Tolnai Népújság, 2015. június (26. évfolyam, 126-151. szám)

2015-06-01 / 126. szám

2 MEGYEI KÖRKÉP 2015. JÚNIUS 1., HÉTFŐ HÍREK Felsorolni is nehéz a programokat PÁLFABikács-Kistápén, a Zhi- cy Park Hotel udvarán rende­zett családi és gyermeknapot a pálfai óvoda. Nagyon gaz­dag programmal készültek a pedagógusok, szinte felsorol­ni is nehéz, hiszen a nemeze­léstől a plakátfestésen át a népi hangszerkészítésig kéz­műves foglalkozások sora vár­ta a gyerekeket. Közös játék­kal, sorversenyekkel, lovaglás­sal múlatták az időt gyerekek, szülők és pedagógusok. V. T. Ruhákat lopott a tolvaj páros SZEKSZÁRD Vádemelési ja­vaslattal zárta le a Szekszár­di Rendőrkapitánysága lopá­si ügye. A Szekszárdi Rendőr- kapitányság Vizsgálati Osztá­lya indított eljárást lopás vét­ség elkövetésének megalapo­zott gyanúja miatt a 24 éves T. Barbara és a 31 éves K. Csa­ba szekszárdi lakosok ellen. A nyomozás adatai szerint a gya­núsítottak tavaly június 25- én több ruhaneműt is ellop­tak egy szekszárdi üzletből. A rendőrök a nőt és férfit előál­lították, majd lopás vétség el­követésének megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki. 1.1. Tengelysúlymérő hely készült PAKS Tengelysúly mérő hely ké­szült el Paks és Gyapa között a Paks - Cece összekötő út 6+200-as kilométerszelvényé­nél az önkormányzat anyagi szerepvállalásával. A mérések feltételeinek megteremtését segíti elő az a 400 négyzetmé­teres beton felület, amelynek bruttó 8,5 millió forintos kivite­lezési költségét az önkormány­zat finanszírozta. A területet a tehergépjárművek megállásá­hoz, valamint a mérést végző hatóság járművéhez és tech­nikai felszereléséhez alakítot­ták ki. A beruházás elősegíti a paksi főutca tehermentesíté­sét. V. T. Többmilliós kárt okoztak a szekszárdi termelőnek Letarolták a méhészt Országszerte elismert termelőt loptak meg. A férfi véleménye szerint az elkövetőt a szakma­beliek között kell keresni. Balázs László laszlo.balazs@mediaworks.hu HAT éve foglalkozik méhészke­déssel Lengyel Péter, akinek hárs, illetve repce krémméze 2010-ben és 2012-ben elnyerte a Kiváló Magyar Méz címet. Há­romtagú családját ebből tartot­ta el. A megélhetésük került ve­szélybe amiatt, hogy május 7-én éjjel a Duna-Dráva Nemzeti Park taplósi részén meglopták őket.- Egy részben körbekerített magánterületről 72 méhcsalád­ból loptak el harmincat. Azért csak ennyit, mert véleményem szerint több nem fért fel a kis­teherautóra és az utánfutóra - mondta a szekszárdi férfi. - Úgy gondolom, az elkövető már járt méhészetben, vagy szakember irányításával cselekedett. Tud­ta, hogy működik a Hunor rako­dó kaptárrendszer. Annyi biztos, hogy hozzáértő volt, hiszen egy­séges rendszert vitt el, s csak azo­kat, amelyek tele voltak mézzel. Az elmúlt években nem voltak ilyen lopások, úgy gondolom, a gazfickó köztünk lehet. A 43 éves méhész feljelentést tett a rendőr­ségen. Emellett pedig félmillió fo­rint nyomravezetői díjat ajánlott fel a tettes kézre kerítésére.- Folyik a nyomozás. A legna­gyobb probléma az, hogy ugyan több helyen vannak térfigyelő ka­merák, de nem működnek, mert nincs pénz az üzemeltetésükre - jegyezte meg Lengyel Péter. ­Rögzítettek nyomokat, bízom ben­ne hogy kézre kerítik a tolvajokat. Elképzelhetőnek tartom, hogy az elkövető ismer minket, látta, tudta hogyan mozgunk - kifigyelt min­ket. Biztos volt helyismerete, hi­szen csak egy menekülési útvonal volt, a harminc polisztirol habkap­tár összsúlya pedig 1,2-1,5 tonna. Sokan azt gondolják, hogy mé­hésznek lenni könnyű, mert a méhek összehordják a mézet. - Egy mondás szerint