Tolnavármegye és a Közérdek, 1910 (20./6. évfolyam, 14-93. szám)

1910-03-31 / 14. szám

XX. (VI.) évfolyam 14. szám Szekszárd, 1910 március 31 T0LI1AVARHEQ9E ts 0 KÖZÉRDEK Előfizetési ár: Egész évre . . Fél évre . . Negyed évre . Egy szám ára 16 korona. 8 ., 4 16 fillér. Klöüzet**ek<M htr€otéseket a kiadó» • hivatalon kívül elfogad a Molnár-féle könyvnyomda én pa»Jrkere*ke-s r.-t. Srek'/ámn. Egyes számok ugyaiott kaphatók. POLITIKAI HETILAP. Megjele'iik hetenkint kétszer: hétfőn és csütörtökön. Szerkesztőségi telefon-szám: 18 és 24. — Kiadóhivatali telefon-szám: 18 és öl. .Szerkesztősig: Bezerédj lstván-utca 5. szám. Me kflldendők a lapot érdeklő Kasz** közlöm nyel;. Kiadóhivatal: Vármegye-utca 130- szám. Aa eir.tUet/-si pénzn* hirdetések id»> küldendők. Néptanítóknak. ha iiz el ••fizetőit egoar évre előre be­küldik, 8 kor. Főszerkesztő: Dr. LEOPOLD KORNÉL. Felelős szerkesztő: BODNÁR ISTVÁN. Fómimkstárs: FÖLDVÁRI MIHÁLY Képviselöváíasztási mozgalmak. A bonyhádi kerület nemzeti munkapártjá­nak alakuló és jelölő ülése f. hó 29-íkén d. e. 10 órakor ment vegbe Forster István tabódi földbirtokos elnöklete alatt, aki a nagyvendéglő dísztermét zsúfolásig megtöltő, a kérület mind a 34 községéből egybesereglett 1000 főnyi vá­lasztópolgár, köztük a kerület csaknem teljes számú értelmiségének érdeklődését megköszönve, a jegyzői teendők végzésére dr. Vámosi Ernőt és dr. Eibach Kornélt kérte fel. Majd rátérve a legutóbbi idők szomorú politikai viszonyaira, vázolta a koalíciós rendszer tehetetlenségét és saját hibái miatt azért történt összeroppanását, mert a koalíciós politikusok csak a régi rend­szer iránt viseltető gyűlöletben értettek egyet. Hibáztatja az önálló bank kérdésének erőlteté­sét, mert »az egyszereggyel nem lehet vitat­kozni.« Héderváry hazafias vállalkozása és Tisza nagyszerű szózata utón nincs más hátra, mint tömöríteni az országban a higgadtan gondol­kozó elemeket, mert országunkat csak józan és céltudatos munkával lehet a boldogulás útjára vezetni? Indítványára a gyűlés általános lelkesedés­sel kimondotta a bonyhád-keriileti Nemzeti Munkapárt megalakítását Elnöknek egyhangú­lag Forster István választatott meg és megala- kittatott a 300 tagú végrehajtó-bizottság, melj^- nek elnöke Peresei Béla nyugalmazott főszolga- biió, ófalui földbirtokos, alelnökök : Fleisch• mann Lipót vezérigazgató és Eibach Ödön gyógyszerész; jegyzők: dr. Vámosi Ernő és dr. Eibach Kornél. Képviselőjelölés. Marhauser Imre nyugalmazott főgimnázi­umi tanár megemlékezve a képviselőház felosz­latásáról és a küszöbön álló uj választásokról, meggyőző erővel fejtette ki, hogy a bonyhádi kerület nem választhat méltóbb képviselőt, mint aki már annyiszor képviselte a kerületet: Peresei Dezsőt. (Lelkes éljenzés és taps.) Perczel Dezső — úgymond — mindig a mienk volt, mint a kép­viselőház alelnöke, mint belügyminiszter és mint a képviselőház elnöke. Mi ismerjük őt jól, is­merjük nemes egyéni tulajdonságait, jó szivét, tiszta kezét és arany jellemét. Tudjuk, hogy midőn a hatalomtól megválva visszajött közi- bénk, mint Cincinatus tért haza. Ez a tény a legfenyesebb cáfolat az ellene szórt temérdek és nemtelen rágalmakra. A ir.i kötelességünk, hogy az érdem dicskoszoruját, melyet barbár kezekkel homlokáról letéptek, tisztességben meg­őszült fejére visszahelyezzük. (Szűnni nem akaró lelkes éljenzés.) Szavait a nagyszámú németajkú polgárság számára németül is ismertetvén, a pártgyülés óriási lelkesedés közben Perczel Dezsőt képviselő- jelöltté kikiáltotta és Fehér Zoltán uradalmi intéző vezetése alatt több száztagú küldöttség menesz­tetett a jelöltért, ki a meghívást elfogadva, csak­hamar megjelent a küldöttség élén a nagyterem­ben, hol párthívei viharos ovációkkal fogadták. A programmbeszéd. Forster István pártelnök a jelöltet, mint a kerület legjobbját üdvözölve, rámutat Perczel párthiveinek lelkes táborára, mely) zászlóját győzelemre akarja és fogja is juttatni, felkéri a programmbeszéd megtartására. Perczel Dezső őszintén kijelenti, hogy nem volt szándéka