Tolnavármegye, 1901 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

XL évfolyam. I. szám. Szegzárd, 1901. január 6. Előfizetési ár: f, Egész évre ... 12 korona. |í Fél évre j Negyed évre s Egy szám ára 6 > 3 » 24 fillér. Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadó- ivatalon kívül elfogad Krammer Vil­mos könyvkereskedése Szegzárdon. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szegzárdon, Vár-utca 130. sz. Felelős szerkesztő °s laptulajdonos : Segédszerkesztő : Dr. LEOPOLD KORNÉL SZÉKELY FERENC. Kéziratok vissza nem adatn ik. A lap szellemi részét illető köz­lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendők. Hirdetés«* mérsókel'en m csillapított árszabály szerint számíttatnak. Előfizetési felhívás! Népszámlálás. Néhány hét múlva meg fogjuk tudni, milyen eredménynyel teljesítette a magyar nemzet fajfentartó és fajterjesztő hivatását. Népszámláló biztosok járták be az országot, minden kunyhót felkerestek, számonkérték lakóit, iját-fiát felkutatták minden embernek, honnan jött, hová készül, mivel keresi ke­nyerét, mire szánta magát; mindezt fel- 1 jegyezték, hogy a beszerzett adatokat azután beadják annak a hivatalnak, mely bizonyára fóliánsokat fog rövidesen kiadni a beszerzett adatokról. A népszámlálás technikai munkája nagy szellemi, és etikai tőkét képvisel. Akik a munkát elvégzik, azok a legnagyobbszabásu politika számára adnak anyagot a gondol­kodásra és a tevékenységre. Csak ez adatok ismeretével lehet irányítani egy nemzet értelmi és erkölcsi vezetését, mert a nemzet testét coak ez adatok révén ismerheti meg. A legnagyobb értelmi és erkölcsi nívón álló nemzetek ezért fordítanak olyan kiváló gon­dot a népszámlálás intézményére. Minket első sorban a nemzetiségi sta­tisztika fog érdekelni ; mert azt hisszük, hogy fajfentartó erőnkről ez a statisztika tehet főként tanúságot. Az eddigi statisztika feltétlenül kedvező színben mutatta be nem­zetünket : a magyar elem szaporaságban jóval felülmúlta a többi nemzetiségi eleme­ket. Vájjon most is hasonló jelenséget TARC A. Hallgatás.... Úgy érzőn, hogy a szivein megszakad, —- Szólni szeretnék — hangom elakad S az égőforró titkot tovább rejtem. Lappangó tűz fullaszt ja el a torkom, A láz gyötör — de nem szabad zokognom, S az áruló szót soha ki nem ejtem. — A láthatatlan töviskoronával Bolygók utanmak perzselő porában, Alig este lesz ... és talán elfelejtem. Lys-Noir. Lys - ]> oii-.* Kicsoda Lys-Noir, akinek különös kis verseit olvassák a »Hét -ben? Megmutatjuk képe mását: ez az. De igazi nevét nem mond­hatjuk meg. A neve Lys-Noir. Hozzá fogunk szokni ehhez a névhez és a gyönyörű szép asszony, aki mögéje bujt, meg fogja szokni, hogy viselje. Költészete borong a múlton. Aki ilyen fiatal szemmel hátranéz: költő. Aki ifjú szive gazdag érzését egy emléknek adja : kiváló egyéniség. Keze alatt sorra simulnak rímekbe a szók. Ali a búja, bánata, azt nem mondja meg, ennélfogva muzsikál. Sohse hittem volna, hogy nő kezében a lant eny- nyire hangszer lehessen. Kicsi versek, ködös versek. Mindegyik egy-egy izgató kérdőjel; az esztétikus tán megrovásul mondaná : ezeknek a verseknek * A »Hét« ciraü jeles szépirodalmi lap múlt vasárnapi számában hozta Lys-Noir jól sikerült arcképét, s ezt a magyarázó ismertetést, melyet egész terjedelmében közlünk. Minket nem köt a »Hét« tilalma, mert a szép verseivel a fővárosi előkelő irodalmi körökben is