kétféle mé­hész van: akit megloptak, vagy akit meg fognak lopni. A szakma küzdés az elemekkel, a természet­tel és a különböző kemikáliákkal. Nagy a „méhsűrűség”, mindenki méhész szeretne lenni. Csábító a szakma, hiszen elsőre könnyű pénzkereseti lehetőségnek tűnik. Mezőgazdasági pályázatokon ko­moly összegeket lehet nyerni visz­sza nem térítendő támogatásként. De komoly feltételrendszernek kell megfelelni. Sokan vagyunk, az időjárás sem jól alakult. Elkép­zelhető, hogy valaki nem tudta tel­jesíteni a követelményeket, ezért lopott. Könnyebb másét elvenni, mint megdolgozni érte. Az utób­bi hetekben több hasonló cselek­mény fordult elő a környéken. Azt tanácsolom mindenkinek, figyel­jünk egymásra. Lengyel Péter még elmond­ta: tavaly rovarölőzték a szőlő­ket, akkor száz családja ment tönkre. Az eset szinte lenulláz­ta, innentől kínlódás számára az egész, s nem tudja, hogyan tovább. Amikor kimegy a terü­letre, görcsbe rándul a gyomra, s nemcsak amiatt, hogy tudja a méhek szenvedték meg az egé­szet... Erősíti az immunrendszert A méz kristályosodása nem je­lenti a termék rosszabb minő­ségét. A kristályosodás mérté­két a szőlőcukor (glükóz) és gyü­mölcscukor (fruktóz) aránya, va­lamint a víztartalma határoz­za meg. Minél nagyobb a szőlő­cukor aránya, annál gyorsabb a kristályosodás, ilyen példá­ul a repceméz. A méz a termé­szet ajándéka, Bl, B2 és B6, va­lamint C-vitamint tartalmaz, de főleg ásványi anyagokban - kal­cium, kálium, magnézium, man­gán, nátrium, réz és vas -, va­lamint flavonoidokban gazdag. Erősíti tehát az immunrend­szert, gyulladáscsökkentő, fáj­dalomcsillapító és antibakteriá- lis hatása is van. Másfél hete befejeződött a hordás Tolna megyében a május 6 i vi­har több helyütt jelentős káro­kat okozott - állt az akác íerto- lógiai jelentésben. Főleg' Gyönk. Szárazd. Udvari. Miszla és Ten- gelic környékén. Ezeken a tele­püléseken és környékükön to­jás, illetve pingponglabda nagy­ságú jég esett, A kővetkező hét eleji skedd. szerda) 30 Celsius fok környéki hőmérséklet pár nappal előrébb hozta az akácvi­rágzás várható kezdetét. így az előbb említett hőmérsékleti té­nyezőnek köszönhetően az akác fehéredés a megye legnagyobb részén akkor elkezdődött. Szek- szárd környékén körülbelül más­fél hete már a hordás is befeje­ződött. Tejtermékek: ellenőriztek Tolnában is TOLNA MEGYE Tejágazati célellen­őrzést rendelt el az országos főál­latorvos május 6-tól 19-e között, a Tej Szakmaközi Szervezet és Ter­méktanácstól érkező bejelentések alapján. Két hét alatt országszerte több mint 200 forgalmazó helyen mintegy 300 tételt vizsgáltak a szakemberek és nyomon követhe- tőségi problémák miatt a NÉBIH munkatársai mintegy 8000 liter tejet zároltak, tájékoztatta lapun­kat Frum Zsuzsa sajtóreferens. A vizsgálat Tolna megyében is folyt, a megyei kormányhivatal élelmi­szerbiztonsági felügyelői elsősor­ban az alacsony áron értékesített import fogyasztói tejeket és tejter­mékeket vizsgálták nagykereske­delmi láncoknál, kisebb üzletek­ben csakúgy, mint szállodákban, éttermekben, közétkeztetésnél. A felügyelők minden esetben vizs­gálták a tételek nyomon követhe­tőségét és a jelölés megfelelőségét is. A különféle félkemény sajtok­ból 65 mintát vettek az ellenőrök növényi zsírtartalom laboratóri­umi vizsgálatára. A vizsgálatok még folyamatban vannak, 38 té­telnél van végleges eredmény, eb­ből 3 tartalmazott növényi zsírt, amit megfelelően jelöltek is a cso­magoláson. M. I. Őseikre emlékeztek a sárköziek DECS A község határában, Ete me­zőváros romjain Beödök Berta­lan kezdeményezésére emlékfalat