Tolnamegyei Közlöny, 1890 (18. évfolyam, 1-52. szám)

1890-01-05 / 1. szám

Tamás fószolgabiró szólalt fel s megérintvén, hogy László szent-andrási földbirtokos urak kíséretében ez alkalommal hivatalos minőségben utolszor jelenik jelent meg. meg itt, nagyon szivélyes szavakban, melyek általános mély meghatottságot idéztek elő: búcsúzott el a képviselő-testülettől, majd pedig a községi elöljáró­ságtól. Édesen emlékezett vissza arra, hogy ő köztiszt­viselői minőségét e községben kezdette meg s vissza­pillantást vetvén a letelt időkben történtekre, kiemelte, hogy soha sem forgott fenn szüksége annak, mikép az elöljáróság, vagy a község ellen a törvény szigorát kelljen alkalmaznia, mert Duna-Földvár elöljárósága és képviselő-testülete kötelességeit mindenkor híven és higgadtan teljesité, amint ez ily független gondol- kozásu intelligens polgárság között másként nem is történhetett. Meleg szavakban fejezte ki ezután hálá­ját azon jó indulat és ragaszkodásért, melyet e város közönsége oly hosszú időn át iránta mindenkor tanú­sított ; s felemlítvén, hogy akkor, midőn 22 év előtt pályáját megkezdette, szintén Reiter József volt a b:ró, tőle s az elöljáróság többi tagjaitól is szivélyes szavak­kal vett búcsút. Midőn ma bucsozom önöktől, igy végzé beszé­dét, ezt csak mint főbíró teszem, mert mint ember az önök közelében s az önök szivében óhajtok to- vábra is maradni. Harsogó éljenekben tört ki ekkor a lelkesedés és könyeket csalt a szemekbe a meg­hatottság. A perczekig tartó néma csend után, amely alatt a válásnak az arczokon látható fájdalmas volta élén­ken jelezte, mennyire Sí.eretik itt a nyugalomba vonuló főszolgabírót. — Bencze István apát-plebános ur emelt szót s nála megszokott ékesszólással tolmácsolva a közkivjínságot, indítványozta, hogy a főszolgabíró ur­nák, évek hosszú során át tanúsított igazságos és tapintatos eljárásáért jegyzőkönyvi köszönet és elis­merés szavaztassák. Ezen indítvány általános lelkes éljenzéssel elfogadtatott. Ezután Reiter József biró az elöljáróság, Kokay Pál képviselő-testületi tag pedig a polgárság nevében megindulástól remegő hangon mondottak köszönetét a főffiolgabiró urnák elismerést érdemlő eljárása s a város iránt mindenkor tanúsított figyelméért s mind­kettő kérte, hogyha mint tisztviselő nem is, de mint jó barát legyen a mienk ezentúl is.- /»-"Ezután a főszolgabiró ur éljenzések közt eltá­vozván, • a képviselő-testület folytatta tanácskozását, melynek végeztével egy nagys. ifj. Bencze István ur vezetése alatt, Zaáry József, dr. Ragály Lajos, Papp Károly és Rode István urakból álló küldöttség kereste fel a főszolgabiró urat br. Eötvös József ur lakásán, felkérvén őt, vegyen részt a tiszteletére rendezett búcsú banquetten, mit ő örömmel meg is ígért. A pénztárnok választás határnapja u. i. termé­szetesen előre tudatva lévén, községünk intelligentiája e kínálkozó alkalmat örömmel ragadta meg derék fő­bírónk iránti általános tisztelet és szeretetnek a búcsú- ebéden való kifejezésre juttatására. A casinó nagytermé­ben válogatott menüvel rendezett ebéden az úri, vala­mint a kereskedő, i[ áros és polgári osztály kiválóbb tagjai kivétel nélkül megjelentek s a számszerint mint- egy 80 főből álló társaság lelkes, szűnni nem akaró éljenzéssel üdvözölte a belépő főbíró urat, ki házi­gazdája br. Eötvös József és a rendező-bizottság által a főbiróhozi ismert baráti