Tolnavármegye és a Közérdek, 1918 (28./16. évfolyam, 2-52. szám)

1918-01-10 / 2. szám

XXVIII. (XVI.) évfolyam. 2. szám. Szekszáfd, 1918. január 10. 5 A KÖZÉRDEK EMflzetfel ár; Mn évre ................16 kwm ■I évre ...... I > fctycd lm .... 4 ,» Ikt ssím ám . . . . 16 HHfc Hirdetési árak; Árverési hirdetések: 35 petit sorig • kor., további sor 30 f. - Nyilt- Mcookéat 40 fillér. POLITIKAI HETILAP.­Az orsz. m. ktr. selyemtenyésziési felügyelőség hivatalos lap)«. Megjelenik hetenkínt egyszer: csütörtökön. Teltfon szám : Főszerkesztő . 18. — Felelői szerkesztő: 24 — Kiadóhivatal: 11. Szerkesztősé^: Bezeréd) István-utca 6. szám. M« küldendők a lapot érdeklő ö«*t« küldemények. Kiadóhivatal: Béri Balog Ádám-utc» 42. izém kz előfizetést pénzek és hirdet**«* HU küldendők. Néptanítók, ka az előfizetést egész évre előra hakSi dlk, S korona. : Br. LEOPOLD KÖBNÉL. TeMfis szerkeszt«: BODNAR ISTVÁN. Fómunkstárs: FÖLDVÁRI MIHÁLY. Laptnlajdonosok i szerkesztők. A tarthatatlan nyomdai állapotok miatt kínos alternativa előtt állunk. Vagy be kell szüntetni lapunkat, vagy ilyen megcsonkított alakban megjelentetni. Mert hasztalan minden alispáni, főispáni jóakarat, ugv lát- szik a honvédelmi miniszter sem ké­pes segíteni. Már két héttel ezelőtt ide vezényelt egy pár szedőt Po­zsonyból, de a hadvezetőség még mindég nem tett eleget a miniszter rendelkezésének. Egyelőre tehát vá­runk .... várunk ... s szégyen­kezve, kérünk bocsánatot türelmes előfizetőinktől, amiért ismét csonkán bénán vagyunk kénytelenek lapunkat megjelentetni. Január végéig be kell jelenteni a múlt évi bortermést. A pénzügyminiszter rendelete sze­rint minden bortermelő köteles a termelés helyére illetékes községi elöljáróságnál (városokban a polgár- mesternél, vagy a polgármester, illetőleg az elöljáróságok által e célra kijelölt’közegnél) az 1918 ja­nuár végéig Írásban vagy élőszóval bevallani azt a must-, illetve bor- mennyiségst, ' amelyet 1917-ben az illető községben vagy annak hatá­rában termelt. Be kell vallani azt is, hogy az 1917. évi termésből a ter­melő, kinek és mily mennyiséget adott el, illetőleg saját fogyasztására használt fel, végül menny» maradt készletben. A bejelentés valódiságát a hatóság ellenőrizni fogja és február végéig fél fogja hívni a termelőket, hogy az összes termés és a fölvétel napján még talált készletei közt levő külön­bözet után járó adót fizessék be. A saját termésű szőlőtörkölyből készült és saját házi használatra szánt mun­kásbor adómentes. Az akinek 1917. évi termése a 60 hektólitert meg nem haiadja, az ebből a termelésből 1917 december elseje előtt eladott mennyiség után I nem fizet adót. Ebben az esetben a vevő fizeti az adót. A január 5-ikI műsoros estély és o kifli-nap. Gróf Apponyi Rezső főispán kez­deményezésére és a grófnő, valamint a helybeli műkedvelők közreműkö­désével január hó 5-én este fél nyolc órakor a „Világ“ mozgó­képszínház fényesen kivilágított ter­mében a beteg és rokkant katonák segélyezésére, részben pedig a vá­rosi árvaház árváinak javára min­denképpen fényesen sikerült estélyt rendezett az e célra alakult bizott­ság, aminőre a jótékony célú esté­lyek krónikájában példát alig ta lálunk. Az est kivételes sikerét és hatal­mas attrakcióját főispánunk ifjú és bájos nejének szives közreműködése biztosította, ami annyival inkább mél­tánylandó, mert a nagy nyilvánosság előtt még soha seal szerepelt, notja ének kultúrája, hanganyaga, annak szépsége s mint a világhíres Schme­des Pál bécsi hangverseny-énekes kiváló tanítványa, a »pódiumra min­denképen predesztinálja. A jótékonysági napnak hű króni kasai — sajnos — alig lehetünk, mert a papirhiány szűk kereteket szab számunkra, azért csupán a leg­szükségesebbek elmondására kell szo­rítkoznunk. Minden szónál ékesebben beszél az a tény, hogy a nem86 célra, befolyó tiszta jövedelem 5596 koro­nát tesz ki. Az esti előadásra szóló összes he­lyek elővételben keltek