visszavonultságából kilépni ; 62 év súlya terheli vállait és ezen kívül tapasz­talatai is arra indították, hogy ne keresse ismét a közélet küzdelmeibe való avatkozást. De oly idők következtek el, melyekben mindenkinek félre kell tennie az egyéni érzékenykeáést és keserűséget és legjobb tehetsége szerint ki kell vennie részét a küzdelemből. Ezért engedve a felülről és alulról jövő rábeszéléseknek elfo­gadja a jelöltséget. Rövid visszapillantást vei a közel múltra, nemvaz igazságtalanul meghurcolt egyén kese­rűségével, hanem a történész objektiv mérlege­lésével. Foglalkozik a szabadelvüpórt bukásá­val, mit főként két okra vez't vissza: egyik az ellenzék mérhetetlen agitáció;,a a vezényszó dől- 1 gában, másik a házszabály módosítás. A ma­gyar vezényszó volt a maszlag, melyet az el- ! lenzék a nemzetnek beadott és amellyel meg­akadályozták Tisza Istvánt abban,, hogy a ka­tonai kérdést megoldja és a nemzeti követelmé­nyeket megvalósítsa ; a másik az volt, hogy el­hitették a nemzettel, hogy az elavult, használ­hatatlanoknak bizonyult házszabályok >re nyúlj hozzám virág.« És mikor a nemzetet a féktelen demagógiával megtévesztették és az eddigi tapasz­talt, megbízható vezetőitől elfordult, a hatalomra jutottaknak első dolguk volt hajójukból a ma­gyar vezényszót kidobni Az előtt az volt a hazaáruló, aki a magyar vezényszót nem akarta, most meg egyszerre az lett a hazaáruló, aki azt mint követelést említeni merte ; a házszabály tekintetében pedig — bár ellenzékük nem volt és ellenök még a legcsekélyebb kritika se emel­tetett, a bálványozott emberekből álló kormány már működésök 2-ik évében kénytelen lett a ház­szabály módosítás terén még tovább menni, mint azt Tisza István miniszterelnök akarta. Az országgyűlési napkk tanúsítják, hogy sivárabb korszaka még alig volt a magyar törvényhozásnak, mint az 1906 óta tartó. Odáig jutottunk, hogy megérhettük az ex lex ezredik napját. Ekkor akadt egy férfi, aki bízott a nem­zet józan ítéletében és a király bizalmából kezébe vette a kibontakozás gyeplőit. Ugyan­ekkor az a férfiú, aki vele együtt 4 évig visszavonulásra volt kárhoztatva, az elkesere­dés elszántságával állt Kh%• .. Héderváry mellé. (Lelkes felkiáltások: Éljen Tisza István) Ez állásfoglalás hatáss alatt megmozdult az egész ország, megalakult a »Nemzeti Munkapárt« Budapesten. A jövő alakulásban tő teendőnek azt tartja, hogy az ország a normális fejlődés útjára ve­zettessék vissza. Az országgyűlés műnk: képes­ségét biztosítani kell örök időre és pedig oly módon, hogy aki a parlamentbe bejut, érezze, hogy az ország első tanácsában van, ahol éret­len suhanc-eljárással élni nem lehet, de nem is szabad. Meg kell szavazni a költségvetést, az ujoncozást és az ex-lexnek véget kell vetni, az ujoncozás elmaradása nagy kárával jár a né­pességnek. Ő is az általános választójog alapján áll, mint a Héderváry kormány, aki között és Tisza István gróf között e kérdésben differencia van ugyan, mert Tisza az általános szavazati jog­tól a magyarság hegemóniájának kockáztatását félti, de ő hiszi, hogy annak idején ezt a kér­dést majd meg lehet oldani; van rá egy esz­méje és terve, amely szerint se a király által megígért reformot nem kell visszavonni, se Tiszának nem kell Rhuen mellől elvonulnia. A közös bankra vonatkozólag megjegyzi, hogy amig ez a magyar hiteligényeket képes lesz kielégíteni, úgy, ahogy azt elvárhatjuk és amint azt eddig is megtette, a bankprivilegium meghosszabbítását helyesli, mert mai viszo­nyaink között az önálló bank megvalósítása az ország egyenes megkárosodásával járna. Törvénykezési, ipari, kereskedelmi és köz- igazgatási kérdésekben magáévá teszi a kor­mány programmját. A képviselő és kerület közti viszonyra térve rá: hivatkozik, hogy a kerület már 6-szor ajándékozta meg bizalmával. A maga részére nem tart semmire se számot, a kerület és egye­sek szükségleteit ismeri, miként a múltban, a jövőben is ajtaja nyitva lesz minden választója előtt és ott, ahol használhat, ha az a közérdek­kel nem ellenkezik, szívesen segít, reá