Tolnavármegye, 1900 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-07 / 1. szám

TOLNA VÁRMEGYE. 1900. január 7. Áin vitatkozhatni az esküdtszéki intéz­mény helyes vagy nem helyes voltáról; lehet, hogy valaki bízik ez intézményben, lehet, hogy nem bizik benne ; mi ismerjük ez intézménynek jelentékeny árnyoldalait is, de azt senki el nem vitathatja, hogy az esküdtszéki intézmény a maga elvi tiszta­ságában fölötte áll minden egyéb bírói in­tézménynek. S épp azért tartjuk nálunk, hol bizony időnként mutatkozik nagy haj­landóság a közszabadság békóba szorítá­sára, óriási eredménynek, hogy ez elvi tisz­taságban ragyogó intézmény lobogóját ki­tűzhettük. Nálunk a polgárok elégtételére és önérzetére szolgál az a tudat, hogy tör­vényileg statuálták a közszabadságnak egy védőbástyáját és ezért aggodalom nélkül fogjuk elnézni az esküdtszéki intézmény egyes gyakorlati hibáit. Azt azonban tudjuk, hogy e hibák csökkentésére a polgárságnak össze kell szednie önérzetét, lelki erejét, szellemi ké­pességét. Ne maradjanak épp a polgárságon az esküdtszéki intézmény egyes árnyoldalai, a polgárságnak éreznie' kell, mikor esküdti hivatását gyakorolja, hogy az állami élet egyik legfontosabb funkcióját, az igazság­szolgáltatást gyakorolja és törekednie kell, hogy igazuk ne legyen azoknak, a kik azt hangoztatták, hogy a polgárságunk még nem érett meg az esküdtszéki intézményre. Az újonnan szervezett esküdtszék ösz- szesen 18 közönséges bűncselekményben fog Ítéletet mondani. A bűntényeknek túlnyomó része azonban ezután is a rendes bíróság elé fog tartozni. Ugyancsak a sajtó utján elkövetett vétségek egy része feletti bírás­kodást is kivonták az esküdtszék hatáskö­réből. A magán személyek ellen a sajtó utján elkövetett rágalmazás és becsületsér­tés ezután nem az esküdtszék, hanem a rendes bíróság elé fog tartozni. Ebben so­kan a sajtó szabadságának korlátozását látják. Mi azonban nem igy fogjuk fel a dolgot. Mivel a politikai személyek és köz­tisztviselők ellen elkövetett sajtóbeli sérel­mek miatt ezután is az esküdtszék fog ver­diktet mondani. A sajtószabadságra tehát politikailag és a közérdek szempontjából gyakorlatidé 2._____________________________________ ellenőrzése teljesen korlátlan. A magán személyek elleni támadásoknak pedig több­nyire piszkos oldala szokott lenni. Ez az uj intézkedés inkább a zsaroló és erősza­koskodó hírlapirodalom ellen irányul. így tehát közerkölcsi szempontból bírálandó el és nem a közszabadságra tartozik. De az esküdtszéki intézmény csak egy rész az uj rend testéből. A közszabadság biztosítékainak egész tárháza az uj törvény. E törvény a liberalizmusnak olyan kifeje­zője, hogy páratlannak mondható bármely müveit állam bűnvádi eljárásával összevéve is. Liberális ennyire pedig ez a törvény épp az üldözött, a vádlott iránt; s épp a vádlottnak ad olyan jogokat, a melyek a humanizmusnak legszebb megnyilatkozásai. Az uj esztendőt ezzel a nagyszabású reformmal nyitja meg a jogélet. VÁRMEGYE. — Á közigazgatási bizottság január havi ülését f. hó 11 -én fogja megtartani. — A központi választmány múlt szerdán délelőtt ülést tartott Simonisils Elemér főjegyző elnöklete alatt, melyen részt vettek: Roda Vilmos, Dó'ry Dénes, Fórdós Vilmos, Totster Zoltán, Kurz Vilmos, Kramo/in Emil, László Lajos, 7örök Béla és Wosinsky Mór. Az ülésen az országos képviselő - választók adóminimumának megállapítása ügyében határoztak s egyes községeket pótlásra fognak utasítani, aminek beérkezte után fogják végleg meg­állapítani az összes községek úrbéri telkeinek