Tolnamegyei Közlöny, 1915 (43. évfolyam, 1-52. szám)

1915-01-03 / 1. szám

TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 3 1915 január 3. — A szőrétQt ünnepén- Karácsonyt, a szeretet ünnepét megyeszerte a mai nagy időkhöz méltóan ünnepelte meg hazafias közönségünk, meleg szeretettel véve körül a nemzet sebesült hőseit. Szekszárdon dr. Eri Mártonné vezetésével az Qltáregylet vezette hivatalosan a sebesültek karácsony ünnepi rendezéseit, de városunk min- -den rétege, egész társadalma kivette részét az ünnepségek sikeréből, hogy a sebesülteknek adott karácsonyi csomagokból semmiféle kis apróság, de legfőkép a meleg szeretet ne hiányozzék. — A főgimnáziumi kórházban csütörtök délután 2 órakor kezdődött a szeretet ünnepe, folytatódott a Szekszárd-Szállóban, majd a polgári leányisko­lái Vöröskereszt kórházban. A szentbeszédet dr. Fent Ferenc apát p'ébános intézte a katonákhoz. Pénteken Kun Lajos káplán a katholikus kato­nákat meg is áldoztatta, Gödé Lajos református lelkész pedig a református sebesült katonák ré­szére tartott ugyanaznap a karácsony mély val­lásosságától és a nagy idők igaz honszeretetétől áthatott istentiszteletet. A karácsonyi ünnepekből kivették részüket a jövő hős-- katonái, a szek­szárdi tanuló ifjúság, lelkes hevülettel énekelve a magyar, német és lengyel himnuszokat. — A szekszárdi népkonyhára adakoztak : Báró Schell Józsetné Katalin-puszta 200 kor. és 100 liter zsirr, báró Schell József Katalin puszta 100 kor., Szabó Ferenc Szekszárd 5. koronát, dr. Leopold Kornél Szekszárd 20 kor., Sarkadi Andor Szekszárd 5 K, Bezerédj Andor Jegenyés puszta 20 K, dr. Steiner Lajos Szekszárd 5 K, Tóth Károly Szekszárd 10 K, ifj. Leopold La­josné Szekszárd 20 K, Bartal György Fadd 10 K, Szabó Dénes Sióagárd 5 K és a szekszárdi Nép bank 20 koronát, Kovács Sebestény Endre Szek­szárd 50 K, Kunffy Károly Pusztafácánkert 50 K, Duzs Dániel Ocsény 2 K, P. rezei BélaBony- hád 10 K, Takács Gyula Dunaszenlgyörgy 3 K, Bernrieder József Középhidvég 20 K, Wolf Hen­rik Szekszárd 20 K-t és dr. Komáromy Gyula Szekszárd 10 koronát, mely kegyes adományokért számos szegényeink nevében ezúton is hálás kö- szönetemet fejezem ki-. Bezerédj Pál. — Táríitónőválasztás. A szekszárdi rkath. iskolaszék- és hitközségi tanács múlt vasárnap délután 4 órakor tartott ülést dr. Fent Ferenc apát-plébános elnöklésével, hogy betöltse a nyug­díjaztatás folytán megüresedett tanítónői állást. Három szekszárdi származású tanítónő pályázott az állásra : Sebestyén Paula, Klieber Gizella és Horváth Ida. Az iskolaszék általános szótöbb­séggel Horváth Ida nagyárpádi. tanítónőt, Hor válth Ignác, szekszárdi igazgató tanító s lapunk főmunkatársának leányát választotta meg. — Vidéki liirlapirás köréből. A Bony- hádon szerkesztett és ott megjelent „Bonyhádi Újság“, mint a szerkesztőség bejelenti, karácsonyi számával befejezte rövid pályafutását. — Karácsonyfa ünnepély. A dunaföldvári Vöröskereszt Egylet sikerült ünnepet rendezett, sebesült katonái részére. Az ünnepély teljes mű­sora ez volt: 1. Megnyitó beszéd. Tartotta Rát- kay László egyleti, elnök. 2. Idegen sir, költe­mény, Farkas Imrétől. Szavalta : Kogler Irma. 3. Magyar nóta, költemény, Farkas Imrétől. Szavalta : egy sebesült katona. 4. Egy sebesült katona háborús éleményei. Olvasta: Benkő Mi­hály 5. Magyar dalok 1848-ból. Énekelte : Pusz­tai Sándor. 6. A kém. Költemény; Rátkay László­tól. Szavalta: Zsinkó Géza. 7. Magyar dalok. Tárogatón előadta : Pusztai Sándor. 