Tolnamegyei Közlöny, 1915 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

2 TOI.NA MKOVBi 1915 január 3. első hat hónapon át a család a rendes, lörvény- szei ü katonai segítséget kapja meg, azontúl pedig az elesettek katonai rangjával arányban álló tartásdijat utalnak ki számukra. Külön jegyzék • készül azokról a katonákról, akiket a veszteségi kimutatás „eltűnt“ nek minősít, ezek hozzátar tozói mindaddig a törvényes állami segítséget kapják, mig a háborúban eltűntek holttá nyilvá nitási eljárása szabályozást nem nyer. Január hó 5-én megkezdik az ujonan besorozó-1 es belli vott nepfölkelők családjainak összeírását is. ezek segélyezésének módja és mértéke csak az Írás alapján készült statisztika eredményének ösrner telese után fog megállapítást nyerni. Az eleset­tek és az ujonan behivoltak összeírásának meg­kezdését h rdetményen közük a közönséggel. A hősi hulált halt katonák özvegyei és ár­vái álii-mt eltartásáról az 1887 évben készült törvénycikk gondoskodik. Az ellenség előtt elesett katona özvegye állandó nyugdijat kap. És pedig a közlegény öz­vegyének jár évi 72 korora, az őrtv zetőének£96, a tizedesének 120, a szakaszvezetőének 144, az I őrmesterének 130—240 korona. Az árvák nevelési járuléka (fiuknál a 16-ik, leányoknál a 14 ik év betöltéséig) fejenként évi 48 korona; de az özvegy nyugdija és összes gyér mekeinek nevelési járuléka együttvéve nem ha ladhatja túl a 3ÜÜ koronát. Ez a törvény azonban már meghozatalakor nem felelt meg a gyakorlati követelményeknek s azóta a megélhetési viszonyok is óriási merték ben megdrágultak s igy nyilvánvalóan szükséges aj törvényt hozni az ország árvái és özvegyei eltartásáról. Az uj törvényben a legénységi állo­mánybeliek özvegyi és árva segélye közt nem teendő különbség, mert a halál egyforma és az elhagyottak megélhetése is egyformán nehéz, akár őrmester, akár közkatona volt a haza vé­dőimében elesett kenyérkereső. Az államsegély összege pedig a mai megélhetési viszonyoknak megfelelőleg állapítandó meg. Megnyugtatásul szolgálhat az özvegyek és árvák lelkének, hogy 6 hónap után is fog meg élhetésükről az állam gondoskodni és a magyar törvényhozás az út törvény meghozatalánál bizo­nyára égész szívvel és minden rendelkezésére álló eszközzel igyekszik letörölni az ország árvái­nak könnyeit. 1914. Búcsúzom tőled 1914 vérrel bevésett szo­morú, esztendő ; telkemre száll a gond, mit hoz ránk a jövő? Az ágyuk dörgésétől reng a föld alattunk ; e r k utolsó sóhaja rezg percenkint a légen át; lángban áll minden. Háború vihara rázza a főidet; nemzetek léte vagy nem léte forog kockán ; és a rázkódás nyomán felszínre kerül sok szép és erkölcsileg nagy. Emelkedett lélekkel a nagy khauszba né­zek : látok képeket, néha nagyot és szépet. Vitéz fiaikhoz méltó nagy asszonyokat, főúri hölgyeket, akik időt, fáradságot nem kiméivé, finom, de biz­tos kézzel segítik a jótékonyság százféle mun­káját, ott hagyva meleg kényelmes otthont, el­mennek a kórházak nehéz éterterbes levegőjét megosztani, ápolni, vigasztalni nehéz betegeke'. Úri nők egymással versenyezve sietnek segíteni, könnyet