Tolnavármegye, 1901 (11. évfolyam, 1-52. szám)

1901-01-06 / 1. szám

■ ————— fogunk-e észlelni, Vajha! Mert ezt a jelen­séget mindig bízvást odaállíthatjuk aztán azok elé, a kik a magyar nemzet jövő hivatását szkepticizmussal tekintik s bizal­matlanul rázzák fejüket, mikor arról van szó, hogy a magyar nemzet az évszázadok sorára biztosítottnak láthatja sorsát. Mert semmi kétség, ez a nemzet csak akkor állhat meg a népek tengerében szigetként, ha mindjobban közeledik azon ideális állapot felé, hogy testében egységes legyen. Csak ha túlszárnyaló a magyar nemzet szapora- sága és értelmi ereje, akkor asszimilálhatja csak a nemzetiséget. Mert csak igy végez­heti el évszázadok alatt azt a munkát, a melyet más nemzetek — többnyire siker­telenül — évek vagy évtizedek alatt akar­nak elérni: a nemzetiségek beolvasztását. Ezer év alatt nem sikerült e munkát elvégeznünk, vagyis inkább csak részben sikerült. Politikai küzdelmeink voltak az okai 1 ennek. Politikailag kellett magunkat főn- tartanunk és biztosítanunk : erre fordítottuk vérünket, pénzünket és erkölcsi és szellemi tőkénket. A nemzetiségekre csak akkor gondalhattunk, a mikor politikai létünket biztosítottuk s hogy rövid negyedszázad alatt nem értünk el többet, mint a mit el­értünk, az nem is csoda. Elértünk minden­esetre egyet: azt, hogy a vezető elemek gócpontjait, városainkat legalább túlnyomó részben magyarrá tettük. Ha ezt még na­gyobb mértékben elérjük s egy-két nemzedék múlva elérjük ezt, bizonyára akkor el fogják veszíteni nemzetiségeink a vezető elemeket s kénytelenek lesznek a városok köré cso­portosulva, a városhoz hasonulni. Nem egy évtized munkája ez, nem is kettőé. Talán évszázadok fognak beletelni, mig a hasonulás mértéke feltűnő lesz, de ezt a nagy nemzeti munkát csak igy lassú átha- sonitással végezhetni el. Mégis az a tanulság, a melyet csak egy évtized eredménye : a népszámlálás ád majd, fontos lesz. Mert e kevés eredmény­ből is látni fogjuk, hogy a megtelő utón haladunk-e vagy sem. Ha nem, úgy időnk van még áttérni a jobb csapásra, ha igen, úgy módunk van a munkát kettőzött erővel folytatni. --------- I 2. . V felcHÓjo- utjsil. Irta.: Alphonse Allais. — Mindegy, — ő ma este nem egyhamar jön haza! Miután kétségbeesésének ily formán kifejezést adott, a szerencsétlen fiatal ember visszadugta órá­ját a mellényzsebébe. Ami persze tökéletesen hi­ábavaló dolog volt, mert néhány perez múlva me­gint elővette az óráját s megint csak folsóhajtott. — Mindegy, — ő ma este nem egyhamar jön haza! Tény, hogy a szomszédban már mindenütt elütötte az óra a nyolezat. A leves, a mely már ott volt az asztalon, lassan, de biztosan hült, s hőmérséklete már elérte a 21 fokot, ami igen kel­lemes, ha hideg levesre áhítozik az ember, de an­nál kellemetlenebb, ha meleg levest óhajt. — A szegény ember még sokszor elővette és sokszor visszadugta zsebébe az óráját, mind­annyiszor fölsóhajtva, hogy: — Mindegy, — 6 ma este nem egyhamar jön haza! Hogy mit jelent ez a >mindegy,c —azt nem tudnám megmondani; valószínűleg csak rossz szo­kásból eredő szójárás, — de azt már nem tudom, hogy ez az »ő,< aki nem szándékozik egyhamar haza jönni, ennek a szegény embernek a felesége. íme, már egy év óta házasok. VÁRMEGYE. — Hagyatékot leltározó községi közegek dijainak behajtása rendes bírói útra tartozik. (A belügyminiszter 1900. évi 118086. sz. rendelete.) — Annak