Tolnamegyei Ujság, 1927 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1927-01-01 / 1. szám

J Egyes szám ára 25 füléi*­IX- évfolyam. Szekszárdi 1927 január 1. I. szám. fi Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. Telefonszam 85 és 102. — Egyes szám ára: 20 fillér. Előfizetési dii félévre 4 peng« (50 000 korona), egész évre 8 pengő (100.000 K). Szerkeszt«: SCHNEIDER JÁNOS. A lap megjelenik minden szombaton. Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét illet« közlemények a szerkesztőséghez küldendők. Hirdetések árai: A legkisebb hirdetés dija 1 pengő. A hir­detés egy 60 milliméter széles hasábon millimétersoronként 8 fillér. Állást keresőknek 50 százalék engedmény. — A hír­rovatban elhelyezett reklám-, eljegyzési, családi hir, valamint a nyilttér soronként 60 fillérbe kerül. ripájára ; az árak állandósultak, vala­melyest lejebb is mentek, ha nem is az egész vonalon, a spekuláció — hála Isten — belefult a saját hínár­jába, a börze több kéteseredetü va­gyont temetett el, mint mennyit szer zett — de mit ér mindez, ha a ret­tenetes adóteher a másik oldalon menten lehúzza az embert a lová­ról ?! Valljuk b9, a földreform sem hozta meg azt az eredményt, amelyet tőle vártunk — de erről lesz m^g alkal műnk oly részletesen szólni, ahogy a kérdés nagy fontossága meg is ér­demli, meg is követeli. Szóval, a gazdasági törökök is méltán sóhajtanak Búd—Alléhoz : Allah segíts, de ne olyan nagyon 1 Pol ti kai tekintetben csak egy szót: az elmúlt évben is újra egy nagy aránya kommunista merénylettervről rántotta le a leplet a rendőrség éber­sége. Az ördög nem alszik . . . Kulturális tekintetben is az elmúlt évben még csak biztató jelekről szá- múlhatunk be, amelyeknek legelejére r tesszük a kultuszminiszter nagysza bábta tervét- az elemi (tanyai) isko­láknak kiadós fejlesztéséről. Több száz uj iskoláról van szó. Sajnos, az a nyomasztó gazdasági helyzet itt is kerékkötőként jelentkezik. Társadalmi téren is még mindig kisért a régi magyar áiok, az egye­netlenség, vagy, mint őseink mood ták, akik e bajt sajnos szintén jól ismerték: a visszavonás. Egyéni ér- ! dekeket nem tudunk alárendelni a közérdeknek, sértett hiúságunk a ke- resztbetett szalmaazálon is megbot­lik, nevetséges okokért duzzogva vo- nu'unk vissza a közös munkától, egymásban nem bízunk úgy, mint kellene: szóval, itt is még sok dudva nőtt a múlt esztendő kertjében. De ebben a kérdésben mégis leg­erősebb a jövőbe-vetett bizodalmánk, mert a választások eredményét zá­logként tekinthetjük, bogy megin­dul végre az egységes honmentő és nemzetfönntartó munka az > géaz vonalon, s hogy az országgyűlés fogja megadni azt a jó példát, me­lyet a nemzetgyűlés megadni nem tudott. Emberek, földi vándorok, az esz­tendő csak fogalom, melynek mi vagyunk a hordozói. Az esztendő olyan volt, amioővé mi tettük, és olyan lesz, amilyenek mi leszünk benne. Kettőn áll az újév boldog­sága : Istenen, meg magunkon. Az ő áldása segíti a mi akaratunkat, emennek meg kell amazt érdemelnie. Emellett a meggyőződés mellett nem üres szó, há minden olvasónk nak boldog újévet kívánunk. H közel Jöu6 feladatai. Irta: dr. őrffy Imre országgyűlési képviselő. Hogy egy nemzet sorsa minkónt alakul, az nem függ tisztán tör­vényhozásától. Elsősorban függ az olyan történelmi adottságoktól, me­lyet máról-holnapra semmiféle tör­vényhozás megváltoztatni nem tud Visszapillantás. Irta: dr. Magyarász Ferenc. Az idők Urának érdemelhetetlen és meghálálhatatlan kegyelméből is­mét átléptük egy esztendőnek küszö­bét : honnan ha visszatekintünk arra az évre, mely immár visszajöhetlenül