Tolnavármegye és a Közérdek, 1918 (28./16. évfolyam, 2-52. szám)

1918-01-10 / 2. szám

TOLRAVÁBBEÖYE és a ROZÉBDEE 1918. január 10. A harctéren megvakult katonák segélyalapja restére folytatólagosan h következő adományok érkeztek a Tolnamegyei Takarék és Hitel­bankhoz .* adományokért számos A Tolnamegyei Közlöny szerkesztőségéhez töb­bek adományaképpen befolyt ........................... 15-— Dr. Freyler Károly járás orvos Tamási, egy or vosi tanácsért kapó. t összeget ...................... 40 — Összesen : 55— Eddigi gyűjtésűnk : 5288 32 összes gyűjtés : 5343 32 — Hadikölcsönjegyzések. Apponyi Géza gróf v. b. t. t., a VW. hadi- kölcsünre a Magyar Leszámítoló és PénzváltóBanknál folytatólagosan még 500.000 koronát jegyzett, így tehát összesen 1,600.000 koronát jegyzett ezen alkalomból. A Pécsi Takarék- pénztárnál 6 7s, a Győri Első Ta­karékpénztárnál 5 és fél, a Szom­i bathetyi Takarékpénztárnál 6G/* és a Szombathelyi Mezőgazdasági Takarék- és Hitelbanknál 7 és1/, milliót tesznek ki a jegyzések­— A helybeli főgimnáziumban f évi január 17-én ismét megkezdő­dik a tanév. Az igazgatóság felhívja az intézet növendékeit, hogy a jelzett napon reggeli 8 órakor pontosan megjelenjenek az iskolában. — Jótékonyság. Lamm István úr­tól postautalványon 400 koronát vettünk. És pedig: A Simontsits Béláné nevét viselő szekszárdi első népkonyha javára 100 K-t, az Egye­sült Szekszárd—Tolnaracgyei Nő egylet segélyezésére 100 K-t, gróf Apponyi Rezső dr. főispán urnák a beteg és sebesült katonák javára tartandó hangverseny céljaira 100 K-t, az Angusz-féle árvaház javára gróf Apponyi Rezsőnó ivére 100 K t. A nemes szivü ^adományokat ren­kOIlUO.' *** : jnHaHjnk. — A Vasárnapi UJásg 30-iki sziék munkás peknek különös gizdaságávsl jwa Vince Képei az olasz harctérről pírját nf. , , , kességgel mutatják az olaszorszá£oa*Ken llt különleges metszetét. Szép irodalmt'-án, éle mányok: Pékár Oyula nagyszabású regben él­nék: Az amazon királynőnek bele[e^.ar..i Vargha Oyula és Kosztolányi Dezső vei .... , Bán Ferenc novellája, Toneíli Sándor cil tel j* a háborús Lipcséről, Bállá Mihály czlkksord uj- iili az amerikai dolUrkirályokról stb. Egyéb közlemények: képek a budapesti karácsonyi vásárról, s a heti rovatok stb. — A »Vasárnapi Újság« előlizetési ára negyed évre 10 ko­rona a Megrendelhető a »Vasárnapi Újság* kiadóhivatalában (Budapestr, IV., kér. Égye- tem-ntca 4. az.) Ugyaui.t megrendelhető a »Képes Néplap*, a legolcsóbb újság a magyar nép számára, félévre 2 korona 40 fillér: — Gépészek Szaklapja címen ren­des heti mellékletet ad ki a Molná­rok Lapja (Budapest, V., Csáky- utca 12.), mely a gyakorlati szak­emberek részére valóságos tömegét adja a tapasztalatoknak és útmuta­tásoknak. Mutatványszám ingyen kérhető. Felelős kiadók: a Szerkesztők. Hirdetmény. Börzsöny, majd Belacz és Lado­mány községek telekkönyvi beté­teinek szerkesztésére kirendelt bi­zottság közhírré teszi, hogy az 1886 : XXIX., 1889: XXXVIII. és az 1891: XVL törvénycikkekben előirt hely­színi eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1918. évi január hó 7-ik napján az azonosítás be­fejezte után pedig a bizottság a községben megjebnend. Ennélfogva felszólittatnak: 1. Mindazok, a kik a telek­jegyzőkönyvben előforduló bejegy­zésre nézve okadatolt előterjesztést kívánnak tenni, bogy a bizottság előtt a kitűzött határnapon