Tolnamegyei Közlöny, 1909 (37. évfolyam, 1-52. szám)

1909-01-07 / 1. szám

1909 január 7 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY 3 _népszövetség. Alig van ma már köz­ség, melyben meff ne alakították volna a kath. népszövetséget. Szakoson is lelkes hívei vannak a népszövetségnek, akiknek buzdítására sza­porodnak a tagok. Az élén Vitkovits Ferenc plébános áll, akinek fáradhatatlan munkatársa Hortobágyi József segédlelkész. — Sz ékesegyházi főkántor. Dr. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök Ketskés Elek székesfehérvári kántort a székesegyházba fő­kántorrá nevezte ’ki. — A vármegyei számvevőségek visszaállí­tása. Abaujtornavármegye törvényhatósága moz­galmat indított a vármegyei pénztárak és szám­vevőségek visszaállítása érdekében. Ebben a tárgyban hozott határozatát Abaujtornavármegye megküldötte Tolnavármegyének is, hogy azt hasonló szellemű felirattal pártolja. — Méhész egyesületi gyűlés. A méhész egyesület folyó hó 10-én, d. u. 3 órakor a pol­gármester hivatalos helyiségében (városháza) gyűlést tart, melynek legfontosabb tárgya egy minta méhes létesítése az újonnan szervezett gazd. iskolában. A gyűlésre a tagokat ezúton is meghívja az elnökség. — Múzeumi felolvasás. Érthetetlen, hogy a szekszárdi közönség miért viseltetik közö- nyöséggel a múzeumi tanulságos felolvasások iránt.-Megtörtéit például múlt szombaton este hogy Kovách Aladárnak az »Általános néprajz* címmel tartott felolvasása iránt csupán tizenöten érdeklődtek. — Kegyelet A bonyhádi önkéntes tűzoltó­egyesület benső részvétét és kegyeletét úgy rótta le egykori,? főparancsnoka, dr. Moldoványi István közigazgatási biró emléke iránt, hogy lelki üdvéért a [bonyhádi rk. templomban gyász isteni . tiszteletermutattatott be, melyen a tűz­oltók testületileg jelentek meg. — Hitközségi és iskolaszék! gyűlés. A szekszárdi róm. kath. hitközségi tanács folyó hó-74-én délután fél 5'órakor ülést tartott dr- Fent Ferenc plébános, szentszéki ülnök elnök­lete alatt, melyben tárgyalták Nemes Győző el­len emelt vadakat s végül elhatározták, hogy a panaszt beterjesztik az egyházmegyei hatóság­hoz és az igazság kiderítése végett kérik vegyes . legyelmi bizottság kiküldését. Az iskolaszék Nemes Győző [tanítót, miután ő is óhajtotta, lehelyezte a Béri Balogh Ádám-utcai iskolához, Garay János tanítót pedig ideiglenesen az„uj- városi iskolához helyezte. — Felolvastatott Tihanyi Domokos kir. tanácsos, tanfelügyelő­nek átirata, melyben értesíti az iskolaszék elnö- ; két, hogy a vallás- és közoktatásügyi minisz­ter 1908. évi 123,746. számú rendeletével Szek- szárdon külön? szaktanitó gazdasági ismétlői iskolát szerveztetek. Tudatja, hogy áz ezen ál-; lásra kinevezett szaktanitó az ismétlő tanköte­leseket a polgári fiúiskolában, délutánonkint: ^^Úsaszakiaigyakra tanítja : miért is felkéri! az^lJiököí,. hoáy. a vezet*»* b.aa az. úíimatios ísinfift* G&oiá'S' ah ban az ismétlő tan- köteleseket heti 2 órában a közismereti tan­tárgyakra oktattassa; és ezen felül hetenkint még 1 óra vallás tanításra is fordítható. Az átirat tudomásul szolgált és ennek értelmében folyó hó 7-én a belvárosi fiúiskolában is meg­kezdik a tanítást,. Dr. Fent Ferenc elnök a .püspöki körlevélből felolvassa a megyés püs­pöknek az -»Iskolaegyesület« helyi csoportjai­nak megalakítása tárgyában kibocsátott felhívá­sát és megismerteti az egyesületnek alapszabá­lyainak főbb pontjait. Ezután kimondották a helyi csoport megalakulását, melynek tagjai lettek: Dr. Fent Ferenc -plébános, szentszéki ülnök, Mosgai Sándor újvárosi plébános, Kiss Károly táblabiró, világi elnök, Nagy György Hangonyi városi tanácsnak, Kuhcer János vá­rosi közgyám, dr. Steiner Lajos ügyvéd, Vár- konyi Sándor és Horváth Ignác tanító, Fent László hitk. pénztárnok,íOrbán József Csárdás, Mészáros Károly, Prantner Antal, Marth János