Tolnai Népújság, 2007. január (18. évfolyam, 1-26. szám)

2007-01-02 / 1. szám

2 TOLNAI NÉPÚJSÁG - 2007. JANUÁR 2., KEDD TAMASI ES TÉRSÉGÉ Paksi Istvánná kerül az elhunyt képviselő helyére bogyiszlő December elején elhunyt a bogyiszlói képvi­selő-testület tagja, Bajusz Tamás. Mint azt Tóth Ist­ván polgármestertől meg­tudtuk, Bajusz Tamás he­lyére a választási eredmé­nyek alapján a listán követ­kező, legtöbb voksot kapott Paksi Istvánná kerül. A képviselő a januári ülésen teszi le az esküt, (sk) A Vajdaságból is küldtek rajzokat a pályázatra bonyhád A Wass Albert gyermekraj zpályázatra mintegy háromszáz alkotás érkezett Bonyhádra, főként általános iskolásoktól. Ko­vács Ferenc festőművész látta el a zsűrielnöki tisztet. Kuriózumként említette, hogy óvodások is küldtek be rajzokat, és a Vajdaság­ból is kaptak igen szép me­seillusztrációkat. Az ered­ményhirdetést január 6-án tartják a helyi művelődési központban, (wg) Hiány nélkül zárja az évet a bölcskei önkormányzat bölcske Hiány nélkül zárta a 2006-os évet a bölcskei ön- kormányzat, s hitelt sem kel- ( lett felvennie. Mindemellett | több beruházást is sikerült végrehajtani. Az önkormány­zati ingatlanok értékesítésé­ből származó bevételeket be­ruházások finanszírozására fordították, nem pedig mű­ködtetésre. (vt) Alapítvány köszöntötte a fogyatékkal élőket Harcon harc Mozgáskorlátozottakat | köszöntött a Harci Rászoru- ] lókért Alapítvány az új év | előtt. Bóni Zoltán, az alapít­vány elnöke a meghívottak­nak 1500 forintos vásárlási utalványt adott át. A tizen­egy meghívott közül tízen részt vettek a rendezvényen. Leginkább azt tették szóvá, hogy a község közintézmé­nyeit még nem akadálymen­tesítették, tájékoztatott Bóni Zoltán polgármester, az ala­pítvány elnöke, (ii) Gyermekgyógyászati eszközöket vehetnek SIÓAGÁRD Százhúszezer fo­rintos alapítványi támoga­tást nyert a sióagárdi önkor­mányzat - mondta lapunk­nak dr. Varga Katalin kör­jegyző. A támogatás a gyer­mek-egészségügyi alapellá­tást szolgálja, gyermek- gyógyászati eszközöket vá­sárolnak belőle, (sk) Kétezer forinttal nő a kommunális adó tolna Az új évben tízezer­ről tizenkétezer forintra emelkedik a kommunális adó Tolnán - döntöttek a képviselők. 2006-ban ebből az adónemből mintegy hu- szonkilencmillió forint be­vétele volt a városnak. Az adóemelés várhatóan ötmil­lió forint többletet hoz az önkormányzatnak, (sk) @ TOVÁBBI HÍREK: WWW.TOLNAINEPUJSAG.HD A kistérség hozza a pénzt joghézag Módszertani feladatot csak önkormányzat láthat el Dominóparti a gyönki idősek otthonában. Az asztalnál Dombi Istvánná, Schwartz Antalné és Simon Jánosné. Abban bíznak: nem dőlnek le a lapok Várhatóan márciustól ve­szi át a megyei önkor­mányzattól a tamási kis­térségi társulás a gyönki Módszertani Otthon mű­ködtetését. így gondozot­tanként évi 210 ezer fo­rint kiegészítő állami tá­mogatást kapnak. Ihárosi Ibolya Szándéknyilatkozatot fogadott el a tamási kistérségi társulási ta­nács és a megye. Eszerint a gyönki Módszertani Otthon mű­ködtetését a megyei közgyűlés átadja a társulásnak.- Örültem, hogy a térség 32 településének polgármestere át- érezte a döntés súlyát - mondta Waffenschmidt Ibolya, az otthon igazgatója. Nagy felelősségtudat­ról tettek tanúbizonyságot - tette . hozzá. Az ő álláspontjuk szak­mai. A legfontosabb, hogy az idő­seket magas színvonalon gon­dozhassák. Az aprófalvas telepü­lésszerkezet, az elöregedő lakos­ság, a magas munkanélküliség indokolttá teszi, hogy a kistér­ség szociális intézményeit meg­őrizzék. Nem csupán az ellátás biztosítása, hanem a munkahe­lyek megtartása is indokolja, hogy olyan megoldást keresse­nek, amely