lepörgött az örökkévalóságnak szor­galmas rokkáján : önkéntelenül is aj kunkra tódul a kérdés, hogy milyen is volt tehát ez az elmúlt óv, mit hozott, mit vitt el, boldogabbá tette-e életünket, avagy p> dig csak újra csalódásokkal gazdagította-e amúgy is csak a búbánatban gazdag lel­kinket ? Bizony, ha őszinték akarunk lenni, nagyon sok jót nem mondhatunk az elmúlt esztendőről. S ha e vissza­pillantásban össze akarjuk adni a jót is, a rosszat is, amelyet hozott: a mérleget a stk erkölcsi, nemzeti, gaidaBági, politikai, kulturális és társadalmi rossznak szomorú teher tételei nagyon is lefelé húzzák. Kezdjük a legfontosabbon, az er­kölcsön. Hiszen az erkölcsi állapo toknak tisztasága a költő szerint is minden nemzetnek támasza, talp köve. Az elmúlt esztendőben zárta le a legfőbb igazságosztó fórum több o’yan pörnek — Léderer, Bácsy, Frohreich 3= aktáit, mely az emberi gonosz­ság legmélyebb, legaljasabb örvé­nyeibe enged bepillantást. De maga a frankpör is mustja, hoary néha a H kelta sir titka.* — Régészeti elbeszélés. — Irta: Knábel Vilmos. A regölyi sáncok mögül kiván- •siaskodott már az alacsonyan járó nap, mikór az átelleni szárazdi lan káson a régész elkészült a kelta sir feltárásával. A lenyugvó nap vörös sugarai valami furcsa táncot jártak a szabályos női koponyán. Úgy tet­szett, mintha a csillogó fogak fölött halványpiros ajkak formálódnának, melyek huocmosan azt suttogják: ,Hiába bámészkodnak, ngysem áru­lom el titkomat!“ Rácáfolni próbált nyomban a régész, mikor a körül- állóknak a következő szakszerű ma­gyarázatot adta. — Fiatalabb, kelta szépség lehe­tett és nem is valami szegény. A csinosan kidolgozott haj abroncs {ott a koponyán hátra szorította a haj­hullámokat a tüzesen villogó szemek­ről. Ez a zöldessárga borostyán nyak­lánc karcsú, napbarnitotta nyakán jól festhetett, az ezüst fülkarika meg szinte csiiirgelt ringó járásán formás fUlcBÍmp*in. Hosszúkás, ke­cses ujjain a gyűrű valami sze­relmi vallomás emléke. Kigyófejben végződik s ez talán a női hamissá­got akarja jelképezni. • Szerző székfogla'ója az Orsz. Gárdonyi G. Irodalmi Társaságban. legjobb ős legnemesebb szándék is mennyire ki tnd siklani, ha csak egy szemernyire is enged a tételes törvény által határolt erkölcsi mes- gyéből. H ába, a törvény meg a romantikus felfogás nehezen fór ösz- 8ze . . . Nemzeti szempontból csak elszo- morkodva gondolhatunk az utódálla­mok idegen jármába nyögő magyar testvéreinkre, kik közül njra több százat utasítottak ki, kiknek hely­zete tehát a közelmúltban nem ja vnlt, nem is javulhatott jóformán semmit sem, hisz a Népszövetségnek csúfolt legfőbb nemzetközi itélőszék egy végtelenül gőgŐ3 és otromba kézlegyintéssel egyszerűen azt jelen­tette ki, hogy a nemzeti kisebbsé­gek nem illetékesek a saját pana szaik benyújtására. Tehát a cseh, vagy oláh hatalom alatt szenvedő magyar mehet a panaszával a köz mondásos — sóhivatalba. Ugyan­akkor azonban a londoni zsidóknak ellenünk va<ó panaszát, hogy nem akarjuk elzsidósodni engedni egyete­münket : fölvette a Népszövetség a tárgysorozatába. A gazdasági helyzettel ngy va­gyunk, mint az egyszeri tőrök, mi­kor föl akart ülni a lovára és köz­ben egyre fohászkodott: Allah segíts ! Végre föl tndott kapaszkodni, de a „svung* ja akkora volt, hogy a má­sik oldalon menten le is fordult, szu szogva, sóhajtva: — de ne olyan nagyon ! Mi is kezdünk már fölka­paszkodni a gazdasági egyensu y pa — Eddig mi laikusok is csak ért jük, szólt közbe a falusi kistaniió, I de mit jelentsen a kis csontváz ott | a medence tájékán és a hosszú tü a baloldali bordák