méltán feltűnést keltő Lys-Noir költői név alatt a boldogult Leopold Samu fiatal, bájos özvegye rejlik, kinek egyik hangulatos költemé­nyét lapunk mai számában mutatjuk be olvasóinknak. kommentár kell. így csak az irhát, akinek élete mindenki előtt ismert. Én azt mon­dom : igy az ir, a ki magába néz és nem csinálja a verseket, hanem fölszinre hozza őket úgy, a hogy a lélekben megtermettek. Érthetőség? Világosság? Szükséges, hasz­nos valami, de az Íróasztal elé képzelt közönséget kíván, akit a költő minduntalan megkérdezhet: tudod mit mondtam ? Ez a homályosság, mely csak kifelé homály, ez az ingatag rezgése a soroknak az igazi, a ki nem mondott értelem körül: a költői alkotás isteni öntudatlanságát mutatja, s a Lys-Noir költészetében éppen a tartalomnak ezt a naivságát nézem nagynak és értékes­nek, annál értékesebbnek, mennél jobban látom formában, nyelvben, ritmusban az erős öntudatosságot. Küzdők a vágyammal, mesélni róla. Elmondani azt, amire versei csak vonat­koznak. De élete az övé, csak annyihoz van joga a nyilvánosságnak, amennyiben önként belőle ad. Pontot teszek : azt hiszem csak egyelőre. Lys-Nojrról még sokan fog­nak írni és sokat. Ö lesz az újabb vers­költészet legegyénibb s legművészibb költője. Hátralékos előfizetőinket egész tisztelettel kérjük, hogy a hátralékos összegeket a kiadóhivatalhoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek. •jZQKSCCirGi I 1901. évi január hó 1-vel lapunk tizenegyedik évfolyamába lépett. Állami íerlHfr f Kérkedés nélkül hivatkozhatunk ama sikerekre, a melyeket lapunkkal fennállása alatt elértünk. J A sikereknek egyik legfőbb tényezője Tolnavármegyének művelt közönsége, a mely lapunkat támogatásával és rokonszenvével. kezdettől fogva megajándékozta. Forró köszönetét mondunk e támogatásért és rokonszenvért, a melyet továbbra is kiérdemelni legfőbb törekvésünk leend. Lapunk iránya marad, a mi volt, mióta megindult. A közérdek szerény harcosai vagyunk és e harcba a pártatlanság és igazság - szeretet mellett mindenkor csak a jó Ízlés és ildom által megengedett fegyvereket visszük. A politikai téren és minden irányban a tiszta szabadelvüség jelszavát irtuk zász­lónkra, mert meggyőződésünk, hogy hazánk jólétét, nagyságát és egységét csak szabad­elvű intézmények biztosíthatják. Politikai, vármegyei és községi életünk összes kérdéseit, valamint társadalmi életünk fontosabb eseményeit mindenkor behatóan megvitatjuk és részletesen ismertetjük, mi közben, párt és felekezeti szempontok teljes kizárásával, a legszigorúbb tárgyilagosságra törekszünk. Közleményeink igazi zsurnalisztikái színvonalon állanak; gyorsan és alaposan értesült hírrovatunk a hét eseményeit élénken csoportosítja. — Van külön szépirodalmi, törvénykezési, tanügyi és közgazdasági rovatunk, a melyek szakszerűségük mellett általános érdekű tartalomra törekesznek. Y'* Lapunk csinos kiállításban, legkevesebb 8 oldalnyi terjedelemben, szükség esetén 10, 12, 16 oldalon, hetenként egyszer, vasárnapon, jelenik meg. A „Tolnavármegye“ hivatalos közlönye a Tolnamegyei Gazdasági Egyesület«-nek. Előíizetósi feltételek : egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyed évre 3 korona. Ajánljuk lapunkat továbbra is Tolnavármegye művelt közönségének szives jóindula­tába és pártfogásába. Hazafias tisztelettel: A „TOLNAVÁRMEGYE“ politikai hetilap szerkesztősége és kiadóhivatala.

Next

/
Thumbnails
Contents