mában a tisztújító közgyűlés után megtartott fő- ispáni ebédről irt tudósításunkban térszüke miatt nem foglalkozhattunk azzal a szónoki lendülettel előadott, magvás tartalmú, szép felköszöntővel, a melyet Nunkovits Ferenc főszolgabíró ez alka­lommal elmondott. — Ezt most pótolni akarjuk és ide iktatjuk a frenetikus tetszést aratott felköszöntőt szószerint, hogy azt azok is élvezhessék és méltat­hassák a maga érdeme szerint, a kik az ebéden jelen nem voltak. íme igy hangzik: Tisztelt Uraim! Én egy mythologiában olvastam említést egy forrásról, a melyből ha valaki merített, abból életet merített, — erőt az ő küzdelmeihez, ihletet az ő nemes törekvéseihez .... Mi, a törvényhatóságnak ujonan megválasztott tisztviselői, létünknek alapját a törvényhatóságból merítjük, — ennek szelleme az a forrás, amelyből mi erőt vehetünk a mi feladatainkhoz, ihletet a mi törekvéseinkhez, s amelyen erkölcsi létünknek min­den alapja nyugszik. Mert hogyha mi a törvények végrehajtására vagyunk hivatva s utunkat a törvények, ez írott tételek határolják is, azért az az irás maga csak holt anyag, abbban élet nincsen, — egy gondolat- világ abba életet lehelhet ép úgy, mint egy másik gondolatvilág csak rombolást hagyhat nyomában. Nekünk törvényes hivatásunkhoz, a közéletet szolgáló feladatainkhoz. még egy forrás kell, amely­ből munkánkat az életiielc tar almával telíteni tud­juk, s ezt a forrást a törvényhatóságnak szellemé­ben bírjuk. Az önkormányzat a maga megnyilatkozásában, egy vármegyének közélete is nem puszta rendje annak, amit az a sok törvény megállapít, mert hisz a törvény a közélet számára is csak kereteket alkot, abba tartalmat, abba életet egy vármegyének köz­szelleme önt belé. A mi vármegyénknek ez a közszelleme nem mai keletű; ez ama történelmi időbe nyúl vissza** gyökerével,' a mikor e vármegye közéletének nagy nevű elődeit már áthatotta az az eszme, mely azután egy országon keresztül szára kelt, ez országot ha­talmába vette, s a mely győztes eszméből e nem­zetnek szabadsága kelt. Szabadságot, jogot és igazságot adni minden­kinek s ezek felett csak egyet ismerni magasabbat azt, a mit a közélet kíván, — ez volt szelleme- azoknak a négy időknek, ez volt öröké a nagy nevű elődöknek, a melynek fentartása mint erkölcsi kötelem az utódokra szállott. S az a nemzedék, mely u'ánnuk következett s az a másik, mely ennek is már nyomába' lépett mindkettő nem lett hűtlenné a nagynevű örökhagyók­hoz, mert hisz mindkettőnek soha nem múló törek­vése volt, hogy á közéleiben részes hatalmukból jog és igazság fakadni tudjon. A vármegyének ez a tradicionális közszelleme kisér minket utainkon, mely talán a választott tiszt­viselőknek utolsó útja lesz, de addig is él bennünk sőt átkisér majd oda is a tudat s a hálás emlé­kezés a forrásra, a melyből egykor eredtünk, a mely a közélet számára felnevelt, s mely mint al­kotmányunknak egy élő darabja a maga múltjában a nemzeti történelemmel olvad együvé, annak annyi vérrel és annyi dicsőséggel megszentelt lapjain. És én ezzel a reflexióval az önkormányzatot gyakorló törvényhatósági bizottságnak jelenlevő tag­jaira s köztük első sorban a törvényhatóság fejére Főispán Ur 0 nagyméltóságára emelem poharamat azt kívánva, hogy azt az örökséget, a melyet nagy időknek hagyatékaként vettek át és tisztán tartot­tak fenn, — ők tarthassák fenn még sokáig. Hivatalok ügyforgalma 1901-ben. 1900-ban 1901-ben Apadás A vármegyei alispáni hivatalnál 28354 2943 i 1077 A vármegyei .árvaszéki hivatalnál 33537 33790 253­A szegzárdi kir. törvény­Emelkedés széknél polgári 8667 8754 87 A szegzárdi kir. törvény Apadá s széknél büntető-5031 4722 309 A szegzárdi kir. járás­Emelkedés bíróságnál polgári 4023 4242 ­219 A szegzárdi kir. járás­Apadás bíróságnál büntető A szegzárdi kir. ügyész­844 809- 35­ségnél A szegzárdi kir. pénzügy 4932 5298 366 igazgatóságnál A központi járási szolga­46280 46330 50' birói hivatalnál 10399 9940 459' Emelkedés Szegzárd városánál 15732 17252 1520 HÍREK. — A baja-báttaszékj hid a miniszter­tanácsban. A »Bajai Független Újság« múlt vasárnapi számában ezt az örvende­tes hirt közölte: Illetékes helyről veszszük a következőket: »A hétfői minisztertanács­ban elhatározták, hogy a baja-báttaszéki hi­dat a közmunkák pro grammjába felveszik ésr igy valahára a megvalósulás stádiumába lépett.