Tolnai Népújság, 2011. január (22. évfolyam, 1-25. szám)

Vasárnapi Tolnai Népújság, 2011-01-02 / 1. szám

2 2011. JANUÁR 2., VASÁRNAP KÖZÉLET Szoros a féléves naptár eu-elnökség Nagy kihívás az euróövezet válságának a kezelése Különleges felelősséget je­lent Magyarország számá­ra az, hogy szombattól fél évre az Európai Unió soros elnöke. A váltórendszer a lisszaboni szerződéssel so­kat veszített eredeti fényé­ből, de sok tekintetben még így is Budapesthez került június végéig az unió kormányrúdja. Gyükeri Mercédesz január 7. átadás Ha akad még Brüsszelben olyan uniós vezető, aki nem járt Magyarországon, a jövő héten az is eljut ide. A prog­ramok sorát csütörtökön a belga miniszterelnök nyitja, aki „zenés­táncos műsorral kísért rendezvé­nyen” az Országházban átadja az elnökségi stafétát, az unió zászló­ját Egy nappal később az Európai Bizottság teljes létszámban Buda­pestre látogat. Mivel a bizottság egyfajta nemzetek felett álló kor­mányként indítványozza az új uniós jogszabályokat, a tagor­szágok - Magyarország által ve­zetett - szervezete, a tanács pedig a végső döntéseket hozza meg, kettejük tárgyalása jelenti az el­nökség valódi startját. február 4. energia Energiabiz- tonságról szól az elnökség első kiemelt rendezvénye. A brüssze­li csúcs lesz az első erőpróba a számunkra is kiemelt jelentősé­gű témában. A lisszaboni szerző­dés ugyanis már lehetőséget ad az EU-nak arra, hogy európai léptékben döntsenek fejleszté­sekről, és összehangolják az együttműködést unión kívüli ki­termelőkkel, tranzitországokkal. MÁRCIUS 24. BRÜSSZELI CSÚCS A magyar elnökség legnagyobb kihívása az euróövezet egy éve húzódó válságának a kezelése. Kiemelt szerepet kap az alap- szerződés módosítása, amelyben egy válságkezelő mechanizmust alakítanak ki a közösség tagjai. A tervek szerint ez márciusra le­zajlik, ehhez azonban komoly diplomáciai erőfeszítésekre lesz szükség hazánk részéről - külö­nösen annak fényében, hogy nemhogy az eurózónának nem vagyunk a tagjai, de épphogy azon renitens országok között tartanak minket számon, ame­lyek miatt gyengült az unió gaz­dasági ereje. ÁPRILIS 7. PÉNZÜGYMINISZTEREK A pénzügyminiszterek gödöllői informális ülésének asztalán a tervek szerint ott lesznek a tag­országok 2012-es költségvetésé­nek alapjai. Mindez minden ko­rábbinál szorosabb fegyelemre kényszerítheti az államokat. Ez nem csak a súlyos gondokkal küzdő országoknak, de az ő problémáik miatt nehéz helyzet­be kerülő nagyok - elsősorban Németország - és az egész EU- nak lehet fontos. A tagországi tervek egyeztetése - uniós nyel­ven a pénzügyi szemeszter - a magyar elnökség idején startol. MÁJUS 26. HILLARY GÖDÖLLŐN Az elnökség diplomáciai csúcspont­ja lesz a keleti partnerség csúcs- találkozó. A gödöllői konferen­cia, amelyre a tervek szerint Hillary Rodham Clinton ameri­kai külügyminiszter is ellátogat, nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint tartalommal megtölte­ni számos volt szovjet tagköztár­sasággal meglévő kapcsolatokat. Tagságot nem ígértek ezeknek az államoknak, a nem titkolt cél az, hogy növeljék befolyásukat ezekben az országokban Orosz­országgal szemben. Ebben az időszakban zárulhatnak a csat­lakozási tárgyalások Horvátor­szággal is, amely a másik fontos országcsoport, a Nyugat-Balkán jó ideig egyetlen újabb tagja le­het az EU-ban. JÚNIUS 23. KÖLTSÉGVETÉSI JAVAS­LAT Júniusra elkészülhet az Eu­rópai Bizottság induló javaslata a következő 2014-2020 közötti időszakra szóló uniós költségve­téssel kapcsolatban. A tagor­szágok