el. Az utolsó helyig szorongásig megtelt teremben a vármegye és Szekszárd városának egész társadalma képviselve volt és a jegyekért befolyt az alant kimu­tatott felülfizetésekkel és jegyíneg- váltással; 4022 korona. A kifli-nap, amelynek jószándéku elgondolója a főispán s fáradhatatlan munkatársa dr. Bernáth Béla II. fő­jegyző von, egymagában 1484 ko­ronát s alkalmi hangjegyek kiadása és árusítása 202. koronát, végül a rögtönzött esti kifli-tombola 165 ko­ronát jövedelmezett tisztán. Hosszú négy év után az először látott sóskifli és császárzsemlye az árusitó hülgybizottság lelkes szorgos kodása mellett már délután öt órára elfogyott. Feljegyzésre érdemes, hogy egy magát megnevezni nem akaró' decsi polgártárs, mint értesülünk Gáspár János volt az illető, aki so­káig volt a vörös kereszt kórház betege, pár darab süteményért 200 koronát fizetett és . hogy az esti tombola-verseny arannyal töltött zsem­lyéjét liácz Ilonka nyerte el. A műsoros estély a programratól eltérően este fél nyolc órakor kez­dődött. Hét órakor már tulzsufott terem várta a közreműködőket, ter­mészetesen legnagyobb érdeklődéssel ezek közül a műsor legérdekesebb szereplőjét; gróf Apponyi Rezsőnót. Ujfjlussy Sándor kipróbált ren­dezői tehetsége ujonan felfedezett csillagokkal, kész erőkkel vitte si­kerre az egyfelvonásos „Elefánt“-ot, Kovách Blanka, Mirth Margit és Lili, Ujfalussy Sándor, Tutsni Pál, Morvay László s az ifj. Kramolin Gyulát helyettesitő Nagy József, a helybeli színtársulat tagja, művészi igyekvésükkel, legjobb tudásukkal, élénk, ügyes és precíz összjátékuk- kal szereztek kellemes perceket há­lás hallgatóságuknak. A művészlelkü Kenéjy pár ezúttal lépett először a közönség elé. Kenézy régi ismerősünk, önzetlen készséggel mintegy évtizede áil már a jótékony­ság szolgálatában, őt dicsérni szinte felesleges, most azonban örömünk csak fokozódott a harmonikus egy­ségben s congeniális kísérőjében. Berényi Zsigmond, mint az egy­kori „Muskátli“ társaság elsőrendű tagja ötletes és vidám helyi vonat­kozású strófáival jókedvre hangolta ismerős publikumát. Scholtz Gusztávné a jótékonyság zongora virtuóza két komoly és ne­héz számmal igazolta a hozzáfűzött tulkövetelő igényeket; teknikai kész ségét, kitűnő előadó művészetét lel­kes -tapssal honorálta a közönség, akárcsak a szekszárdi szüreti csár­dás magyar ritmum művészi inter- pretátorát is. Az estély rendkívüli érdeklődéssel, felfokozott türelmetlenséggel ' várt száma : Apponyi Rezső grófné ének- hegedű 2ongora triója, hegedű- és zongorával, majd- csak zongorával kisért léneke volt. Már a pódiumon való megjelenésekor frenetikus taps­viharral köszöntötte a közönség, ki­fejezést kívánván adni ezzel is kö­szönetének, hogy a jótékony cél si keret személyes közreműködésével kivonta előmozdítani. Művészi érzék­kel összeválogatott zenei programmja mintegy előhírnöke volt énekbeli fő lényes tudásának s ha még a bevál­tott Ígéret teljesítését: szopránjának erejét, hangjának moduláló képessé­gét, előadásbeli virtuozitását s ének­számainak nehézségi fokát vesszük figyelembe, érthető volt az a szűnni nem akaró taps és újrázás elemi erő vei való kitörése, ami éneklése után felhangzott. Kenézy Endre hegedülése és Ei- hach Ödön zongorázása tnüvészi együttesbe olvadt össze az énekkel 8 tökéletes összjátékukért az elisme­rés pálmaágát előttük is szívesen hajtjuk meg. * A szekszárdi szüreti csárdás visz- ezamaradt hangjegypéldányait egy koronás árban a jótékony cél javára a „Molnár“-féle zenemükercskedés tovább árusítja. * Felül fizetések : Gróf 'Apponyi Rezső és neje 200, Báró Fiáth Tibor 100, gróf Széchenyi Domokos 100, dr. Leopold Kornél 100, báró Schell József 80, Wolf Henrik 70, Leopold Mihály 50, Sztankovápszky Margit 45, dr. Bernáth Béla 30, Gauzer Adám 30, Brzerédj István 20, dr. Pesthy Pál 20, Vay Ferenc Decs 20, Tóth Károly 20, Leicht Laj 20, Fördős Mihály 20, Molnár Józs 20, dr. Spánvi Leó 20, báró szenszky József 15, dr. Kra Gyula 15, báró Inkey Tildy/ esz Müller Albert 10, Molnár Vnatjuk dr. Drágíts Imre-10, Majtáift örök 10, Müller Jakab 10, d&díödé8ébe, Árpád 10, Nagy Béla J haszonnal drogéria 6, Bartlml..rrhanem tuiten­Jegymepjjftád&t, sőt tov ibb-tovább TengaJsóSelmet idézhet e ő. így és nej elő a szőlőnél a filoxéra v*-.