megkez­dendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesztéseiket, igazoló okira­taikat mutassák fel; ' 2. Mindazok, akik valamely ingat- )anhoz tulajdonjogot tartanak, hogy szegényeink nevében ez utón is köszönetemet fejezem ki. Bezerédj Pál. — A delegátusok Udineben. A delegáció tagjait a közös hadügy minister meghívta Udinébe tanul­mányútra. A delegáció magyar tagjai Budapestről vasárnap utaztak el. A kirándulásban Széchenyi Bertalan gróf főrendiházi, és Sirnontsits Ele­mér képviselőházi aleinökök is részt vesznek. — Dohányjegyrendszer Szekszár­dim. A pénzügyminiszter elrendelte, hogy Szekaárdon a dobányjegyrend- szert behozzák. — Áthelyezés. A pénzügyminiszter Babay Géza adótisztet Tabról Tatná siba helyezte át. — Szerencsétlen esés. MujortLa jós kir. tanácsos pénzügyigazgató sétája közben a vármegyei székház keramit járdáján elcsúszott és estében a bal-alsókarját eltörte. A gondos ápolás remélnünk engedi, hogy testi épségét hamarosan visszanyeri. — Adományok az árvaházra. A súlyos anyagi bajokkal és zavarok­kal küzködő szekszárd várost árva­ház és annak árvái javára gróf Apponyi Rezsőné úrnő kezeihez foly­tatólag még a következő adományok folytak be: Bezerédj Pál 20, Zsig- mond Dezső, Ferencné, és János egyenként 20, gróf Széchenyi Domo kos 100, báró Inkey Tilda 50, Uj Ferenc és testvérei 100 koronát. — A Szekszárdi Népbank 20 K-t küldött a szekszárdi polgári leány­iskola szegény tanulói részére. A szives adományért köszönetét mond az iskola igazgatója. — A telefon megdrágult. A vidéki városokban 100 előfizetőnél többel biró hálózatokban az előfizetési díj január 16-tól kezdve az eddigi 120 koronás árhoz még 120 korpua há­borús pótdij is jár. Mellékállomás összesen 72 korona előfizetéssel jár. Ujonau belépő főállomások 100, mellékállomások után 50 korona belépő clij fizetendő. Ezen áru-mcg- állapítás csak a . városi hálózatra jogosítja 'fel az élőfizetőket a díj­mentes beszélgetésre. Díjkedvezmé­nyes állomások a jelzett átalányok felét fizetik. A városon kiül távol­sági beszélgetések dija 25 kilomé­terig 25 till.,.50 kilométerig 50 fill., 100 kilométerig 1 K 200 kilométerig 2 K, ozonfelül 3 K 3 percenkénti beszélgetésért fizetendő. K — Jótékonycélu előadás. A pince Wien* ly görbői ifjúság Francsics Pál becskeibános védnöksége alatt jótókony- julius 4-énlőadást tertott, melynek tiszta a^im^^,uét: 335 koronát hozzánk osztrák «Usqjfe azzal, hogy azt a báró idegenek, lelhivsefné kezdeményezésére a támasztott igényei.unyt szegénysorán tolna­1918 jan ,4)r árvái és hozzátar­ílnlirott bíróságnál . , :ntt esetben a hagyaték ezen igéin' ' tekintet nélkül a külföldi hatóságnak ndelte- az általa megjelölt személynek kiadható. A belföldön lakó örökösök a hagyaU;t£at tárgyalásnak az ausztriai bíróság által íeendi lefolytatását kérték. A külföldön lakó örökő- aök felszólittatnak, hogy igényeiket a meg­adott határidón belül bejelentsék és közö - jék, óhajlják-e az eljárásnak a külföldi hatósághoz leendő áttételét? Ellenkező esetben, hacsak a külföldi hatóság az áttétel maga nem kívánja, a hagyatéki tárgyalás itt és pedig csupán a jelentkező örökölökkel fog lefolytattafni. Cs. kir. járás­bíróság Leopoldstadt, II. oszt. Wien 1917 XI. 20. Mfiller A kiadvány hiteléül az irodavezető (olvashatlan aláírás.) 55—65° o kén és 8°/0 - kalcinált rézgálic (12 kiló réígálicból) szavatolt tartalommal biró rézkénporra 1918. április hó 3Ó-ig való szállí­tására előjegyzéseket elfogad .