között? — Ez csakugyan talány én előt­tem is, feleli a régész. A csontváz eredetét még csak meg tadom ma­gyarázni, mert vagy magzaté, vagy pedig egy anya ölbe fektetett cse csemőé, de a tű határozottan nem barbár készítmény, római stílus az. Hogy mikép került a kelta sírba, azt csak a mi ábrándos természetű kistanitónk tudná megfejteni valami novellában. — Nohát akkor térjünk be prés­házamba egy pohár borra, szól nó tár.us uram, majd ott felvillanyozva szabadjára eresztheti fiatal barátunk pegazusát. A régész ezalatt ridegen táskájába sülyesztette a sirmellékleteket, majd egy réteg földet szórt a csontvázra, mely igy eltakarva másodszor bu csnzott a lenyugvó nappal ez ár­nyékvilágtól. Nem minden megindu las nélkül szemlélte ezt a kistanitó, míg ábrándos képzelete régmúlt idők szerelmes meséjét kezdte szövögeti. Sürü poharazás mellett és gomolyó cigarettafüstben aztán szóban is meg indult a pelyhedző tanitóajkakról a meseszöves. — Nem is olyan rejtélyes a sir titka, mint régész bátyánk gondolja. Persze ő csak a csontokat és éksze- reket vizsgálja s azokból vonja le I következtetéseit. Én a csontokat fedő, | húsból és vérből lett por titkát ku­tatom, mely egy szerelmes szív nagy tragédiáját tárja elém. A kelta ék­szer és a bordák közt talált római stilus szerintem elég világosan bizo nyitja, kelta római szerelmi históriá­val van dolgunk, mely halálos tra gikumb&n végződött. — Elmesélem, hogy-hogyan képzelem el. —- Velünk szemben, a regölyi vár­hegyen lakott e vidék hatalmas fe jedelme, a kelta Biatac. Merész lovasaitól messze földön rettegtek, saját öntéses púpos pénzei meg egyenértékűek voltak a görög ma­cedón érmékkel. Történetünk ott kez­dőd k azonban, mikor hatalma és tekintélye már hanyatlóban volt. Las­sacskán beszivárogtak ugyanis a ró maiak és már varosa Bzólén is kö- rülsáncolt tábort ütöttek. A vitéz kelta lovasok a rómaiktól csalogatva és megvesztegetve hűtlenek lettek és jó zsold fejében beálltak a légiókba szekereseknek, vagy lovasküldöncök­nek. Árnyék-fejedelem lett Biatac. Udvarának fényt egyedül csak a régész bátyánk szerinti fekete hajú és villogó szemű Laraca tanya köl­csönzött. Ez a lány volt különben Biatacnak is minden reménye. Valami gazdag római dux-hoz szerette volna feleségül adni s effele látogatókban^ nem is volt hiány. A Sopianaeből Aquincum és Arrabona felé haladó lé­giók parancsnokai sohasem kerülték el palotáját, mert mindegyikük hal­lott már Laracáról, a kelta szépség­ről. — Közönyösen fogadta azonban Saraca a lovagok kedveskedéseit, a messze vidékről ajándékba hozott illatos rózsavizet, a drága biborszö- vetet, vagy mesés értékű ékszereket még csak magára sem rakta. Egy akadt csak, kinek saját faragása borostyánkőláncát és bronzgyürüjét hordta b ez az egy szegény kelta ördög volt. Igaz, hogy Regőcoél bátrabb és gyorsabb lovasküldöccöt nem ismertek az egész római tábor­ban. Aztán bronz vörös karján ngy feszültek az izmok, hogy az iramodó szarvast is halálosan találta elhají­tott dárcája, lábizmai meg egy szc» ritással fékezték meg a legvadabb sirmiai lovat. Szebb férfitestet római istent mintázó szobrász sem tudott volna faragni, csak a szeme félelme­tes villámlása árult el valami vad­ságot. Ezt leste, ezt várta L race palotájuk ablakából naphosszat s mint felhangzott az ismert lódobogás és a pajzshoz ütődő dárda hangja, nyomban sietett őt egy egy rejtett csókintéssel üdvözölni. Hogy történt, hogy nem, besugás, vagy rajtakapás folytán, de egyszer csak tudomására jutott Biatacnak Laraca vonzalma Regőc iránt. Volt aztán szegény lány.

Next

/
Thumbnails
Contents