Tolnai Népújság, 2009. május (20. évfolyam, 102-126. szám)

2009-05-02 / 102. szám

2 HÍRSÁV Az óvodák szerepéről értekeztek a találkozón dombóvár A Református Óvodák Országos Szakmai Találkozóján főként az óvo­dai nevelés 21. századi je­lentőségével, lehetőségeivel foglalkoztak az előadók. A kétnapos program során a Margaréta Református Óvoda német nemzetiségi csoportjának előadását is láthatták a résztvevők, akik sétát tettek a Sziget-erdőbe, a zárónapon pedig a guna- rasi fürdőbe látogattak, (he) Lézervarázs színesítette a szintetizátorkoncertet PAKS Monumentális szinte­tizátor- és lézervarázskon- certet tartott Hatvani Sza­bolcs, a Pro Artis művészeti iskola zeneszerző-karmes- ter-zongorista tanára a mű­velődési házban. A Szín- fónia a Föld és ég című, ta­valy bemutatott produkció folytatása. Az esten fellépett a Camerata Pro Artis Vo­nósnégyes, a Napsugár Gyermekkórus és a Paksi Városi Vegyeskar is. (vt) Népi iparművészeti tárgyak a várban Símontqrnya Dísz- és hasz­nálati tárgyakból nyílt kiállí­tás a Vármúzeumban. A Gerjenben élő és alkotó Ko­zák Éva fazekas népi ipar­művész, a népművészet mestere tárgyaiban megjele­níti és emléket állít az elmúlt időszaknak. A megnyitó hangulatát fokozta a Tücs­kök és Vadrózsák citerazene- kar és a Kovács ikrek, Viktor és Dominik fellépése, (vl) Kozák Éva (jobbról) a megnyitón A lakosság segítségét kéri a paksi kapitányság PAKS A rendőrkapitányság tájékoztatása szerint isme­retlen tettesek betörtek egy lakásba, ahonnan 50 ezer forint készpénzt, és körül­belül 190 ezer forint érték­ben arany ékszereket tulaj­donítottak el. Miután koráb­ban több betöréssorozat is volt a városban, a rendőrség ezt szeretné megakadályoz­ni, ezért kérik, hogy a tár­sasházban élők jelezzék, ha gyaftiús idegeneket vagy jár­műveket látnak, (vt) A grafikus, a festő és a szobrász aktjai tamási Straubinger Ferenc festőművész, Németh Árpád grafikus és Domokos Árpád kőszobrász diáktársak vol­tak, és már többször mutat­koztak be közös tárlaton. Most a Tamási Galéria ad otthont Variációk női aktra című kiállításuknak. Mun­káik május 24-ig tekinthe­tők meg. (wg) DOMBÓVÁR TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2009. MÁJUS 2., SZOMBAT Nyári kép Gunarasból. A térség vendéglátói a forgalom fellendülését várják a gazdasági válságtól, abban bíznak, hogy nő a belföldi turizmus Gunaras felkészült a nyárra turizmus Számos fejlesztéssel várják nemcsak a fürdővendégeket A gazdasági válságtól a belföldi turizmus fellen­dülését várják a Dombó­vár környéki vendéglátók. Ennek érdekében számos kedvezménnyel csábítják a nyaralni vágyókat. Hanoi Erzsébet Hivatalosan tegnap indult a strandszezon a Gunaras Gyógy­fürdőben. Ennek apropóján egy héttel korábban Tavaszi Fórum néven tartott tájékoztatót a Kék Csillag Kistérségi Turisztikai Egyesület. Az ősszel felvetett problémák megoldódtak - tájékoztatott Jan- kóné Leibing Rita, a dombóvári Tourinform iroda vezetője. A szá­raz faágakat folyamatosan nyesik, a kerékpárút menti cserjesort ki­vágták. De nemcsak ezáltal vált biztonságosabbá a közlekedés. Az önkormányzati pályázaton nyert támogatásból megvalósul a kerék­párút kivüágítása is. A Kedves és a Séta utca vízelvezetése megoldó­dott. Továbbá a fürdő vezetése ígé­retet tett arra, hogy a bérlettel ren­delkező látogatók ettől a szezontól kezdve gyorsabban juthatnak be a strand területére. A közvetlen felkészülés jegyé­ben a nyaralótulajdonosok in­gyenesen hirdethetik üdülőiket az önkormányzat ( www.dombo- var.hu ), valamint a Tourinform iroda ( www.dombovarportal.hu ) megújult oldalán. Eddig ezt hat nyaralótulajdonos