Tolnai Népújság, 2010. szeptember (21. évfolyam, 203-228. szám)

2010-09-01 / 203. szám

2 DOMBÓVÁR ES TÉRSÉGÉ TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2010. SZEPTEMBER 1., SZERDA teol.hu Egy kisiskola is lehet elég jó elégedettség Nem mindig vonzóbb a városi mamutintézmény a szülők számára A térség településeit sújtó elöregedés, gyermeklét- szám-csökkenés mellett nagy kihívás olyan iskolát fenntartani, ahonnan nem akarják elvinni a szülők gyermekeiket. Kurdon és Gyulajon ez sikerült. Rácz Tibor Sokszor a városi iskola felsze­reltsége, pedagógus gárdája, vagy hírneve miatt sokkal von­zóbb lehet a szülők számára, mint a lakhelyüké. így azoknak a településeknek, amelyeken még folyik nevelői-oktatói mun­ka, s nem csatiakoztak még a városhoz tartozó integrált intéz­ményi társuláshoz, fel van adva a lecke. Kurdon az általános is­kolában hat gyerekkel több kez­di meg az idei tanévet, mint ahányan tavaly ültek a padba, így ott fordított egyelőre a hely­zet Farkas Sándor igazgató sze­rint. Mint azt lapunknak el­mondta, a tanulólétszám emel­kedésének okát abban látja, hogy a környező települések kö­zül egyre többen választják in­tézményüket. - Ebben közre­játszhat, hogy iskolánkban né­met nemzetiségi oktatás folyik, a gyermekek heti öt órában, évente 185 órában ismerked­nek a nyelvvel, amellett népis­merethez kötődő tantárgyakat is oktatnak, valamint szabad­idős programokat is szerveznek a német hagyományok köré. A másik, hogy konzervatív alapel­vek szerint nevelik a gyerme­keinket pedagógusaink, ami a szülők számára szimpatikus le­het - tette hozzá. Kérdésünkre elmondta, az önkormányzatok, a kurdi és a csibráki, amelyek fenntartják az iskolát, szinte erejükön felül teljesítenek. A nemzetiségi oktatásban részt­vevő tanulókra magasabb nor­A gyulaji általános iskolában tegnap a tanévkezdés előtti utolsó simításokat végezték el. Háttérben a pedagógusok, a kép előterében Suri Tünde matív támogatást kapnak ugyan, ám két némettanárt is foglalkoztatniuk kell ahhoz, hogy a megfelelő számú nyelv­órát biztosítani tudják. Kiemel­te, az iskolából elballagó gyere­kek nagy része érettségit adó intézményben tanul tovább, so­Fontos a szülő és a pedagógus közötti jó kapcsolat lacza zoltánné szerint egy ezer fős településnek egy kö­rülbelül kétszáz tanulóval rendelkező iskolát fenn kelle­ne tudnia tartani az erre befo­lyó különféle támogatásokból, forrásokból. Mint mondta, a pályázatok, amelyeken az utóbbi évben a gyulaji általá­nos iskola nagyobbrészt siker­rel szerepelt, hozzájárultak ahhoz, hogy a megfelelő peda­gógusgárda megfelelő körül­mények között dolgozhasson az intézményben. Amellett ugyanolyan fontosnak tartja azt is, hogy a szülők személye­sen is ismerjék a tanárokat, s jó kapcsolatban legyenek, mert sokan épp amiatt nem viszik el más intézménybe gyermekeiket, mert elégedet­tek az ismerős tanári gárda munkájával. kan közülük egyetemet, főisko­lát végeznek. - Nem jellemző, hogy a gyerekeket más iskolába vinnék akár a kurdiak, akár a csibrákiak - tette hozzá Farkas Sándor. Gyulajon az önkormányzat egyedül tartja fenn az iskolát. Lacza Zoltánné igazgató lapunk kérdésére elmondta, a települé­sen működő intézménybe járó di­ákok jórésze ódzkodik attól, hogy más intézményben, más telepü­lésen tanuljon. Az óvodásokkal együtt mintegy kétszáz gyerme­ket nevelnek-oktatnak, mintegy kilencven százalékuk roma szár­mazású. így az iskola magyar nyelven cigány nemzetiségi okta­tást is folytat. Roma költők, írók műveit ismertetik meg a gyere­kekkel, amellett beás nyelvet is tanítanak nekik. Mindennek ellenére a szülők ragaszkodnak ahhoz, hogy a gyermekeknek a német nyelvet is tanítsák, hiszen az előrejutá­sukhoz feltétlen szükségesnek tartják egy idegen nyelv ismere­tét. Az intézmény létszáma sta­bil már évek óta. Tavaly művé­szeti oktatást is indítottak, az idei évben pedig a nyolcadikos diákok számára egy kilencedik évfolyamot is indított az iskola, ahová tizenegy gyermek jelent­kezett. - Ez egy szakmunkás jel­legű képzés, ahol gyakorlati képzésen heti