Tolnamegyei Közlöny, 1896 (24. évfolyam, 1-52. szám)

1896-01-05 / 1. szám

2 TOLNAMEGYEI KÖZLÖNY (1. sz.) 1895. január 5. tés ügyének oly nagy küzdelmek árán megnyert ér­deklődők, attól elforduljanak és a termelők attól el- riasztassanak. Tény az, hogy a selyemtenyésztés 1894-ben 228,484 frt 14V2 kr üzleti veszteséget szenvedett; de ez üzleti veszteség illetőleg kezelési hiány 15 év óta előiször érte az intézetet akkor, midőn a selyemárak 44°/o-al csökkentek, sőt a midőn e században a leg­alacsonyabbak voltak és a külföldi pénznemek, külö­nösen a lira az olasz pénzügyi válság folytán 3—4 krral hanyatlott; a mi — tekintettel az 189 . évi mintegy 3 millió lírára, a melyet olaszországi ve­vőink az intézetnek fizettek, — egymagában 90—120 ezer írt veszteséget idézett elő. Érte ez a veszteség az intézetet, a mely ren­deltetésénél fogva nem szabad, hogy nyerészkedésre és tartalék-tőkék gyűjtésére legyen alapítva, közel 4 milló forint évi forgalom mellett és 15 évi fennállása óta először oly időpontban, a midőn a világpiacz selyemárának eddig ismeretlen depressiója folytán, a lyoni piacz egymaga 100 millió frankot veszített. De az intézet fenti vesztesége 36,298 forint 14 kr erejéig az előző évek üzleti feleslegével fedezve van s igy a tulajdonképeni veszteség 1894. év végén csak 202,187 frt, a mely 58,000 írttal már mostanig is apadt, a mennyiben az intézet 1894. évi leltárába felvett s a zárszámadás készitésekor még el nem adott selyemanyagokat a folyó évben 58,000 írttal nagyobb árban sikerült értékesíteni. Ez is számba véve, 1894. évi Campagne végén 144,187 frt a va­lódi veszteség. Felosztva ezen veszteséget az intézet 15 évi fennállásának tartamára, egy évre mintegy 9600 frí esik s hozzászámítva ezen összeghez a törvényhozás által segély czimén megszavasott évenkint átlag 12,000 irtot, — miután ezen felül a kincstártól nyert minden javadalmazást a selyemtenyésztés visszatérí­teni tartozik —: egy évben a selyemtenyésztés együttvéve 21,600 frt összsegélyt nyert volna az államkincstártól; de csak abban az esetben, ha — feltéve, de meg nem engedve — ezt a 144,000 frtot a selyemtenyésztés visszatéríteni képes nem volna. Ily csekély összeggel honosította meg újból az or­szágban a selyemtenyésztést, emelte a produkcziót 2057 kilóról másfél millió kilóra, ad ma közel száz­ezer — a legszegényebb osztályhoz tartozó — csa­ládnak óly időpontban keresetet, a midőn egéb mezőgazdasági terményeit még nem értékesítheti s igy már az adófizetés szempontjából is e keresetre szőrű. Végre kifizetett fennállása óta az említett nép- osztályhoz tartozóknak összesen 12.868.181 frtot s behozott az országba külföldön eladott selyemanya­gokért 22 és fél millió frankot és lírát aranyban. Hogy e néposztály adóképességének szempont­jából a selyemtenyésztés mily fontossággal bir, bizo­nyítják a kezeim közt levő hivatalos adatok. 1883- ban 2719 család foglalkozott az országban selyem­tenyésztéssel; ezeknek minden néven nevezendő ösz- szes évi adója 37,857 frtot tett ki, mig keresetük, melyhez ugyanezen évben selyemtenyésztés révén ju­tottak, 70,278 frt volt: továbbá: 1887-ben 29,608 család foglalkozott az országban selyemtenyésztéssel, kiknek minden nevezendő összes évi adójuk 207,691 frt volt, keresetük pedig a selyemtenyésztés után ugyanezen évben 355,412 írtra rugott­Bármily érdekes lenne ezen adatokat a mai két millió forint keresettel összehasonlítani, ezen adatok további beszerzésétől azért állottam, mivel hasonló összeírások népünkben bizalmatlanságot keltenek. Azt hiszem, hogy a száraz számadatoknak he­lyes megvilágításba helyezése, azok az elfogulatlan olva­sóban csak azt a benyomást kelthetik, hogy ily csekély anyagi áldozatok árán uj termelést és iparágat meg­honosítani és ily mérvben fejleszteni, kielégítő eredmény. Egyébiránt