elbírálása, hogy a hitfelekezeti iskolaszék tagjai elnökük vezetése mellett, a hit­felekezeti iskolában megjelentek s a tanítás meg- akasztásával vizsgálatot tartottak, nem a kihágási, hanem az illető egyházi hatóság jogkörébe tarto­zik. (A m. kir. belügyminiszter 1900. évi 4103. sz. határozata.) — Ha az egyéves önkéntesi katonai szol­galatra bevonult tisztviselő a 8 heti kiképez'-'tés tartamára esedékes illetmények érintetlen megha­gyásának kedvezményében már részesítve Jött, a kedvezménynek kétszeres igénybevételére Á a kö­rülmény, hogy nem egyhuzamban, hanem megsza­kításokkal tölti el az egyévi önkéntesi szolgálatot, alapul nem szolgálhat. (A m. kir. közigazgatási bíróság 1900. évi 749. sz. határozata.) — Szekerezés es csapásolás megakadályo­zására létesített árok vizvezető képességének meg­szüntetése nem képez vizrendőri kihágást. (A m. kir. földmivelésügyi miniszter 1900. évi 35749. sz. határozata.) — Mig a vízvezetési szolgalom jogos vagy jogtalan fennállásának kérdése birói utón rende­zést nem nyer, a közigazgatási hatóság feladata csak arra teijedhet ki, hogy a tényleges állapotot védje s az önkényes változtatásokat meggátolja, esetleg megtorolja. — (m. kir. földmivelésügyi miniszter 1899. évi 97,558. sz. határozata.) — Legeltetéssel okozott kár és becslési költség megfizetése iránt indított ügy elbírálása, ha az a büntetés mellőzésével kéretik: a bíróság hatáskörébe tartozik. (A m. kir. minisztertanács 1900. évi ápril 25-én hozott határozata.) TOLNA VÁRMEGYE^ ____ Ti z év. Az uj évszázaddal lapunk is betöltötte tiz éves pályafutását. A »Tolnavármegye« a megalapításakor eléje tűzött célt ezen idő­szak alatt kitartóan és híven követte. Irá­nyát, irodalmi színvonalát állandóan meg­őriztük, sót iparkodtunk mindig jobbá, változatosabbá és hasznosabbá tenni a megye intelligens közönségének ezen hű krónikását. Hálás köszönettel emlékezünk meg a közönség támogatásáról, ami évről-évre fokozódott, s ma már a »Tolnavármegyé«- j nek olyan állandó törzsközönsége van, mely a lap tovafejlődésének biztosítékát képezi, s egyúttal tanúságot tesz arról, hogy a lap irányával közönségünk meg van elégedve. Egy év óta! Hogy múlik az idő 1 Mintha még most is magam előtt látnám ezt a nőt a sek­restyében, egész fehér ruhában s narancsvirág-ko­szorúval, amely bizonyosan nagyon csodálkozott, hogy hogyan kerül ennek a leánynak a fejére. A férje már nem volt olyan kedves megje­lenésű. A nadrágja egy kissé rövid volt, az igaz, de viszont kárpótlásul annál hosszabb volt a kabátja Ennek a házasságnak nagyon különös előz­ményei voltak. Constant Lejaune barátunk negyvenkét éves fiatal ember volt. Az Ügyvédek Ellen Biztosító Társaság szerény hivatalnoka. Már régóta ugyan­abban a házban lakott. Ennek a háznak volt egy házmesternéje, Alary-Golade-né s ennek a házmesternének volt egy Héléne nevű leánya, aki tizennyolc tavaszt látott. Constant nem sokat törődött Héléne tava­szaival. Gyakran látta, tegezte, megcirógatta ar­cát. néha csiklandozta is, — de egyébként nem törődött vele, noha elismerte róla, hogy csinos leány. Egy este Constant a hivatalból hazatérve, vidáman beköszöntött a házmesteréhez : — Jó estét, Alaryné, nincs levelem ? — Nincs levele, Lejaune ur, de igen fontos ügyben akarok beszélni önnel. Tiz évvel ezelőtt, midőn a »Tolna­vármegye« megindult, éppen azok a célok lelkesítették, mint manap, s ép oly terje­delmes, változatos