8. Himnusz. Énekelte a közönség. Az ünnepély pontosan dél­után 3 órakor kezdődött és 4 órakor végződött. Megható volt, mikor a fényárban úszó karácsony­fát köiülállták a sebesült katonák, psszesen 150 en, I kikhez Zechmeister Károly hadnagy intézett lelkesítő beszédet; a melyre Sebestyén Ferenc sebesült mondott verses köszöntőt és egy sebesült horvát tanító beszólt meleg szavakban a magyar horvát testvériségről. — A karácsonyfa alatt garmadában hevertek az ajándékok a kato­nák részére, melyet a Vöröskereszt Egylet vá­lasztmányának női tagjai és a nekik buzgón se­gédkező ifjú szép leányok gyűjtöttek össze. — Az ünnepség sikere nagy volt anyagilag is, ami azt mutatja, hogy Duoaföldvár közönsége szereti és ápolja az egyletet.-— Adományok, özv. Dőry Dénesné 24, Kunffy Károly pedig 50 koronát adományoztak ■az „Egyesült Szekszárd—Tolnamegyei Nőegylet“ szegényei részére. Katonáink számára készítendő meleg ruhák anyagának beszerzésére Szévald Oszkárné 5 kor. -38 fillért* küldött be hozzám, mint amely összeg a katonák karácsonyi cigarettájára való gyűjtés­ből fennmaradt. Ebből 5 korona Bekő Elek ado­mánya (Tengőd) A fenti összeg átvételét köszö­nettel nyugtatom. Kovács Qávidné. — jp^ségij .jegyző utaknak az uj per rendtartás értelmében szükséges összes bélyegzők a, vármegyei „Hivatalos Lap“ utóbbi számában feltüntetett beosztás -szeri^t.-a.-könyv- és papirkereske^sgbfflvbeszeg§zj{^cík...,v. — Katonáink karácsonyi öröme az új­városban. Mofgai Sándor, a szekszárd újvárosi hívek szeretett plébánosa, az „Újvárosi Kath. Társaskörében hatalmas karácsonyfát állított a katonáknak és azt mindenféle alkalmas ajándék- tárggyal gazdagon megrakta. — A karácsonyfa ünnepélyen hála és öröm töltötte el a hadfiakat, midőn az áldozatkész plébános kiosztotta közöt­tük a sok ajándékot és megvendégelte őket. — Államsegélyek. Szám József bátaszéki községi tanítók 985 K, Vidl Ferenc gerjeni ref. tanítónak 919 K, id. Takács Ferenc simontornyai rk. tanítónak 470 K, Radios Gyula zombai rk. tanítónak 1100 K, Spindlbauer Anna simon­tornyai községi óvónőnek 1080 K államsegély utalványoztsytott. — Iparhatósági megbízottakul megvá­lasztattak Tamásiban : id. Stockinger Rudolf, Piringer János, Posszert Pál, Bélák János, Lo- cherer János, Gerhauser Gyula, Földi Sándor, Kovács Károly, Mutsenbacher Károly, Dréser János, Ubach Adolf, Vogel János, Deutsch Vil mos, Győri Péter, Szabó József. Friedmann Lajos, Kiesz Henrik, Dániel Lipót, ifj. Stockinger Ru- dojf, Jeruzsálem Ede. — Katona-temetés A Szekszárdon el helyezett sztanisziaui kórházba karácsony este 260 sebesültet hoztak, akik között 24 orosz se 9besült is volt A sebesültek közül reggelre egy (magyar és egy orosz katona meghalt, akiket a |34-ik gyalogezred katonai pompával temetett el. — Egy katona-tanító áldozatkészsége. Toponáry Ferenc szászvári kántortamtó, ki a háború kitörése óla Szerbiában harcol, szép jelét adta vallásos érzületének azzal, hogy egy levél kíséretében 100 koronát küldött a szászvári templomnak a harctéren megtakarított pénzből „kriskindli gyanánt a kis Jézusnak“, mint levél­ben írja. — Nemzeti hadizászló szentelés. Igazi, ritka honleányi erénynek kell minősíteni azt a hazafias tényt, hogy Orbán Erzsiké, Postás Anna, Búzás Rózsa, Tury Mariska és Garay Teruska szekszárdi leányok közadakozásból nem­zeti magyar zászlóval ajándékozták meg a váro­sunkban állomásozó 34-ik gyalogezredet A him- zett selyem trikoloron az Isten anyja festett képe ékeskedik. — A szép hímzést Lengyel Annuska végezte ügyes kézzel, ízlésesen. Sebestvén Ferenc helybeli káplán múlt vasárnap d. u. 3 óra után szép beszéd kíséretében szentelte be.