Tolnavármegye és a Közérdek, 1910 (20./6. évfolyam, 14-93. szám)

1910-03-31 / 14. szám

2 TOLNAVÁRMEGYE és a KÖZÉRDEK 1910 március 31. és iga2i fajsúlyúk szerint ítéli meg. Örömmel látja a hűséges ragaszkodást a nagyérdemű je­lölthöz és a nemzeti munkapárt elvehez. Po­harát a völgységi járás érdemes jegyzői karára és a kivívandó diadalra üríti. Földvári Mihály a sajtó egyik munkása­ként szólalva fel, idézi a »vivos voco, mortuos plango« jelmondatot és az uj pártalakulás ünne­pén kegyelettel emlékezik meg a szabadelvű- párt megalapítójának: Tisza Kálmánnak szelle­méről. Ez a nagy pártvezér és államférfiu a leg­népszerűbb emberek egyike volt, aki valóban megfürdött a népszerűség tengerében. És eljött az idő, midőn a népszerűtlenség tengerében is meg kellett fürödnie, de ő nem törődött se a népszerűségével, se a népszerűtlenségével, hanem teljesítette, amit meggyőződése parancsolt és amit a haza érdekének ismert fel. A sza­badelvű-párt megbukott. Miért ? A hibái miatt, mondják. De a legnagyobb hibája az volt, hogy túlságosan honorálta, túlzásba vitte a kisebbségi elvet, melylyel a kisebbség ve­zérei visszaéltek. Óvakodnunk kell, nehogy még egyszer úgy járjunk, mint járt a szabad­elvű-part. A kisebbségi elv és a szólásszabad­ság tiszteletben tartása mellett elveink jósá­gáról meggyőződve, mindent el kell követnünk azok érvényesítésére és a haza érdekeinek biz­tosítására. Ennek az elérésére üríti a poharát. Kovács Gyula kisvejkei jegyző a választó- polgárokat élteti, mert azoktól és nem a jegyzői kartól függ a választás sikere. Marhauser Imre Perczel Dezső regi fegyvertársát: Tisza István grófot éltette. Szavai nagy tetszéssel és lelke­sült éljenzéssel fogadtattak. Singer Bálint Leopold Kornél dr.-t, úgyis mint a »Tolnavarmegye« szerkesztőjét köszön­tötte fel, kiemelve e lap érdemeit, mely nehéz és kritikus időkben is a 67-es szabadelvű politikának lelkes, következetes és tántoríthatat­lan hive és tolmácsa maradt, amivel nagy és sikeres szolgálatot tett a közéletnek.­Kint az utcákon sűrű kocsisorokban vonult el a tömérdek vidéki, lengetve a Perczel- zászlókat. Az alakuló ülés és programmbeszéd eldöntötte a választás sorsát. Perczel Dezső fényes töbséggel leendő megválasztása már ma biztosítottnak tekinthető. * A pincehelyi választó kerület nemzeti munkapártja f. hó 29-en tartotta alakuló s egy ben jelölő gyűlését Pincehelyen a kerület összes községe választó polgárainak óriási részvétele mellett. A gyűlés 10 órára (a Rosenfeld-ven- déglő termébe volt egybehiva, azonban oly számosán jelentek meg a választók, hogy azt a szabad ég alatt kellett megtartani. A gyűlést nagyarányú, tartalmas és hatá­sos beszéddel dr. Kiss Ernő tamásii ügyvéd nyitotta meg, a választók folytonosan ki kitörő heljeslése és éljenzése közben fejtve ki a nem­zeti munkapárt programmját és céljait. A gyűlés a nemzeti munkapártnak a kerü­letben való megalakítását nagy lelkesedéssel kimondta s elnökké egyértelmüleg dr. Kiss Ernőt választotta, ki a kerület bizalmát meg­köszönve a választást elfogadta s kérte a gyű­lést a szervezet megalakítására. Társelnökök lettek: Dr. Debreceni József Tamási, ifj. Gyenis István Tamási, dr. Kiss István Simontornya, Mechwart Ernő Belecska. j Alelnökök : Nagy Pál Ozora, id. Arany Károly Felsőireg dr. Király Géza Tamási Főjegyző; Dr. Látranyi Imre Tamási. Jegyző: Gulyás 1 Arthur Pincehelyről. A végrehajtó bizottság tagjai: 1. Pincehely- j ről. Piszker István. Bognár Lajos. Tulok