viszonyokból kifolyólag meghívott br. Jeszenszky Kálmán paksi és Nagy Amint az első pezsgős palaczk dugója eldurrant, fölemelkedett Rátkay László, úgy is mint casinó el­nök, élteté az ünnepeltet, kivel a pártharczok közt gyakran állt szemközt, de kit úgy is mint ellenfelet, még inkább pedig mint a becsület utján 22 év hosszú ideje alatt soha egy pillanatra meg nem tántorodott, derék tisztviselőt, végül mint igazi magyar házigazdát és embert, kiben érző, nemes szív dobog tisztelni és becsülni tanult ; miért is örömére szolgál, hogy őt bár saját beteges állapotára való tekintettel is csak egyszerű, de őszinte szavakban felköszöntheti. Ezután a főbíró emelt szót s hivatkozik arra, | hogy Cicerónak kellene lennie, ha mindazt, amit e perczben érez, csak halványan is kifejezésre juttatni kívánná-; de ha szónoki tehetsége nincs is, van mele­gen és mélyen érző szive 1 az általa tisztelni és be­csülni tanult dunaföldvári polgárságnak a válás per- czében ily szépen nyilvánuló rokonszenve, őt lelke mélyéig meghatja. ígérvén, hogy e mai szép nap em­lékét . mindig megőrzendi s a tanúsított szeretetet ugyanazzal viszonozni meg nem szűnik, Duna-Földvár közönségére üríti poharát. Dr. Ragály Lajos városunknak jól ismert kitűnő szónoka emelt ezután poharat, kinek a meggyőződés melegével s az igaz lelkesedés gyújtó hangján előadott beszéde ismételt zajos helyeslést és éljenzést provokált. I A közpálya emberének működését, igy kezdé, bizalom előzi meg s bírálat követi, különösen midőn e működés véget ér, lép előtérbe a kritika. Itt alkal­munk van nekünk is, mert tőbirónk ma búcsúzott el a képviselő-testülettől, hogy nyugalomba vonuljon, nyugalomba, melyet szolgálati éveinek hosszú sorát tekintve, ha talán joggal igénybe vehet is, a m i igaz szeretetünk mégis szívesen megtagadná tőle. Távozása fájó, folytatja tovább, mert a távozó főszolgabiró ur hivatali hatalmát hatalmaskodássá, hivatali erélyét erőszakoskodássá, hivatali szigorát szekatúrává fajulni nem engedte soha. Válogatott gyakran az eszközökben, keresvén melyikkel képes a nagy czélt: a közérdeket, a jogosult magánérdekek lehetőleg kisebb sérelmével megközelíteni: de soha nem válogatott az emberekben ; szegénynek, gazdag­nak, urnák, polgárnak egyaránt kívánván igazságot szolgáltatni; — s kiváló tulajdonai közt első helyre kell helyezni azt a puritán becsületességet, mely az úgynevezett megengedett mellékjövedelmeket nem ismeri; mely nemcsak a megvesztegettetést, de a meg- ajándékoztatást sem tűri; mely nemcsak a hivatali becsületet, de a hivatali tekintélyt sem teszi alku tárgyává; melynek nincs sem előzetes sem utólagos számadása senkivel, csak a lelkiismerettel; s mely mellett ép azért a hivatalnok ugyan nem, de a hiva­tali tekintély annál inkább gyarapszik. — Egybe- gyültünk, folytató a szónoki szépségben gazdag, de fájdalom hosszú volta miatt szó szerint nem közöl­hető beszédét, hogy decretáljuk, — mikép mind­azok, kik a főszolgabiró működését ismerik, csak elismeréssel szólhatnak arról; hogy kimondjuk, mikép a tisztelet és becsülés nem csökkent s az annak ide­jén előlegezett bizalom helyet engedett a kiérdemelt elismerésnek; hogy kijelentsük, mikép sajnálattal lát­juk lelépni a főszolgabiró urat a helyről, melyet mél­tán betöltött. Egybegyültünk, fejezé be a főszolgabiró úrhoz fordulva a szónok, elragadóan lelkes beszédét, hogy midőn mindezt hangosan