- BuiMuiet ős a sokfele szőiönetegsé- :, a mesterségesen eszközölt és lhajtott nemesítés, mely az aklimat;- zált és edzett szőlőfajták helyett ké­nyes természetű uj fajtákat létesitett­A szőlőművelésnél sok természetelle­nes eljárást követünk. Ilyen a hajtá­sok visszavágása, a metszés, melynek azonban megvan a rációja, de már éppen nem bir ésszerűséggel az az eljárás, mellyel megakadályoztuk azt, hogy a szőlőtőke, a talaj felső rétegében gyökereket, hajtson és arra utaljak azt, hogy tisztán a ta’pgyö- k érből kiágazó gyökerek által táp­lálkozzék a főidből. Hogy hasonlattal éljünk, ez éppen olyan eljárás mintha 'tejelő marhánk szájára olyan száj [,»sarat kötnénk, hogy csak azt a .■sszabb sfcalu füvet legelhesse le, \lyet a szájkosár nyílásain kérész 1 leharapni képes, mig az apróbb füveket lelegelni ne tudja. íme elvitázbatatlan és letagadha­tatlan bizonyítéka ez annak, hogy a föl­töltögető szőlőműveléssel a még jó •őben levő szőlőt meg lehet óvni a Ifiloxéra veszedelmétől; sőt miként a Kostka-féle művelési mód leirásá­Mayer »Mártha, Wolf Ella. 3 —4 Telkes Izidorné, Klieber Györgyike, Kovács Jolyka, Polgár Mancy, Stein- fed Magda. 4—5" Klieber Györgyike Leicht Flóra, Leopold Magda Stein- féld Magda, Szabó Etelka, akiknek hálás köszönetét mond a rendező­bizottság. Adakozzunk a harctéren elhunyt tolnamegyei eze- génysorsu katonák árvái és hozzá­tartozói részére. A báró Schell Józsefné úrnő kez­deményezésére megindított gyűjtés folytán, újabban a következő adomá­nyok folytak be a Tolnamegyei Takarék és Hitelbankhoz : üzv. Dőring Frigyesné Kéty.................................. 2’— Takács Gyula Dunaszent- györgy, újévi üdvöz­letek inegváltása címén 10' — A pincehely—görbői ifjú­sági "eladás tiszta jö­vedelme ............................ 335-— Ös szesen: 347-— Eddigi gyűjtésünk; 44678-04 összesen; 45.025 04 —JtnltésB, melyek, mint Farda Vine . “ZODE.f- Aki harm/ ^ «JO“«** további ' a;7eiáa mellett folyton erő- Harminc/^ fészkednek, mely kö­vére -Y a tőkéknek üdeséget és Harcosfiást kölcsönöz és elientállóbbá De lá$f talpgyökérzetet is, a filoxéra g^Jjfító hatásával szemben-. Ez nem és, hanem tapasztalat által be- zonyitott tény. Eít a művelési mó- vagyis .a tőkék alásülyeztésót Kostka László izsáki (Pestmegye.) nagy szőlőbirtokos, a légsikeresebb terméseredménnyel, már 14 év óta folytatja* mellyel halomra döntötte azt az elavult elvet is, hogy a felső gyökérzet a tőkealany gyengítését idézi elő. Hogy a szőlők feltöltögető műve­lése milyen hathatós védekezés a filoxéra ellen, arról a saját tapaszta­latom és megfigyelésem alapján is m eggy őzödtem. HÍREK. — Osztálytanácsosi cim. A király a szekszárdi számozású Steinekkcp Ferenc dr. miniszteri titkárnak, aE osztálytanácsosi címet adományozta — Hivatal vizsgálat. Papp Gyula közélelmezési kormánybiztos a napok­ban váratlanul megvizsgálta Szek­szárd város lisztellátási hivatalát, melyet másfél év óta Malonyay Ele­mér % célra berendelt néptanító példás buzgalommal és pontossággal vezet. A kormánybiztos tüzetesen megvizsgálta a könyvelést és a keze­lési eljárást és a hivatal vezetőjével szemben teljes elismerését fejezte ki, kiemelve, hogy a szabályszerű ke­zelés következtében a városi liszt­ellátás sokkal takarékosabb, mint az előző időszakokban volt. Örömmel veszünk tudomást erről az elisme résről, melyet Malonyay Elemér jól megérdemelt, mit csak fokoz a körülmény, hogy Malonyay hivatala, ban a felek nemcsak készséges sza bályszerü elbánásban, hanem igaz^ hátralékos összeg mielőbbi beküldésére.

Next

/
Thumbnails
Contents