Tolnai Népújság, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-01 / 203. szám

Tolnai Népújság 2010. SZEPTEMBER 1., SZERDA XXI. ÉVFOLYAM, 203. SZÁM ÁRA: 120 FT, ELŐFIZETVE: 85 FT www.teol.hu keresse ATEOL.hu oLDp: ŐRIZETBE VETTÉK A VAGYONKEZELŐ KAMERAS TOLL, NYAKKENDŐ: ; MEGSEM BÚN A VÁSÁRLÁSUK KUKAddMuAZuAIUJAI > .... OROSZLÁNÉRT ► ww w.teol.hu 7. OLDAL EGY PERCBEN Egy kisiskola is lehet elég jó A városi iskola felszereltsége, peda­gógus gárdája vagy hírneve miatt vonzóbb lehet. A kistelepüléseket sújtó elöregedés mellett nagy kihívás olyan iskolát fenntartani, ahonnan nem akarják elvinni a szülők gyer­mekeiket. Kurdon és Gyulajon ez si­került. ► 2. OLDAL Tavaszig figyelni kell a lámpára Nem szándékozik kijavítani a Magyar Közút jövő tavasz előtt a 6-os főutat Bonyhád-Kakasd között, ahol május­ban megsül­lyedt ► 3. OLDAL TARTALOM H GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 ÉLETMÓD 9 BULVÁR 10 TV-MŰSOR 10 HIRDETÉSEK 12 REJTVÉNY 13*14 SMS 13 HOROSZKÓP 16 IDŐJÁRÁS Ma a viharos erejű szél mellett többórás napsü­tésre számítha­tunk. Csökken a csapadékhajlam, a hőmérséklet 17 fokig emelkedik. ► 13. OLDAL Nem ez az egyetlen kereszt Kisfiúk júliusi bal­esete nem az egyetlen keresztje a gyönki Horvá- théknak. Márk kó­mában fekszik, a család szűkösen él, az apa felelőst ke­res. ► 4. OLDAL PILLANATFELVÉTEL ATEOLhu olvasóitól Önt mi tenné igazán boldoggá? Rengeteg pénz, gazdagság É A család, a barátok szeretete ■ A hatalom a legfontosabb SZÓVÁ TESSZÜK Úgy tűnik, újra felütötték fejüket a mo­biltelefonos csalások. Minap egyik olva­sónkat egy férfi hívta fel azzal, hogy az adott mobilszolgáltató vezetője, és gra­tulálni szeretne, mert kétmillió forintot nyert Ehhez mindössze 20 ezer forint értékben feltöltőkártyákat kell vennie, majd azok feltöltő kódját beolvasni ne­ki Azt ígérte, később visszahívja a höl­gyet A kiszemelt áldozat azonban ró sen volt, felhívta a szolgáltatót, ahol tá­jékoztatták, nincs ilyen jellegű akciójuk és kérték, ne adjon meg semmilyen kó­dot Amikor a férfi újra jelentkezett, ka­mu számokat olvasott be neki, majd megkérdezte, miért nézi teljesen ostobá­nak. Nem kapott elfogadható hang­nemben adott választ (hé) 10203 9 '770865 603036 Vállra kerül az iskolatáska tanévkezdés A gondtalan hónapok után jön a szorgalmas tanulás A másodikosok dalokkal, mondókákkai, tánccal próbálták mosolyra fakasztani az elsősöket A képgalériát keresse a TEOLhu hírportálon Nemcsak a csengőszó, hanem az időjárás is jelezte, hogy vé­get ért a derűs nyár és a szün­idő. Tolna megyében több he­lyen, így Bonyhádon is tegnap tartották az általános iskolák tanévnyitó ünnepségét. A Bonyhádi Oktatási Nevelési In­tézményben 170 elsős diák ve­szi ma először vállára az isko­latáskát. Összesen pedig 1397 tanuló kezdi el a 2010-2011-es tanévet. A Vörösmarty Mihály Tagintézményben is köszöntöt­ték tegnap a 45 elsős kisdiá­kot. Ők pedig mosollyal az ar­cukon, de azért némi szoron­gással nézték társaik műsorát, és leendő tanáraikat. Az ün­nepség végén vehették át a ta­valy ballagott nyolcadikosok közül többen a nyelvvizsga-bi­zonyítványukat. ► 3. OLDAL Újra működőképes a város vezetése döntés Megalakultak a törvényes működéshez elengedhetetlen bizottságok DOMBÓVÁR Elfogadta a város képviselő-testülete tegnapi rendkívüli ülésén a hatályos Szervezeti és Működési Sza­bályzattal összhangban tett pol­gármesteri előterjesztést, ezzel pedig helyreállt az önkormány­zat törvényes működése. A dön­tés alapján megalakultak a tör­vényes működéshez elengedhe­tetlen bizottságok. Mindeddig a testület jobb és baloldali frakci­ója nem tudott megegyezni a bi­zottsági tagok személyéről. A pénzügyi bizottság elnöki