Tolnavármegye, 1902 (12. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-05 / 1. szám

XII. évfolyam. I. szám. Szegzárd, 1902. január 5. TOLNAVÁRMEGYE POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szegzárdon, vár-utca 130. sz. Előfizetési ár: I Egész évre ... 12 korona. Fél évre ... fi » Negyed évre . . 3 » Egy szám ára . . 24 fillér. I Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadó- iratai on kívül elfogad Kram mer Vil­mos könyvkereskedése Szegzárdon. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dr. LEOPOLD KOHNÉL. Segédszerkesztő: SZÉKELY FERENCZ. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illető köz­lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendők. Hirdetések mérsékeljen megéllapitot árszabály szerint számíttatnak. A mérleg. Miként a gondos kereskedő, akként ítész a figyelmes politikus is. Minden év vé­gén összeállítja az évi tevékenység mérle­gét. Számot vet az eredménynyel. A poli­tikában azonban olyan, egészen pontos és megbízható mérleget még sem lehet.fölálli- tani, mint az üzletvilágban; mert a politi­kai intézkedések legtöbbjének hatása csak jóval később, a következő években észlel­hető. Az általános politikai elvek, törekvé­sek, célok tekintetében az idén sem mu­tatkozik eltérés. A szabadelvüség maradt to­vábbra is a politikai élet uralkodó plané­tája. Ezt a politikai irányt szentesítették a legutóbbi országos választások, melyen ugyan jelentkeztek a néppárt mellett más színezetű reakcziós politikai irányzatok is, de azok a néppárttal együtt túlnyomó, sőt elenyésző kisebbségben maradtak, holott az idei választások lefolyása tekintetében még ürügy sem forgott fenn arra nézve, hogy az igazi népakarat, a nép belső politikai meggyőződésének nyilvánulását erőszakos módon vagy rengeteg vesztegetéssel meg­akadályozták, vagyis a nép valódi bizalmi nyilatkozatát meghiusitották volna. Sokkal több bizonyíték van azonban a mellett, hogy a magyar nép természete nem veszi be sem azt az ultramontán- klerikális kiváltságos célokra irányuló politikát, mely az ország fejlődését vissza­lökni, vagy legalább is gátolni igyekszik ; valamint nem hisz azoknak a hamis apos­toloknak sem, kik holmi szoczialista, isten- és nemzettagadó elvek hangoztatása mellett tulboldogitani akarják az országot. A poli­tikai meggyőződés és közvéleménynek meg­maradt a két fölvezető csatornája: a Deák Ferencz hagyományán alapuló kiegyezési sza­badelvű politikai irány, melynek letétemé­nyese a Széli Kálmán vezérlete alatti sza- badelvüpárt, továbbá a Kossuth Lajos szent emlékéből táplálkozó és a függetlenségi szabadelvű irányt képviselő Kossuth-párt. Ez a két párt ásott állandó, biztos medret a magyar nép szivében. A többi aknázási kísérletek nem sok eredménynyel járnak. Ez a két pártprogramul kimeríti a magyar nép politikai törekvését. A többi pártprog­ramnak követői úgyszólván exczentrikus kivételes számba jönnek. Az általános politika mérlegét tehát a megpróbáltatásnak ezen évében szép eredménynyel zárhatjuk le, mert megálla­píthatjuk, hogy a magyar nemzet politikai érzékének épsége és élénksége mit sem vesz­tett. Azok a politikai eszmények és törek­vések, amelyek az 1848-iki törvényhozás­ban diadalt ültek és azoknak a nagy poli­tikai céloknak tudata, amelyek az 1867-iki kiegyezést megteremtőinek szemei előtt le­begtek, mai napig élénken élnek a politi­kai magyar nemzet lelkében. Ezen eszmé­nyekhez továbbra ragaszkodni akar és ettől a politikai iránytól más, tetszetősebb, de kalandos politikába átcsapni nem óhajt. A magyar ember természete különben sem hajlandó a kísérletekre és kalandokra. Épen ezért maiadt különleges a mi egész jogfej­lődésünk és egész jogrendszerünk a többi művelt nemzetek között. A köz és politikai életet azonban az elmúlt évben nem annyira az általános politikai elvek érdekelték, hanem inkább a közgazda- sági élet fejleményei. Az a nyomasztó köz- gazdasági válság, mely alatt nyög az egész világ üzleti forgalma, hozzánk eljutó hullá­maival, keményen sújt bennünket is és felsziszszenünk a súlyos csapások alatt. Minden ország keresi a gazdasági