Tolnamegyei Ujság, 1922 (4. évfolyam, 1-53. szám)

1922-01-07 / 1. szám

1922 január 7. T0LNAME0YE1 ÚJSÁG Az ország legolcsóbb áruháza FLEBCHHAMI Budapest, Károly-kBrut 24 Naiv maradékvásár. Női* és gyermekkamasni párja 15 kor« Nyomott battiszt. . . . K 69.— Flanelok, legszebb miatával K 59.— GrenadinOkminden színben K 97.— Női szövetek ...............K 87-tsi Férf i szövetek ..... K 175.-től Angol és francia női és fórfiszövet-különlegességek, dús választók selyem és estélyi ruhaanyagokban. — A magyar gazdatisztek és erdő- tisztek köszöneté dr. Örflfy Imréhez. A magysr gazdatisztek és erdőtiaztek országos egyesülete foglalkozván az ingatlan vagyonváltság kérdésével, köszönő iratot intézett dr. Őrffy Im­réhez, mart a nemzetgyűlés pénzügyi bizottságában a gazdatisztek ügyét támogatni szives volt. Annak illusz­trálására közöljük le ezt a hirt, bogy agilis képviselőnk nemcsak kerü­lete választópolgárainak ezer ügyes­bajos dolgát intézi el nagy lelkiisme­retességgé!, de fáradhatatlan munká­val szolgál minden igazságos ügyet, még akkor is, ha az nem kerülete választó polgárainak kizárólagos ér­deke. — Halálozás. ŐZT. Váozek Lajosné szül. Hardon Zsuzsánna, tekintélyes szekszárdi rézműves özvegye 85 éves korában Szekszárdon meghalt és e hó 7 én helyezik örök nyugalomra. Halálát fia, Váczek Lajos ^t. vezér­kari százados, külügyminiszteri tiszt­viselő, volt newyorki konzuli ügy­vivő, leánya: Székelyi Józsefné szül. Váczek Irma és igen kiterjedt ro­konság gyászolja. — A kormányzó /kegyelme. A proletárdiktatúra alatt elkövetett és a 4039/1919. számú miniszterelnöki rendelet alá eső cselekmények miatt elitéit, vagy terhelt elvének egy részét a Kormányzó ur Ofoméltósága karácsonykor tudvalevőleg kegye­lemben részesítette. A kegyelmezési rendelet karácsony másnapján érke­zett a szekszárdi kir. ügyészségre, amely azonnal átvizsgálta a letár­gyalt, vagy még folyamatban lévő ügyeket és ezen az alapon 68 el­itéit egyén kegyelmet nyert. Ezek közül 18 egyén fogva volt és azokat ügyük átvizsgálásának sorrendjében szabadlábra helyezték. Két elítéltre vonatkozóan még megállapításokat íog "atositanak és aszerint döntenek ügyükben. / zonkivül kegyelmet nyert 50 terhelt és előzetes megállapítás folyik 87 terheltre vonatkozóan. A' kegyelem részben kiterjed az 1918 évi november hóban elkövetett fosz­togatások tetteseire is. A kegyelmet nyertek közül ismertebbek: Herbst •ommer György, Király József, Szohner Márton, Klemm Antal, Lu senszky Lajos, Puchsler Ferenc, Scheuermann János, Kiss Ferenc, Stofner Ferenc, Ungár József és Bucsek Jóasef. — Öllé Lajos halálához. Decem­ber 17-iki számunkban megírtuk, hogy csattejedi és ollétejedi Öllé Lajos szekszárdi származású orvos­tanhallgató Budapesten hirtelen el hunyt. Mint utólag értesülünk, a ize- renosétlen fiatal ember halálának oka a fővárosi gázgyár egy alkalmazott­jának a gondatlansága volt. Heggel 8 órakor ugyanis egy gázgyári al­kalmazott az Öllé szobáján kiviül lévő gázórát igazította. Evégből el­zárta a gáz vezetékét, amelynek a csapja Öllé szobájában nyitva volt és az ott levő gázkályhát táplálta. A gázláng a szőreié munkája alatt nem kapván tovább táplálékot, ter­mészetesen kialudt. Mikor azonban a munkás eltávozott és a gázömlést ismét megindította, a kályha nem gyulladhatott fel magától, hanem maga a gáz hatolt be á'szobába és elteltötte azt. Öllé későn tért nyugovóra, mert még az éjjel