letörölni, vigasztalni, szükölködők jólé­téért dolgozni és munkálkodni. Változik a kép és nem mindig látok igazán szépet. Még látok, sajnos most is hölgyeket, akik mint azelőtt az édes dolcse far — viente élnek : kivéve a napnak bizonyos szakát, midőn ők is nagyot, hasznosat tesznek. Zsur, az nincs, a tár­sas élet minden szórakozása szünetel. A társadalom minden rétege egy eszmébe öszpontosult segíteni, fájdalmat letörölni ; el men­nek ők is ápolni. Bizonyára megláthatod őket valamelyik kór­ház külön termébe, nagy igyekezetben. Ápolónői ruhájuk kifogástalanul szabva, ke esésén fedi termetüket, hullámos hujukat mesteri ízléssel kigondolt főkötő díszíti. Bájosak és szé­pek. önfeláldozó munkájukban oly messze men­nek, hogy a sebesült hősöket szórakoztassák, kártya pártikat, lársasjájékot rendeznek. Csak az a talány, miért kell ehhez a Genfi jelvény ? Most újra látok népet, egész szivü nőket, nagyszerű táborát a hős lelkeknek : nőket, akik'otthagyták a kényelmet, jólétet és mennek a Kárpátok hó- fujta lejtőire, Közvetlen a harcvonal mögé, alusz­nak szalmán, buszán egy szobában, s tűrnek, nélkülöznek, de mindenütt sebesülteket kötöznek és segítenek. Ezeket nem fedi kecses ápolónői köpeny, katouabluzzuk fölött viselt fehér köté­nyük, gyűrött, szennyes, néha még véres is — fejüket az ápolónők sima célszerű kendője ta­karja ;’de karjukon fényesen tiszteletet parancsolva ragyog a Genfi vöröskereszt. És tovább figyelve, Játok még sokat, szépet nagyot. Kicsi ház, szerény lakását, melynek egyet­len füthető szobájában üdülőknek mondott beteg katonák pihennek. A ház egyszerű asszonya jár köztük, ápolva vigasztalva; lelke csupa szeretet. Tesz-vesz közöttük, pedig szive majd megszakad az aggódástól fiai után ; mert hosszú hetek múl­tak pl nincs hir róluk Azt sem tudja, hogy északon küzdenek-e vagy délen ? Vagy pihenni tértek már jeltelen sírba, névtelen hősök közé i Nemzetem erkölcsi tisztulásába, nagyságába hízva buc-uzom tőled 1914. szomorú esztendő. Istenben bízva, köszöntelek jövő, ezen szivemből fikadó imával: Magyarok Istene! tekints le ránk Sújtó kezed nehéz, vedd le rólunk. Sok anya és hitves borult már gyászba, Megszámlálhatatlan az árvák száma. Fél világ van ellenünk, Kockán van mindenünk. Hős, vités, de kicsi nemzetünk, Magyarok Istene! te 1 ;gy velünk. Jöjj segíts, hogy győzzünk, Patronánk szűz Anyánk, könyörögj le.is érlühk. — Adakozzunk a Vöröskereszt Egylet­nek ! Segítsük a hadbavonultak családjait és az elesettek hozzátartozóit! Felhívás! Felhívjuk vármegyénk nemes gondol- kozásu hazafias közönségét, hogy lapun­kat előfizetésükkel támogatni szíveskedje­nek. Lapunk immár egy emberöltőn áll vármegyénk helyi érdekeinek és a függet­len országos magyar nemzeti politikának szolgálatában. A negyvenkétéves múlt elég bizonyí­ték mellettünk: hogy a közérdeket tettük lapunk vezércsillagává és ennek a helyi és országos közérdeknek szolgálatát és meg­óvását drága kincsnek tartottuk mindég, mit egyéni, önös célokra soha el nem adturL. Érdemetleneket naggyá nőni soha nem segítettünk, de az érdemek előtt mindig meghajoltunk. A sajtóbeli nyilvánosságban rejlő