Vince, i Horváth Rudolf, Bognár Ágoston, Pap Ferenc, Ördög Lajos, Béres László. — 2., Tamásiból: Id. Tóth István. Fiola József, (Pesti) Szabó István, Győri József, Szezola János, Dezső Pál, j Ősi Varga János, H. Szabó Ignác, ifj. Stre- j zinger Rudolf. — 3., Regölyből: Antal Péter, Szili János, Hanár István, Radán Antal. — 4, Szabályból: Szebényi Antal, Kis József, Hideg Mihály, Kemény Dávid. — 5., Högyészröl: Stokinger Vince, Feith Ferenc, Oberritter Fe­renc, Klinglheber Mátyás. — 6., Hidegkutról: Paul Henrik, Riegelman András, Schneider Fülöp. — 7., Görgő Belecskáröl: Holczer Lajos, Botos Péter. — 8., Szárazáról: Fáy Henrik, Bernhard Henrik. — 9., Némediböl: Szabó ' József, Ács István, Ács Gyula. — 10., Simon­tornya: Lipovniczky István, Takács István, László Gyula, Faragó Márton. — 11., Miszlá- ról: Fehérvári József, Kovács Pál, Czene István, Hollósi István, Nagy János. — Kisszékelyböl: Haumann János, Pósi Imre, Siszler János, ifj. Gyuricza István, Bernát Péter (helyettes biró). — 13. Nagyszékelyböl: Reinhardt János, Schnei­der János, Dermer Henrik, Wilhelm Frigyes, Reinhard Henrik, Lohman Henrik, Reinhard András. — 14 Felsöiregröl: ifj. Kanász Ferenc, Bőrőcz Ferenc, Fürgedi Horvat József, K. Varga Ferenc, Gelencsér Gábor, Zrinyi István. — 15. Nagyszákolyból : Németh Péter, Gál Sándor, Pap Gábor, ifj. Györke István, iíj. Parrag István, ó Dobos István, Dávid István, ócsag Imre, Mészáros István. — 16. Felsőnyékről: Egyed Sándor, Györke István, Egyed Péter József, Felső Szabó Károly, Juhász Péter, Hordó József, Horváth János. — 17. Ozoráról: Albert Elek, Vidics András, Miklós Mihály, Dégi György, Kranics Péter. — 18. Magyarkesziből: Takács Pál, Gy. Kersák István, Takács Ferenc, Kubicza Ferenc, Illés János, Teplán István. — 19. Maj- samiklósvárról: Fekete Imre, Látrányi Jenő. — 20. Szemcséről: Mónos István, Susóczay György. A szervezet megalakulása után ifj. Gyenis István tamási községi biró lelkes beszédet inté­zett a választókhoz; magvas, világos beszédé­ben kifejtette az okokat, melyek miatt a kerület választópolgárainak máris túlnyomó többsége s ezek közül a kisbirtokos gazdák közönsége a nemzeti munkapárthoz csatlakozott. Ettől a párttól reméli a kisbirtokos osztály helyzetének javulását s a békés, céltudatos és kitartó előre­haladás által az erős nemzeti állam kiépítését. A kerület nemzeti munkapártjának jelöltjéül ennek eminens, kipróbált harcosát, Dr. Kämmerer Ernő Öméltóságát ajánlja, aki e kerület választói közt él, ismeri a nép szokását, annak bajait s akiben a kerület választópolgárainak osztatlan bizalma összpontosul. A gyűlés szűnni nem akaró lelkes éljen- ! zéssel egyhangúlag dr. Kämmerer Ernőt jelölte. A távollevő jelölt nevében — kit hirtelen beállott betegsége akadályozott a gyűlésen való megjelenésben — dr. Kiss Ernő pártelnök kö­szöni a gyűlés bizalmát s bejelenti, hogy dr. Kämmerer Ernő a jelölést elfogadja s a kerület községeiben meg fog jelenni és kifejti a párt programmját. Egyben indítványozza, hogy a párt gróf Tisza Istvánt, gróí Khuen-Héderváry Károly miniszterelnököt, Perczel Dezsőt és dr. Kam merer Ernőt távirattal üdvözölje, amit a gyűlés nagy lelkesedéssel elfogadott. Egyben a mai ülést berekeszti. Gyűlés után a vendéglő helyi­ségében társas lakoma következett. * Programmbeszéd Kölesden. Impozáns es nagyarányú ünnepéllyé fejlődött folyó hó 28-án Kölesden a választó polgárság lelkesedé­sének és ragaszkodásának megnyilatkozása Sztankovánszky Imrének, a