és sokoldalú volt már akkor, mint tiz évi, sikerekkel dicsekedhető pályafutása után. A lap első számában vezércikket hozott a felelős szerkesztőtől »Zászlóbontás« cim alatt, melyet Pulszky Ferenc levele a szer­kesztőhöz követett. Aztán »Politikai szemle;, majd a vármegye rovatában Bodnár István főmunkatás »Csitt« név alatt humoros és komoly közleménye következett. Tárcarova­tában Sántha Károly »Karácsonykor« című verse, Beniczkyné Bajza Lenke »Tehetség« cimü elbeszélése foglalt helyet. Külön mel­lékletén Kiss József »Nápolyi emlék« cimü hosszabb költeményét és Bodnár István »Magyarázat« cimü kisebb versét,^ Szarvas Mariska: »Egy asszony gondolatai« feliratú aphorizmáit, valamint Viharos-. »Conjugatio«« cimü szellemes közleményét hoztuk. A »Tanügy«« rovatban a »Tanítók Fizetés- és nyugdij-ügye«, a törvénykezési rovatban a »Feltételes elitélés««, a közgaz­dasági rovatban Leopold Samu szakcikke a bonyhádi tájfajta szarvasmarhákról gazda­gították a lap első számát, melyben azon­kívül liirek, egyletek, intézetek, irodalom, művészet, tudomány, közgazdasági s egyéb rovatok alatt bő, változatos és sokoldalú közlemények voltak. Azóta tiz éven át mindenkor megyénk és a főváros legkiválóbb iróit számíthattuk munkatársaink közé, s a lap irodalmi szín­vonalának fentartására, sőt fejlesztésére nagy gondot fordítottunk. Törekvésünk a közönség elismerésével találkozott: azért tehát a jól teljesitett kötelesség megnyugtató öntudatával kezdjük meg a »Tolnavármegye«« második tiz éves pályafutását és kérjük lapunk részére ezentúl is a közönség jóakaratu támogatását. 1 SOI. januárja HÍREK. — A XIX. század befejezéséül a szegzárdi r. kath. templomokban hálaadó isteni tisztelet volt. Zsúfolásig megtelt mindkét helyen a templom áj- tatos közönséggel; litánia után Wosinsky Mór esperes és Fent Ferenc plébános megható beszédet tartott az évszázad befejezéséül. Isteni tisztelet után egy óra hosszáig zúgtak a harangok. — A bíróság köréből. A m. kir. igazságügy­miniszter Aldor Ödön szegzárdi kir. törvényszéki albirót a szegzárdi kir. járásbírósághoz, mint vég­leges székhelyére rendelte ki. Constant leült és végighallgatta, hogy Ala­• ryné mit akar vele közölni. Biz ez meglepő dolog volt, s megremegett tőle Lejaune szive. Héléne szerelmes volt bele, halálosan szerelmes! Hat hét múlva a tizenkilencedik kerület maire­• jének a segéde a törvény nevében kijelentette, hogy Constant Lejaune -ur és Héléne Alary-Golade kisasszony házasfelek. Ugyanez nap Batignollesban a Szűz Mária templomának tisztelendő káplánja az egyház áldásában is részesítette őket. Az ifjú pár elköltözött a szülei házából. Ami különben igen ügyetlen dolog, mert mi­csoda tökéletes példány lett volna az a nő, aki egy személyben házmesterné és anyós is lett volna Lejaunenak ! Ezt a ritka alkalmat Lejaune elszalasztottá. Az uj pár eleintén boldog volt. Csak egy do­log zavarta meg boldogságukat, — az, hogy bár­hova mentek is, mindenki nagyon feltűnően néze­gette Hélénét. Constant azt akarta, hogy e miatt háborodjék fel a felesége- — Héléne ellenben való­sággal el volt ragadtatva, annyira örült neki, hogy szemtelenül vizsgálják. Hélénének még egy kis hibája volt: az, hogy mindig elkésett. Ha a pontosság a királyok udvariassága, mint a közmondás mondja, — akkor nagyon ajánlom Hélénenek, hogy soha ne lépjen trónra, mert külön-

Next

/
Thumbnails
Contents