befizetéséből, áfa- és vámbevételeiből származó bü­dzsével kapcsolatosan már elin­dultak a csaták: a legnagyobbak a keret visszafogását indítvá­nyozzák, miközben az EU egyre több célra szánna pénzt. A júniusi csúcs előtt kedvező jel ugyanakkor, hogy a magyarokat Lengyelország követi az elnöki sorban. Márpedig a költségvetés két fő területén, a strukturális és a mezőgazdasági támogatások­kal kapcsolatban hasonlóak a két ország céljai. Nagyobb szigor januártól az utakon Merénylet Legalább 17 hívő meghalt és csaknem 70 megsebesült szombatra virradó éjjel az észak-egyiptomi Alexandria egyik kopt keresztény temp­loma előtti robbantásban. A merénylet után délelőtt feldühödött keresztények tüntettek és tűztek össze a kivezényelt rendőrökkel a helyszínen. Hoszni Mubarak elnök tegnap televíziós üzenetben ígérte meg, nem hagyja, hogy a terroristák destabilizálják Egyiptomot vagy ellentétet szítsanak az ország lakosságának tíz százalékát adó keresztények és a többségi muzulmánok között. A robbantás elkövetését egyelőre senki sem vállalta, de két hónapja az al-Kaida terrorszervezet iraki szárnya támadásokkal fenyegette meg az egyiptomi koptokat. szigorodnak a szabályok ja­nuár 1-jétől: gyorshajtás, a biztonsági öv használatának elmulasztása, tilos jelzésen való áthaladás és ittas veze­tés esetén 10-től 300 ezer fo­rintig terjedő helyszíni bír­ság szabható ki. Az autó­busszal és vonattal utazók pedig kamerás megfigyelés­re számíthatnak. Brutális kivégzés a váci börtönben meghalt egy rab a váci bör­tönben, akit bántalmaztak a társai szombat hajnalban. A két férfi a bűncselekmény elkövetése után öngyilkos­ságot kísérelt meg a fegy- házban rendszeresített bo­rotvával. A két elítéltet kór­házba szállították. Évszázados esőrekord dőlt meg tavaly TÖBB CSAPADÉK HULLOTT Magyarországon 2010-ben, mint bármelyik évben a mérések kezdete óta. Az ab­szolút éves csapadékrekord is megdőlt. A legcsapadéko­sabb hónap a május volt, és a Balaton vízszintje már év­tizedek óta nem volt olyan magas, mint most. Magyar útlevelet kér a szlovák vezető MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRSÁGOT kér Berényi József, a szlová­kiai Magyar Koalíció Pártjá­nak (MKP) elnöke, ahogy mondja: az egyetlen szlová­kiai magyar párt elnöke­ként ez kutyakötelessége. A politikusnak vannak bizo­nyos aggodalmai, de vállal­nia kell a szlovák ellentör­vényből adódó kockázatot. Berényi állampolgárságot kér Világbékére szólít, közös imára hívja a vallási vezetőket XVI. Benedek pápa A világ vallási vezetőinek talál­kozóját kezdeményezte XVI. Be­nedek a Szent Péter-bazilikában tartott hagyományos újévi isten­tiszteleten. A különleges csúcs- találkozó célja a világ békéjének előmozdítása lesz. Az olaszor­szági Assisiben 1986-ban már tartottak hasonló csúcstalálko­zót, akkor II. János Pál pápa, ak­kori katolikus egyházfő látta vendégül a világ prominenseit. A katolikus egyházfő a béke és a vallási szabadság mellett foglalt állást. „Minden ember­nek meg kell hallania a háborúk áldozatainak kiáltásait” - fogal­mazott az egyházfő, kiemelve azt is, hogy nem hajthat fejet az emberiség az egoizmus negatív erői, illetve az erőszak előtt, és nem lehet közömbös sem az ál­dozatokat követelő, a népek sor­sát kockára tevő konfliktusok­kal szemben. XVI. Benedek a leghatározottabban elítélte a ke­resztényekkel szemben alkalma­zott intolerancia és diszkriminá­ció minden formáját. ■ Schmitt Pál: Nem fogadkozni, cselekedni kell! Az új esztendő első napján ves­sünk számot az elvégzett és a még ránk