megjegyezhetem, hogy a selyem­tenyésztés 1894-ik évi kezelését — a legszigorúbb kereskedelmi mérlegelés szerint is — activ alakban leheti volna kimutatnom, ha az intézet tulajdonában volt 1041 klgr. selymérpetét — a kereskedelmi szo­kásoknak megfelelően — azon árban vettem volna fel, a melyet azak tényleg megérnek. Azok kilogram­monként 100 frt egységárban vannak felvéve, a mi az ellőállitási költségnek felel meg, holott külföldi első rangú szakértők kezeim közt levő Írásos véle­ménye szerint, azok kilogrammonként 240 frtot ér­nek meg s ez árban értékesíthetők lettek volna. Ezt azért nem tettem, mert az intézet összes mérlegeiben nem az értékekre kelyeztem súlyt, hanem arra, hogy az intézet az államnak készpénzben mit térített meg. Felemlítem még, hogy az intézet fennállása óta az ügy körébe szorosan nem tartozó eperfate- nyésztésre 91,025 fortot költött és mig minden más állami intézmény kiállítási költségeit nem rendes költségvetéséből fedezi, addig a selyemtenyésztés úgy az 1885-ik budapesti, mint a bécsi, trieszti, lyoni és az 1896-iki ezredéves kiállítások összesen 150 ezer forintot megközelítő költségeit, a visszatérítés köte­lezettsége mellett nyert előlegeiből fedezte és fedezi. így tehát, a visszatérítés kötelezettsége mellett adott pénzből 2 milliónál több eperfával szaporította az ország faállományát és — a mire fősulyt fekte­tek — ezeknek további ápolásáról és fentartásáról gondoskodik, valamint tulajdonképeni feladatán kívül álló oly kiállítási költségeket viselt, a melyek pénz­ügyi kezelését érzékenyen érintették, de a melyekkel általánosan elismertette a magyar selyem verseny- képességét az által, hogy Lyonbon az első nagy dijat, melyben az egész világon csak tiz vállalat ré­szesült, elnyerte. Helyesnek ismerem el a kimutatott 1,394.457 frt 98 kr állami követelést; de ezzel szemben állanak a következő vagyonrészek, a melyek azt majd egész összegében fedezik és pedig a folyó évben értékesí­tett 1894. évi selyemanyagért tényleg befolyt 542,794 frt 72 kr; továbbá a visszatérítés kötelezettsége mel­lett adott állami előlegből beszerzett és az államkincs­tár tulajdonát képező ingó és ingatlan leltár értéke 706,476 frt 25 kr. így a fedezetlen tartozás a fent kimutatott üzleti veszteséggel megegyezően 144.187 forint. A ki tehát a selyemtenyésztés ügyét csak azon szempontból birálja el, hogy az 1894. év végével az államnak 1.393,457 frt 98 krral, illetőleg a folyó évben már törlesztett 542,794 frt 72 kr levonásával 850,663 frt 26 kr levonásával 850,663 frt 26 krral adása; az azt ki.vánja az intézettől, hogy nemcsak az összes állami előlegeket törleszsze, hanem 15 éven 11,666 frt segélyből ezenfelül 706,476 frt 25 kr ér­téket képviselő leltáify a ím^lyre az államnak, ha a selyemtenyésztést folytatni akarja, elkerülhetetlen szüksége van, minden ellenszolgáltatás nélkül díjtala­nul bocsássa rendelkezésére és igy egy és ugyazon összegek két ízben, egyszer készpénzben, egyszer pedig ellenértékben térítse vissza. Hogy ez mily viszonyt teremt, ha a megtérítés két irányban és azonnal követelhetik, ennek elbírálását nyugodtan bocsájtom a legszigorúbb kritika alá s csak azt kérdem, hogy e számadatok szolgáltatnak-e kellő alapot arra, hogy a selyemtenyésztés ügye iránt a bizalom csak a legkisebb mérvben is megingat- tassék. A selyemtenyésztés által elvállalt összes kö­telezettségeket jövőre is fenntartom s azok beváltá­sát legjobb meggyőződésem szerint lehetőnek és be- következhetőnek tartom s csak azt kérem, hogy az állami előleg visszatérítésére a kellő idő nyujtassék. Véleményem szerint az előadottakból kétségte­lenül kiderül, hogy a selyemtenyésztés a földmivelés- ügyi minisztérium vezetése és ellenőrzése alatt álló állami intézmény, a mit leginkább igazol az, hogy az kellékeit teljes érvényben láttuk. Mint a lejtőn