Tolnai Népújság, 2012. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-02 / 102. szám

mm® 2012. MÁJUS 2., SZERDA 2 Tavaszi (be)zsongás a Biller Backben tolna Újabb rockos klub­koncertet rendeztek a hétvé­gén a Tolnai Galériában, ahol egykor a Biliárd nevű szórakozóhely működött. Az ilyenformán Biller Backnek elkeresztelt sorozat most szombati programja hivata­losan a Tavaszi zsongás cí­met kapta, de természetesen volt ott némi egészséges be- zsongás is. Ezúttal a helyi Facer Rock Band és a Dirr- Durr Trió, illetve vendég­ként a bonyhádi ABS és a nagyváradi Mirage Rock Legend lépett fel. (sk) A párna jegyében szorgoskodtak sióagárd Varrónapot ren­deztek szombaton a párna jegyében Sióagárdon, a mű­velődési házban. A közös varrás a Gemenc Foltvarró Kör múlt pénteken nyílt ki­állításának folytatása volt. Az eseményen a foltvarró kör tagjai és mintegy ötven, a megye, illetve az ország különböző pontjáról érke­zett vendég tűpárnákat varrt, háromféle techniká­val. Volt tombolasorsolás is, amelyen - talán nem megle­pő módon - különféle pár­nákat lehetett nyerni, (sk) Folytatódtak a múzeumi tudományos szerdák siMONTORNYA A kezükbe is foghatták a kelták tárgyi emlékeit azon az ismeret- terjesztő előadáson, ame­lyet Czövek Attila, a szek­szárdi Wosinsky Mór múze­um régész-főmuzeológusa tartott nemrég a Vármúze­umban. A kelták Tolna me­gyében című vetítettképes előadása számos érdeklő­dőt vonzott, (vl) Czövek Attila főmuzeológus Retro diszkóval zárták a családi napot pusztahencse Családi na­pot rendezett vasárnap az önkormányzat és a teleház. A program gerincét a sport és a gasztronómia adta meg, lehetett futballozni, kézilab­dázni, rendeztek vetélkedőt és családi főzést is. A jó han­gulatú napot, ahol a falu ap- raja-nagyja összegyűlt, sza­lonnasütéssel és retro disz­kóval zárták, (vt) TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Dombóvár ügynökségvezetőjét: ___________Lösch Ferenc___________ 20 /969-20-15 Továbbiak a TEOLhu hírportálon DOMBÓVÁR ES TÉRSÉGÉ Csökkentett támogatásához sem jutott még hozzá a Helytörténeti Gyűjtemény. Kriston Vízi József igazgató két hónapja nem kapta meg a fizetését A múzeum igenlését kérik pénzhiány A csökkentett támogatást sem kapták még meg Jelentősen csökkent a helytörténeti múzeumot működtető Városszépítő és Városvédő Egyesület önkormányzati támogatá­sa, és még az sem kizárt, hogy a gyűjteménynek el kell hagynia mostani he­lyét, az önkormányzati tulajdonban lévő egykor főszolgabírói házat. Hanoi Erzsébet Még egy hónapig, de a legjobb esetben is már csak június vé­géig teszi lehetővé a Dombóvári Helytörténeti Gyűjtemény mű­ködését az év elején megszava­zott önkormányzati támogatás - vélekedik Kriston Vízi József, a múzeum igazgatója. Az elmúlt évben 7,3 millió forinttal, idén viszont csak 3 millió forinttal számolhat a gyűjteményt gondo­zó Városszépítő és Városvédő Egyesület. Pontosabban ekkora összegre kaptak ígéretet, ugyan­is a februári döntés óta még sem­mit nem utaltak át belőle a szer­vezet számára. Kriston Vízi József elmondta, a támogatás az elmúlt években a szakmai minimumhoz volt elég, a béreket és az épület fenntartá­sát fedezték belőle. Ezen felül a múzeumpedagógiai munkát, ku­tatásokat, kötetek kiadását, ren­dezvények megtartását, a Kos- suth-szoborcsoport gondozását vállalta magára az egyesület. Mindezt társadalmi munkában végzik a tagok. A korábbi három alkalmazott helyett pedig