folyamán pécsi diák­társai voltak nála, akikkel leveleket küldött haza, jelezvén a karácsonyi ünnepekre való hazatértének idejét. Emiatt tovább is pihent. Ez volt a veszte, mert a gáz álmában megölte. A szerencsétlen viget ért fiatal em­ber tagja volt az Egyetemi Mária Kongregációnak, a „Centrum“ Kér. Soc. F. H. Egyesületének, a Pius Bajtársi Egyesületnek, a DEFHE nek, valamint a Nemzeti és Vallásvédelmi Szövetségnek. Atyja: Öllé Mihály volt bátaszéki jegyző és anyja: Hí­vért. Etelka Pécsett laknak és drága ha­lottjuk jholttetemét is odaszáliittatták. — A nőegylet műsoros estélye Az Egyesült Szekszárd—Tolnamegyei Nőegylet február hó 1-ón a Szek- szárd Szálló nagytermében saját sze­gényei javára műsoros estélyt ren­dez. Reméljük, hogy. ez az estély is siker tekintetében méltán fog sora­kozni a Nőegylet által eddig rende­zettekhez. Az estély részletes — na­gyon érdekesnek Ígérkező prog- rammját jövő számunkban közöljük. . — A borárak további esőse vár­ható. Az „Uj Nemzedék“ írja január 5-iki számában, hogy a magyar bor főpiácának Ausztriának, valutarom- iása következtében a kivitel erősen megcsappant és ezen körülmény va­lamint a kereskedelem pénzhiánya miatt a borok további áresése várható. — Sportvaesora. A Turul Sport­egylet torna és vívó szakosztályának tagjai folyó hó 14-én a szekszárdi Kaszinóban sportvacsorát tartanak, melyen jelen lesz dr. Pesthy Pál cur. biró, a vármegyei Testnevelési Bi­zottság elnöke is. Jelentkezni lehet Polgár István vm. aljegyzőnél­— Felkérjük előfizető barátainkat, | hogy mellékelt postautalvány felhaaz- | nalásaval hátralékaikat, valamint elő j fizetéseiket beküldeni szíveskedjenek. — Adakozás. Salamon Dezső és Andor, néhai édesatyjuk halálának évfordulója alkalmából, 5000 koronát a Népkonyhának és 5000 koronát az izr. Nőegyletnek adtak, mely ösz- szeg vételét esuton nyugtatja az Elnökség. Ugyancsak 1500 koronát küldött Tolnai Julia volt szekszárdi, jelenleg amerikai lakos az Izr. Nő­egyletnek. — Színház. E hó 11 én este Mik­lós György színházi titkár jutalom- játékára Sulamith operettet adják. Az előadás iránt máris nagy az ér deklődés. Jegyek már hétfőn kap­hatók a pénztárnál és a jutalmazan- dónál. Szelvények érvényesek. — Jövő heti műsor: hétfőn A gólya, vagy kölcsönkért csecsemők, francia vígjáték 3 felvonásban. Kedden nincs előadás. Szerdán Súlamiih, csütörtö­kön nincs előadás. Pénteken Boszor­kányvár, operette 5 képben. Szom­baton „Színház“, a Magyar Szinház műsorából. — A Nagymama. A Szociális Missió Társulat szekszárdi szervezetének pompásan sikerült szilveszteri mu latságán Csiky Gergely gyönyörű színdarabjában, a „Nagymamában* gyönyörködött a Szekszárd Szálló nagytermét zsúfolásig megtöltő kö­zönség. A nagymamát, Szerémy gróf nét Virányi Károlyné játszotta nagy bájjal és sok sikerrel, Mártát pedig Polgár Manci, hangversenyeink ked veit zongoraművésznője adta, aki ea alkalommal tanúságot tett kivételes Színjátszó tehetségéről is. Az első felvonásbeli végjelenetben, valamint a többi erős drámai érzést megkö­vetelő helyzetekben is olyat produ kált, ami hivatásos színésznőnek is dicséretére válnék. A közönség jól mulatott Csankó Bella pompásan megjátszott Lángoló Szerafinján,fdr. Deák Ferenc Tódorkájáo, Tucsni Pál nagy gonddal és kitünően kidol­gozott Koszta Sámuelján, valamint Nagy Béla haragos Örkényi ezre­desén. Kicsiny szerepét jól játszotta Janosits Katus és ügyesen beillesz­kedtek