tette meg, de a honlap üzemeltetői továbbra is várják a jelentkezőket. Az önkor­mányzat és a Tourinform iroda kézbevehető kiadványokkal is segíti a vendégeket. Ilyen példá­ul a kerékpáros térkép és „Az él­mény Önre vár!” című magyar, angol és német nyelven megjele­nő ismertető füzet. decemberben elkezdődött a négycsillagos wellness szállo­da építése. A közel kétmilliárd forintos összköltségvetésű be­ruházáshoz 659 milliós uniós támogatást nyert a Gunaras Gyógyfürdő és Idegenforgalmi Zrt. A 94 ágyas hotelben egye­di szolgáltatásokkal rendelke­ző gyógyhelyet alakítanak ki 3500 négyzetméteren. A tervek között szerepel, hogy a komp­lexumban többek között új fo­A fórumon elhangzott, hogy a térség vendéglátói a forgalom fel­lendülését várják a gazdasági válságtól, ugyanis abban bíznak, hogy növekszik a belföldi turiz­mus. Ennek érdeké­ben szinte minden­hol elfogadják az üdülési csekket. Il­letve további marke­ting akciókkal igyekeznek Gunarasra csábítani az embere­ket. A „Maradj még egy napot!” programban a helyi szállodák kedvezményes áron próbálják maradásra bírni a vendégeket. A „szomszédolás” a közeli tele­gadóterek, változatos szauna­világ, japán onsen fürdő, rész­ben nyitott, részben fedett me­dencék és csúszdák, új ßrd& ház játszószobával és pihenő terekkel, meditációs szoba, új vendéglátóegységek, kaland­park, meditációs kert és műfü­ves focipálya is helyet kap. Ez nemcsak minőségi szálláshe­lyet, hanem jelentős munka­helyteremtést is eredményez majd a térségben. pülésekkel való megegyezés ke­retében kínálja a környék látvá­nyosságait, valamint a Dombó­vári Helytörténeti Múzeum is várja a turistákat. A Camping Étterem mögötti aszfaltos sportpálya megújul. A kosárlabda-, tenisz-, lábtenisz- és tollas­labdapályát esténként is igénybe veheti majd bárki, ugyanis kivi­lágítást kap a terület. Ezenfelül játszótér is épült az étterem mel­lett. A kemping előtt a járdával párhuzamosan, a konda-völgyi- hez hasonló Kneipp ösvény épült pályázati forrásból és ön- kormányzati önerőből. Ennek lé­nyege, hogy a különböző formá­jú kövek a mezítlábas sétálás so­rán rendkívül jótékony hatást váltanak ki az egész testben. Az Európa Hotel területén alakítot­ták ki az ősz folyamán az Idő­sek játszóparkját, ahol többfajta sporteszközt is használhatnak a vendégek. A Fő út mentén zász­lódomb készül, természetesen a város lobogójával. Gunaras közbiztonságának ér­dekében polgárőrök, a polgár- mesteri hivatal közterület-fel­ügyelői és a rendőrök közösen lépnek fel. Minden igényt kielégítő szálloda épül ■ Ingyenesen hirdethetik üdülőiket. A város megvenné a DVMSE sporttelepet vita Nem tud megegyezni a MÁV és az önkormányzat a létesítmény áráról Dombóvár önkormányzatának képviselő-testülete egy korábbi határozat alapján döntött a MÁV Zrt. tulajdonában lévő DVMSE Sporttelep megvásárlásáról, amely elől a másik fél sem zárkó­zott el. Az adás-vétellel kapcsola­tos tárgyalások előző év decemberben megkezdődtek, a ha­tározatban foglalt 60 millió forintos vételi ajánlatot a testület megtette Nagy Istvánnak, a MÁV Vagyonkezelő Zrt vezérigazgatójának. A tárgya­lások és az új értékbecslések után azonban több kisebb-na- gyobb súlyú probléma merült fel az önkormányzat részéről. A MÁV tájékoztatta Herbst Jánost, a DVMSE elnökét, hogy az ingat­lan fejlesztésével kapcsolatos be­ruházások és azok költségeinek rendezése még nem fejeződött be. Az értékesítés további feltétele a MÁV Központi Üzemi Tanácsá­nak hozzájárulása. Amennyiben nem támogatják az adás-vételt, úgy az üzlet nem jöhet létre. Az ügy előremenetelét hátrál­tatja, hogy a tanács csak újabb