öt órában a gyere­kek mezőgazdasági alapokkal ismerkedhetnek - emelte ki az igazgató. Uj helyen veszik át a fémhulladékot fémker Helyi vállalkozók építették, környékbeliek dolgoznak a csarnokban Ünnepélyes keretek közt avatta fel tegnap délelőtt a FÉMKER Fémkereskedelmi és Másodla­gos Anyagokat hasznosító Kft. a kaposszekcsői ipari parkban fel­épített új telephelyét. Az Európai Unió és a magyar állam a mintegy 240 millió forin­tos költség 50 százalékával támo­gatta a fejlesztést. Máthé Imre ügyvezető igazgató beszédében elmondta, a beruházást a sikeres pályázatot követően 2009. április 16- án kezdték meg, elsősorban g helyi vállalkozók igénybevételé- = vei, mind a tervezés, mind pedig I a kivitelezés során. A foglalkoz- | tátották többsége is környékbeli. % A telephelyen a hulladékfeldol- s gozást elősegítendő 788,15 négy- A FÉMKER Kft. új telephelye zetméteres raktárcsarnokot, 30,65 négyzetméteres veszélyes- méter betonozott felület. Innen a hulladék-tárolót alakítottak ki, az csapadékvizet a Dél-dunántúli előírásoknak megfelelő öltöző- Környezetvédelmi, Természetvé­vel, szociális helyiségekkel, iro- delmi és Vízügyi Felügyelőség dákkal és a működéshez szüksé- vízjogi engedélyében foglaltak ges mérlegházzal, illetve a hozzá szerint, olajfogó műtárgyon ke- tartozó 60 tonna teherbírású híd- resztül vezetik el. Az építési be- mérleggel. A területen létrejött ruházást követően kezdték meg 14 gépkocsi parkoló, valamint a a technológiai fejlesztést, vala- beérkezett, és a feldolgozott hűl- mint a szabványok szerinti integ- ladék tárolását elősegítő több tá- rált minőség és kömyezetirányí- roló hely, továbbá 5300 négyzet- tási rendszer bevezetését. a A vállalkozásnál foglalkoztatottak többsége környékbeli Szombaton folytatják a motoros programot belecska Az esős idő miatt több program is elmaradt a hétvégén rendezett belecskai motoros találkozón. Négyes- sy Angéla, a rendezvényt szervező helyi motoros sza­badidő egyesület titkára el­mondta, mintegy 50-60 résztvevője a kedvezőtlen időjárás ellenére is volt az eseménynek, amelynek el­maradt programjait e hét szombaton tartják meg a belecskai sportpályán, (sk) Évente háromszor várják a donorokat DUNAFÖLDVÁR Véradást ren­dez a Vöröskereszt dunafóld- vári alapszervezete szeptem­ber 2-án 8.30-tól fél ötig a művelődési házban. Szpon­zori segítség révén minden véradót megvendégelnek. A városban évente háromszor várják a donorok jelentkezé­sét. Ferencziné Vesztergom- bi Klára, paksi városi titkár elmondta, 120-130 véradó­nak örülnének, (vt) Az idén is részt vesz a város a pályázatban bonyhád Ismét csatlakozik a település a Bursa Hunga- rica felsőoktatási ösztöndíj­pályázathoz. Ennek értel­mében a felsőfokú tanulmá­nyaikat folytatók, illetve most kezdők is pályázhat­nak. A benyújtási határidő október 29. (vb) Domboriban pihentek a Csillagrózsa tanodások váralja A napokban Fadd- Domboriban üdültek a vár­aljai Csillagrózsa Tanoda növendékei. A 24 fiatal szí­nes programokon vett részt: kosárfonást, gyöngyfűzést, agyagozást, és szövést is gyakoroltak. Mindennap strandoltak is - tudtuk meg Kócsidi Honától, a tanoda szociális mentorától, (vb) TISZTELT OLVASÓINK! A lap előfizetésével, kézbesítésé­vel kapcsolatos kérdéseikkel, problémáikkal keressék Dombóvár ügynökségvezetőjét: Lösch Ferenc 20/969 20 15 Továbbiak a TEOLhu hírportálon HIRDETÉS_________________________________________________________________________________________ Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. közleménye At F ON iiéi (InrtAnUHI ÁramiWiTAri 7rr. fttfw^i fcnrswfrtlTAú programot hajt végre a wllwnawnerqu-hilikaUia Síakembtrank IbVamatawn dolgoznak nzért, hogy n klrgymthlywrott őt zavartalan vífnmiwnnfgln szukidlUíüH búUttilú tejieiűeyrte-. eh'wjezi.tík. Értesítjük Ogyfrirtnlout, hogy Szctatírttan a Sault völgy vKamosancrgla­aliafasénak imjrAalalai befejézüdlA a hák*c«toi Heptenhber 1-jén Iszrrdhnl véglegesen frwiilftég ,ti!i hdyrmk. Az rtkFclilr menyek Mrtrht* ManttuölyK öl tltes! €on 4 4 I

Next

/
Thumbnails
Contents