Tolnamegyei Közlöny, 1909 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-07 / 1. szám

2 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY Városi közgyűlés, Szekszárd r. t. város képviselőtestülete f. hó 2-án délután 3 órakor a városháza nagy­termében rendkívüli közgyűlést tartott dr, Szentkirályi Mihály polgármester elnöklése alatt. A közgyűlés megnyitása után a polgár- mester jegyzőkönyvi hitelesitőkül felkérte Szabó Ferenc és Nagy János Prantner képvise­lőtestületi tagokat. Janosits Károly főjegyző felolvassa Orffy Lajos választási elnöknek a képviselőtestületi tagok választásáról szóló jelentését és beter­jeszti a választási jegyzőkönyvet, továbbá je­lenti, hogy Frei János Takler, aki az első és az ötödik kerületben nyert mandátumot, az első kerületről lemondott és az ötödik kerület­ben történt megválasztatását tartja meg. Az igy megüresedett helyre Simon Takács Ferenc póttag hivatik be, Doroghi István ki nem sor­solt, de megválasztott képviselőtestületi tag he­lyét pedig Takács István foglalja el . Főglein Ferenc szóvá tette a legutóbb lefolyt képviselőtestületi tagok választásakor történt visszaélést. Nevezetesen elmondotta, hogy a régi községi rendszer alatt választások alkalmával etetés és itatással jutottak némelyek a képviselőtestületbe. Ezektől a tisztes polgá­rok undorral fordultak el. Ezek a meg nem engedett korteskedések segítették elő, hogy várossá lettünk, remélve, hogy ezután tiszta választások lesznek. Sajnos, hogy ezen remé­nyünkben csalatkoztunk; mert a mostani vá­lasztáskor is volt etetés és itatás, folyt a két kabátos ember bora és pálinkája. Megnevezi Wolf Árnoldot, akit azzal vádol, hogy a vá­lasztók kezéből kivette a szavazócédulát és sa­ját nevét irta bele. Tehát nem a nép akarata folytán jutott a képviselőtestületi tagok sorába Wolf Arnold, azért ennek megválászfátásat meg-■ kéri. mos hatást szült felszólalás után a ■testen kijelentette, hogy ez az ügy nem í ide ; mert a választás elleni felebbe- fóruma az igazoló választmány. A je­lentést a képviselőtestület tudomásul vette. Mikec Endre számvevő előterjeszti a ma-1 gyár aszfalt-társasággal kötendő egyezséget, mety szerint a város egy összegben fizetné ki az aszfalt-társaságnak járó 81.763 korona 20 fillért; ez esetben a társaság hajlandó az ösz- szegből 2 százalékot engedni, úgyszintén a szegényalapra is hajlandó fél százalékot adni. — Dr. Pirnitzer Béla kérdést intéz, hogy a társaság garantirozza-e tovább is a jótállást és hogy az érdekelt háztulajdonosok lefizethe­tik-e egy összegben a reájuk eső aszfalt-tarto­zást ? Szabó János mérnök és dr. Szentkirályi Mihály, polgármester felvilágosító válasza után a képviselőtestület egyhangúlag névsze­rinti szavazással 66 szóval elfogadta a tanács javaslatát és kimondotta, hogy a város egy összegben kifizeti az aszfalt-társaságnak a 81.763 korona 20 fillért és ennek fedezésére 5 százalékos kölcsönt vesz fel 10 évi törlesztésre a szekszárdi takarékpénztárból. A mezőrendőrségről szóló szabályrendelet tárgyalása előtt a polgármester kijelentette, hogy takarékossági szempontból és azért nem nyomatta ki a szabályrendeletet, mivel azt a meghívott ,érdekelt gazdák és a városi tanács •vi^tták. Ezután Matzon Béla ontról-pontra a szabályren- ’ászólottak: Szabó Ferenc, resztergombi Antal, dr. éla, Szabó Géza, Schnei­évi május hó. 16-án lejár A szerződésének meg­hosszabbítását