enunciáljuk, egyúttal lelkünk egész melegével, szivünk egész bensőségével vegyünk Tőled búcsút s lelkesen kívánjuk, hogy Téged, ki pályádat e városban kezdetted s annak javára foly­tattad, — Téged, kinek mai szívből jött szavaid is megtalálták szivünkhöz az utat, Téged, ki elhagyod a hivatalt, de nem hagyod el sziveinket; ki megválsz állásodtól, de kinek kedves emlékétől mi megválni nem akarunk és nem is fogunk: a Mindenható bol­dogság és megelégedésben sokáig éltessen. A zajos éljenzés csillapultával Forster Béla baracsi birtokos-ur kétlakiságára hivatkozva, felidézi azon szép beszédek emlékét, melyeket br. Jeszenszky Kálmán urfól gyakran hallott s őt szólásra kérvén, poharát az ő egészségére üríti. Jeszenszky Kálmán br. kiemeli, hogy volna oka a hallgatásra, mert amit e perczben mondhat, az csak keserű lehet. Ó résztvett mindig a közügyekben, de olyat a mi a legutóbbi alkalommal történt s mitől minden jóérzelmü embernek el kell fordulnia: hogy barát ok nélkül megtagadja régi barátját, 60 éves kora daczára nem tapasztalt. Az arany a tűzben is tisztán salak nélkül fénylik. Ily tüzpróbán mentek át legutóbb Daróczy Tamás barátjai. Duna-Földvár ma megmu­tatta, hogy igaz barátság és szeretet fűzik őt Daróczy Tamáshoz s ő ez érzékeny jelenet szívig ható benyo­mása alatt mond köszönetét ez ünnepélyesség rende­zőinek s Duna-Földvár közönségének és kéri őket, hogy fogadják őt is példányszerü barátságukba. Zaáry József ügyvéd sikerült humoros beszédben a vendégekre üríti poharát, dr. Freud Henrik a nerú- rég is elismerést nyert bíróságot, dr. Scheffer Sándor a kath. klérust és annak jelenlevő kiváló képviselőjét ifj. Bencze István apát-plebánost élteti. Bencze István viszont szigorú kritikát kíván gyakorolni az elmondott beszédek felett s egyúttal pótolni egy mulasztást, midőn az ünnepeknek fenkölt szellemű s mondhatni páratlan műveltségű kedves nejét élteti. Széllé Zsigmond kir. járásbiró, mint volt szolga- biró, Daróczy Tamást, mint volt esküdtjét és utódát pompásan sikerült humoros toasztban köszönti fel. Horváth Ignácz a községi elöljáróságot, Reiter községi biró az ünnepeltet, mint kedves, szivélyes hivatalfőnököt, dr. Stern bölcskei járási orvos igen ügyesen szőtt beszédben ugyanőt, Zaáry József Duna- Földvár polgárságát, ezek részéről pedig Kókay Pál meg­lepő szófüzéssel a főszolgabiró urat köszöntötték fel. Volt még nem egy sikerült toszt, melyek sorát végül ismét az ünnepelt zárta be, meleg szavakban emlékezvén meg Széllé Zsigmondról, kitől föltétien becsületességet tanult, és Duna-Földvár polgárságáról, mely rendithetlenül állt mindig mellette s neki a hivataloskodást kellemessé tette. Ismételten köszönve a megtisztelő és megható szeretet nyilvánítást, poha­rát arra emeli, hogy Duna-Földvár közönségének mindenkor ily derék kötelességtudó és önálló gondol- kozásu polgársága és vezetői legyenek, mint ma. E nagy hatást keltő búcsúbeszéd után a főszolga­biró ur lelkes éljenzések közt távozott s a közönség nagyrésze is eloszlott, mindenki egy minden tekintet­ben sikerült szép ünnep emlékét vivén magával. Mert csakugyan minden szépen sikerült: az ün­nepély lefolyása lélekemelő, a menu, a kiszolgálat és rend pedig olyan volt, hogy azért Lengyel Sámuelt és hitvesét méltó dicséret illeti meg. minden eshetőség ellen. Majd a tudnivágyókat oktatni s a szükséges dolgokat nekik ajándékozni, hogy igy kedvet