minden­kor számíthatnak Ő a választás szerencsés ki­menetelében bízik nemcsak itt, de országszerte is. Mint a Nemzeti Munkapárt végrehajtó bi­zottsági elnökének, keze a nemzeti közvéle­mény ütőerén van és látja, hogy mindenütt nagy a felbuzdulás, a lelkesedés a kormány mel­lett. Adja Isten, hogy a siker ne maradjon el, mert ellenkező esetben a legsötétebb sors vár nemze­tünkre és hazánkra. Azért mindenki tegye meg a tőle telhetőt, hogy az ország kiragadtassék a kalandor politikusok kezéből, kiknek politikája amúgy is csődöt mondott. Bízik benne, hogy a kerület nem fogja magát elszédittetni, hanem a kitűzött zászlót kitartással, lelkesedéssel győ­zelemre fogja juttatni. Adja Isten, hogy úgy legyen. (Lelkes éljenzés és taps.) Ezután a szónok németül ismertette be­széde tartalmát, mit a gyűlés nagv figyelemmel hallgatott. Majd Szakács Imre tolmácsolta a vá- t lasztók köszönetét szép programmbeszédeért és fogadalmat tett a választók nevében, hogy Per- I czel Dezső zászlóját diadalra juttatják. Üdvözlések. Forster István bejelentette, hogy Széchenyi Sándor gróf, Apponyi Géza gróf, főispán es Kämmerer Ernő dr. üdvözlő sürgönyöket küld­tek a párthoz megalakulása alkalmából. Hatá­rozatba ment, hogy a pártgyülésből üdvözlő táviratot küldenek a miniszterelnökhöz, Tisza Ist­ván grófhoz, Csáky Albin grófhoz és Széchenyi Sándor gróf vbtt., tolnamegyei munkapárti el­nökhöz. Ezzel az elnök a pártgyülést berekesztette. A pártlakoma. A pártgyülést délután fél 2 órakor 300 teritékü lakoma követte, melyen Kardoss Kálmán nyugalmazott baranyamegyei főispán és Simont- sils Elemér alispán is részt vettek, kiket meg­jelenésükkor nagy ovációkkal fogadtak. Az első pohárköszöntőt Forster István mondotta, magasztalva azt a határtalan szere- tetet, melylyel a bonyhádi kerület választói Perczel Dező iránt viseltetnek, aki nyugodtan bizhatja sorsat választói kezén, mert nz<"»k ügyét győzelemre segítik. Élteti Perczel Dezőt. Singer Bálint főmérnök Kardoss Kálmánt köszöntötte fel, akit évtizedes szeletet meleg kötelékei fűznek hozzánk, kívánva, hogy még sokáig és számos'-alkalommal tisztelhessük őt körünkben. Szakács Imre lelkes szavakkal Simontsits Elemér alispán vezéri képességeit dicsőítve, az ő egészségére íirité poharát. Eibach Kinél dr. igen szellemesen Forster Istvánt, mint a jobbágy felszabadító nemesség méltó utódját éltette, aki politikai hagyományai­hoz mind’g hii maradt. Perczel Dezső a feléje irányuló bizalom nyilvánításán felül különösen annak örül, hogy kerületét visszatérni látja arra az útra, melyet Széchenyi és Deák jelöltek meg. Üdvözli érette a kerület polgárait, mert ezzel csak maguknak, utódaiknak és a hazának tettek szolgálatot. A kerület polgárainak jólétére üríti poharát. Fleischmann Lipót a Perczel-zászló diada­lára és a kerület választóinak jólétére ürité poharát. Simontsits Elemér alispán megköszönve a személye iránt megnyilatkozott rokonszenvet, gyújtó hatású szavakban válaszolt. Kardoss Kálmán szerető, meleg szavakkal emlékezett meg a megpróbáltatásokról, melyek Perczel Dezőt érték a közelmúltban, de ime: ' az ő meghurcoltatása dicsőséggé, szenvedése megtiszteltetéssé vált. Ma az - egész ország büszkeséggel tekint reá, aki életét a hazának, megyének és kerületének szentelte és áldozta fel. Sokáig éljen. Kardos István alsónánai községi jegyző Perczel Bélát, a végrehajtó-bizottság elnökét élteti, aki a maga példájával igazolja leginkább mennyire igazi hive a munkapártnak, mert gyári vállataival a nemzeti munkát és a nép vagyonosodását ápolja. Forster István a sajtó jelenlévő képvise­lőit köszöntötte fel, kiknek tevékeny részük volt abban, hogy a közvélemény hangulatában a kívánt fordulat, a reméltnél hamarabb követ­kezett be. Leopold Kornél dr. a mai napot nemcsak a kerület és a megye ünnepének tekinti, hanem egy uj irány hajnalhasadásának, mely a köz­pálya férfiainak értékét nem az elfogultság és a pártfanatizmus szemüvegén keresztül, hanem erkölcsi és szellemi kvalitásaik, közéleti érdemeik ■

Next

/
Thumbnails
Contents