jelen­leg csak az igazgatónak van munkaviszonya a múzeumnál. Neki viszont az elmúlt két hó­napban nem tudták kifizetni a bérét. Emellett többször volt már rá példa - ahogy arra most is szükség van -, hogy az egyesü­let előlegezte meg a számlák ki­fizetését. Az anyagi ellehetetlenülés fe­nyegetése miatt a múzeumpárto­lók segítségét kéri az egyesület. A Kriston Vízi József által szer­kesztőségünkbe is eljutatott fel­hívó szándékkal megfogalma­zott levélben nem feltétlenül anyagi támogatást kér a szerve­zet, hanem „a múzeum további létének igenlését és ehhez eset­leg önkéntes felajánlást". Megkérdeztük Szabó Loránd polgármestert arról, hogy mi az oka annak, hogy a városvédők egyelőre a csökkentett összeget sem kapták meg. Ő azt válaszol­ta, nincs a városnak pénze, így veszélyben van Dombóvár civil szervezeteinek önkormányzati támogatása. Nagy Rolandot, a testületben többségi Fidesz-képviselőcso- port vezetőjét is megkerestük az ügyben. A képviselő elmondta, amennyiben a múzeum tényleg nem tud tovább működni, úgy a város nehéz anyagi helyzete el­lenére átcsoportosítás várható a költségvetésben. Nagy Roland beszélt a gyűjte­mény esetleges elköltöztetéséről is. Felmerült ugyanis, hogy a mú­zeumot összevonják a művelődé­si házzal és a Városi Könyvtárral, amelyek már most is közös épü­letben foglalnak helyet. Az intéz­ményi átszervezéstől gazdaságo­sabb működést remélnek, az ez­zel kapcsolatos napirendi pontot azonban a legutóbbi ülésen még­sem tárgyalták, mivel azt vissza­vonta az előterjesztője, Bükösdi Olga. Nagy Roland viszont annyit elárult, hogy később még előke­rülhet a javaslat. Már csak azért is, mert a közigazgatás jövő év elején életbe lépő átalakításai mi­att valahol helyet kell találni a já­rási hivatalnak Dombóváron, és e témában többször szóba került az egykori főszolgabírói ház. Bár az még nem tisztázott, hogy pon­tosan milyen funkciót kapna az épület az átszervezések után. Biztosat ez ügyben Kriston Vízi József sem tudott mondani, ugyanis hiányolja a személyes megkeresést a témában. Az in­tézményi összevonásról szólva pedig azt hangsúlyozta, hogy szükség van az ésszerűsítésre, de ennek nem ez a megfelelő módja. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak dombóvár Fokozott ellenőrzés­re számíthatnak a méhkaptáro- kat szállító személyek, és ennek során a szállításhoz szükséges okmányok átvizsgálására is ké­szülniük kell. A települések kör­zeti megbízottjai pedig a veszé­lyeztetett időszakban - április­tól július végéig - rendszeresen és visszatérően ellenőrzik a be­jelentett telephelyeket - hang­zott el a Dombóvári Rendőrkapi­tányság és a Dombóvári Méhész és Gazda Egyesület legutóbbi egyeztetésén pénteken. A megbeszélésen ismertették a június l-jén életbelépő rende­letváltozásokat is, amely előírja a TIR szerinti tenyészkód fel­tüntetését a kaptárok külső fe­lületén. A kódot legalább 20 milliméteres számokkal, ron­csolás nélkül nem eltávolítható módon, égetéssel vagy korrózi­ónak ellenálló hordozón kell fel­tüntetni. A rendőrség és az egyesület még 2010-ben kötött együttmű­ködési megállapodást a méhé­szek sérelmére elkövetett bűn- cselekmények visszaszorításá­nak érdekében. ■ Hanoi E. Egyre csökken a kistérség népessége dombóvár Tragikus a népesség alakulása - mondta dr. Berta Bá­lint a Helytörténeti Klub újabb összejövetelén, ahol a nyugalma­zott címzetes gimnáziumigazga­tó a Dombóvári kistérség népe­sedési