eső kő mindig nagyobbodó erővel halad, úgy mindinkább növekvő hatással teljesen magával ragadta a közön­séget Borsody L. k. a., ki határozott tehetség e té­ren. Az a vigyázat e komplikát jellemű darabnál, a bátorság és a »Regina Coeli« sejtelmes akkordjainak várása — a melodrámánál megengedhető »némi« színpadiasság — koronája volt a szabatos előadásnak. Ami Éber Sándor IV. éves tanítójelölt ur zon­gora kíséretét illeti, az sohsem csapott át az ily ese­tekben könnyen előforduló uralkodás terére, hanem mindig megmaradt szerény, de emelő kiséretnek, mig csak a szavalat tartott. Az önálló részek praecis elő­adása csak igazolja, mért szerepelt ő már másutt is néhányszor elit közönség előtt. Ez magyarázata pe­dig ily ifjú kornál meglepő otthoniasságnak és hig­gadt játéknak. Borsody Laura k. a.-é ugyan a melodrámában az oroszlánrész, de Abaffy Józsefnek is kijut elég az érdemből a darab elrendezését illetőleg. ügy az inscenirozott szerzetesi ének, Éber Már­ton harmónium kísérete, Kovács Dávid a magán­szerzetes érzésteljes szólója, mint később a zongorán előadott óraütések Borsody Laura k- a. szavalatával, egy soká el nem mosódó hatást gyakoroltak a hall­gatóságra. Alkalmas volt már maga a helyiség is, hogy a dalárda elrejtve reproducálhatta a föld alól olykor előtörő szerzetesi éneket, melybeti Isten Any­ját, az »Ég Királynéját« dicsérték. Nemzeti büszkeségünknek nem csekély mérték­ben hizelgett a »Magyar tánczok« czimü négykezes darab ügyes előadása Hauke Elvira és Stepke Mirczl k. a.-ok által. Fölösleges lenne a közönség tetszé­sének több bizonyítékot adni, mint ha a megujrázó tapsviharra hivatkozom. Érzés, ügyesség és szaba­tosság jellemzi ez előadást. A dallam változó kieme­lése úgy alant, mint a violin hangoknál játszó által tö­kéletes volt. S e körülmény újabb argumentuma Hauke Elvira és Stepke Mirczl k. a. zenei képzettségének. Végül a dalárda előadta Huber Károly egyik leghatásosabb, nagy szorgalmat és fáradtságot igénylő darabját, a »Fohászt.« Abaffy József diszkarmester vezetése mellett. A »Fohász,« hogy úgy mondjam, herculesi mü- dal, mindjárt a kezdetben nagy hatást keltett. E da­rab, valemint a »Magyar népdalok« szólistái: Szilá­gyi, Stokkinger és Linhárdt urak hatással énekeltek. Vajha a »szegzárdi dalárda«, városunk legide­álisabb egyesülete mindinkább virágoznék! Az „igaz, szép s jó“ I “ ']e vezérelje a működőket a dicső múlttal bi att a közel jövőben diadalra. Buzditsans len egyest, a nagynevű lantos szavai: »^ ba, vért a szivekbe !« Fel! lel­kesülve az be, a milleniumi dalversenyre ! Előhegyi G. általa beszerzett összes ingó és ingatlan vagyon állami tulajdont képez s hogy én kezdettől fogva az intézet ügyeit a földmivelésügyi miniszter nevében, mint anna meghatalmazottja viszem és vihetem csak. Ez irányban kétséget csak az kelthetett, hogy — mig minden állami üzem és vállalat csak a költ­ségvetéssel szemben esetleg előállott tulkiadásokat és kevesebb bevételeket igavolja s az egyik-másik év kedvezőtlenebb eredményét a következő számadási évre, mint tartozást nem vezeti át, — addig a selyem- tenyésztés — kizárólag azon szempontból kiindulva, hogy csak bizonyos néposztályok érdekében létesített termelési ág állam-gazdaságilag csak úgy kezelhető, ha annak terheit az adózók összessége nem érzi, — arra vállalkozott, hogy az állam által nyújtott összes dotatiót készpénzben és ellenértékben megtéríti. Megvagyok győződve arról, hogy a selyemte­nyésztés által elvállalt eme kivételes kötelezettségek folytán, ha nem is kivételes, de igazságos bírálatra joggal tarthatok igényt és az összes érdeklődőket csak arra kell kérnem, hogy végleges bírálatuk előtt jelen felvilágitó soraimat kellő figyelemre méltassák. Nem fejezhetem be jelen közleményemet a nél­kül, hogy meg ne jelöljem azon feltételeket, amelyek­nek