— A lélek­emelő ünnepélyen Vaskó Sándor, a 34-ik ezred ezredese is részt vett a tisztikarral és egy disz- századdal. — A virágos gyönyörű zászlót Orbán Erzsiké lelkes beszéd közben adta át az alezre­desnek, aki azt átvéve, kifejtette, hogy szeplőt- lenül fogják azt a harcokból visszahozni. A leg­előbb induló menetszázad már ezzel a zászlóval ment újév napján a hadba. — Január 6-án vonulnak be a B) osz­tályú népfölkelők. A honvédelmi minisztérium most küldötte le Tolnavármegyéhez a legutóbb besorozott B) osztályú népfölkelők behívásáról szóló hirdetményt. E behívás alapján mindazok az alkalmasnak talált, szóval besorozott B) osz­tályú népfölkelők, akik az 1887., 1888., 1889. és 1890. évben születtek, 1915 évi Janilár 16-ára a népfelkelői igazolványi lapon föltüníetett ki­egészítő kerületi parancsnoksághoz tartoznak be­vonulni. Ugyancsak bevonulni Kötelesek azok az 1894 , 1893. és 1892. évben született néplölkelők, akiket a sorozáson alkalmasnak találtak a fegy­veres szolgálatra és eddig bármely okból még nem vonultak be. A bevonulók meleg takaróval, alsó és felső ruhával, kötött ujjas mellénnyel, téli kabáttal, erős lábbelivel, evőeszközzel, evőcsészé vei, hátizsákkal és két napi élelemmel vonulnak be. Azokat | népfölkelőkel,.akik a kitűzött időre és helyre be nem vonulnak, karhatalommal vezetik elő és szigorúan — két évig tejedhető börtönnel — büntetik. — Egy tanító hősi halála. Perényi Hugó kocsolai tanító a szerb harctéren az aran- gyelovác—milukováci ütközetben december 4-én balkarján sebet kapott. E sebével többnapi menetelés után végre a mai katonáink szekerei­hez juthatott, melyek elhozták Belgrádba, onnét Szabadkára vitték a kórházba. Innen a múlt héten a bajai vöröskereszt kórházba jutott, hol nem annyira sebébe, mint inkább a harctéren szerzett betegségbe (hagymáz) belehalt december 27-én. Temetése december 28-án volt nagy részvét mellett. A boldogult hős tani tó vőlegény volt, esküvőjének napja már kivolt tözve, mikor az első mozgósításkor a harctérre vitték. A ki­tűnő jó tanítót Kocsola népe általánosan sajnálja. — Sebesült katonák. A kölesdi óvodában szükségkórházat állítottak tel, melyben 15 sebe­sültet ápplnak és gondoznak. Az ápolást Zavaros Ilonka, 'Kiss Józsefné és Tantó Giziké végzik nagy olvadással. Szent estén karácsonyfát álli- fóttak a sebesült katonáknak és a jótékony höl­sgyek cigarettát,*. sok .egyéb., Jáígy^t ^nd^o^a Jij}s .k^toná^nak. — Községi képviselőtestületi tagok vá­lasztása Értény ben. A folyó hó 18-án Fekete Imre benczepusztai herceguradalmi bérlő elnök- . lete alatt megejtett községi képviselő-testületi tag választás alkalmával megválasztattak rendes tagoknak : Pap József, Kovács Imre István, Ékes László, Ács Abrahám Sándor, Ács István, Varga János; póttagoknak: Bognár Lajos, Ábrahám György és Takács Mihály. — A Vöröskereszt Egylet bátaszéki fiókja részére újabban a következő adományok folytak be: Bátaszék—Sárközi Takarék és Hitelbank 300 koronát, Weidinger Lipót 50 koronát, Mayer Péter 50 koronát. Fogadják a nemeslelkii adako­zók ezúton is az egylet nevében hálás köszöne- tünkel. Pongrácz, pénztáros. — Karácsonyi pásztorjáték Szászváron. A szászvári rk. iskola növendékei december hó 25 én, Karácsony ünnepén, továbbá 26-án, 27 ón és újév napján délután 3 órakor és este 8 órakor karácsonyi pásztorjátékot rendeztek, melynek tiszta jövedelmének egyik felét a harcoló katonák javára, másik felét az iskolai könyvtár javára fordítják. — Hadi kölcsön jegyzések a vidéki pénz­intézetnél. A