Tolnamegyei Ujság, 1926 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1926-01-09 / 1. szám

Vili. évfolyam. 1. szám. Egyes szám ára 2500 korona» Szekszárdi 1926 január 9 TOLNANEGYEIÚJSÁG KERESZTÉNY POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Szekszárdi Népbank épületében. felefonszám 85 és 102. — Egyes szám ára: 2500 korona. Előfizetési dii félévre 50 000 korona (4 pengő), egész évre 100.000 K (8 pengő). Szerkesztő: SCHNEIDER JÁNOS. A lap megjelenik minden szombaton. Előfizetési dijak és hirdetések, valamint a lap szellemi részét illető közlemények a szerkesztőséghez küldendők. Hirdetések árai: A legkisebb hirdetés dl|a 10000 korona. A hirdetés agy M milliméter sséles hasábon mtltlmétarsoronként 1000 korona. Közgyűlést részvénytársasági stb. hirdetések IlOOkor. - Állást keresőknek 80 esése, lék engedmény. A hírrovatban elhelyexeH reklémhlr, eljegyzési hír, sm* lé dl hír, valamint a ayllttér soronként 8000 koronába kerül. Dr. Éri Márton. A létszámviszonyok . rendezéséről szóló kormányrendelet intézkedése folytán vármegyénkben mindazok a tisztviselők, akik már teljes nyug­díjra tarthatnak igényt, a legköze­lebbi közgyűlésen nyngdijazandók. A nyngdijazandók sorában — más érdemes tisztviselők mellett — dr. Éri Márton, a vármegye alispánja is helyet foglal, mely közérdekű ese­mény fölött nem térhetünk egysze­rűen napirendre. Olvasóink előtt dr. Éri Márton egyénisége és köztisztviselői műkö­dése eléggé ismeretes, hisz több, mint 30 évet töltött el vármegyénk szol­gálatában és közel 15 év óta, mint vármegyénk volt főjegyzője, majd pedig alispánja, közéletünknek egyik fáradtságot nem ismerő, lelkes és tettrekéBz vezető egyénisége. Az ő markáns alakja nem szorul arra, hogy egyéniségét és köztevékenysé- gét apró részletességgel ismertessük, de vífczont hírlapiról kötelességünk, hogy a mostani, egész közéletünket a legközvetlenebbül érintő fontos al­kalommal méltassak, ha csak vázla­tosan is, az Ő^jelentőségét. A közigazgatásnak minden ágaza­tát tövéről-hegyére, a legfontosabbat épp úgy, mint a legaprólékosabbat, alaposan ismervén, mindenkor ko­moly munkaszeretettől áthatva, vár­megyénknek kifogástalan adminisz­trációja elsősorban az ő szakavatott* erélyes munkásságának köszönhető, ami azonban nem von le semmit az őt megértő és hűségesen követő buzgó munkatársainak érdeméből. • Ideális közigazgatási tisztviselő volt abban az értelemben, hogy min­denkinek panaszát, ügyes-bajos dől gát készségesen meghallgatta és min­dent elkövetett, hogy olyan esetek­ben, ahol azt a rendeletek és tör­vények megengedték, habozás nél­kül, gyors, határozott és erélyes in­tézkedésekkel a jogsegélyre szoruló közönségnek segitségére lehessen. Jóakarata tanácsadója és támoga­tója volt mindenkinek, aki közigaz­gatási ügyekben hozzá fordult és fő­leg a mostani életkörülmények kö­zött folyton felbukkanó nehézsége­ken nem paragrafusokon való nyár- galáezással és aktagyártással, hanem elmenve a méltányosság legmesszebb menő határáig, gyors és talpraesett intézkedésekkel iparkodott segíteni. De a szorosan vett közigazgatás kereteit tu haladva, élénk érzékkel bírt közéletünk minden egyéb köz­érdekű megnyilvánulása iránt és megértéssel a kor követelményeivel szemben, hivatalos állásának egész súlyával és latbavetésével lelkes és fáradhatatlan támogatója, ha kellett kezdeményezője volt minden közér­dekű mozgalomnak. A gazdaközönség érdekeit a Vár­megyei Gazdasági Egyesület bőkezű támogatásával és közigazgatási utón tett intézkedéseivel iparkodott lénye­gesen elősegíteni. Az elmúlt nehéz időkben várme­gyénk közlekedésügyein is, úgy a közutak, mint a vasúti forgalom ja­vításával hathatósan