Tolnavármegye, 1896 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1896-01-05 / 1. szám

& oh VI. évfolyam. wmm c X K ^ V I M } / I. szám. Szegzárd, 1896. január 5. TOLNAVÁRMEGYE nm 1x11/ a i ro wrnupo x a nr n i mii mi-fii « n i Előfizetési ár: Egész évre . . 6 frt — kr. Fél évre . . . 3 » — » Negyed évre . . 1 » 50 > 9 Egy szám . . . . . 12 » 1 Előfizetéseket és hirdetéseket a kiadó- hivatalon kívül elfogad Krammer Yil­mos könyvkereskedése Szegzárdon. POLITIKAI ÉS VEGYES TARTALMÚ HETILAP/ Megjelenik minden vasárnap. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szegzárdon, Széchenyi-utca 1085. sz. Felelős szerkesztő és laptulajdonos : Dr. LEOPOLD KOHNÉL. Segédszerkesztő: SZÉKELY FERENC. Kéziratok vissza nem adatnak. A lap szellemi részét illető köz­lemények, valamint az előfize­tések és a hirdetések is a szer­kesztőséghez intézendők. Hirdetések mérsékelten megállapított árszabály szerint számíttatnak. Előfizetési felhívás! „ «3 , . CG ?-a, '0 CO V • o 3P-.1 '1 \ * * *1^ _ ..atodik a’o ^ ■<l O ce ^ '-Is ama . - ^ . „ „ t/ff-o Hallása alatt elerfíliia. 5 ^ ­A sikereknek egyik legtet»u~ Ä.iyezöje Tolnavármegyének műveit közönsége, a mely lapunkat támogatásával és rokonszenvóvel kezdettől fogva megajándékozta. Forró köszönetét mondunk e támoga­tásért és rokonszenvért, a melyet továbbra is kiérdemelni legfőbb törekvésünk leend. Lapunk iránya marad a mi volt, mióta megindult. A közérdek szerény harcosai vagyunk és e harcba a pártatlanság és igazság­szeretet mellett mindenkor csak a jó ízlés és ildom által megengedett fegyvereket visszük. A politikai téren és minden irányban a tiszta szabadelvüség jelszavát irtuk zász­lónkra, mert meggyőződésünk, hogy hazánk jólétét, nagyságát és egységét csak szabad­elvű intézr ' -* 1 :~1' Közleményeink igazi zsurnalisztikái színvonalon állanak; gyorsan és alaposan értesült hírrovatunk a hét eseményeit élén­ken csoportosítja. Van külön szépirodalmi, törvénykezési, tanügyi és közgazdasági rovatunk, a me­lyek szakszerűségük mellett általános érdekű tartalomra törekesznek. A nagyobb fontosságú közérdekű esemé­nyekről, mint ez évben is számos alkalom­mal, rendkívüli kiadás utján értesítjük ol­vasóinkat, a mi által a napilapok tudósítá­sait is megelőzzük. Lapunk csinos kiállításban, legkevesebb 8 oldalnyi terjedelemben, szükség esetén 10, 12, 18 oldalon, hetenként egyszer, min­den vasárnapon, jelenik meg. Előfizetési ár: ügyész évre . . . 6 frt — kr. Fél „ ... 3 „ - „ Negyed évre ... 1 „ 50 „ Egy hónapra . .. — „ 50 „ Ajánljuk lapunkat továbbra is Tolna- vármegve művelt közönségének szives jóin­A szabadelvű párt uj esztendője. Az újévi üdvözlések a parlamenti pár­tok helyzete fölött meglehetősen tiszta át­tekintést nyújtottak a figyelmes szemlélőnek. A szabadelvű párt egysége, erőssége és szilárdsága örvendetes módon nyilvánult az újévi tisztelgések alkalmával. Szokatlan melegség, az összetartozás erős érzete és az egyetértés impozáns nyil- vánulása volt a szabadelvű párt uj évi üd­vözlése br. Podmaniczky Frigyes, pártel­nöknél, Bánffy Dezső miniszterelnöknél és Szilágyi Dezsőnél, a képviselőház elJpL^í^éb Szinte tüntetés számba lehet/* . \ a lelkes részvételt, melyet a / ' párt oszlopos és érdemekberjr kimagasló tagjai ostentáltak j elvi kapocs szemmel láthat»* & mellett az eddig obiigát jejl^ ^ jelenések alkalmával. ^ Podmaniczky Frigvesr I ív ' % Íj '

Next

/
Thumbnails
Contents