Frei János Tak\er Föglebi Ferenc, Vesztergombi Antal iskolaszéki és hitközségi tanácstagok és Sugh József hitk. gondnok. — Ülés végén egyik előkelő iskolaszéki tag a jelenvoltak egybe­hangzó helyeslése mellett kifogást emel az ellen, hogy egyesek zárt padokat tartanak a belvárosi templomban, melyek sokszoi üresen maradnak, mig a templomban levők állni kénytelenek ; ha pedig valaki előtt helyet foglal bennök s az ille­tők később megérkeznek, a benn ülőket ki­vonulni kényszerítik. Kéri a hitk. tanács hatá­rozatát az iránt, hogy a padokról az ajtók távolittassanak el. Ezen úgy hitközségi hatá­rozathozatal tárgyát nem képezvén, elnök ki­jelenti és ígéri, hogy a hitk. tanács egyhangú óhajtása előtt meghajol és módot fog keresni, hogy a jelzett ajtók :, kellő tapintattal és az ér­zékenység lehető kímélésével eltávolíttassanak — Halálozások. Városunk egyik tisztes matrónája, özv. Ágoston Károlyné szül. béládi Huszár Erzsébet folyó hó 1-én reggeli Gorakor végelgyengülés következtében életének 86-ik évében csendesen elhunyt. A megboldogult, egy negyedszázadig volt a szekszárdi nőegylet elnöke és nagy tevékenységet fejtett ki az egyesület felvirágoztatása érdekében. Midőn az elnöki ál­lástól aggkorára való hivatkozással megváló örökös tiszteletbeli elnökké választották meg. A megboldogultban Ágoston István szekszárdi táblabiró édesanyját gyászolja. Temetésén igen sokan jelentek meg, mely folyó hó 3-án fél 4 órakor ment végbe általános részvét mellett. A gyászoló család az alábbi jelentést adta ki : »Alólirottak gyászba borult szívvel tudatják, hogy a szeretett és felejthetetlen jó édes anya, nagyanya, özv. Ágoston Károlyné szül. béládi Huszár Erzsébet, életének 86-ik évében Szek- szárdon, 1909. évi január hó 1-én reggel 6 órakor végelgyengülés következtében jobblétre szenderült. A megboldogultnak hült tetemei Szekszárdori, 1909. évi január hó -3-án délután fél 4 órakor fognak a gyászháznál, a róm. kath. anyaszentegyház szertartása szerint beszentel­tetni és onnan a felsővárosi uj-temetőben levő családi sírboltba örök nyugalomra helyeztetni. Az engesztelő szentmise-áldozat pedig az el­hunyt lelkiüdveért folyó hó 4-én reggel fél 9 órakór fog a belvárosi róm. kát plébánia- templomban a Mindenhatónak bemutatni. Szek- szárd, 1909. január 1. Áldás és béke poraira! Ágoston István és neje Patrács Anna, Ágoston Gabriella és férje lovag Kotviczi Zgorszky Zsigmond mint gyermekei, illetve menye és veje., Ágoston István, Ágoston Károly, Zgorszky Ilonka mint unokái, Pápé Lajos, Pápé Gyula, Pápé Márianna mint dédunokái. Édes anyjuk : özv. Pápé Dénesné. — Kárászon hosszas szen­vedés után elhunyt id. Kűhnel Márton földbir­tokos életének 59-ik, boldog házasságának 31-ik évében. Az elhunytban Pirkner János szálkai körjegyző apósát gyászolja. — Kulán elhunyt ,özv^Gritzmann Károlyné szül. Zányi Hermin ÍÉjsÉiek 54-ik évéfefc. ^z^lhunyt úrasszony Zányi G^r-gy pápai* l~nnfir'tf fYninns fffiőüére voltÁ'^Sz5dört|elhun3’>it özv’!nagytahf| kor., dr. Romár és zalachi Szalachy SándornessraL Kurz Julia életének 67-ik évében. Kurz Vilmos árvaszéki elnök az elhunytban nővérét gyászolja. — Mohácson 83 éves korában meghalt Prilisarer József nyug. főhercegi uradalmi gazdatiszt. Az 'elhunyt nagyatyja volt Boda Géza szekszárdi kir. törvényszéki jegyzőnek. — A bátaszók—dombóvári vasútvonal kiépítése. Mint emlékezetes, a kereskedelmi ininiszter elhatározta, hogy a Bátaszék—Dom­bóvár közti csatlakozási vonalat, amely az Alföld és Fiume közti nagy kereskedelmi for­galom lebonyolítására van hivatva, elsőrendű vonallá alakítja át. Az uj vonal építési mun­kálatai körülbelül tiz kilométer hosszúságban válnak szükségessé, valamint építendő a vona­lon egy 623 méter hosszú alagút is. A köriilr belül két millió koronás összegben előirány­zott munkálat ajánlati tárgyalását szerdán