segíteni iparko­dott. Szociális kérdéseit iránt is nagy megértéssel viselkedett. Elég, ha e tekintetben utalunk a szekszárdi Fe­rencs közkórházra, — ezen egész vármegyénk közönségére annyira fon­tos közegészségügyi, a szenvedő em­ir riség szolgálatában álló intézményre —- amelyet teljesen lezüllött állapo tából — hisz egészen el volt már merülve adósságokban, egész beren­dezése,' felszerelése a hasznavehetet­lenségig elavult — mai színvonalára úgy a kormánynál, mint pedig tár sadalmi utón kifejtett hatalmas ági tációval, emelte fel, ngy, hogy ma már a kórháznak anyagi helyzete teljesen rendezett, tetemes adósságai ki vannak egyenlítve, van a modern igényeknek megfelelő uj laborató­riuma, Röntgen apparátusa s a hi­giénikus követelményeknek megfe­lelő jó felszerelése, több uj szak­orvosa, stb. Szekszárd városának, mint a vár­megye központjának, haladása iránt is mindenkor a legmelegebb érdek­lődést és jóindulatot tanúsította és nem egy közintézmény köszönheti az | ő hathatós támogatásának létezését. Tisztviselőtárs&i iránt, bár nagy követelményeket támasztott velük szemben, baráti és bajtársi érzület­tel, nagy megértéssel viseltetett min­denkor és iparkodott sorsukat javitaui. Társadalmi téren is minden köz­hasznú törekvésnek áldozatkész tá­mogatója, s szószólója volt, a vár­megye külső képviseletében hűsége­sen ragaszkodott a hagyományokhoz. A kormányrendelet, amely közéle­tünk ezen tetterős vezetőjét helyéről elszólitja, vármegyeszerte nagy meg­lepetést és megdöbbenést keltett, an­nál is inkább, mert alispánunknak, kire ezen kormányintézkedés szintén vonatkozik, nincs is még meg a tör­vényben előirt ama szolgálati ideje, amely a teljes nyugdíjazásnak elő­feltétele, hanem osak a millenáris Bzo'gálati idő többszörös betudásá­val tarthat csupán a teljes nyug­díjra igényt. Mindenképpen indokolt és érthető tehát az a mozgalom, amely várme­gyénk bizottsági tagjai részéről Pesthy Pál dr. igazságügy miniszterrel az élén, megindult és azt* célozza, hogy vár­megyénk közigazgatásának vezetése, minden zökkenéstől megkímélve, ma­radjon meg továbbra is Éri Márton dr. szilárd kezében, ami a közszol­gálat és közérdek szempontjából egy­aránt kívánatos és hogy vármegyénk nyugalma ezzel a teljesen váratlanul jövő alispánválasztással a mai időkben meg ne legyen bolygatva. A vers. A vers visszhangja a lélekzenének, Érzéshangolta aeolhárfa. — Lágy Dal, mit fogamzott forró, drága vágy. Könnyes, vajúdó fájás szülte ének. A vers megkönnyit, ha keresztsulyától Meging a test és meggörnyed a váll. A versben lelkünk szép vigaszt talál, Ha a fájdalmak vérpatakján gázol. A vers felemel, a vers felmagasztal. A vers békébe terített asztal, A temetésre bús halotti tor. A vers kfnszőtte Veronika kendő, Hol képe nyomát hagyta a Teremtő. A vers megszentelt áldozási bor. Brandeisz Melanie* Téli séta. őseim ezer évvel ezelőtt jöttek be a m agas északról Felsőmagyarországba és csodálatos, annyi vérkeresztő!és dacára még bennem van az északi vonás, imádom az igazi telet, hide­get és havat, a langyos, sáros tél nyomasztólag hat rám és elég, ha a hőmérő higanya a fagypont alá száll, ahhoz, hogy felviduljak, néhány nagy tbópehely pedig valóságos extázisba IképeB hozni. A hideg, ködös, zuz- morás napok alatt úgy érzem maga­mat, mintha valami kedves ajándé­kot kaptam volna, vagy valami nagy •öröm várna rám. i Hogy a szép decemberi telet kel­lőkép kiélvezhessem, elhatároztam, hogy egy egész rövid téli napot a szabadban töltök és pedig nagyrészót az erdőben, ahol legszebb a tél. A nap jó későn, izzóvörös tányér képében bújik ki a ködös horizont fölé, amikor elő áll a szán és emel­kedett hangulatban