Tolnai Népújság, 2012. május (23. évfolyam, 102-126. szám)

2012-05-02 / 102. szám

2012. MÁJUS 2., SZERDA 3 MEGYEI TÜKÖR JEGYZET STEINBACH ZSOLT Gereblyézős izomláz A MUNKA ÜNNEPÉNEK köszön­hető hosszú hétvégés mun­kaszüneti napok kiváló al­kalmat biztosítanak arra, hogy az ember olyan mun­kákba is belekóstolhasson, amelyeket aztán hamarosan legszívesebben sugárban köpne ki. Nekem a hétvégén - egy visszautasíthatatlan rokoni ajánlat révén - nap­számos munka jutott, földta- licskázással, ásással, de fő­leg terepegyengetéssel, ge- reblyézés által. A fene se gondolta, hogy gereblyézés- től izomlázat lehet kapni, de már biztos forrásból tudom: lehet. A tűző napon, közel harminc fokban terepet egyengetni különös pszichi­kai hatást vált ki az ember­ből: valahogy úgy érzi, hogy a százszor elátkozott jelenle­gi munkahelye tulajdonkép­pen egy földi paradicsom. A gereblyézéshez képest. Amely munkával egyébként sokan akár nettó negyven- hétezret is képesek keresni havonta. hanem a munka ünnepének köszönhető hosszú hétvégén újra fény derült arra, hogy pénzt - nem is keveset - más­féle munkával is lehet keres­ni. A gereblyét letéve például azt olvastam az újságban, hogy a bíróság jogerősen el­meszelt egy bankot, mert az a devizahitel nyújtásnál a keze­lési költséget is devizában számolta. Emellett pedig a hi­tel folyósításakor az alacso­nyabb, vételi árfolyammal kal­kulált, a törlesztőrészlet meg­határozásánál viszont a ma­gasabb, eladási árfolyammal. Mondjuk az ilyen huncutsá­gokon annyira már nem lepő­dik meg az ember, azon vi­szont eseüeg, hogy a nagy bank vezetője jelezte: nem fo­gadják el a jogerős ítéletet, fe­lülvizsgálati kérelemmel él­nek. Ebből pedig nyilván az következik, hogy szerintük az üyesfajta banki eljárások tök tisztességesek. És még izomlázat se lehet tő­lük kapni. Megyeszerte ünnepeltek majális Garantált volt a kikapcsolódás a munka ünnepén A várdombi gyerekek kézműves-foglalkozásokon vehettek részt és népi játékokban versenghettek, amiért fabatka volt a jutalom Rámosolygott az időjárás a május elsejei rendezvé­nyekre. A fiataloknak a szikrázó napsütés, a férfi­aknak a borok, sörök csal­tak pírt az arcukra a me­gye számos településén. Munkatársainktól Bár a körhinta nem volt jellem­ző, a finom ételek, szórakoztató programok és a jókedv minden majális rendezvényen biztosított volt tegnap. Negyvenötén nívódíjat, fiu- szonegyen az Atomerőmű Kivá­ló Üzemeltetője, tízen az Atom­erőmű Kiváló Karbantartója elis­merést vehettek át tegnap az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ma­jálisán. A díjakat a cég dolgozói kiváló szakmai munkájukért kapták munkahelyi vezetőik döntése alapján. Az elismerése­ket Hamvas István vezérigazga­tó, illetve az egyes területek ve­zetői adták át. Hamvas István en­nek kapcsán azt mondta, hogy az atomerőmű sikerének, bizton­ságos és gazdaságos üzemelte­tésének feltétele a műszaki felté­telek mellett a megfelelő szak­mai gárda. A majálist hagyomá­nyosan az ASE-pályán rendez­ték, ahol főzőversenyt is tartot­tak, és különféle programok ga­rantálták a gyerekek és felnőt­tek szórakozását. Dunaföldvá­ron Duna-parti grillpartyval, spenótfesztivállal, valamint vi­dám színpadi műsorral ünnepel­ték május elsejét.- Kicsalogatni otthonról és összehozni az embereket, meg­mutatni a helyi tehetségeket - ez volt a célja az új felállású harci ön- kormányzat által először szerve­zett majálisnak. A még hétfőn, a sportpályán rendezett esemény­ről Siposné Csajbók Gabriella pol­gármester elmondta: a délelőtt el­sősorban a gyerekeké volt, akik sportvetélkedőkön, kézműves­foglalkozásokon vehettek részt. Délután háromkor kezdődött a „színpadi” műsor, amelynek pó­diumát egy helyi vállalkozó ka­mionplatója biztosította. Sztár­vendégek helyett helyi tehetsé­gek - fiatalok és idősek - szóra­koztatták a szép számú közönsé­get. A fináléban harci táncos höl­gyek kánkánt adtak elő. A nap fo­lyamán szendviccsel, virslivel, fa- sírozottal, salátával is kínálták a közönséget A programot utcabál­diszkó zárta. Simontornyán az egykor vi­rágzó cégek, a Bőrgyár, a Bőr- és Szőrmefeldolgozó Vállalat, to­vábbá a SIMOVILL, az ÁFÉSZ, valamint a