válság­ból a kibontakozás módozatait. Úgyszólván a gazdasági kérdésekkel foglalkozik az egész művelt világ. És azt hisszük, hogyha minden egyes ország a saját felfogott érde­kében megtesz minden tőle kitelhetőt, ezzel magáról elhárítja a válság terheit. Ez azonban nem egészen bizonyos, mert az egész világot érintő gazdasági vál­ságokat represszionális intézkedésekkel meg- gátolffP'nem lébet. Épen . azért nem tart­juk szerencsésnek, hogy egyes államok olyan nagy önzéstől eltelve csinálják meg vámtarifáikat és egyes gazdasági érdekei­ket valóságos vársáncokkal veszik körül. Mert az ilyen kereskedelmi politikai elvek mellett, a világforgalom még nagyobb nehéz­ségekkel kénytelen megküzdeni. A világ­kereskedelmi politikában az önzés és a rabló-gazdaság mindig megboszulja magát. És épen a szabad forgalom ellenségei szokták a rövidebbet huzni, mert a világ­TARCA. Télben. Ott künn a kertet a dér belepte És én olyan bágyadt vagyok Mért jutnak mégis most eszembe A rózsás nyári hajnalok? Ott künn hideg szél tépi, szórja A száraz lombot szerte szét, Mért érzem mégis én a rózsa Lágy illatos leheletét. Ott künn a kerten bűvös árnyak, És havas fátyol suhan át, Mért érzem mégis hát a nyárnak Egy télbe tévedt sugarát? SZALAY FEÜZINA. Sziiveszteir estély. — A »TOLNAVÁRMEGYE« eredeti tárcája. — Kezdjük a műsor végén. A VII. szám igy szólt: Táncz reggelig. E sorok Írója 1902. január 1-én reggel 6 órakor távozott a »Szegzárd Szálló« villamos fényben úszó táncterméből, — ott hagyva még egy kicsiny, de lelkes csapatot, mely a ci­gány dobogója alatt szinte ujult erővel, nem szűnő lelkesedéssel s viharos jókedvvel ujrázta az elő­adást. A számoló pincértől nyert értesítés szerint az utolsó cilinder kilenckor surrant ki a szálloda kapuján. Ezzel konstatálni ^óhajtottuk azt, hogy a programmot az utolsó betűig betartották. Most pedig térjünk az elejére. A műsor első száma Makai Emil és Szécsi Ferenc két szakaszból álló dramolettje volt. A sze­replők közül első sorban Pittützer Annie kisasz- szonyról kell szólnunk. Műkedvelőről írván, köny- nyen azt gondolhatnák, hogy kritikánk megírásánál a jelen esetben is az a köteles udvariasság vezet bennünket, amelylyel a műkedvelői vállalkozást eo ipso honorálni illik. Sietünk tehát kijelenteni, hogy Pirnitzer Annie kisasszony játékához nem volna méltó ilyen — úgynevezett — kegyelmes kritika. Az az alakítás, amelyet ő nyújtott, már a művé­szet határán belül van; joggal követelhet objektiv kiitikát. Az ilyen játékot már analizálni kell: szó­val a kisasszonynyal, mint igazi művésztehetséggel kell elbánni. Már külső megjelenésében is oly bá­josan egyszerű és szeretetreméltó volt, hogy a kö­zönség rokonszenvét egy csapásra lefoglalta a maga számára. Hát a hangja | Micsoda édes, dal­lamos csengés, hogy beleveszi magát az ember fülébe, hogy tovább is ott zsongjon, mikor már rég elhangzott. Azután, hogy mozog a színpadon. Járása-kelése, gesztusai természetesek, a helyzet­ből folyók, szerepével plasztikusan egybe olvadók. Igazi Pierette volt: szerelmes, pajkos, dévaj, majd bús, komoly. Szerepét annyi finom jellemző vo­nással ruházta fel, a milyenre csak az igazi mű­vészi ösztön képes. Ilyet látni igazi gyönyörűség, mert egy művészi intuícióval megáldott teremtés géniuszának megnyilatkozása volt. Igazán sajnál­juk, hogy tovább nem időzhetünk a kisasszonynál, csak még annyit, hogy a szegény munkás lányok sorsának elmondása a finom, művészi előadás ke­retében egy mély érzelmekben gazdag női lelket árult el. De nemcsak bennünket, hanem Pierot urat, a bájos Pierette partnerját is elragadta Pierettenek művészi játéka. íme a következő poémával hódol Pierot Pierettenek : P ieretteliez ! (Alkalmi vers.) Nem ihlet ad kezembe tollat, De forró, hálás köszönet, — Hogy partnerem volt a »Kaland«-ban — Édes, bájos kis Pierette! Hogy együtt játszottuk el ketten A két éhes kis szerelmest — Én könnyelmű poéta — és Ön . . . — Édes, bájos kis Pierette! Öné a dicsőség s a babér, — Enyém a szép emlékezet, . , . Mely vissza-vissza tér szivembe: — Édes,.bájos kis Pierette!

Next

/
Thumbnails
Contents