váró feladatokkal, ne fogadjunk meg semmit, csak te­gyük a dolgunk bölcsességgel, emberséggel - mondta szomba­ton Schmitt Pál köztársasági el­nök televíziós újévi köszöntő­jében. „Ami hiányosságunk volt az óévben, azt pótoljuk be, ami büszkeségünk volt, annak szel­lemében folytassuk cselekedete­inket”- üzent az államfő, aki az új évtől azt reméli, hogy kinyílik az életünk, lesz törvényi és kor­mányzati erő, amely megvédi a munkahelyeket, az otthonokat, erősíti a családokat. A soros uni­ós elnökség kapcsán azt mond­ta: január elsejétől, fél éven át nem csak saját, de százmilliók életének jobbítása is a mi vállun­kat terheli. „A sors játéka, hogy ez idő alatt újra egy fennhatóság alá kerül minden Európában élő magyar, s ha közjogi értelemben nem is, de szellemében, még ha fél esztendőre is, egyesülhet nemzetünk” - mondta. ■ Ennyi bajt még sosem okozott az ital alkohol Országszerte 4000 beteghez riasztották a mentőket szilveszterkor Budapesten született 2011 első csecsemője Kevesebb közlekedési baleset és petárda okozta sérülés miatt ri­asztották idén a mentőket, vi­szont több súlyos állapotban lé­vő részeg fiatalhoz hívtak segít­séget. Budapesten 600, ország­szerte 4000 beteget mentettek szilveszter éjszakáján a mentők. Főleg az alkohol, illetve a dro­gok okoztak sok kárt az óév utol­só, illetve az új év első éjszaká­ján. A fővárosban rekordok dől­tek, csaknem megtelt a toxikoló­gia, összesen 65 erősen ittas, il­letve drogos pácienst vettek fel a Péterfy Sándor Utcai Kórházba huszonnégy óra alatt. Ennyi be­teg az elmúlt 10 évben nem volt a klinikán. Súlyos, életveszélyes állapotba az alkohol miatt be­szállított betegek közül senki sem került, ők kijózanodtak. Egy középkorú nő meghalt az osztá­lyon, őt kihűlés miatt szállítot­ták be. Rajta kívül még négy le­hűlt hajléktalant láttak el. Veszprém megyében is több mint 85 esethez riasztották a mentőket, többségében erősen ittas fiatalkorúakat kellett ellát­niuk, az átlagosnál kétszer több esetet. Egy normál hétvégi éjsza­kához képest háromszor annyi riasztást kaptak Békés megye mentősei is, összesen ötven eset­hez hívták őket, hetven százalé­kuk részeg volt. A legtöbb prob­lémát országszerte az erős alko­holos befolyásoltság alatt álló kiskorúak okozták. ■ Az alkoholfogyasztás a fiataloknál is egyre több problémát okoz Budapesti lett az ország első újévi babája, vidéken pedig az első cse­csemő 2011-ben Szentesen szü­letett. Több gyermek is világra jött az év első perceiben Magyar- országon, így eltartott egy Ideig, míg nyilvánosságra került a hi­vatalos sorrend. A fővárosban a ■ Három gyermek Semmelweis Egye- született három tern I. Számú Szülé- perc alatt, szeti és Nőgyógyá­szati Klinikáján éjfél után szüle­tett Hanna, az év első babája, aki egy dunaharaszti család első gye­reke. A kislány spontán indult szülés során természetes úton jött a világra 55 centiméterrel, sú­lya 3540 gramm. Az új év első babája és szülei egészségesek. Az új év második percében született az ország második, de Csongrád megye idei első babá­ja. A szentesi Dr. Bugyi István Kórház szülészeti osztályán világrajött kisfiú a Brendon Já­nos nevet kapta, ő a család nyol­cadik gyermeke. A csecsemő 4010 gram­mos, hossza 51 centi­méter. A harmadik baba éjfél utána 3 perccel született Veszprém megyében. Az új­szülött kislány - 3650 gramm és 56 centi - az Elena Eszter nevet kapta. A megyei kórház ügye­letese elmondta, hogy a ba­latonalmádi család harmadik gyermeke egészséges. ■ « A, t I / t t

Next

/
Thumbnails
Contents