Vízmű ma már zömé­ben nyugdíjas dolgozói a koráb­bi évek megszokott útvonalán vonultak a Vár térre. Egész nap programok sora várta ott a nosz- talgiázókat, és persze a fiatalabb korosztályt is. Várdombon klubhelyiséget is avattak a majálison Várdombon a gyerkőcök nagy örömére már kora délelőtt állt a májusfa, melyet ki-ki gyalog, míg mások gólyalábbal jártak körbe. A majális izgalmas programjai viszont csak ezután kö­vetkeztek számukra, Kardos Zoltán népi játékokat tanított ne­kik, melyekért fabatkákat szerezhettek. A legügyesebb csemete értékes ajándékokkal gazdagodott. A felnőttek sem pihentek az árnyékban, többen a főzőversenyre készülő ételeket kever- gették, míg mások a Szeleshát és a Várbor pincészet ízletes bo­rait kóstolgatták. A rendezvényen átadták a nagycsaládosok új klubhelyiségét, melyhez az osztrák Soroptimist Steirisches Ennstal egyesülettől kaptak adományokat A paksi atomerőmű majálisát hagyományosan az ASE-pályán rendezték A cikk megjelenését Várdomb önkormányzata támogatta. HIRDETÉS több mint 100 minőségi termelője Szekszárd, Nefelejcs köz 12. www.szekszarditermek.hu Kezet fogott egymással a három település vezetője felsőnyék Munkalátoga- tást tett Felsőnyék polgár- mestere az olasz testvérte­lepülésükön, ahol a horvát testvértelepüléssel közö­sen létrehoztak egy olasz-horvát-magyar együttműködést. A kezde­ményezés lényege, hogy szívesen vendégül látják egymást a jelesebb napo­kon. (rzs) Hamarosan el is készül a gyalogátkelőhely (regszemcse Már elkezd­ték a gyalogátkelő kiala­kítását pályázati pénzből a 65-ös út melletti 1. szá­mú Körzeti Orvosi rende­lő és a Gyógyszertár kö­zött. A felújításra 2,5 mil­lió forintot kapott a tele­pülés. A gyalogátkelőre már nagy szükség volt, várhatóan a napokban el is készül, (rzs) Az ovisok is élvezték a Föld napi programot fadd Mintegy 170 óvodás és 100 szülő vett részt a faddi óvoda hagyomá­nyos Föld napi program­ján. A helyi sportpályán, remek időben lezajlott rendezvény délelőttjén hét állomáson a Földdel kapcsolatos, játékos fel­adatokat kellett megolda­niuk a gyerekeknek, a szülőkkel együtt. A gond­viselők emellett paprikás krumpli készítésben is versengtek. Ebéd után a sporté volt a főszerep, gyerekek és felnőttek egy­aránt nagyon élvezték a programot, (sk) Továbbiak a TEOLhu hírportálon Népszokás Májusfát állítottak az Iskolaudvaron a szekszárdi Garay Já­nos Általános Iskola és AMI diákjai. Az alsó tagozatosok előbb megis­merkedtek a népszokás történetével, majd minden osztály saját sza­lagjával díszítette fel a májusfát, amelyet június elsején táncolnak majd ki. A fiúk pedig voltak annyira figyelmesek, hogy minden lány­nak kedveskedtek egy kisméretű fával is. Jól kifőzték a vetélkedő feladatait nép- és honismereti verseny Alkotásra, kutakodásra késztették a diákokat decs Múltunkban a jövőnk cím­mel másodszor hirdetett hon- és népismereti vetélkedőt a decsi Bíborvég ÁMK. A hiánypótlónak szánt néprajzi versenyen ezúttal a népi konyha és a népi táplálko­zás témakörben kellett bizonyíta­nia az általános iskolásokból ál­ló 4 tagú csapatoknak. Előzetes feladatként 5, a lakóhelyükre jel­lemző étel receptjét foglalták könyvbe a gyerekek, majd a ver­senyen a gyakorlati készségükre is szükség volt. Kanál és bögre segítségével méricskéltek, vala­mint a témával kapcsolatos rejt­vényeket oldottak meg. A vetélkedőt életre hívó pedagó­gusok azzal a céllal szervezték a versenyt, hogy gondolkodásra, al­kotásra, kutakodásra késztessék a fiatalokat, erősítsék bennük a kötődést a néphagyományokhoz, és fenntartsák a népművészet iránti érdeklődést - összegzett Bergemé Ifjú Erzsébet tanítónő. A megmérettetésre Tolna, Ba­ranya és Fejér megyéből érkez­tek diákok. Az élen címvédőként az őcsényi iskola csapata végzett, másodikak a dunaszekcsőiek, harmadikak a házigazda decsiek lettek. Kísérő programként Ifjú Gyuláné, Farkas Éva, Kiss János- né, a szekszárdi Petrits Mézes­kalács Múzeum és a Decsi Pék Kft. anyagagaiból rendeztek kiál­lítást az iskolában, és a Decsi Ha­gyományőrző Férfikórus énekelt a résztvevőknek. ■ H. E. E I Az első helyezett őcsényi csapat tagjai éneklés közben

Next

/
Thumbnails
Contents