kéri. A tanacs javaslata sze­rint nevezett fürdőtulajdonossal a szerző­dés 1910. évi május hó 16-ig meghoszabbit- tatik, ha az eddig fizetett 500 korona helyett 800 koronát fizet. A szerződés megkötésével a polgármester bizatik meg. Előfizetési felhívás. Január hó 1 - vei új előfizetést nyitunk a Tolnamegyei Közlönyre, mely a me­gyének legrégibb lapja s a független­ségi és 48-as Kossuth-pártnak egye­düli képviselője vármegyénkben, Felkérjük tisztelettel azon előfizető­inket, akiknek előfizetése lejárt, hogy azt mielőbb megújítani szíveskedjenek. Lapunkat a t. megyei tanítók és tanítónőknek fél árért küldjük meg, mi­vel a „ Tolnamegyei Közlönyu a „ Tolna- megyei Általános Tanitó-egyesületf -nek hivatalos közlönye. Előfizetési díjak: Egész évre 12 kor. Fél évre 6 kor. Kegyed évre 3 korona. Kérjük régi előfizetőinket, hogy előfizetéseiket megújítsák s ismerőseik körében mentői több hívet toborozzanak lapunknak. Hátralékos előfizetőinket pe­dig nyomatékosan felkérjük, hogy hát­ralékos dijaikat az újjal együtt küldjék be, mivel ellenkező esetben a dap kül-. dését beszüntetjük, mert a lap kiadása nagy anyagi áldozattal jár. Hazafias tisztelettel: A „Tolnamegyei Közlöny“ behatóí»' ^ jegyző deletet, \ Szulimán Pirnitzer Bt. der János, 9L ’’őglein Ferenc és Ka­marás Béla. A k figyelembevételével a képviselőtesti.. *endőrségről szóló szabályrendeletet ' felsőbb jó­váhagyás végett bv ény hatósági bizottsághoz. Frank Miksa fürd kérvényt nyújtott be a képviselői Tielyben ártézi viz használatára Vv 1909. szerkesztősége és kiadóhivatala. KÜLÖNFÉLÉK — Főispánunk gyásza. Tolnajváimegye főispánját, gróf Apponyi Gézát súlyos és mély­séges’gyász érte. Édesanyja özv. gróf Apponyi Károlyné szül. Klébelsberg Leopoldina grófnő múlt szombaton Bécsben, ahol állandóan lakott, kilencvenkét éves korában csendesen az Urban elhunyt. A megboldogult grófnőnek gróf Apponyi Géza főispánunk egyetlen fia volt. A halottat Bécsből Eberhardba hozták és ott helyezték el a családi sirboltban örök nyugalomra. Az elhunytban gróf Apponyi Albert vallás- és köz- oktatásügyi miniszter nagynénjét gyászolja. 1 — Visszahelyezett P fi. titkár. A pénzügy- miniszter dr. Borostyán Sándor székesfehérvári p. ü. titkárt — saját kérelmére — Stekszárdra visszahelyezte. —■ Eljegyzések. Tolnai Arthur szekszárdi főgimnáziumi tanár eljegyezte özv. Orosz La- josné leányát, Flórát. — Berényi Győző szek- száidi államépitészeti mérnök jegyet váltott Ta­tán Kellner Margittal, dr. Kellner Zsigmond or­vos leányával. - Dr. Oonda Henrik, budapesti ügyvéd, a »Magyar Tudósító« szerkesztője el­jegyezte Strasser Ilonkát, Strasser Henrik irámi nagybérlő leányát. — Dr. Dallmann Gusztáv tolnai orvos eljegyezte Tolnán Parti Ellát. — Ointher András állatorvos eljegyezte Kirtz Bertuska tanítónőt, Kirtz István teveli kántor- tanitó lapunk munkatársának leányát. — ^ czeg Sándor pécsi kir. kataszteri nW gyezte Fehér Jolicát Lengyelről. - József illoki kereskedő eljegyezi Linát Bonyhádról. I — Jogszigorlat. Halmos József szekszárdi ügyvédjelölt Kolozsvárott kitüntetéssel tét e le a Il-ik jogszigorlatot. — Áthelyezéses. Mtáz Henrik szekszárdi csendőrfőhadnagy Nagykárolyba, Soltész Ferenc turóczszentmártoni csendőrfőhadnagy pedig Szekszárdra helyeztetett át. —j 'A pénzügy- miniszter Vörösmarthy József bonyhádi járási számvevőt hasonminőségben Galantára he­lyezte