lehetővé teszi a szo­ciális intézmények biztonságos működését. A gyönki Módszertani Otthon­ban 116-an dolgoznak. A fenntar­tó megváltozása évi negyvenmil­lió forint kiegészítő támogatást jelent az otthon számára. Arra a kérdésre, hogy miként maradhat módszertani otthon a gyönki, még nincs válasz. Az igazgató el­mondta, hogy joghézag maradt a törvényben. A módszertani fel­adat ellátását a szociális törvény a megyei önkormányzathoz tele­píti. A feladatot elláthatja saját maga, vagy ezzel megbízhat má­sik önkormányzat által fenntar­tott intézményt. A kistérség azonban nem önkormányzat, hanem azok társulása. Legköze­lebb februárban módosíthatja az országgyűlés a törvényt. A megyei önkormányzat kinyilvá­nította ugyan szándékát, hogy a ■ Hamarosan egybeolvad a barnaháti és a gyönki szociális otthon. módszertani feladattal a gyönki otthont bízza meg, de nem tud­ni, hogy lesz-e erre jogi lehető­ség, s ha igen, mikor - mondta az igazgató. A tervek szerint február végé­ig egybeolvad a gyönkivel az Értény-Barnaháton lévő Idősek A megyei önkormányzat kevesebb támogatást kap Várhatóan a februári közgyű­lés hozza meg a döntést a gyönki Módszertani Otthon át­adásáról. A diszkriminatív költségvetési törvény miatt kényszerült erre a megye - mondta dr Puskás Imre, a közgyűlés elnöke. Ha megyei önkormányzat tart fenn bent­lakásos idősek otthonát, több mint 200 ezer forinttal keve­sebb a normatív támogatás. Jövőre ez az összeg évente 700 ezer forint gondozottanként Ha a fenntartó kistérségi tár­sulás, ehhez még 210 ezer fo­rint jár. Felvették a kapcsolatot mindazon kistérségi társulá­sokkal, amelyeknek a terüle­tén idősek otthona működik. otthona és együtt kerülnek az új fenntartóhoz. A tulajdonjog ma­krád a megyénél. Nem okozhat gondot a változás, véli Waffen­schmidt Ibolya, hiszen már ed­dig is vezettek kistérségi progra­mokat és már most is részt vesz­nek az alapellátásban. Jól isme­rik a községeket és az ott élőket. Azt reméli, hogy jövőre megint lesz hároméves program a tér­ség szociális alapellátásának fel­zárkóztatására. Van még lemaradás. A jövő év végére ugyanis teljeskörűen ki kellene építeni a szociális alap­ellátás minden elemét, amit a szociális törvény előír. Bizonnyal nem Tolna megyei és nem kistér­ségi probléma, hogy még nem minden szolgáltatás érhető el mindenütt. Van, amelyiket csak társulásban lehet megvalósíta­ni, mert tízezer lakosonként fi­nanszírozzák. Gyönkön a szoci­ális alapellátást az otthon végzi, beleértve a gyermekjóléti, a fel­nőtt nappali ellátást, a házigon­dozást. Ha átkerülnek a többcé­lú kistérségi társuláshoz, akkor további tíz település meglévő alapellátásának átvételét és to­vábbi kiépítését tervezik. A csa­ládsegítés például még hiányzik a községekben. Napkollektoros aszalót, valamint savanyitóüzemet hozhat az új év belecska Napkollektorokkal fel­szerelt aszalót és egy zöldségsa­vanyító üzem létrehozását terve­zik az új esztendőben Belecskán - mondta érdeklődésünkre dr. Jakab Róbert, a település polgár- mestere. Mint ismeretes, a köz­ség évek óta részt vesz a szociá­lis fóldprogramban. Ennek kere­tében gyümölcsöt, zöldséget ter­mesztenek. A polgármester el­mondta, hogy az aszalt gyü­mölcs iránt nagy a kereslet, a napkollektorokkal pedig meg­újuló energiát is tudnának bizto­sítani az aszaláshoz. A tervezett zöldségsavanyító üzem is azt a célt szolgálja, hogy a megtermelt zöldséget - első­sorban káposztát, esetleg papri­kát - magasabb feldolgozottsági fokon, jobb árért tudják eladni. Ezt az üzemet egy jelenleg ki­használatlan üzemcsarnokban, a korábbi varrodában képzelik el. Mindkét létesítmény