erőt nem a magunkénak tartjuk, de szeretett olvajsó. közönségünk erejének és hatalmán nak, melynek rrii resale hűséges eszközei akarunk lenni, hogy a ránk bízott erkölcsi értékkel jól és hűen sáfárkodjunk. Bizakodva kérjük Tolnavármegye ha­zafias lakosságának pártfogását! Lapunk előfizetési árát az idők folya­mán bekövetkezett papír és festékanyag és nyomdai munkadijak emelkedése dacára sem emeltük lel, mert a közügy szolgála­tán nyerészkedni nem akarunk. Bízunk vármegyénk lakosságában, hogy régi lapját meg nem tagadja és to­vábbi fennmaradásunkat az előfizetési dijak pontos beküldésével, lapunk terjesztésével és hirdetések közzétételénél való felhasz­nálásával a mai gondterhes időkben is, az uj esztendőben is lehetővé teszi. Előfizetési dijak: egész évre . 12 kor. 1/a évre . . 6 kor. gl évre ... 3 kor. Tanüggyül hivatásszerűen foglalkozók­nak az egész évi dij egyszerre való lefize­tésével 6-korona. Hazafias tisztelettel a „Tolnamegyei Közlöny“ kiadóhivatala. KÜLÖNFÉLÉK. — Lapunk olvasóinak és barátjainak bold.uk újévet kívánunk! Katonai kinevezés- A király gróf Apponyi Gyula cs. és kir. 13. huszárezredbeli főhadnagyot kapitánnyá nevezte ki. — Uj tanító. A kajtnádi iskolaszék a megüresedett osztálytanítói állásra Nagy Győző kurdi h tanítót, Nagy- Béla kir. s. tanfelügyelő fiát választotta meg. —"Tanító alkalmazása. A kismórágyi ref. iskolához a hadbavonult Glöckner Béla helyébe Schmidt Auguszta oki. tanítónő 'alkalmaztatott helyettesül. — Újévi tisztelgések. Igen sokan keres­ték fesl újév papján dr. Fent Ferenc "apát plébá­nost, hogy neki jókivánataikat tolmácsolják. A tisztelgők között voltak a tanítok is, kik Horváth Ignác igazgató tanitó vezetése alatt jelentek meg. — A szekszárdi m. kir. pénzügyigazgatóság tisztikara Kaminszky János pénzügyi ti nácsos, pénzügyigazgató helyettes vezetésével testületileg tisztelgett a m. kir. pénzügyigazgatóság vezető­jénél, visi Mijir Lajos kir. tanácsos, pénzügy­igazgató előtt. Kaminszky János pénzügyigaz­gató helyettes meleg üdvözlő szavakkal adott ki­fejezést annak az igazi szeretetnek és ragaszko­dásnak, mellyel Major Lajos pénzügyigazgató az alája rendelt hatóság tisztikara és személyzete iránt atyailag gondoskodik. Kiemeli azt az igaz ragaszkodást, mellyel tisztikara minden tagja, — kiknek sorából a hiányzók talán már a csatatér lövészarkainak névtelen hőseivé váltak, — főnö­kük iránt viseltetnek s e nehéz időkben, az ag­godalmakkal teljes és mégsokasodott felelősségű munka napjaiban kéri a tisztikar részére további atyai jóindulatát. A szivbyl fakadt és az egész tisztikar szivében meleg visszhangot keltett kere­setlen szavak a mai idők meghatott és megtisz­tul érzésű melegével vonták be a száraz finánc hivatal szokásos uj évi tisztelgési aktusát, s Major Lajos pénzügyigazgató közvetlen, szeretet­teljes hangú szavai adták meg a tisztelgés meleg harmóniáját, mely harmónia egy hivatal közérdekű és kifogástalan fungálásánek legfőbb biztosítéka. Major Lajos pénzügyigazgató elisineréss-1 adózott tisztikarának, hogy megfogyatkozott lé számmal, megsokszorosodott munkahalmazzal, de kettőzött