az együttesbe Sserafin Ele mér és Szabó Gábor is. Kedves meg jelenés volt az igazgatónő szerepé ben Kereczmann Annus, míg Ga'am* bosné kicsiny epizód alakját N>-gy Mariska személy esitette meg bármi lyen szikem kritikát is kiálló töké­lete* alakításban. A szinielőadás után tánc volt virradatig. A pompás enni és innivalókkal a missió hölgyei iát* ták el a közönséget, akik a város áldozatkész egyéneitől gyűjtötték a szemnek és szájnak egyaránt kelle­mes falatokat, amelyeket a város szegényeinek a javára értékesítettek az estélyeD, amelynek a bevétele kö­rülbelül huszonhétezer korona veit. A kivá ó sikerű és Dagy tetszéssel fogadott azinielőadást a jótékony célra való tekintettel, f. hó 14-én este 6 órakor megismétlik a belvá­rosi Kath. Olvasókörben. Belépti dij 20 K, diákoknak 10 K. A darab nagyszerű rendezésének és betanítá­sának fáradságos munkáját Ujsághy Gézáné, a misszió lelkes és ügybuzgó titkára végezte. Jegyeiket megváltot­ták, illetve felülfizettek: Wolf Arnold 300, Fekete Ferenc és neje, Fekete István, Pöudör János, Zsigmond Dezső, Schneider János és Puly Iván 100—100, dr. Pesthy Pál 130, dr. Tanárky Árpád, dr. Zsigmond Ferenc, dr. Csók, ifj. Wóber János Tengelicz, Schmidegh István, Mayer Antal és Fullór István 70—70, dr. Káldy Gyula, Veodl István, Winkler Pál és Haspell Géza 60—60, Molnár Mór, Fekete Hagóné, Kun Lajos és Fischhof Mór 50—50, Ulreich Gyula, Vitkovits József, Szabó János mér­nök, Kovássy Kálmán és Marx Antal 40—40, Csapó Jenő, Pttnkösty Ká­roly, Tóth Henrik, Schultz Gusztáv és ifj. Nagy István 30—30, Antal Pál, dr. Berze Nagy János, ifj. Mutsebenbaeher Ödön, Horváth Ká­roly és dr. Tessényi József 20—20, Künsztler Kálmán 10 és Simon Márton 80 korona. Az összes bevé­tel brutto 33.631 korona volt. — Megbloskázott rendőr. Csányi Tóth Ferenc és Bors Jóssef szek­szárdi legények Szilveszter napján délelőtt 11 órakor borozni kezdtek a Bóday féle vendéglőben. Jó ideig ittak és kártyáztak ott, amikor 9 óra tájban megjelent a korcsmában egy Deutsch József nevű fiatalember, aki cigarettát akart vásárolni. Ugyan­akkor történt, hogy Bóday megta­gadta berúgott két vendégének a bor további kiszolgáltatását. Deutsch közbeszólt valamit a vitába, mire Csányi Tóth arculüiötte és megker­gette. Deutsch futásnak eredt és a közeli Sehönstein féle raktárba sza­ladva, magára zárta az ajtót. Csányi- nak és Borsnak tetszett az eset és elhatározták, kegy megostromolják a raktárt. Előbb beverték az ablakokat, de mert ott nem tudtak bemenni a r. 13986-1921. Szekszárd r. t város tanácsától: HIRDETMÉNY. Szekszárd r. t. város tanácsa ezennel közhírré teszi, hogy a szekszárdi 1. számú tkvi betétben a I. 10. sorBz., 2077/2. hrsz. alatt Szekszárd r. t. város tulajdonául felvett „Szekszárd Szálló“ épületet és annak beépített taitozékait a polgármesteri hivatalban 1922. évi január hő 21-én d. e. 10 órakor megtartandó önkéntes árverésen 3.000,000 korona kikiáltási ár mellett áruba bocsáltla azea kikötéssel, hogy az eladás jóváhagyását a képviselőtestület magának tartja fenn. Árverezők kötelesek a kikiáltási ár 10 Vs át készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban bánatpénzül a városi pénztárnál letenni. Részletei árverési feltételek a polgármesteri hivatalban tekint­hetők be. Szekszárd, 1921. évi deoember hó 29. A városi tanács nsvében: VENDLy polgármester 9 u \ t I f II V IP «1 o o \)

Next

/
Thumbnails
Contents