tar­totta meg az államvasutak épitőigazgatósága. A tárgyalás iránt élénk érdeklődés nyilvánult, amennyiben hatvan pályázó nyújtotta be aján­latát. Az ajánlatok bizottsági felbontása után kitűnt, hogy a legolcsóbb ajánlatot, az Alföldi, Briefer és Groszmann-cég nyu tóttá be, amely az összes munkákért 1,919.988 koronát kért. Ajánlatot nyújtottak be többek között Fischer Henrik 1,9/1.024 korona, Freund Henrik és fiai 1,989.400 korona, Grünwald testvérek 2,192.487 korona, Gregersen G. és fiai 2,195.469 korona, Kann Ede mérnök 2,203.413 korona, Hofbauer és Lehner 2,221.776 korona, Polla- csek és Epstein 2,342.971 korona, Rényi és Rottenstein 2,353.024 korona, Bauer Aurél és Schifter Móric 2,357.007 korona, Szász és Gri­me! 2,388.664 korona, Fried és Adorján 2,537.519 korona, Schiffer Miksa 2,579.348 ko­rona, Honich Vilmos 2,604.918 korona, Kiss J. Jenő 2,739.109 korona és a Magyar Épitő- vállalkozó Részvénytársaság 2,676.883 korona összegben. — Az »Országos Magyar Iskola Egyesü­let* 1909. évi naptára Ábrányi Emil és Szundy Károly szerkesztésében a napokban jelent meg. Az ízléses kiállítású naptár az egyesület beszá­molója és céljainak rendkívül ügyes, agitatórius ismertetése mellett uj dolgokat is nyújt. A nap­tárak közismert — rendszerint összetákolt — szépirodalmi rovata helyett igen tartalmas cik­keket közöl a magyar nemzeti kultúráról. Halász Ferenc miniszteri tanácsosnak a ’»Nemzeti nép­nevelés* ről irt nagyértékü közleménye a nem­zeti kultúrpolitikával foglalkozók között előre­láthatólag feltűnést fog kelteni; Ábrányi Emil, a magyar föld, magyar haza és magyar társa­dalomról irt poétikus cikke és sok más érdekes közleménye alapján megérdemli a naptár, hogy minél szélesebb körben elterjedjen. A naptárt levélbeli kívánságra és 60 fillér beküldése elle­nében mindenkinek megküldi az egyesület köz-, ponti irodája (Budapest, központi városháza, I. kapu, félemelet, 41. ajtó, telefon 113—65) — Megakadályozott vasúti katasztrófa. A karácsonyt tífihepélV előtt mint most k derül nagy Vasúti szerencsétlenséget akadályozott meg éberségével Visontay Gyula mozdonyve­zető. Amikor az I0o2. számú fiumei gyorsvo­nattal áthaladt Simontórnyán, a. szabad kijárat mellett észrevette, hogy azon a sínpáron, ame­lyen előre kellett volna haladnia, messze előre valami sötét tömeg van. A gyorskézelővel hir­telen megállította a vonatot, épen jókor, kü­lönben nagy katasztrófa támadhatott volna. A nyílt vonalon ugyanis az 1070. számú moz­dony tolatást végzett. Emiatt a nagy hanyag­ság miatt szigorú vizsgálatot indítottak. — Adományok a szekszárdi népkonyhára. A népkonyhára adakoztak: gróf Széchenyi Sándor Nagydorogh 20 kor., Wiener Jakab Janyapuszta 3 zsák burgonya, Tóth János Szekszárd 370 drb. régi sütemény és három kenyér-, báró Schell József Katalinpuszta 20 k., Dőry József Dombóvár 10 kor., Pártos Zsig­mond Mözs 7 kor., Kovács Sebestyén Endre Gyapapu^hv 20. kor., Moudry Hugó Szekszárd Őcsény 1 kor., Tolnám. omy _______ SS Gyula Szék-? sz árd 5 kor., kor.,­Takarékpénztár Tarnak Tengelicz -10 .kor., Bernriede^5P»6t -Á’óvég 20 kor., Takács Gyula Dunaszentgyo?H|^^^H Morvay Jakab Muzsla 5 kor., Mádi Kovác^TíJf- ván Budapest 10 kor., Zavaros Gyula Kölesd 4 kor., Bátaszéki Kerületi Takarékpénztár 5 kor., Wilczek Sándor Józsefpuszta 5 kor., Beke Ferencz Szekszárd 5 kor., Szekszárdi Takarék- pénztár 20 kor. Ezen kegyes adományokat szá­mos szegényeink nevében köszönettel nyug­tatom. Bezerédj Pál s. k. — Férjgyilkossággal vádolt szabadlábra helyezése. Özv. Kovács Ferencné azzal volt vá­dolva, hogy férjét megmérgezte. Mivél a vegyi vizsgálat azt állapította meg, hogy a hullarészek ben az állítólagos phosphor mérgezés nem állapítható meg, a szekszárdi kir. törvényszék fogházából, ahol le volt tartóztatva, szabadon bocsátották. Gyula ■

Next

/
Thumbnails
Contents