Tolnai Népújság, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-01 / 151. szám

2014. július 1., kedd • XXV. évfolyam, 151. szám. Ára: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft £ 0 I KERESSE ATEOL.HU OLDALON! COSTA RICA BÜNTETŐKKEL MÁR KOSÁRLABDA; studer * CSOMAGTARTÓBAN VITTEK ; , AGNES A VBNIS CSAPATA V# a lopott halat A LEGJOBB NYOLC KOZOTT ►u.ol^ egyik legjobbja »u.««* EGY PERCBEN Mindenféle befolyástól mentesen Ahogyan egyik vizsgálatnál sem, most, a Norvég Alap ellenőrzésénél sincs poli­tikai nyomás a KEHI-n. ► 5. oldal A haza szeretedére nevelt sorkatonaság Az embereket foglalkoztatja a szolgálat lehetősége Hat év négy hónap járt első rokon a pedoffliávaf vádolt férfinak IDŐJÁRÁS Szép, derült idő várható, mérsé­keltszéllel. A teg­napihoz képest sokat melegszik a levegő, a hőmér­séklet délután 23 fok körül alakul. ► 10. OLDAL Mélyponton a forint Az euróért 310 forintot is kértek hétfőn, ami kéthó­napos mélypont a hazai deviza szempontjából. ► 5. OLDAL Nem marad devizahitel? A devizahitelekről szóló törvényjavaslat és a reklámadó módosítása is felkerült a parlament napirendjére. ► 6. oldal Amikor mobil lett a zene Forradalmasította a zenehallgatást a 35 éve bemu­tatott Walkman, amely a technika fejlődésével átala­kult. ► 7. OLDAL ÚJSÁGÍRÓ: _________74/611-610 TE RJESZTÉS: _______06-40/610-510 HI RDETÉS: _________74/511-534 E­MAIL: tolnai.nepulBag9axels.hu PILLANATFELVÉTEL Ön szereti a hagyományőrző rendezvényeket? Sokan vélik úgy, hogy a katonaság megerősítette a hazafias érzelmeket és í z elkötelezettséget, és még önállóságra is nevelt (Illusztráció) r ■feji A közösség tudatformáló ere­je, a bátorság, a példamuta­tás, a hazafias nevelés, a ha­za védelme iránti elkötele­zettség, önfeláldozás. A meg­kérdezettek ezeket a dolgo­kat tartották a legfontosabb­nak azok közül, amelyeket a sorkatonai szolgálat alatt el­sajátíthattak a fiatalemberek. Bár a nemrégiben a világhá­lón felröppent hír - misze­rint újra lesz sorkatonai szol­gála - nem igaz, a nagyszá­mú i eagálás is jelzi, hogy ez a térni foglalkoztatja a közvéle­ményt. A középkorú és annál idősebb korosztály férfitagjai kevés kivételtől eltekintve tel­jesítettek sorkatonai szolgála­tot, a katonaság évei - később már csak hónapjai - mind­egyikük számára emlékeze­tesek voltak. ► 2. OLDAL Szünetel az ügyfélfogadás a mai napon július elseje Az egészségügyben ügyeleti rend szerint dolgoznak kedden A köztisztviselők és a kor­mánytisztviselők napjára va­ló tekintettel júüus 1-jén szü­netel az ügyfélfogadás az ön- kormányzatoknál, az okmány­irodákban és az ezekhez kap­csolódó intézményeknél. A Ma­gyar Köztisztviselők és Közal­kalmazottak Szakszervezete 1996-ban kezdeményezte, hogy július 1-jén ünnepnapot tartsa­nak. 1997-ben került sor er­re először, ekkor még köztiszt­viselők napja elnevezéssel. Az Országgyűlés 2011-ben határo­zott i így, hogy a kormánytiszt- viseli ík napja is ezzel együtt le­gyen tartva, amely a kormány­tiszti iselők, az ügykezelők és a fizikai alkalmazottak számá­ra egyaránt munkaszünetnek számít. Július 1-je az egészség­ügyben dolgozók számára is munkaszünet. A Semmelwe- is-napon az ügyeleti rend sze­rint biztosítják a sürgős esetek ellátását az egészségügyi szol­gáltatók. ► 2. OLDAL szekszárd Hat év négy hó­nap börtönre és a közügyek gyakorlásától hét évi eltiltás­ra ítélt a Szekszárdi Járásbíró­ság hétfőn délelőtt egy férfit, akit több rendbeü megrontás, szemérem elleni erőszak, vala­mint pornográf felvétellel visz- szaélés bűntettében mondtak ki bűnösnek. Az ügyben a kez­dettől zárt tárgyalást tartottak a gyermekkorú sértettek sze­mélyiségi