Tolnavármegye, 1899 (9. évfolyam, 1-53. szám)

1899-01-01 / 1. szám

IX. évfolyam. 1. szám. Szegzárd, 1899. január 1. TOLNAVÁRMEGYE POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP. Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szegzárdon, Vár-utca 130. sz. Egész évre . Fél évre . . Negyed évre . Egy szám ára . 6 frt — kr. .3 » — » . I » 50 » . . . 12 > Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadó- hivatalon kiről elfogad Krammer Vil­mos könyvkereskedése Szegzárdon. Felelős szerkesztő és laptulajdonos: Dr. LEOPOLD KORNÉL. Segédszerkesztő: SZÉKELY FERENC. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illető köz­lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendők. Hirdetések mérsékeljen megállapított árszabály szerint számíttatnak. j Szekszárdi | Állami LtrfHár trJS Előfizetési felhivás! 1899. évi január hó 1-vel lapunk kilencedik évfolyamába lépett. Kérkedés nélkül hivatkozhatunk ama sikerekre, a melyeket lapunkkal fenn­állása alatt elértünk. A sikereknek egyik legfőbb tényezője Tolnavármegyének művelt közönsége, a mely lapunkat támogatásával és rokonszenvével kezdettől fogva megajándékozta. Forró köszönetét mondunk e támogatásért és rokonszenvért, a melyet to­vábbra is kiérdemelni legfőbb törekvésünk leend. . Lapunk iránya marad a mi volt, mióta megindult. A közérdek szerény harcosai vagyunk és e harcba a pártatlanság és igazságszeretet mellett mindenkor csak a jő Ízlés és ildoni által meg­engedett fegyvereket visszük. A politikai téren és minden irányban a tiszta SZabadelvÜség jelsza­vát irtuk zászlónkra, mert meggyőződésünk, hogy hazánk jólétét, nagyságát és egységét csak szabadelvű intézmények biztosíthatják. Politikai, vármegyei és községi életünk összes kérdéseit, valamint társadalmi életünk fontosabb eseményeit mindenkor behatóan megvitatjuk és részletesen ismertetjük, mi közben, párt és felekezeti szempontok teljes kizárá­sával, a legszigorúbb tárgyilagosságra törekszünk. Közleményeink igazi zsurnalisztikái színvonalon állanak; gyor­san és alaposan értesült hírrovatunk a bét eseményeit élénken csopor­tosítja. — Van külön szépirodalmi, törvénykezési, tanügyi és köz- gazdasági rovatunk, a melyek szakszerűségük mellett általános érdekű tarta­lomra törekesznek. Lapunk csinos kiállításban, legkevesebb 8 oldalnyi tér fedelemben, szükség esetén 10, 12, 16 oldalon, hetenként egyszer, vasárnapon, jelenik meg. Előfizetési feltételek: A ,,Tolnavármegyé“-re: A „Tolnavármegyé“-re és „Otthon“ ra: Kgész évre ... 6 frt — kr. F él „ ...On n Negyed évre . . 1 „ 50 „ Ajánljuk lapunkat továbbra is Tolnavármegye művelt közönségének szives jóindulatába és pártfogásába. Hazafias tisztelettel: A „TOLNAVÁRMEGYE“ politikai hetilap szerkesztősége és kiadóhivatala. Főrész évre . . . S frt — ki Fél . . Á » — » Negyed évre . . 2. > — > 1899. Szomorú uj évre virrad ma Magyar­ország. Elkövetkezett Magyarország történeté­ben az a megdöbbentő időpont, amit a ma­gyar alkotmány nagy emlékű megteremtői bizonyára nem mertek volna remélleni. A magyar parlament ellenzékének zagyva szövetsége egy hosszú éven át tétlenségre kényszeritette a törvényhozást. Az ország politikai és gazdasági önállóságára valamint nyugodt fejlődésére vonatkozó törvényjavas­latok megalkotását lehetetlenné tették s ma végre Magyarországot arra a veszedelmes lejtőre sodorták, a hol már ősi alkotmánya is veszélyeztetve van. A törvényen kívüli kormányzás kényes helyzetével ajándékozták