« Tudom csak játék volt, csak álom, Csak a színpadon szeretett, — De tartson azért meg emlékében, — Édes, bájos kis Pierette ! Pierot. Szunyogh Zoltán ur, Pierot szerepében ex- cellált. Igazi síinész-tehetség ; elárulja minden szava, minden mozdulata. Pierettenek méltóbb partnere nem akadhatott volna. — Rendkívül ügyes volt a gróf szerepében Rácz József ur, ez a kipróbált »vén színész*. Hangja, gesztusai mind találók vol­tak és természetesek. Bizonyos, hogy a színpadra született, olyan otthonosan érzi magát a deszká­kon. Még abban is igazi színész, hogy a súgó az ő főerőssége; azt hisszük, nem is lehet reá pa­nasza a »gróf« urnák. Eli Crescentia igen jellemzetesen játszotta meg egy néni szerepét; György Gyárfás a pincér szerepében ügyes alakítást nyújtott, kisebb szere­pében pedig jól megállta a helyét Malicsek Jolán kisasszony. A műsor második száma Mirth Lászlóné úrnő éneke volt. Schubertnek: »Ragyogj reám esti csil­lagom« bájos, poetikus dalát énekelte tiszta ezüst- csengésü hangján mély érzéssel, majd utána Surányi urnák egy műdalát. Igen nagy hatást ért el mind­kettővel, úgy hogy a közönség elragadtatásának tapsviharral adott kifejezést. A zongora kiséretet Surányi ur adta. Majd Surányi Viktor ur zon­gorán eljátszotta Székely Imre 17. ábrándját saját átdolgozásban. Surányi ur ismert játéka nem szorul újabb dicséretre. Csak annyit említünk meg, hogy az ő bravourös teknikája, kiváló zenei intelligen­ciája ezúttal is teljes mértékben érvényesült. A ma­gyar nóták mesteri változatainak előadásában nem győztük bámulni. Igazi művészi élvezet volt játékát végighallgatni. Rácz Józsefné úrnő magyar da'okat énekelt az ő tiszta erős csengésű hangján. Régen hallottunk magyar dalokat ennyi érzéssel és finom árnyalással előadni. Viharos tetszést aratott egy a programmon kivül előadott jóizü, zamatos magyar nótával, a melynek szerzője — Simontsits Elemér. A kitűnő zongora kiséretet Szunyogh Zoltán ur adta. Feszült figyelemmel várták a műsor következő pontját, a Festőóra cimü élőképet. Korhű jelmezé­ben ifj. László Lajos ur segédkezett itt négy szép hölgynek és a közönség viharos tapsokkal köszönte meg sok fáradságukat s a kiváló műélvezetet. Kár, hogy a színpad megvilágításánál tévedtek, a tableaut tompított színes gömbök félhomályába burkolták. A közreműködők aligha irigykedtek azoknak a festőnövendékeknek a szemevilágára, a kiknek ilyen világítás mellett kell festeni. A fiatalos szépség azonban még a félhomálylyal is sikeresen küzdött és a distinguált közönség osztatlan lelkesedéssel ünnepelhette Matzon Anna k. a. pompás megjele­nését. a vidékről hozzánk fáradt és minden elis­merésre méltó Eisenbarth Rizus és Tomka Gizella kisasszonyokat és a bájos Schmideg Böske k. a~ gyönyörű pose-át. Ismételten kellett a függönynek felgördülnie, hogy a nézőknek újólag is örömük telhessék az ifjúság és szépség meleg varázsában, mely- a festői csoportozatból feléjök áradt. A másik élőkép is, melyről már a főpróbán jelenvoltak minden várakozást felcsigázó híreket hoztak, óriási sikert aratott. Öt szőke leány mu­tatta itt be áldozatát Minerva istenasszonynak. Fel­tűnt balról Dobó Ilonka k. a. szépsége és hódoló fejének nemes tartása. Malicsek Jolán k. a. igazán kiváltságos érdemeket szerzett fáradhatlanságával- az elismerésre; a Kalandban és az élőképben egy­aránt megállta helyét. Sániha Károly, az ősz költő, bájos Margit leányát küldte el, hogy mutassa be áldozatát a szellem istenasszonyának, kinek az apa egy hosszú, nemes élet során annyit áldozott. Mellette egy rendkívül gracieuse, egészen fiatal leány, Steiner Ilonka k. a., már ez alkalom­mal is bőséges érdemeket szerzett magának arra, hogy utóbb a táncterem egyik ünnepelt központja legyen. Szép szőke fejét sűrűn és örömest kereste fel a gukker-tábor. Jobb felől magányosan állt remek antik costümében, üde fiatalságának teljes­ségében : Borsody Terus k. a. Karját a magasra csapó áldozati láng felé terjesztette ki és lelkes szemeit mély hódolattal és mély hódítással emelte az istenasszony szobra felé. Testtartása, gesztusa,

Next

/
Thumbnails
Contents