viszonyából beszélt az ér­deklődőknek. A volt direktor ma is aktív kutatója a demográfiá­nak, és az azzal kapcsolatos tu­dományterületeknek. Legfris­sebb elemzését Erdélyi Tamás segítségével készítette. Diagra­mok és statisztikai adatsorok se­gítségével szemléltette a folya­matokat az 1940-es évektől 2001-ig. Kiderült, hogy Dombó­vár lélekszáma 21 805 volt 1991- ben, 2009-ben ez már 20 000 alá esett. Érdekes adatként ismer­tette az előadó, hogy 2005-ben például 24 gyerek született hu­szonkét roma családnál. Soron következő előadásukat a Múzeu­mi Világnap alkalmából május ló-án tartják; központi téma Dombóvár műtárgyainak bemu­tatása lesz. ■ Bodó Á. Tájmúzeumi szerepet is próbál betölteni A helytörténet! gyűjteményben őrzött tárgyi emlékek nagy részét az Illyés-gimnázium 35 évvel ezelőtt alapított iskolamúzeumában állították ki először. A több ezer ma már pótolhatatlan helybéli műtárgy, fotók, feljegyzések, muzeális könyvek 2001-ben költöztek jelenlegi helyükre, az 1800-as évek végén épült főszolgabírói ház­ba. Kriston Vízi József elmondta, hogy a patinás épület és a „kis- kastély-park” sokaknak nyújt kikapcsolódást, becslése szerint évente 8-9 ezer látogatót vonz a múzeum, amely a helyi értékek mellett mintegy húsz Kapos menti település népi emlékeit is őrzi. Önzetlen segítséget vár az egyesület Papírtéglát préseltek akciónap Tovább viszik az elődök munkáját a diákok Együtt keresték a kákán is a csomót Attala Diákok önzetlen segítsé­gét kéri a Nyílt Szívek Közhasz­nú Egyesület. Kesztné Besenyei Erika, a szervezet elnöke el­mondta, olyan fiatalokat várnak, akik szívesen segítenek a náluk elesettebbeknek és szeretnék ki­venni a részüket a fogyatékkal élők mindennapjaiból. Szóróla­pozás, plakátolás, adománygyűj­tés, rendezvényeken való segít­ségnyújtás, kulturális progra­mok szervezése és pályázatfi­gyelés szerepel a feladatok kö­zött. Az önkéntes munkáért fi­zetséget nem tudnak biztosíta­ni, de a feladatokkal szorosan összefüggő költségeket - útikölt­ség, belépőjegyek, étkezési költ­ségek - megtérítik. ■ E. H. dombóvár A biofal takarítására is szakítottak időt a Föld napján a dombóvári iskolák diákjai. Az egyik hipermarket melletti kopár földterületet még 2008-ban ültet­ték be az intézmények akkori ta­nulói, utódaik pedig évről évre arról gondoskodnak, hogy ápolt maradjon a Konda-völgyi rész. Legutóbb 70-80 gyerek szorgos­kodott ott. A polgármesteri hiva­tal dolgozói a felhalmozódott pa­pírhulladékot aprózták fel a kör­nyezetvédelmi akciónapon. Tet­ték ezt azért, hogy némi fűrész­por, falevél és víz hozzáadásával úgynevezett papírtéglává présel­hető elegyet keverhessenek. Kö­zel 120-140 jó fűtőértékkel bíró tégla készült. ■ H. E. 5 f C A felhalmozott papírhulladékot aprózták fel. Papírtégla lesz belőle kaposszekcső Mit jelent „Bo­dzafa alatt esküdni” vagy „Csont­ra hízni”? Aki ellátogatott április 26-án a kaposszekcsői közösségi házba, az megtudhatta. Marko- vits Magdolna Értsd is, amit mondasz! címmel tartott előadá­sában szólások és közmondások magyarázatát osztotta meg a résztvevőkkel. Először megkér­dezte a hallgatóságot, hogyan ér­telmeznék a közmondást, majd a válaszok alapján pontosította az elhangzottakat. Az állandósult szókapcsolatokat képekkel is il­lusztrálta, így a közönség meg­nézhette, milyez az, amikor „egy gyékényen árulnak” vagy éppen miért nem lehet a „kákán is cso­mót keresni”. ■ k v ♦ é

Next

/
Thumbnails
Contents