kerület nemzeti munkapárti képviselőjelöltjének programmbe- szédje alkalmával. Délután 2 órakor indult el Sztankovánszky Imre dr. Kajdacsról gróf Széchenyi Sándor \. b. t. t. megyei pártelnök kíséretében, követve egy hosszú kocsisor által, melyeket lelkesült választók töltöttek meg és nemzeti szinii zászlók lobogása ékesített, A kajdacsi választókhoz még Kajdacson csatlako­zott számos nagydorogi választó is. Alig ért ki a hosszú kocsisor Kajdacs határából, már lát­hatóvá vált, hogy Felsőhidvég pusztánál fel- zászlózott kocsikon, 24 lovas bandéristával és a fehérruhás lányok kocsijaival tarkítva óriási tömeg várakozik a jelöltre. A banda rázendített a Rákóczy indulóra, a kocsik megálltak és a jelölt fogadta a kolesdiek üdvözlését, melyet Mathis Gyula nyug. kapitány, postamester tol­mácsolt. Majd megindult a menet, amelynél szebbet programmbeszéd alkalmából még kevés képviselőjelöltnél lehetett látni. Két díszes diadal­kapu is volt felállítva. A belső kapunál a fehér­ruhás lányok üdvözölték a jelöltet, több szép koszorút és csokrot nyújtva át neki, miután Sztankovánszky Imre az üdvözlést megköszönte, két jelenlevő Sztankovánszky hölgy finom cu­korkákkal örvendeztette meg a kölesdi leányo­kat. A logadtatás lezajlása után kezdetét vette a programmbeszéd. A nagyvendéglő tágas ud­vara szorongásig megtelt közönséggel, akik élénk figyelemmel kisérték a jelölt tömör, átgon­dolt szép beszédét és sűrűn megszakították éljenzéseikkel. A nagy tetszéssel fogadott prog­rammbeszéd után Kerbolt Károly kajdacsi káplán állott fel szólásra és humoros beszédeben megkritizálta a koalíciónak, különösen a 48-as pártnak a legutóbbi években történt szereplé­sét és kérte a választókat, hogy ne ismeretlen idegent, hanem kerületbeli közismert egyént válasszanak meg. — A tömeg ezután lassan, szép csendben szétoszlott. # & Justh párt értekezlete Szekszárdim. A szekszárdi választó-kerület függetlenségi és 48-as polgárait Boda Vilmos husvét másnapjára érte­kezletre hívta össze a Szekszárd-szálló nagy­termébe, hogy a tisztujitás és a képviselőjelölés kérdésében határozzanak. Az értekezleten meg­jelent a szekszárdi választóknak, főleg az ipa­rososztály és a polgársághoz tartozó része. Az értekezletet Boda Vilmos korelnök nyitotta meg, aki ismertette a függetlenségi anyapárt kettészakadásának okát és azokat az indokokat, amelyek miatt jelen viszonyaink kö­zött a Justh Gyula által vezetett függetlenségi párthoz való csatlakozást tartja szükségesnek. Az értekezlet helyeslése mellett bejelentette, hogy már lépéseket is tett a képviselő-jelölt megválasztása iránt, amennyiben összeköttetésbe lépett Batthyányi Tivadar gróffal, a független­ségi és 48-as Justh-párt alelnökével. aki közölte vele, hogy a jelöltséget elfogadni hajlandó. Az értekezlet lelkesedéssel járult Batthyányi gróf jelöléséhez és erről őt nyomban távirat utján értesítette. Ezután dr. Horvát Jenő, a pártnak újon­nan megválasztott társelnöke szólalt lel és hosszabb beszédben foglalkozott a gazdasági függetlenség kérdésével. Utána dr. Z'igmond Fere|c pártjegyző szólott a választókhoz. Megjelent az értekezleten Feber János, a bonyhádi kerület volt képviselője is, aki a vá­lasztókat szintén összetartásra íés egyetértésre buzdította. Az értekezlet különben, mély minden rend­zavarás nélkül folyt le, elhatározta, hogy ápri­lis 3-án 50 tagú küldöttséggel Budapestre uta­zik, hogy Batthyányinak a jelöltséget felajánlja. A tisztujitás eredménye a következő : párt­elnök : Boda Vilmos, társelnökök : Adler N Já­nos és dr. Horvát Jenő, ale/nökök : André Ist­ván, Hank Antal, Nagy Jánós és Sipos Márton, jegyzők: dr. Zsigmond Ferenc, aki a pártiroda vezetésével bízatott meg. továbbá Szabi János mérnök és Wendl István. A pártiroda céljára Adler N. János felajánlotta a betegsegélyző pénztár régi hivatalos helyiségét. * A Kossuth-párt jelölő közgyűlése. A szek­szárdi kerület 48-as függetlenségi Kossuth- pártja f. hó 3-án délután 2 órakor, SZekszárdon tartja meg pártszervező közgyűlését. A párt agg elnöke, a 88 éves Garay Antal, ki mindég elől járt a függetlenségi eszmék zászlajának lobogtatásában. s pártjának kiváló szolgálatokat tett, méltatlankodva fogadta a függetlenségi pártnak őnélküle történt összehívását, ami sokak­ban ama látszatott keltette, mintha az össze­hívás a régi, osztatlan függetlenségi párt nevében történt volna. Ily körülmények között, mivel a testvérharcot amúgy is elitéli, az elnöki tisztet agg korára való tekintetből tovább viselni nem hajlandó. Erről való lemondásét már el is juttatta Szabó Károly Kossuth-párti képviselő­höz, kérve, hogy a pártot lemondásának el­fogadása s uj elnök és tisztikar választása vé­gett mihamarabb hívja össze. Az összehívás e hó 3-ának délutáni 2 órájára, a Szekszárd- Szálló nagytermébe már megtörtént. Ez a gyűlés, amint velünk közlik, impozánsnak ígér­kezik. A Kossuth-pártot, amely a kerület jelenlegi képviselőjéhez tán.orithatatlan hűség­gel ragaszkodik, nagyban lelkesíti, hogy oly községekből is tömeges csatlakozás hire érkezik, amelyek a múlt választáskor jórészt Szabó ellenesek voltak. így a tulajdonképeni Sárközön kiviil Mözs, Bátaszék egészen csatlakozott a Kossuth párt jelöltjéhez, Szabó Károlyhoz s Agárdról eddigelé 109, Báláról 151 választó irta alá a Szabó jelölését kérő ivet. A vasár­napi gyűlésen részt vesznek azok a decsiek is, •akik a Justh-párti alakuló gyűlésen jelen voltak. Ők, amint ott ki is jelentették inkább Dőry Pál jelölését támogatták volna. De mert ez szóba se jött, Batthyiányival szemben osztatlanul Szabó Károly mellett sorakoznak. VARMEGYE. Elmaradt díszközgyűlés. Tolnavármegye őszi rendes közgyűlése nagy lelkesedéssel el­határozta, hogy’ a magyar selyemtenyésztésügy apostolát, Bezerédj Pál miniszteri meghatalma­zottat, 30 évi önzetlen munkássága után üd­vözli s e célból díszközgyűlést tart, amikor is deputáció adja át az ünnepeknek a vármegye jó kivánatát Csakhogy a közgyűlés tervez s a puritánságáról ismert Bezerédj Pál pedig — végez. A díszközgyűlés ugyanis az ő határo­zott ellenkezése miatt egyszerűen elmarad s ezt Tolnavármegye alispánja most kiadott időszaki jelentésében érdekesen okolja meg. »Hogy ez a tekintélyes küldöttség (majdnem minden bizott­sági tag jelentkezett!) megbízatásában el nem járhatott, annak oka Őnagyméltóságának azon közismert, tiszteletreméltó elvi álláspontja, mely­lyel minden ünnepeltetés elől kitér s melyen ezúttal is következetesen megállva, a vármegye közönsége iránti legmélyebb tiszteletének és nagy hálájának nyilvánítása mellett magától a vármegyéje részéről neki szánt kétségtelenül nagy megkülönböztetést is szerényen elhárította. Tekintetes Törvényhatósági Bizottság, ezen elvi álláspont előtt tisztelettel meg kellett hajolnom s felemelt lélekkel kell megállapodnunk mind­nyájunknak, mert örvendenünk kell az önzet­len fazafiságnak azon páratlanul álló példája felet’, amely fáradozásainak, vagyont és élet-

Next

/
Thumbnails
Contents