avattak 15 évvel ezelőtt. Az évfor­duló alkalmából ismét ünnepsé­get rendeztek az emlékműnél, így tisztelegve a sárközi falvak múlt­ja és az ősök emléke előtt. A térség településeinek polgármesterei, képviselői koszorúkkal és gyer­tyagyújtással fejezték ki tisztele­tüket, műsort adott a Decsi Férfi­kórus és a Bíborvég Általános Is­kola diákjai. Antal Zsolt, Decs pol­gármestere beszédében úgy fogal­mazott, az évforduló jó alkalom arra, hogy megálljunk, és gyöke­reinkre emlékezve kifejezzük a közös jövőbe vetett hitet. A meg­emlékezésen a katolikus és a re­formátus egyház decsi képviselői is részt vettek, és arra hívták fel a figyelmet, a jövő építéséhez egyet­értésre, békés hétköznapokra és együttműködésre van szükség. Az ünnepséget az önkormányzat és a Decsi Református Temetőért Alapítvány szervezte. H. E. Képsorozataiból válogatott Tilinger Sándor Dombóvári pillanatok DOMBÓVÁR Pillanatok címmel tartott vetített képes előadást a Dombóvári Helytörténeti Gyűjteményben Tilinger Sán­dor fényképész. Az érdeklődők ízelítőt kaptak a tüskei teme­tő romjairól és a tüskei eresz- kedőről készült, illetve a Kos- suth-szoborcsoportot megörö­kítő fotókból. Az összeállításban szerepel­tek dombóvári életképek is, de a város másik arcát, a kevésbé szépet is. megmutatta a közön­ségnek Tilinger Sándor. A fotók­ból egyébként kiállítás is látható volt a múzeumban, azonos cím­mel, az előadáshoz a sorozatok­ból válogatott ki képeket a fotós. H.E. A város kevésbé kedvező arcát is megmutatta, némi éllel Kerítéssel veszik elejét a vadak okozta kárnak Egy jó cél összehoz PÁLFA Évek óta visszatérő prob­lémát jelent a vadak megjelené­se az Öreghegyi szőlőkben, gyü­mölcsösökben. Bosszússágot, sok kárt okozott a földtulajdonosok­nak, de kellemetlen volt a sok be­jelentés miatt a vadászoknak Is. Patkós Attila, a Pálfai Öreg-hegyi Borkedvelők Baráti Körének el­nöke számolt be arról a példaér­tékű összefogásról, aminek ered­ményeként 1,2 kilométernyi kerí­tést készítettek el. A Két Határ Va­dászegyesület elnöke, Lakos Gyu­la kezdeményezte, hogy zárják el a vadak útját az erdő és a kertek között. Az oszlopok és a tartós ke­rítésdrót egymillió forintba ke­rült, ezt a vadászegylet és a bor­kedvelő egyesület, a földtulajdo­nosok közössége és a helyi ön- kormányzat közösen finanszíroz­ta. De a hála nemcsak a szponzo­rokat illeti meg, hanem azt a kö­rülbelül huszonöt önkéntest - fő­ként boros gazdákat -, akik két­szeri nekirugaszkodásra megépí­tették a kerítést. - Úgy látszik, ha van jó cél, megmozdulnak az em­berek. 20-tól 70 évesig minden­ki ott volt - újságolta Patkós At­tila hozzáfűzve, hogy ennek örö­mére tervezik a folytatást. Most a simontornya felöli rész készült el, következőkben Kisszékely irá­nyában építenének kerítést. A borkedvelő egyesület veze­tője arról is tájékoztatta lapun­kat, hogy az időjárás miatt ar­ra kényszerültek, hogy népsze­rű programjukat, a Pálfai Pin­ceszert a tervezettől eltérő idő­pontban, június 27-én rendezzék meg. Nem volt egyszerű kijelölni a dátumot, hiszen sok gazda prog­ramját kellett összehangolni, már csak azért, mert Öreghegy-szerte nyitott pincék várják majd az ér­deklődőket. A vállalkozó kedvűek próbára tehetik főzésbeli jártassá­gukat, de megmutathatják azt is, hogyan bánnak íjjal, kapával, du­góval, csizmával. Az házigazdák kulturális programmal is készül­nek, meghívták a Cecei Citeraze- nekart és a Muslincák Énekkart Szekszárdról. A harmadik alka­lommal rendezett pinceszeren tartják meg a 26. pálfai borver­seny díjátadó ünnepségét is. V. T. /

Next

/
Thumbnails
Contents