teljesítése esetén a selyemtenyésztésnek további fejlesztése és oly megszilárdítása lehetővé válik, hogy az nemcsak az állam iránt elvállalt fent kifejtett összes kötelezettségeinek eleget fog tenni, hanem egyszersmind annyira meg fog szilárdulni, hogy az a magánvállalkozásnak nyugodtan átadható lesz a nél­kül, hogy — miként az már egyszer az 50-es évek­ben megtörtént — a selyemtenyésztés a magánválla­latnak idő előtt történt átadása folytán tönkre menjen. E feltételek a következők: 1. Hogy a szederfatenyésztést az állam vegye kezébe, miután a törvényhatóságoktól a szederfa- tenyésztés kellő, előbbre vitele más irányú elfog­laltságuk és anyagi eszközeik elégtelensége folytán nem várható annál inkább, mert a szederfa hiá­nya már az egész intézmény alapját fenyegeti, a mennyiben a szederfa hiánya miatt a hernyók kellő táplálása hiányában gubáink és selymünk minősége határozottan évről-évre hanyatlik. 2. Selyemtenyésztésünk rohamos fejlődésével szemben véleményem szerint a legkomolyabb ve­szélyt képezi az, hogy egyáltalán kérdéses, haj­landó lesz-e a törvényhozás a szükséges kamat mentes előlegeket, a melyek segélyével a selyem­tenyésztést létesítettük továbbra is a kellő mér­tékben rendélkezééünkre bocsájtani. Ez vteSzélyt megelőzendő már most kérném megállapitam, hogy a selyemtenyésztés minden kö­rülmények között a jelenlegi kamatmentes állami előlegre évenkint számíthasson s e mellett a törvény- hozás által az is engedélyeztessék, hogy az ez előlegen felül netán még szükséges forgótőke pénzintézetektől kamatfizetés mellett legyen beszerezhető. Ezen feltételek engedélyezése két irányban tisz­tázná a selyemtenyésztés jövőjét — és pedig egyrész­ről a kamatmentes állami előleg összege megállapit- tatván, a kincstár maximális hozzájárulása ismeretes lenne és igy annak az államháztartásra való kihatása előre megállapítható lesz; másrészt pedig a selyem­tenyésztés részére a szükséges forgó tőke, ha terhesebb feltételek mellett, de mégis biztosíttatván, az jelenlegi szervezetében mindaddig fentartható lesz, amig az ügynek arra feltétlenül szüksége van. Az ország selyemtenyésztése egy ízben már tönkre ment, mert idő előtt adatott át a magán- vállalkozásnak. Ha ez általam jelzett feltételek nem teljesítet­nének, előreláthatólag ismét meg fog semmisülni, a mely esetben azonban már jogos lesz az a vád, hogy az oly szép virágzásnak indult s biztos jövővel bíró selyemtenyésztést és selyemipart ugyanazon hiba által semmisítettük meg, amelyet már egyszer elkövet­tünk és hogy a múltnak komoly tanulságait az ügy érdekében nem értékesítettük. Hídja, 1895. deczember havában. Bezerédj Pál. Az osztrák-magyar vámszövetség a pécsi keres­kedelmi és iparkamarában. A múlt évi deczember 20-iki kamarai közgyű­lés a kérdésnek ismételt beható tárgyalása után egy­hangúlag elfogadta a Littke I. kamarai elnök elnök­lete alatt kiküldött szakbizottság általakészitett fel- terjesztési tervezetet. E felterjesztésben a kamara rámutatva az úgy Ausztriában, mint Magyarországon létező gazdasági viszonyokra és a tarthatatlan álla­potokra, a bajok kutforrását nem annyira az Ausz­triával kötött kereskedelmi és vámszövetségben, mint inkább a több irányban okszerütlenül és kiválóan Magyarország rovására űzött vámpolitikában véli rej- leni. Adatokkal támogatva kifejti a kamara, hogy a kettős monarchia legutóbbi 10 évi áruforgalmában mutatkozó évenkinti átlagos kiviteli többlet jóval több kárt, mint hasznot hoz s hogy olyan vámpoli­tika mellett, melynek folytán a legutóbbi 3 év áru­forgalmi adatai szerint az Osztrák-Magyar monar­chia évenkint átlag 202 millió frt értékű frt értékű állati és növényi nyers anyagokat importált, sem a mezőgazdasági termelés nem boldogult. Ha ezen anya­gok termelése a közös vámterület termelési tényező-

Next

/
Thumbnails
Contents