kapjanak. Nemcsak az Isten országának e föl­dön való elterjedéséért mindent nélkülözni tudó lelkes papnak kell lennie a hithirdetőnek, hanem földmű­vesnek, mesterembernek, mindennek, universalis ge- nle-nek. És a hithirdetők nemcsak mindezt teljesitik, ha­nem találnak időt arra is, hogy szolgáljanak a tudo­mánynak; p. Zimmerman több német s két magyar kath. folyóiratnak munkatársa. Több igen érdekes le­vél jelent meg tőle a »Kath. hitterjesztés lapjai »-ban, I igy a legutolsó számban Central-Afrika növényvi­lágáról. Nem egy sikerült rajzot is közölt tőle az em­lített folyóirat; az ő missió telepének, az umbiririi hő forrásoknak, a Makanga törzsfők temetkezési he­lyének képét s más képeket. Afrikába visszatérve, fotografáló készüléket visz magával, hogy pontos fel­vételeket tehessen. A kalocsai gymnaziumi múzeum legérdekesebb tárgyai azok a zoológiái dolgok, me­lyeket ő küldött. E mellett naplót vezet s buzgón gyűjti az adatokat Zambézi azon vidékének történeté­hez. Illustrált naplóját pár év múlva fogja rendbe szedve | közzétenni egyszerre több nyelven egy innsbrucki rendtársa. Oly csudálatraméltó munkásság ez, melyet mi, kik itt az európai czivilizáczió által vetett lágy pár­nákon kényelmesen pihenünk, legfölebb csak bámulni tudunk. Mi egy ily emberhez mérten csak törpe epi- gonok vagyunk. Azonban kedves olvasó, mindehhez a Wthirde- tők készültségén s szent lelkesedésén kívül az a há­rom dolog szükséges, amit Montecuccoli minden hábo­rúhoz szükségesnek tartott: pénz, pénz és ismét pénz. A hithirdetők megadják a többit, az itt maradottak adják meg nekik ezt. P. Zimmermann európai utjának egyik czélja az volt, hogy anyagi segélyt gyűjtsön a missió czéljaira. Szegzárdot is szerencséltette látogatá­sával s a gyűjtés eredménye két előadás után egyes nagylelküek adományával összesen 132 írt. Elenyésző csekély. Nem nagy dicséret ránk, magyarokra, hogy egy magyar hithirdetőnek a czéljához szükséges pénzt Ausztriában s a külföld többi országaiban kell össze­gyűjtenie. Hja! de mi ebben még nagyon hátra va­gyunk, ily tekintetben Magyarország Európa kultur államai közt utolsó helyen áll. Ha egy elite bálról van szó, akkor nemsok a nagy belépti dij, 30—40, sőt több forint a czifra czafrangokra; de missiókra sok ugyanannyi krajczár. Természetesen ott arról van szó, hogyan mulassunk át többé-kevésbbé kellemesen egy éjét; itt pedig csak arról, hogyan mentsünk ki hozzánk hasonló embereket a szellemi sötétség bor­zasztó éjéből s tegyük őket valóban emberekké. A missiók czéljaira nálunk csak a kath. papság ad; a világiak közül jó szerivel csak pár anyóka s néhány iskolás gyermek járul hozzá filléreivel. Azok a nagy kérdések, melyek jelenben Európa összes, nem egye­dül területre, hatalomra, de szellemre nagy országai­nak parlamentjeit állandóan foglalkoztatják s társadal­mát izgalomban tartják, nálunk nem érdeklik sem a kormányt, sem az országot. Fémünk lehet, hogy a magasztos nagy munkát, a világ czívilizáczióját, amint hazánk nélkül kezdették s folytatják, úgy e nélkül is fogják bevégezni. Vannak ugyan magyarok is a czi­vilizáczió névtelen hősei közt, de ezek hem annyira dicsőségünk, mint inkább vádolóink, hogy vannak köztünk, kik a legnemesebb értelemben lelkesülnek az emberiség szabadsága, egyenlősége, testvériségéért, de mi nem tudunk hozzájok felemelkedni, nem gyünk rájok méltók. .

Next

/
Thumbnails
Contents