meg nemzetünket a XIX. század utolsó uj esztendőjére s ma már fékevesztett szenvedéllyel és sötét gyű­lölettel készek lerombolni azt, aminek alap­ját a nemzet herosai megvetették 1848-ban, s amit 1867. óta nehéz, verejtékes munkával fölépítettünk. Mintha csak Herostrates dicsőségére pályáznának, oly ádáz dühvei iparkodnak le­rombolni a magyar alkotmányosság sok vi­hart kiállott falait, nem törődve azzal, hogy a nemzet jövőjét, szabadságát és önállósá­gát kockáztatják akkor, midőn a szabad­éi vüség küzdelmében megedzett és elvitáz- hatlan érdemeket szerzett liberális párt szét­bomlasztására a személyes harc és gyűlölet cégére alatt ádáz küzdelmet folytatnak. TÁRCA. —♦SS» — Az év utolsó napján. Irta: Sántha Károly. Az év haldoklik. Hála Néked Ez alkonyon, oh mi Urunk ! Örök a te királyi széked, Zsámolyánál leborulunk. Te voltál megtartónk nekünk, Tehozzád szálljon énekünk! Ez évben e nap az utolsó, Éltünk, mint árnyék, elsuhan; Egymáshoz bölcső és koporsó Olyan közel van, oh Uram! Add, hogy e rövid életet Hosszabbítsa meg szeretet! Úgy töltöttük-e ezt az évet, Atyánk, mint a te fiaid ? Ha lábunk bűn útjára tévedt, Hozzád vitt-e ismét a hit ? Ki a keresztfán szenvedett, Ö érte nyújtsd kegyelmedet! Ha örömmel hintéd utunkat, Áldottuk-e áldó kezed ? Ha búval töltéd poharunkat, Volt-e, ki nem csüggedezett ? Atyánk, majd sújtasz, majd emelsz, A mennyországra így nevelsz. Éj szárnya ránk borúi sötéten, Csak a csillámló köny ragyog ; S kigyúlnak fenn a magas égen A bíztató szép csillagok. Oh gyújtsuk meg hálánk tüzét, Hit lángja ha lobog, mi szép ! Istennek hála, hogy minékünk A Jézusban adott vezért! S hogy a templom volt menedékünk, S vigasztalónk, ha búbaj ért! S itt osztott bünbocsánatot, Ki értünk halt s föltámadott. Az óv haldoklik. Még mi éiünk, De szivünkből sóhaj fakad : Hányán elköltöztek mellőlünk ! Atyánk, nyugosztald hamvokat! Adj minekünk jó éjszakát, Boldog újévet s szebb hazát! Bezerédj István levelei/ Közli: LEOPOLD SAM^J. LEOPOLD I. elr Szexárd, február 26. 1818. Kedves, drága szüleim! Tegnap reggel felöltöztem az ezüstös ruhámba, ezáltal is megakarván mulatni milyen ünnepies cse­lekedet légyen elöltem, a milyet teendő valék — 9 órakor egy kis kurta gyűlés lartatott — felol­vasták a Fő Ispánynak részemre igen kegyes szép levelét, — a Statusok igen jól fogadtak — letet­tem a hi emet, tellyes sztvembül, tellyes lelkembül — adja Isten, hogy reménységem, szent fogadásom bételyesedjenek ; adja, hogy Hazámnak sok jót, sok hasznot szerezhessek ; sok örömet édes szülőimnek r Mintegy félve nehogy hitemet elégi elennek látszas- ^ sam tartani magamnak, de azért nem kevésbbé buzgón megfogadtam ezt másoknak is, a kikről a formulában nincs említés, s már sokszor, sokszor . . Reményiem értenek, kedves szülőim ! Beédes lesz majd a tetteket elbeszélnem! Csefalvay Ur, ki édes Atyámat liszteli, mindjárt a civilis sedriához vett.' Egy házasságbontó peren kivül, a melyben egyez- letés probáltatott, semmi nevezetesebb per nem fordult elő ! Jövő levelemben már bizonyos idejét reményiem írhatnom hazajövetelemnek — ma én is bizonyosan várok levelet, a mint házul a gazda­* Ezen nagyérdekü történelmi emlékeket Bezerédj Andor cs. és kir. kamarás ur bocsátotta rendelkezésére közlőnek a szerdahelyi családi levéltárból. Hátralékos előfizetőinket egész tisztelettel kérjük, liogy a hátralékos összegeket a kiadóhivatalhoz mielőbb beküldeni szíveskedjenek.

Next

/
Thumbnails
Contents