jogainak védelmé­ben. Az ítélet nem jogerős, az ügyész a minősítés és a bünte­tés súlyosításáért, a vádlott és védője pedig részfelmentés, il­letve enyhítés érdekében fel­lebbezett. ► 3. OLDAL Kórházba került egy súlyosan bántalmazott nő szekszárd Telefonon kér­tek rendőri segítséget vasár­nap 9 óra 25 perckor, mert egy férfi megverte a feleségét. Az egyenruhások azonnal a helyszínre siettek, ahol az asz- szony elmondta, hogy férje otthonukban szóváltást köve­tően bántalmazta. Az asszony megsérült, ezért a mentőszol­gálat munkatársai a szekszár­di kórházba szállították. A rendőrök a 33 éves szekszár­di K. J.-t előállították, és gya­núsítottként hallgatták ki sú­lyos testi sértés bűntett elkö­vetésének megalapozott gya­núja miatt, tájékoztatott Husz- ti Gábor, a megyei főkapitány­ság sajtóreferense. ■ 1.1. SZÓVÁ TESSZÜK Viharos szelekkel, zuhogó esővel kö­szöntött be a nyár idén. Nem egyszer még egy jó esernyővel sem volt egysze­rű közlekedni az utcán. A szél ugyanis hajlamos arra, hogy belekapaszkod­jon és kifordítsa. A minőség arról is­merszik meg, hogy ezt követően vissza is lehet fordítani, legalábbis néhány­szor. Manapság egyre divatosabbak az egyszer használatos, eldobható hol­mik. Az esernyő eddig nem ebbe a ka­tegóriába tartozott. Am az utcai ku­kákba dobott, átjárókban feltehetően földhöz vágott esernyők arra vallanak, hogy - legalábbis a legalsó árkategóri­ákban - már ilyenek is kaphatók. Leg­feljebb nem ezzel reklámozzák. Sőt, saját tapasztalat, hogy feltalálták az egyszer sem használható esernyőt, (ii) 770865 603029 14 15 1 Végső búcsút vettek Grosics Gyulától gyász Buzánszky: „A Földön egy csillaggal kevesebb, az égben eggyel több” Negyvenhármán keltek útra a pápa áldásáért Budapest Hétfőn vettek vég­ső búcsút Grosics Gyulától, az Aranycsapat legendás kapusá­tól, aki június 13-án, nyolcvan­nyolc évesen hunyt el. A fővá­rosi Szent István-bazilikában tartott búcsúztatáson egy szál virággal rótta le kegyeletét - többek között - Orbán Viktor miniszterelnök is. A búcsúz­tatáson beszédet mondott Bu­zánszky Jenő, az Aranycsapat Dombóváron született, egyet­len még élő tagja, a Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) képviseletében Berzi Sándor alelnök, a Magyar Olimpiai Bi­zottság (MOB) nevében Borkai Zsolt elnök, valamint Balog Zol­tán emberierőforrás-miniszter. „A Földön egy csillaggal ke­vesebb, az égben eggyel több” - méltatta jó barátját Buzánsz­ky Jenő, aki kiemelte, a hálóőr egész életét a futballnak szen­telte. Borkai Zsolt többek kö­zött Grosics Gyula embersze- retetét emelte ki, és azt, hogy „életre szóló élményeket kap­tunk tőle”, a kapus példát mu­tatott a mai fiataloknak. A ce­remónia zárásaként Kiss-Rigó László megyés püspök vezette a temetési szertartást, amely után szűk családi körben, a Szent István-bazilika altemp­lomában helyezték végső nyu­galomra Grosics Gyulát. Emlé­kére kedden gyászmisét tarta- Buzánszky Jenő, az Aranycsapat egyetlen élő tagja búcsúzik társától nak a bazilikában. ■ R. G. Vatikán Pápai audiencián vet­tek részt a megyei cigányság képviselői. Három éve már jár­tak megyénkbeli romák az ak­kori pápánál, XVI. Benedeknél. Most többen felvetették, hogy meg kellene ismételni a látoga­tást. Pályázaton nyertek erre támogatást az Emberi Erőfor­rások Minisztériumától. Negy­venhármán indultak útnak, s vitték azt a corpust is, amelyet annak idején már XVI. Bene­dek megáldott. Ezt Lengyelben szándékoznak elhelyezni, ahol emlékművet állítanak, zarán­dokhelyet alakítanak ki azok emlékére, akiket a II. világhá­ború végén ott gyilkoltak le a fasiszták. ► 2. OLDAL ♦ \ V ♦ 1

Next

/
Thumbnails
Contents