pénzügyminiszter rendeletet adott ki a Hivatalos Lapban a vidéki Takarékpénz­táraknál történt olyan jegyzésekre vonatkozólag, amelyekre a takarékpéntár nem fogadta el a betétek felmondását s az aláíró fél a jegyzés kifizetéséről nem gondoskodott. Ezek a jegyzések január 8 án elvesztik hatályukat. — Halálozások. Vettük a köveikező gyászjelentést: „Felső- és alsógelléri, nemes­és varbogyai özvegy Takács Gyuláné született nivedi Haypál Maria, úgy a maga, valamint gyermekei: Gyula és neje Niefergall Irénke, Mariska és férje Schneider János, gyermekeik: Elemér és Zulu ka, továbbá Irénke, Garai György özvegye és gyermeke : Irénke, úgy az egész alul­írott rokonság nevében is, fájdalomtól megtört szívvel jelenti, hogy forrón szeretett férje, a leg­jobb apa, nagyatya, sógor és rokon felső- és alsógelieri, nemes- es várbogyai lakács Gyula községi nyng. jegyző, Tolnavármegye törvény- hatósági bizottságának volt tagja hosszas szen­vedés után életének 72-ik és boldog házasságá­nak 40-ik évében 1914. évi december hó 24-én hajnali fél 1 órakor elhunyt. — A megboldogult kedvesünknek hmt teteme 1914. évi december 26 án délután 3 órakor fog a ref. egyhiz szer­tartása szerint végnyugalomra helyeztetni. — Az igaznak örökkévaló fundamentuma van. Paks, 1914. évi december hó 24 én. Csukly Ignác vő- társa. Haypál Sándor, Haypál Benő sógorai. Niefergall Nándor, Garai Lajos nászai. Csukly Ignácné szül. Haypál Eszter, Haypál Sándornó szül. Dienes Rozália, Haypál Benőné szül. Farkas Irma sógornői. Niefergall Nándorné szül. Schóber Teréz, Gasai Lajosné szül. Fuss Gizella nász­asszonyai.“ simálcsik Flórián dunaföldvári volt nagy- kereskedő, a Polgári Takarékpénztár igazgatósá­gának tagja és megyebizottsági tag életének 61. es boldog házasságának 38 ik évében Dunaföld- várott elhunyt. Temetése karácsony napján dél­után fél 4 órakor ment véghe nagy részvet mellett. Halálát gyászolják: özv. Simálcsik Flóriánné sz. Kaposi Zsófia özvegye. Simálcsik Flórián, Simál- csik I. János, Bercics Pálué szül. Simálcsik Zsófia, Csileszky Vilmosné szül. Simálcsik Ilona gyermekei. Simálcsik Zsófika és Juliska, Bertics • Sarika, Karolin és Palika, Csileszky Zsófika, Lacika és Pistike unokái. Bertics Pál, dr. Csi­leszky Vilmos vejei. Simálcsik Flóriánné szül. Csernyánszky Irén, Simálcsik I. Jánosné szül. Kisfaludy Jolán menyei.— Elhunytéról a duna­földvári Polgári Takarékpénztár külön gyász­jelentést adott ki. Mély gyász érte Székelyi József szekszárdi előkelő iparost és családját reményteljes fiinak, Székelyi József fógimnáziumi VIIL. o. tanulónak korai halálával. Temetésén, mely karácsooy má­sodnapján délután 4 órakor ment végbe a gyász­házból, igen sokan jelentek meg, hogy enyhítsék a megmérhetetlen bánatot. Az alig 19 éves ifjú haláláról az alábbi gyászjelentés szól: Székelyi József és neje szül. Vatzek Irma mint szülők, Székelyi Margit férj. Marth Ferencné, Gizella, Lajos, Sándor mint testvérei, Marth Ferenc mint sógor, özv. Vatzek Lajosné mint nagyanya a maguk valamint az összes rokonság nevében mély fájdalomtól megtört szívvel jelentik a sze­retett felejthetetlen gyermek, hü testvér, sógor és unoka bzókelyi József főgimnázium Vili. oszt. tanulója f. hó 25-en hajnali fel 1 órakor, eleiének 19-ik evében, hosszas szenvedés után történt el­hunytat. A megboldogult hült teteme f. é. decem­ber hó 26-án délután 4 órakor fog a róm. kath. hitvallás széttartásai szerint az alsóvárost sir- kertben örök nyugalomra helyeztetni. Az engész- te.ő szejitmise-áldozat pedig uz elhunyt lelki-

Next

/
Thumbnails
Contents