poszt­jára Kerényi Zsolt képviselő ke­rült, tagok pedig Németh István és Szigethy István lettek. A vá­rosgazdálkodási bizottság élére Talapka Rudolfot választották, további tagjai pedig dr. Urbánné Patkás Márta valamint Naszva- di Balázs képviselők lettek. A humán bizottságban Kerényi Zsolt helyett Bükösdi Olgát vá­lasztotta tagnak a képviselő-tes­tület, a bizottság elnöke tovább­ra is Kiss Béla maradt ■ R. T. Szombati lapunk mellékleteként ismét lesz egy Jó tanácsunk A hét végén, szombati szá­munkban megjelenik a Jó ta­nács című egészség- és élet­mód magazin őszi száma. Hamarosan hűvösebb idő­szak következik, a szinte köte­lező meghűlésekkel, kínzó kö­högésekkel. Idejében meg kell erősíteni védekező rendszerün­ket, és a köhögéssel is foglalkoz­ni - csillapítani - kell! Kezdődik az iskola: a diákoknak is fontos nyomelem a vas, többek között segíti a gondolkodást is! Sok hasznos tudnivalóról olvashat még a hét végén, a szombati la­punk mellékleteként megjele­nő Jó tanács egészség- és élet­mód magazinban. Évente megújul egy-egy középület a településen döbrököz A különlegesen szép domborzat mellett Gu- naras közelsége is vonzza a Döbröközbe költözőket A falu folyamatosan fejlődik, a középü­letek egy részét már akadály­mentesítették. Az önkormány­zat az elmúlt években felújítot­ta többek között a művelődési házat, az óvodát és az orvosi ren­delőt is, most az iskola bővítése, akadálymentesítése zajlik. A gyermekek három játszótérnek is örvendenek, valamennyi megfelel az uniós követelmé­nyeknek. A falvak körében rit­kaság, hogy az óvodába korcso­port szerinti megosztásban jár­nak a gyerekek. Mindezekről bővebben is olvashatnak mai számunkban. ► 5.oldal Új egészségházban rendel az orvosok egy része tolna Mától két tolnai felnőtt háziorvos és egy gyermekorvos az új, Deák Ferenc utcai egész­ségházban rendel. A létesítményt tegnap avatták fel ünnepé­lyesen, dr. Sümegi Zoltán polgármester, képviselők, egészségügyi dolgo­zók, a beruházó, a kivitelező képviselői közreműködésével. A korszerű, tágas, akadálymen­tesített, lifttel is ellátott egész­ségházban gyógyszertár, orvosi rendelők és kiszolgáló helyisé­gek kapnak helyet. A létesít­mény használati jogát hosszú távra az önkormányzat kapta meg, a rendelők után tehát nem kell bérleti díjat fizetnie a város­■ A patika két hét múlva nyílik. nak. A patika várhatóan mint­egy két hét múlva nyílik, az or­vosok közül a földszinten dr. Né­meth Katalin gyer­mekorvos, az első emeleten dr. Handl Mária és dr. Sala­mon Tímea felnőtt háziorvosok kezdik meg a ren­delést az épületben, legalábbis egyelőre. De ott kapott helyet az eddig a Garay utcai épületben működő labor (vérvétel), a fizi­koterápia és az életmód tanács­adás is. Négy orvosi rendelő még szabad az egészségházban. A felnőtt háziorvosok megüre­sedett, Garay utcai rendelőibe a jövőben a tervek szerint a védő­női ellátás költözik. ■ S. K. Holnap belépnek az NB l-be sajtótájékoztató Csütörtökön a Győrt fogadja az UKSE SZEKSZÁRD Horváth István pol­gármestert emlékplakettel kö­szöntötte az NB Tbe jutás al­kalmával keddi sajtótájékozta­tóján az UKSE Szekszárd kézi­labdaklub vezetése. Varga Jenő kiemelte, az egyesület sokat köszönhet a megyeszékhely el­ső emberének, aki mind anya­gilag, mind a kapcsolataival so­kat tett azért, hogy tíz év eltel­tével újra NB I-es csapata le­gyen a városnak. A tájékozta­tón elhangzott: az első évben a megkapaszkodás a cél, később pedig szeretnének középcsa­pattá válni. A szekszárdiak csütörtökön 18 órától a világ­sztárokkal érkező Győri Audi ETO KC-t fogadják. ► 15. OLDAL m j TlH *■ N' _ Horváth István polgármester (balról) és Varga Jenő, az UKSE elnöke

Next

/
Thumbnails
Contents