át. — Negyedszázados jubileumi Szévald Mó­ricz, a tamási járás szeretett és lqpzbecsülésben álló főszolgabirája most ülte meg egész csend­ben közszolgálatának 25 éves évfordulóját. Ez alkalomból az ünnepelt főbírót igen sokan el­halmozták szerencseki vánataikkal.1 — Petőfi estély. A szekszárdiűeformátus ol­vasókörben folyó hó 2-án, d. u. 6- órakor láto­gatott Petőfi estélyt rendeztek, melynek kiemel­kedő pontja volt László Gézának,|\a szekszárdi főgimnázium jeles tanárának felolvasása Petőfi Sándor halhatatlan költőnkről. — MÜvészestély. Szekszárdi Tolnavár­megye közönsége találkát adottá a folyó évi február hó 1-én Szekszárdon tartandó művész­estélyre, melynek jövedelmét a szekszárdi rom. kath. óvoda és gyermekmenhely javára for­dítják. — Tiltakozó gyűlés. Az uj adóreform ­törvényjavaslatról az iparos és kereskedő osz­tályra nézve nem a legkedvezőbb hírek szivá­rogtak ki, amennyiben a méltán várt adóteher könnyítés helyett — sajnos —-gaz ellenkezőt kell látniok. Ezért az országos magyar keres­kedelmi egyesülés országos ákcióf indított, hogy a. rövid idő múlva képviselőházi tárgyalásra kerülő javaslat sérelmes intézkedései ellen tilta­kozó gyűlések tartassanak. Ilyenítiltakozó gyű­lést hivott egybe múlt vasárnap {délelőtt fél .11 órára a városháza nagytermébe arievézett egye­sülés tolnamegyei osztálya. A nagy számban megjelent kereskedők és iparosok úgy riiás^ érdeklődők a gyufesJelnö^&ß~Eezmt-hscjost, társ­elnökül André Istvánt és jegyzfml dr. Müller Ferencet választották. Elnök lelkes szavakkal a gyűlést megnyitván, az országos magyar keres­kedelmi egyesülés kiküldött főtitkárát, dr. Szende Pált kérte fel a mindannyiunkat annyira érdeklő nagyfontosságu ügy ismertetésére! A leküldött főtitkár valóban alapos ismerettel adta elő az uj adóreform törvényjavaslatnak la kereskedők és iparosokra igazságtalanul alkalmazni szán­dékolt intézkedéseit. Nagy tájékozottságot eláruló fejtegetéseiben egyenlő elbánásbahkivánja része­síteni az ország iparos és kereskedőit a föld- birtokosokkal, kiknek adója leszállittatik és amellett kontigentálva van, 74 milliónál több nem lehet, mig az iparos és kereiikedők adójá­nak maximuma megállapítva most sem lenne. Azt tartaná igazságosnak, ha ezeké is kontigen- táltatnék, hogy 28 milliónál több ,az övék sem lehet s ha a kivetés a tervezett kulcs szerint több lenne, a pénzügyminiszter javaslattal tar­tozna az országgyűlés elé járulni a kivetési kulcs leszállítása végett. Indítványára a gyűlés tiltakozását fejezte ki a tervezett sérelmes adó­reformjavaslat ellen, kívánja a földbirtokosokkal való egyenlő, igazságos, egyforma, elbánást s megbízta a kiküldött főtitkárt, hogy az uj adó­reform törvényjavaslat ellen folyó hó 17-én Budapesten rendezendő nagy tiltakozó gyűlésen csatlakozásukat bejelentse. Majd (dr. Zsigmond Ferenc indítványára egy küldöttséj küldetett ki a megyei országgyűlési képviselőknek a válasz­tásokkor tett ígéreteikre való emlWteztetésre s felkérni őket a benyújtandó adóreform javaslat sérelmei elleni állásfoglalásra. Végüll az iparos­ság részéről dr. Zsigmond renc ipgyvéd mint iparhatósági biztos iők n<Fvében pedig Sálamon Árm: szönefüket az elő­adó f*1' gyülés feloszlott. wái álí^S Farkas .ztos ezen tolásáról le- iflost a közbiztonság ®s rend .«nyt szenved. — Áthelyezés. Burgits Béla postatiszt Po­zsonyból Paksra helyeztetett.

Next

/
Thumbnails
Contents