adó­minimumát. — A közigazgatás államosítása. Tudva­levőleg 1902-ben a vármegyei tisztviselőket újon­nan kell választani, mert mandátumuk lejár. Előre láthatólag ez lesz az utolsó megyei általános tiszt- ujitás, mert a koimány a jövő évben már teljes erővel hozzá akar látni a közigazgatási reform ter­vezetének megalkotásához. Mint a kormányhoz közel álló egyik lap Írja, a belügyminisztériumban eddig meglevő reformterveket esetleg külön kodi- fikácionális osztály vagy bizottság segítségével revideálják és megállapodnak a végleges tervben, így tehát valószínű, hogy ha 1902-ig nem is, de az 1902-vel kezdődő uj vármegyei közigazgatási ciklus folyama alatt megvalósul a közigazgatás államosítása. — Lelkészeknek az 1896. évi XXII. tör­vénycikk 138. §-ában biztosított községi pótadó mentessége kizárólag az adókivetés helyén viselt lelkészi hivatal után élvezett javadalomra szorít­kozik. (M. kir. közigazgatási bíróság 1899. évi 546 számú határozata). — A községi biró, — minthogy rendőri teendőkre is utalva van, az engedelmességet meg­tagadó ittas és rakoncátlan korcsmái népségnek el­távolítására elkerülhetlenné teszi a megfelelő erő­hatalomnak alkalmazását. Az ily rendőri tisztből kifolyó és sértett ellenkezése folytán szükségszerű intézkedés a btk. 473. §-a alá nem vonható és büntetendő cselekményt egyáltalán nem képez. — Ellenben az, hogy sértett nemcsak hogy nem en­; gedelmeskedett a biró parancsainak, hanem azt, midőn őt erőszakkal akarta eltávolítani, torkon ra- ! gadta, kezéből a birói hatalom jelvényéül elismert S pálcát kirántotta és összetörte, tekintve, hogy a biró hivatali tisztében járt el, a btkv. 165. §-ába ütköző hatóság elleni erőszak tényálladékának tel­jesen megfelel. (A m. kir. kúria 1899. évi október 25. 867. sz. Ítélete. — Községi elöljárók választásánál, a főszolgabírónak mint választási elnöknek, még azon esetben is joga van a szavazást mindannyiszor el­rendelni, valahányszor azt a többség biztos meg­állapítása céljából meggyőződése szerint szükséges­nek találja, ha a szavazást különben az 1886. évi XXII. t. c. 79. §-a utolsó kikezdése értelmében 10 választó nem kérelmezte is. (B. M. 75.450/1889. szám alatt.) — Az adókötelezettek és adótárgyak összéirásával megbízott községi (városi) közegek az ezen eljárásuk alkalmából felmerült mulasztásból eredő kár megtérítésére közigazgatási utón el nem marasztalható. (Közig, biróság 8982/1898. sz. a.) — Külföldiek eltartása és elszállítása körül felmerült költségek megtérítése iránt a köz­ségnek a kincstár ellen inditott keresetét a rendes birói hatáskörből kivevő törvény vagy törvényes rendszabály nincs. Ily ügy elbírálása a kir. biróság hatáskörébe tartozik. (A m. kir. Curia polgári taná­csának 1899. évi 3221. sz. határozata). — Talaj- és levegőfertőzés miatt emelt panasz megvizsgálásából kifolyólag a főszolgabírót és járásorvost sem napidij, sem fuvarköltség nem illeti meg. (A m. kir. belügyminiszter 1899. évi 2993. sz. határozata). KÖZSÉGI ELET. — Választások a városházán. Szegzárd nagyközségben múlt kedden folytak a választások elég nagy élénkség- és érdeklődés mellett. Már két hét óta folyt a mozgalom az esküdti — azaz szebben kifejezve tanácsosi — és a pénz­tárnoki állásokra. Választás előtti éjjel pedig a kávéházak és korcsmák hangosak voltak az alkot­mányos jogukat gyakorolni kész polgárokkal, kik ily télviz idején jobban ráérnek a község ügyeivel is foglalkozni. kukat Schmidt Margitka diskrét árnyalásu játékkal kisérte zongorán. A darab befejezte után óriási tapsvihar zúgott fel. Mindenki sietett