ügybuzgalomtnal felelnek meg a pénzügyi tiszt- vi előre háramló nehéz hivatali és társadalmi fel­adatoknak a mai nehéz napokban, s mint atya gyermekeit, ölelte keblére érzésteljes szavaival, meghatottan a tisztelgőket, kik lelkes éljenzéssel fogadták szeretett hivatalfőnökük szónoki lendü­letű és tartalmas válasz szavait —I A városi tisztviselői kart Rácz József rendőrkapitány ve­zette újévi üdvözletre dr. Szentkirályi Mihály polgármester elé és hozzá szép beszédet intézett. — Uj községi bíró- Az őcsényi polgárság Horváth József vagyonos gazdát választotta meg bíróvá. ‘— Katonai előléptetések. A király Orffu Imre tüzérhadnagyot tüzérfőhadnaggyá nevezte ki. A király Kálmán László gyalogezredbeli zászlóst, Kálmán Károly szekszárd-belvárosi rk. tanifő fiát, liádh'ággyá léptette elő. — Szekszárd város jövő évi rendőrségi államsegélye. A belügyminiszternek az első sor­ban városi rendőrségek fejlesztésére fordítandó államsegélyekre á jövő 1915 évre három millió korona fog rendelkezésre állni. Ennek az összeg­nek a felhasználására nézve egyelőre olyképp intézkedik, hogy a múlt évi szükségleteknek megfelelő összeg — amiknek fedezésére két mil­lió korona elegendő — már január Lén az adó­hivatalok által kiutaltassek. Tehát a városok a jövő évre is akkora összegű rendőrségi állam­segélyt kapnak, mint a múlt évben. — "A fenn­maradó összeg többi részének felhasználására nézve a jelen rendkívüli viszonyok között nem intézkedik még a belügyminiszter. — Szekszárd 1915-re 10,000 korona rendőrségi államsegélyt kapott s ezen kívül 19.000 kor,. rendes tisztviselői segélyt. — Eljegyzés. Kovács Mariska Szekszárd, Bartha Róbert gépészmérnök Arad jegye'sek. Minden külön értegités helyett. Borgula F. Vilmos szekszárdi jónevü fény­képész eljegyezte Koncz Mariska kisasszonyt Budapestről. — A katonák karácsonyi ajándékára mindenütt, az egész országban igen szép ered­ménnyel gyűjtöttek. — A budapesti hadsegélyző hivatal 700 ezer koronát biztosított erre a nemes célra. A mi járásunkban 754 korona gyűlt össze a hadbavonult katonáink megajándékozására. — Egyházmegyei hírek. Zichy Gyula gróf megyespüspök Bende J<?zef bükkösdi káplánt a beteg kisvaszari plébanog mellé a lelkiekben és anyagiakban, Cserti István és Czindery András pecsbudai külvárosi segédlelkészeket Károly Ignác apátplébános kéréséie a lelkiekben vikáriusokká nevezte ki. BÓtz József volt püspök- bogádi káplánt betegsége miatt az egyházmegyei szolgálat alól felmentette. Marek József lakácsa i káplánt pedig P.-trijevcire(helyezte át. Ügyvéd urak figyelmébe. Az uj per- rendtartás értelmében használandó nyomtatványok elkészültek és jutányos .áron beszerezhetők a Molnar-té\e nyomdai mílintézet r. t. könyv- és papirkereskedésében Szekszárd, Kaszinó Bazár. — Szegény iskolásgyermckck karácsonya. A szekszárdi szegény iskolásgyérmekek felruhá­zására alakult egyesület csütörtök dél u tán telj esi- tette nemes hivatását az Obernig fele v endéglőben, hal szép ünneplő közönség jelenlétében rnegven- dege t es felruházott -térttől-talpig uj,’ meleg ruhá­val 13 fiú es 13 leánygyermeket.

Next

/
Thumbnails
Contents