komplett vizsgálatot követően tud előterjesztést tenni. A képviselő-testület tudomása szerint a MÁV által megrendelt idegenforgalmi szakértői véle­mény a létesítmények értékét 162,5 millió forintban határozta meg. Azonban a DVMSE a sport­■ Anyagi vitá­ba kevere­dett a két fél. Szabó Loránd polgármester telep 2002-es használatba vétele óta mintegy 150 millió forintos ér­téknövelő fejlesztést hajtott végre a létesítményeken. Ez az összeg részben beruházásként az épüle­tek mai állapotában, értékében, illetve az értékbecslésben is meg­jelenik. Emiatt anyagi vitába keve­redett egymással a két fél. Ameny- nyiben nem születik megegyezés, két alternatívát helyezett kilátás­ba Szabó Loránd polgármester. Az első alapján általános egyszerű közbeszerzési eljárást írnak ki a DVMSE sporttelep tulajdoni jogá­ért, vagy pedig nem tesznek újabb árajánlatot. Mindkettő alapján megszűnne a létesítmény meg­szerzésért kiírt határozat. Döntés május végén várható. ■ Alvállalkozó szállítja majd az utasokat Dombóvár önkormányzata 2004 decemberében kötött közszolgá­lati szerződést a Gemenc Volán Rt.-vel. A megállapodás ez év de­cember 31-én lejár, ezért idén új pályázatot írnak majd ki a me­netrend szerinti személyszállí­tás feladatainak elvégzésére. Ám addig is a szerződés lehetővé te­szi, hogy a szolgáltató alvállal­kozót vonjon be az autóbuszjára­tok üzemeltetésébe. így legha­marabb májustól, legkésőbb jú­niustól kezdve a Dombóvár- -Tamási helyközi vonalon az Orangeways Zrt. felel az utasok szállításáért. Az eddig csak nem­zetközi utaztatást végző új alvál­lalkozó meglévő járműveivel lát­ná el a feladatot. A cég személy- szállítás terén szerzett megfele­lő tapasztalatai és a Volánnal fennálló szerződése garanciát je­lent arra, hogy az utasok nem fognak negatív változást érzékel­ni. A magas színvonalú, az em­berek igényeinek megfelelő sze­mélyszállítás természetesen az önkormányzat érdeke is. ■ H. T. Térségfejlesztő civil hálózat alakulhat • Térségeink fejlesztéséért címmel tartottak előadást az Interre- gionális Térségfejlesztési Alapít­vány emberei szerdán Dombóvá­ron. Az alapítvány azzal a céllal hívta életre a programsorozatot, hogy kialakulhasson egy térség- fejlesztő civil hálózat. Á megje­lent szervezetek képviselői szak­értő bevonásával beszélgethettek az Országos Területfejlesztési Koncepcióról, településfejleszté­si programokról, a közös gondol­kodás szakmai és területi lehető­ségeiről. Az együttműködés ér­dekében az alpítvány a hozzájuk csatlakozó szervezetek bemutat­kozó kiadványait megjelenteti és azokat minden résztvevőhöz el­juttatja. ■ H. E. A tévétoronytól Dombóvárig tartott a túra A Szent Orsolya Iskolaközpont tizenötödik alkalommal szer­vezte meg a Kovács Béla Em­lék- és Teljesítménytúrát! A mi­sinai tévétoronytól a dombóvá­ri iskoláig tartó, összesen 44 ki­lométeres távon 1097 túrázó in­dult útnak, közülük kilencve- nen teljesítménytúrázóként, vagyis mért időre gyalogoltak. A bátrabbak már éjszaka elin­dultak, és oda-vissza megtették a 44 kilométert. A teljes távot végül 486-an teljesítették, töb­ben csak egy-egy rövidebb sza­kaszon mentek végig. Sikon- dánái, Mecsekpölöskénél és Vásárosdombónál voltak ki­szálló pontok. Innen buszok vitték el Dombóvárra a kirán­dulókat. A legfiatalabb túrázó a há­roméves Sipos Anett, míg a leg­idősebb a 67 éves Hocza István volt. A leggyorsabb túrázónak hat óra is elég volt az út leküz­déséhez, míg a sereghajtó közel 12 óra alatt ért célba. Századik- ) ként a dombóvári Gombár Szi- I lárd futott be, aki összesen 88 !, kilométert gyalogolt. ■ L. T. < l i t

Next

/
Thumbnails
Contents