a szereplőknek gratulálni. De még csak a legelején lehettek a hízelgő gratulációnak, a néző publikum sorából hatalmas hang rázta meg a levegőt. »Ez már alávalóság ...» Mi ? mi ? — A mamák ijedezve emelkedtek fel székeikről. A férfiak hamarjában ökleiket szorongatták. Bot­rány készül itt ? Csakhamar kitűnt a tévedés. Egy jól táplált fiatal ur törtetett fel az emelvényre, úgy mondják Hoskó István ur volt s Gabányi, »A tót táncmes­ter« cimü monológjával ugyan ám megnevettette a meglepett közönséget, a mely e müsorkibővitésről semmit sem tudott, de annál jobb kedvvel tapsolt azután a sikerült előadásnak. Ezután némi kis pauza következett. A >Car- nevals Zug« ra készülők kezdték kirakosgatni hang­szereiket. Végtelenül kiváncsi volt mindenki ennek a jux darabnak előadására. A darabot betanító karmester, Kecskés ur ugyanis az utolsó napokban visszalépett a dirigálástól s helyette dr. Rudolf Béla törvényszéki jegyző ur vette át a karnagyi pálcát. Nos a beugrott karmester pompásan megál­lotta helyét. Még talán Kecskés urnái is biztosab­ban dirigált. Legalább úgy vettem észre, elég void egy intés, s egyik kis trombitás tüstént abbahagyta a véletlenül hosszabbra szabott taktust. Általában olyan katonás fegyelmet tartott, de ment is min­den mint a karikacsapás ! A darab előadásán a következők vettek részt: Sárospataky Józsefné, Szúnyogéi Zoltán zongorázott. Török Sára, Pialsek István itt is pompásan hege­dült. Márk Géza gordonkázott, Vágner Andor cim- balmozott. Schmidt Margit, Boross Sárika, Maison Ella igazán helyes trombitások voltak. Ilyen mu­zsikára aztán könnyebben masírozna még a fáradt angol regement is. A szép kis Várkonyi Margitka azon­ban nem tudom miért, olyan bus fülem b volt, de Pir- nilzer Nelli annál vidámabb pitypalatty. Jasek An­nussal is meglehetett elégedve mindenki : százat is kakukkolt, tehát még a XX-ik század végén sem halunk meg. Pirnitzer Anni vidáman forgatta a kerepelőt, Mányoky Irén a triangulust, Fejős Em- mike pedig a cintányért kezelte kecses ügyesség­gel. Végül Török Ottó kitörő örömmel verte a do­bot, talán mert hogy önkéntesi masirozásának im­már vége. Tehát csak azért is bum . . . bum . . . S ezzel vége volt a hangverseny programm- jának, de nem a tapsolásnak. Meg — megújult az minduntalan, jó ideig. S a szereplők még jóformán be sem kasszálhatták az általános elismerésnek eme önkéntes adóját, fürge kezek már is elkap­kodták az útban levő székeket s megkezdődött a tánc. A programmot itt is hűen betartották, mert: »kivilágos-kivirradtig« tartott a tánc, mint a hogy a meghívó hirdette. Éltes családapák, kopaszodó agglegények, háromszoros nagyapák csak úgy ropták a csárdást, pedig bizony táncosra nem igen volt szükség, Ezúttal egy leányra kettő is jutott. Hát a szünóra ? Ekkor tört még csak ki ele­mentáris erővel a szilaj jókedv. Sokaknál a mulat­ság még az uj esztendő késő éjjeli órájába is bele­nyúlod. De hogy visszatérjek : a négyeseket 40 pár táneolta. Jelen voltak asszonyok .­Borsody Lajosné, Boross Gyuláné, Bodnár Istvánná, Bácsmegyey Rezsőné (Duna-Szekcső), Dörnyei Eerenczné (Bátaszék), Fejős Károly né, Gei­ger Gyuláné, özv. Horváth Pálné, özv. Jasek Ala- josné, Krcsmarik Pálné, Krón Sámuelné, László Lajosné, Lukács Emilné, Mányoky Kornélné. dr. Mayer Gyuláné,. Matzon Edéné, Mattiony Jánosné, Malicsek Ödönné, Őrffy Lajosné, dr. Pápé Dénesné, Pirnitzer Antalné, Pirnitzer Manóné, Rill Józsefné, Schmidt Imréné, dr. Sárospataky Józsefné, Simon Ru- dolfné (Győr-Szt.-Márton), Stann Istvánná, Szend-

Next

/
Thumbnails
Contents