elkészí­tésére pályázatot adtak be, ame­lyeknek elbírálása a közeljövő­ben várható. ■ S. K. Rendhagyó év végi ünnepet tartott két kisfalu értény Különleges volt az elmúlt karácsony Értényben. Máj Zoltán polgármester elmondta: most el­ső alkalommal rendeztek közös ünnepséget a polgármesteri hiva­tal előtt, a Béke téren. A minden­ki karácsonyfáját mintegy két­százötvenen állták körül, és hall­gatták meg a gyerekek verses, hangszeres műsorát. A hangulat­hoz hozzájárultak a karácsony előtti ruhaadomány-akciók és az ünnepi fényekkel most először feldíszített középületek is. A dísz­fényeket egy korábbi jótékonysá­gi bál bevételéből vásárolták. Fürgédén is ünnepeltek, még az óévbúcsúztató előtt a helybeli idő­seket. Az ünnepséget az önkor­mányzati választások miatt de­cemberben rendezték. Az ese­ményre az ötvenöt év feletti nőket és a hatvan év feletti férfiakat hív­ták meg. Közülük mintegy nyolc- vanan mentek el a művelődési házban tartott rendezvényre. Az eseményen az óvodások, iskolá­sok és a helyi asszonykórus adott műsort, majd ebédre látták ven­dégül az ünnepeiteket ■ Kétszázezer forint támogatás az alapítványtól felsőnyék Harmincöt középis­kolás, illetve felsőoktatásban részt vevő helyi diák kapott pénzjutalmat a felsőnyéki Deák Ferenc Alapítványtól - tudtuk meg a községházán. A tíz éve működő alapítvány ezúttal ösz- szesen közel száznyolcvanezer forintot fordított erre a célra. A támogatást a tanulmányi átlag alapján ítélték oda Kiss Imre nyugdíjas pedagógus irányítá­sával. A diákok karácsony előtt, egy rendezvényen vehették át jutalmukat. Az alapítvány a ki­sebbeket is támogatta, tízezer forinttal járult hozzá az óvoda által rendezett kirándulás költ­ségeihez. ■ S. K. Bevált az ügyeleti rendszer célok A lakosság is segített, most szakrendelőt terveznek Első születésnapját ünnepelte a múlt héten a simontornyai orvosi ügyelet. Már az első év tapasztalatai azt bizonyítják, hogy eredményes lehet tíz tele­pülés összefogása - mondta Csőszné Kacz Edit polgármes­ter. Eredményesen szolgálta az ügyelet tizenhétezer ember egészségét Bebizonyították, hogy lehetséges az együttmű­ködés a megyehatáron túli te­lepülésekkel is, hiszen az ügyelethez csatlakozott a Fejér megyei Igar és Mezőszilas is. Nem csak központi támogatás­ra várnak, tette hozzá a polgár- mester, a város lakossága is so­kat segített abban, hogy létre­Csőszné Kacz Edit jöhessen az ügyelet. Adomány­ból létesült a vérvételre alkal­mas rendelő. A Hollandiába el­származott Kalános Lajos ope­ratőr adományozott erre a cél­ra négyszázezer forintot. A si­keren felbuzdulva szakrendelő kialakítását tervezik, annál is inkább, mivel nem harminc, de ötven kilométeren belül sin­csen úgynevezett kiemelt kór­ház, mondta a polgármester. Regionális pályázati pénzből, ezúttal is helyi vállalkozók se­gítségével szeretnék megvaló­sítani a tervet. A tárgyalások a polgármesterekkel és a helyi vállalkozókkal már megkez­dődtek. ■ 1.1. Tűzre dobták az óesztendőt jelképező bábut tamási Közel ezren vettek részt a Kossuth téri óévbúcsúztatón Tamásiban. A programot maska­rába öltözött, fáklyával felvonu­ló fiatalok nyitották. A tűz mel­lett a nyugdíjasok Őszirózsa népdalköre adott vidám, helyi j aktualitásokkal fűszerezett mű- j sort. A Pántlika néptáncegyüttes j bevonta a táncba a szülőket és az ünneplő közönséget. Az elmúlt évet jelképező bábut Ribányi Jó­zsef polgármester és Széles And­rás alpolgármester vetette tűzre. ^ A polgármester rövid beszédé­ben reményét fejezte ki, hogy a tavalyinál jobb év következik, de hozzátette: könnyebb biztosan nem lesz. ■ I. A. t c *

Next

/
Thumbnails
Contents