és ár, valamint szállítási feltételek, tekintetében megkeresésre felvi­lágosítással szolgál a Bnranyameíye! Gazdasági Egyesület -Áruosztálya Pécs, Siklós-u. 17. Telefon 2-98. Van szerencsém Szek­szárd város és vidéke n. é. közönségét értesí­teni, hogy a Rákdczí- utcai üzletemben f. hó 12-én szombaton a husarusitást újból megkezdem. Tisz­telettel, Herczeg Mór mé­száros és hentes. . Kényelmes lakóház hét hold belsőséggel, istállóval, egy hold szőlő s gyümölcsössel szabad kézből eladó. Felvilágosítást ad érdeklődőknek . forttös Dezső, üzdtorlfid. w w w w w w w w w w w w w w w w Nngydorog község elöljáróságától. 4638/1917. szám. Árverési hirdetmény. Nagydorog község elöljárósága a négy országos vásár és a csütörtöki heti vásárral kapcsolatos helypénzszedési jogot 1918. évi február 10-én d. e. 9 órakor megtartandó nyilvános árverésen 1918. évi január 1-től kezdődő három évre a legtöbb évi bért ígérőnek bérbe adja. Kikiáltási ár 800 korona, melynek 10 száza­léka az árverés megkezdésekor bánatpénzül az árverést vezető községi biró kezeihez leteendő. A réseletes' árverési feltételek a községi főjegyzői irodában hivatalos órák alatt betekinthetők. * Nagydorog, 1918 január 8. A községi elöljáróság. w w w s» w w w w w vtt W w w w s» w mmrmwmmmv i mwmmwmmw Meghivó. A Ounaföldvári Polgári Takarékpénztár Részvénytársaság folyó évi február hó 2-án délelőtt II óra­kor saját helyiségében tartandó XII. évi rendes közgyűlésére van szerencsénk a t. részényeseket tisztelettel meghívni. Dunaföldvár, 1918. január hó 7 én. Az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. '.Közgyűlési jegyző és két részvényes választása a jegy­zőkönyv hitelesítésére. 2. Igazgatósági jelentés az 1917. évi üzletévről. Felügyelő­bizottság jelentése a zárszámadás és mérleg telöl. A mérleg meg­állapítása a nyereség felosztása és a felmentvény megadása. • 3. Az alapszabályok 27. §-a értelmében a felügyelőbizottság kiegészítése. 4. Az alapszabályok 28. §-a értelmében igazgatóság vá­lasztása. 5. Az alapszabályuk 34. §-a értelmében 20 igazgatósági ta­nácsos választása. 6. Az alapszabályok 2. §-ának módosítása. 7. Esetleges indítványok tárgyalása az alapszabályok 23. §-ára való hivatkozással.* Csakis a közgyűlési raeghivó kibocsátása nyújtóit indítványok tárgyalhatok. előtt az igazgatósághoz írásban be­w w w # w w vo- . »«5ijií;»ijS*1« iUCamm. ‘ A simontornyai járás főszolgabírójától 8332—1917. szám Pályázati hirdetmény. Tolnavármegye simontornyai járásához tartozó Pálfa község­ben jujonan rendszeresített adóügyi jegyzői állásra pályáza­tot hirdetek. • Az állás javadalma : % * Évi 2000 kor. készpénz fizetés és megfelelő háborús segély, továbbá egy bútorozott szobából álló lakás. Felhivom mindazokat, kik ezen állást elnyerni óhajtják, hogy pályázati kérvényüket az 1883. évi I. te. illetve az 1900. évi XX.* tc.-ben előirt képzettségüket igazoló okmányokkal és eddigi mű­ködésűket igazoló bizonyítványaikkal felszerelve hozzám folyó ÓVi január hó 18 ig okvetlenül nyújtsák be, mert a később érke­zetteket figyelembe venni nem fogom. A választás határidejét később fogom megállapítani. Gyünk, 1918. évi január hó 1-éu. ' Reich, főszolgabiró . ' W 5 # & v> © A Wf Ä w » sis S;S w w Szekszárd 1918. Molnár-féle Nyomdai Müintézet és L Szab. lróa!zatgyár Részvénytársaság nyomása.

Next

/
Thumbnails
Contents