indulok a szép kirándulásra. A kisemberek szérüs- kertjei közt, ahol a polyvarakások körül a sármányok és pintyek elve­gyülnek a plebejus szürke verebek közt, hogy egy-egy soványka fala­tot találjanak, csikorogva ereszkedik le a szán a völgybe. A présházak előtt a diófádon melankolikus varjak feketédnek, Isten tudja miből élnek e szomorú madarak nagy csapatai a dermesztő hetek alatt. Lent a völgyben a folyó a hóesés közben öntötte el a réteket, azután a hóval kevert viz kékeszöldre fa­gyott, a jég egyenetlen dudorodásait az alant járó reggeli nap rózsás arany- nyal vonja be a keleti oldalon, mig túlsó, árnyékos része minden apró emelkedésnek annál sötétebb kék kontrasztot képez. Északról nagy csapatokban, de mindig szigorúan be­tartva a római ötös formáját, vad ludak alacsonyan húznak a folyó szabadon maradt helyeire; amint ka­nyarodnak, fehér hasukat pirosra festi a lomhán emelkedő nap. Az azúrkék jégben egy kis kerek fehér sziget fekszik, akkora, mint egy falusi ván­dorcirkusz porondja, azt telettük a vadludak, mint képeken a patagoniai pingvinek. Golyóval közibéjük lövök, egy ottmarad, a többi éktelen gágo­gással repül fel, egy egész felhő ka- varodik fel a töltés mögül és a nap, amely csak most tudta legyőzni a látóhatár ködét, csupa flamingóvá szinesiti az előbbi pingvineket. A klumpáé kocsis zuzmorás ba­jusza alatt mosolyogva és törköly- szaga felhőt lehelve, a jégen kopogva és csúszkálva hozza el a nap első vadászzsákmányát, amelyet mindjárt neki is ajáftlékozok, mert nem na­gyon rajongok a kemény búsért, — legalább nem a tálon! A ludak már a harmadik határ­ban járnak, csendes és kihalt a völgy, csak a partszéli nád és a pirosvesz- szős fiizek felett húz nesztelen repü­léssel egy galambszürke, karcsú hó- kánya. A fordulónál egy kiégett, odvas, vén fűzfa tövében megcsap pant számú, kis fogolycsapat guny- nyasztott, fázva, éhezve, felborzolt toliakkal. A sólyom árnyéka fel riasztja őket és fáradt repüléssel mennek százlépéssel odább, egy mély barázdába. Sörétes lövésem a szánról elérné őket, könnyű prédaként mind az öt ~ darabot le lehetne két lövéssel elejteni, de nem visz rá a lelkem, ami fölött a kocsis mérhetetlenül cső dálkozik Ot perc múlva még mindig rázza a fejét és mikor kérdezem, mi baja, azt feleli: „Hát, hogy a doktor ur nem lőtte meg a foglyokat, pedig milyen jó pecsenye lett volna!“ Lekanyarodunk egy keskeny dülő- utra, amely ákácosban visz. A sarju- h aj t ások kérgét mindenütt lerágták a koplaló nyulak. Ahol sűrűbb az erdő, néhány fácánkakas vörösödik a szüzfehér havon, szedegetik az akácmagot, mit a szél levert. Egé­szen öreg, tapasztalt és latinul is be­szélő vadászok azt állítják, hogy egy-egy kakas odafent le is szokta verni a magot társainak nagy szük­ség esetén, de én magam ezt még sohasem tapasztaltam. — Különben annyi csodálatos dolog fordul elő a vadászember életében, hogy én már a legvaskosabb vadászlatinságot is elhiszem. Az akácok közé lassankint rőt­lombos tölgybokrok vegyülnek és észrevétlenül belejutottunk az igazi, szép erdőbe, amely téli álmában, ki- haltságában is olyan szép, mint akár májusban annak, aki varázsát látja és érzi. De a dermedt halál csak látszólagos, mert ime ott van a ta­vasz ígérete a duzzadó mogyoróbar­kákban, amelyek csak pár meleg napra várnak, hogy kivirágozzanak és sárga himporban diszeskedjenek. Egy erős őzbak áll a mogyoróbokor alatt őrködve, magasra emelt fején is már dudorodik az uj aggaucs helye, a soha nem szűnő élet, az ujjáébredés jele. Most.fiatal fenyves vallja fel a tölgyes sűrűt, az örök­zöld dús ágak alázatosan hajolnak meg díszük és terhük, a nehéz, puha

Next

/
Thumbnails
Contents